Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Om søknadsrunden

Antall søknader: 85
Søknadssum: 19 265 682
Antall tildelinger: 35
Vedtakssum: kr 2 927 000

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder var ny av høsten 2023. Til da het den «Prosjektstøtte visuell kunst» og var felles med det som i dag heter «Prosjektstøtte visuell kunst – kunstnere».

Det ble i denne runden søkt tilskudd til utstillingsprogrammering (67 søknader), formidling (38) og andre tiltak (10), og det var i denne runden 42 færre søknader enn sist.

Nedgangen kan forstås med at forrige runde, som hadde søknadsfrist primo desember, er den naturlig foretrukne for de av søkerne som programmerer og planlegger langsiktig. Den langsiktige programmeringen er for øvrig noe sittende utvalg foretrekker. Arrangører blir derfor oppfordret til å i så stor grad som mulig samle programmet for det aktuelle året i én søknad. Men at det er flere frister i året legger selvsagt også opp til den nødvendige fleksibiliteten, som også skaper dynamikk i programmeringen. 

Det er ikke alle søkere som har fått med seg at ordningen er splittet, eller som forstår nyanseforskjellen i ordningene. Herværende ordning, Prosjektstøtte visuell kunst – visningssteder, søkes av visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, triennaler, kunstforeninger og andre arrangører og programmerer.

Prosjektstøtte visuell kunst – kunstnere, blir typisk søkt til av kunstneren selv. Det er per se ikke mulig for administrasjonen å flytte søknader mellom ordningene. Søknadene vil bli vurdert ut fra kriteriene til den enkelte ordning. Det er søkerens eget ansvar å søke til rett ordning og slik få den vurdert ut fra passende kriterier. Tallet på feilsendte søknader mer enn halverte seg mellom årets to søknadsrunder.  Sist var tallet 11, nå fire. Selv om dette er en positiv utvikling som kan tyde på at kunstnerne og arrangørene i større grad er bevisste forskjellen på ordningene, så vil direktoratet fortsette å informere om det gjennom informasjonsmøtene sine og andre kanaler.

Nye søkere

Som i forrige runde, var det påfallende mange nye søkere. 13 av søkerne var nye til ordningen, og de fleste av disse også nye til fondet. En av de nye søkerne er Nutheim Kunstsenter i Flatdal, Telemark. De skal blant annet programmere utstilling med den porsgrunnsbaserte tekstilkunstneren Anne Stabell i 2024 i sitt ombygde pensjonat som har historie som kunstnerkollektiv.

Kunstnerdrevne visningsrom 

Dette var sittende utvalgs andre møte, og som i sitt første, hadde de kunstnerdrevne visningsrom som en hovedprioritet. De har i denne runden valgt å tildele 300 000 kroner til Centralbanken, initiert og drevet av Arild Tveito. Dette er den største tildelingen i runden.  

Andre kunstnerdrevne visningssteder som utvalget valgte å tildele midler i runden, er Patchinko (Oslo), Surnadal Billag (Nordmøre), Habitat (Bergen), Bokboden (Bergen), Hulias (Oslo) og Mottaket (Sunnmøre). Det er verdt å merke seg at to av de kunstnerdrevne visningsstedene som blir tilgodesett i runden er de eneste to fra Møre og Romsdal, et fylke som ellers ligger langt nede på statistikken hva gjelder både tall på søknader og tildelinger. Det gror altså i det mer eksperimentelle segmentet av kunstfeltet i dette fylket som tradisjonelt har lagt mer av de finansielle satsingene på primær- og sekundærindustrier enn på kunst og kultur.

Mer til færre

Som i første tildelingsrunde, var det også i denne runden lagt vekt på å heve tilskuddssummen på hver tildeling. Dette gjelder i prosjekter der budsjettene framstår realistiske.

Bakgrunnen for dette forsøksprosjektet, er at tildelingsprosenten over tid har vært uforholdsmessig lav. Det har ikke bidratt til bærekraft for feltet. Som i forrige runde har utvalget forsøkt denne mer-til-færre-strategien.

Arrangørutvalget prioriterte også i denne runden å gi omsøkt beløp til de av prosjektene som de vurderte som spesielt interessante, eller som på sine ulike måter bidrar særlig til å styrke feltet. I denne runden tildelte utvalget 100% av søknadssummen til den tredje utgaven av det online tiltaket Scrypth. Dette er en arena for concrete poetry og andre kunstformer i skjæringspunktet visuell kunst og litteratur, og formidler kunstnere som Jørn H. Sværen, Nils Aslak Valkepää, Audun Mortensen, Vibeke Tandberg og flere.

Formidlingspraksis 

Arrangørutvalget for visuell kunst viste allerede i sitt første møte (mars 2024) en særlig bevissthet rundt virksomhetenes formidlingspraksis, og fortsatte samtalen, og prioriteringen, om og av dette nå. Utvalget diskuterte hva som finnes av infrastruktur for formidling innen visuell kunst, og etterspør større bevissthet om formidling i søknader fra visningssteder og aktører i feltet.  

Eksempler på god praksis ble midlertid beskrevet i søknader fra institusjoner som ser på formidling som en del av infrastrukturen og ikke som et ekstra program. Utvalget ga støtte publikasjonsprosjektet Hosting Space, der Hordaland Kunstsenter skal dokumenteres og analysere formidlingstiltak, og til Sámi Dáiddaguovddáš, hvor den mer kroppsnære, erfaringsbaserte kunsten skal under lupen. Sistnevnte prosjekt ble av utvalget tolket som et formidlingsprosjekt og som kunnskapsutvikling, en forskningsbasert tilnærming for å undersøke performative og erfaringsbaserte formidlingsstrategier rettet mot særlig barn og ungdom innenfor en samisk kunstkontekst.

Av andre prosjekt som fikk tilskudd i runden, der utvalget vektla formidlingsaspektet, har man ULLDAGA på Trondheim senter for samtidskunst, Oslo Art weekend, og seminaret Earth, in search of an unstoppable appetite i regi Greenlight festival.

Utvalget anerkjenner at formidlingstiltak og infrastruktur må dokumenteres og omtales for å kunne være gjenstand for diskusjon, kritikk og videreutvikling.  De så særlig positivt på prosjektene som bidrar til økt refleksjonsnivå og nyskapende kunstformidling, og anerkjenner dette viktige utviklingsarbeidet blant institusjonene i det frie feltet.

Geografi

God geografisk spredning er en annen viktig prioritet for sittende utvalg. Denne runden utmerket seg med 100% tildeling på søknadene fra fylkene Møre og Romsdal (2/2), Troms (2/2), Rogaland (2/2), Telemark (2/2) og til utlandet (1/1). Mens tyngdepunktet i tildelingene fra Kulturfondet ofte er i det sentrale Østlandet, altså Oslo og Akershus, var det i denne runden bare 7/25 tilskudd til aktører fra Oslo og 1/8 fra Akershus.

Variasjon

Utvalget har utvist sensitivitet ovenfor mangfold, og tildelt midler til en variert bunke prosjekter, både hva gjelder sjanger/uttrykk og medium, eller kultur, funksjonsvariasjoner, kjønn, etableringsnivå, geografi og mer. De ønsker å fremheve Kunsthall Trondheims satsing på «den mangfoldige kroppen», som i denne runden er materialisert i en søknad til kunstneren Emilie L. Gossiaux sin utstilling «Kinship». Dette prosjektet, som ble tilgodesett, skal feire funksjonsnedsettelser, og blir i søknaden omtalt som en form for «disability pride».

Søknader fra aktører med fast driftstilskudd 

 Det kommer til hver runde søknader fra aktører som har større eller mindre fast driftstilskudd fra statsbudsjettet, Kulturfondets arrangørstøtte for visuell kunst, eller fra kommune eller fylkeskommune. Skal disse også få prosjektstøtte? Utvalget vurderer alle tilfellene, og ser blant annet på nivået på driftstilskuddet, det eventuelt ekstraordinære ved prosjektet, om prosjektet burde kunne ses på som en del av kjerneaktiviteten gjennom året, og kvaliteten i prosjektet når de setter vedtak. Flere prosjekter som utvalget isolert sett mente var svært gode, ble avslått i runden fordi søker får et fast driftstilskudd og fordi kriterier for likevel å få prosjekttilskudd ikke var oppfylt. 

Barn og unge

Av tiltakene som produserer og/eller formidler for eller med barn, er det aktører fra Troms eller Finnmark som blir tilgodesett i runden. Ovenfor nevnte Sámi Dáiddaguovddáš - Educational Program in Sámi Art er ett av disse. Dette tiltaket, samt Halti kvenkultursenters søknad, er de to i runden som i sin helhet var rettet spesifikt mot barn og unge, og som ble prioritert av utvalget. Et annet tiltak basert i Troms - Arctic Movings program, rettet seg delvis mot barn og unge, og fikk tilskudd i runden.

Utvalgets observasjoner og diskusjoner

Utvalget observerer at søkere har trang økonomi, at svært mange mangler faste driftstilskudd, og at noen løser dette med nye prosjektsøknader som kan gi noe prosjekttilskudd gjennom prosjektstøtten. Denne formen for konstruktiv og ekspansjonsvillig tilnærming medfører positiv utvikling for enkelte aktører, men for andre er det ikke er en bærekraftig løsning. Ekspansjonen krever dertil mer ressurser, som ikke ofte blir dekket av prosjektstøtten. Utvalget ser at noen aktører med fordel kunne ha perfeksjonert praksisen innenfor de økonomiske rammene som, over tid, har vist seg å være de realistiske.

Utvalget observerer også at søkere fører budsjetter påfallende ulikt, og ser det for eksempel som et problemat det er såpass store forskjeller i nivå på honorarer og vederlag. Utvalget etterspør en form for felles kursing eller veiledning fra sekretariatet og ut til feltet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024
  • Vedtak i fagutvalg: 29.5.2024.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeVedtakTilskuddÅrhidden
Eker gård - Utstillingsprogram 2024 EKER GÅRD AS Innlandet Avslås 0 2025 Adde Zetterquist Kunstgalleri - Nils Aslak Valkeapää 2024 STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Nordland Avslås 0 2026 Eker gård - Utstillingsprogram 2024 EKER GÅRD AS Innlandet Avslås 0 2024 Kunsthall Stavanger - Exhibition: Break, Take, Erase, Tally, 2024 STAVANGER KUNSTFORENING Rogaland Avslått 0 2025 aerial - aerial programme 2024 AERIAL Vestland Avslått 0 2026 Kunsthall Stavanger - Exhibition: Break, Take, Erase, Tally, 2024 STAVANGER KUNSTFORENING Rogaland Bevilget 100000 2024 Entrée - PROGRAM 2024 2025 ENTRÉE Vestland Avslås 0 2025 After School Special - Utstillinger og arrangementer, After School Special AFTER SCHOOL SPECIAL Vestland Avslått 0 2026 Entrée - PROGRAM 2024 2025 ENTRÉE Vestland Avslås 0 2024 Telemark Kunstmuseum - Tinfos Jernverk etter nedleggelsen - Utstilling 2024 Dan Petter Neegaard Oslo Avslås 0 2025 Agder Kunstsenter - Dissolve 2024 BILLEDKUNSTNER OVE KVAVIK Oslo Avslås 0 2026 Telemark Kunstmuseum - Tinfos Jernverk etter nedleggelsen - Utstilling 2024 Dan Petter Neegaard Oslo Avslås 0 2024 Kunsthall Trondheim - Emilie L. Gossiaux “Kinship”, 2024 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Trøndelag Avslått 0 2025 Agder Kunstsenter - ENERGI 2024 og 2025 AGDER KUNSTSENTER Agder Avslått 0 2026 Kunsthall Trondheim - Emilie L. Gossiaux “Kinship”, 2024 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Trøndelag Bevilget 75000 2024 Wergelandshaugen - Utstilling sommer 2024 Anne Weyer-Larsen Oslo Avslått 0 2025 Altan - Utstilling Stian Hansen, 2024 KENNETH ALME Møre og Romsdal Avslås 0 2026 Wergelandshaugen - Utstilling sommer 2024 Anne Weyer-Larsen Oslo Bevilget 40000 2024 Buskerud Kunstsenter - 2024 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Avslått 0 2025 Anna Ulrikke Andersen - Har du fått tur? 2024 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Trøndelag Avslått 0 2026 Buskerud Kunstsenter - 2024 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Bevilget 90000 2024 Sjøholmen Kulturhus - Jordklodereisen - en Sanseutstilling for barn 2024 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Akershus Avslås 0 2025 Arctic Action Int.  Performance Festival - What happened to us...? 2024 ARCTIC ACTION ART Svalbard Avslås 0 2026 Sjøholmen Kulturhus - Jordklodereisen - en Sanseutstilling for barn 2024 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Akershus Avslås 0 2024 Rådhusplassen i Oslo - Is-arven 2024-2025 Børge Michael Jangaard Ousland Akershus Avslås 0 2025 Arrangør Kunstbruket v VS - VAGRANT -24 Bodø - Gangarøya  KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Nordland Avslått 0 2026 Rådhusplassen i Oslo - Is-arven 2024-2025 Børge Michael Jangaard Ousland Akershus Avslås 0 2024 Forbundet Frie Fotografer  - Fotobokfestival Oslo 2024  FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Oslo Avslått 0 2025 Atelier Austmarka - På nye plattinger - 2024 ATELIER AUSTMARKA Innlandet Avslås 0 2026 Forbundet Frie Fotografer  - Fotobokfestival Oslo 2024  FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Oslo Bevilget 50000 2024 Sámi Dáiddaguovddáš - Educational Program in Sámi Art, 2024 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Finnmark Avslått 0 2025 Beddingen kulturhus - Medvind-festivalen 2024 Elise Nohr Nystad Oslo Avslås 0 2026 Sámi Dáiddaguovddáš - Educational Program in Sámi Art, 2024 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Finnmark Bevilget 70000 2024 Kunstbanken senter for samtidskunst - Kunstfestivalen i Innlandet 2024 KUNSTBANKEN SENTER FOR SAMTIDSKUNST Innlandet Avslås 0 2025 Bekkens Bestanddeler, Utsira - 2024 BEKKENS BESTANDDELER, UTSIRA ANS Rogaland Avslås 0 2026 Kunstbanken senter for samtidskunst - Kunstfestivalen i Innlandet 2024 KUNSTBANKEN SENTER FOR SAMTIDSKUNST Innlandet Avslås 0 2024 Glasslåven kunstsenter og atelier - 2024 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Innlandet Avslås 0 2025 Bergen Art Book Fair - Tilgjengeliggjøring av risografi til flere, 2024 NORSK RISOFORENING Rogaland Avslås 0 2026 Glasslåven kunstsenter og atelier - 2024 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Innlandet Avslås 0 2024 CYAN studio - Folio 2024 CYAN STUDIO SA Oslo Avslås 0 2025 Bergen Kunsthall - Earthworks 2024 BERGENS KUNSTFORENING Vestland Avslås 0 2026 CYAN studio - Folio 2024 CYAN STUDIO SA Oslo Avslås 0 2024 Hulias - Under nattens øyne, 2024 Jan Kåre Ruud Oslo Avslått 0 2025 Bergen Kunsthall - Florentina Holzinger, Etudes for Bergen, 2024 BERGENS KUNSTFORENING Vestland Avslås 0 2026 Hulias - Under nattens øyne, 2024 Jan Kåre Ruud Oslo Bevilget 70000 2024 Bærum Kunsthall - #portrettnå – Perspektivvridninger 2024 (2024-2026) BÆRUM KUNSTHALL AS Akershus Avslås 0 2025 Bodø Kunstførening - Bodøantologien – Bodøhistorier 2024 ART ZONE: MARSIL ANDELOV AL-MAHAMID Troms og Finnmark Avslås 0 2026 Bærum Kunsthall - #portrettnå – Perspektivvridninger 2024 (2024-2026) BÆRUM KUNSTHALL AS Akershus Avslås 0 2024 Galleri Balder - Kåre Kivijarvi - Afghanistan 1963 BUENGET OLE ANDREAS Oslo Avslås 0 2025 Borgenheim Rosenhoff - Programmering Mars - September 2024 K. KARLSEN BILDER Oslo Avslått 0 2026 Galleri Balder - Kåre Kivijarvi - Afghanistan 1963 BUENGET OLE ANDREAS Oslo Avslås 0 2024 Senter for keramisk kunst - Keramikk i Innlandet SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Innlandet Avslått 0 2025 Cinemateket - Before I die, 2024 A5 FILM AS Oslo Avslås 0 2026 Senter for keramisk kunst - Keramikk i Innlandet SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Innlandet Bevilget 70000 2024 Factory Light Festival AS - Factory Light Festival 2024 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Akershus Avslås 0 2025 Ekebergparken Hakkespettene barneatelier - Hakkespettene kunstverksted vår 2024 - vår 2025 C LUDENS RINGNES STIFTELSE Oslo Avslås 0 2026 Factory Light Festival AS - Factory Light Festival 2024 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Akershus Avslås 0 2024 Nesodden Kunstforening - Signe Becker 2024 2Jeg vil leve, jeg vil gi" NESODDEN KUNSTFORENING Akershus Avslått 0 2025 Falstadsenteret - Løvnes møter Hilt, 2024 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Trøndelag Avslås 0 2026 Nesodden Kunstforening - Signe Becker 2024 2Jeg vil leve, jeg vil gi" NESODDEN KUNSTFORENING Akershus Bevilget 50000 2024 Noemata - NFC Digital Art Biennale, Gol Bypark - Middelalderpark 2024 NOEMATA Buskerud Avslås 0 2025 Filmbyrået Jack, Kunstnernes Hus Kino - Nettverk for filmkunst 2024 FILMBYRÅET JACK AS Oslo Avslått 0 2026 Noemata - NFC Digital Art Biennale, Gol Bypark - Middelalderpark 2024 NOEMATA Buskerud Avslås 0 2024 Galleri Kronborg - Utstillingsprogram for Galleri Kronborg 2024 GALLERI KRONBORG Vestland Avslås 0 2025 Flyktig Fugitive - Flyktig Fugitive 2024 LUKKELEIK AS Innlandet Avslått 0 2026 Galleri Kronborg - Utstillingsprogram for Galleri Kronborg 2024 GALLERI KRONBORG Vestland Avslås 0 2024 Trøndelag senter for samtidskunst - FORTELLENDE HÅNDVERK–et kunnskapsløft om naturmaterialer2024 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag Avslått 0 2025 Flyktningtjenesten Molde, Romsdalsmuseet - 1000Dreams 2024-2025 MOLDE KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN Møre og Romsdal Avslås 0 2026 Trøndelag senter for samtidskunst - FORTELLENDE HÅNDVERK–et kunnskapsløft om naturmaterialer2024 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag Bevilget 70000 2024 Sorgenfri - Utstillingsprogrammering 2024-2025 SPARDIALOG AS Oslo Avslås 0 2025 Foreningen Trykkeriet - Produksjoner og utstillinger 2024 FORENINGEN TRYKKERIET Vestland Avslås 0 2026 Sorgenfri - Utstillingsprogrammering 2024-2025 SPARDIALOG AS Oslo Avslås 0 2024 Kobbel Kunstbyrå - Fönster 2024 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Agder Avslås 0 2025 Forhallen - Utstillingsprogram 2024, og omlokalisering TOU ATELIERHUS Rogaland Avslått 0 2026 Kobbel Kunstbyrå - Fönster 2024 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Agder Avslås 0 2024 Bunny's Garage - Rekreasjon - Dikemark 2024 Ronny Hammerstad Østfold Avslås 0 2025 Fotogalleri Vasli Souza - Utstillingsprogram våren 2024 FOTOGALLERI VASLI SOUZA Oslo Avslås 0 2026 Bunny's Garage - Rekreasjon - Dikemark 2024 Ronny Hammerstad Østfold Avslås 0 2024 Gallerikiosken, Vadsø kunstforening - Kunst og sted 2024 VADSØ KUNSTFORENING Finnmark Avslått 0 2025 Fredrikstad Animation Festival - Animated City NORSK ANIMASJONSFORUM Viken Avslås 0 2026 Gallerikiosken, Vadsø kunstforening - Kunst og sted 2024 VADSØ KUNSTFORENING Finnmark Bevilget 80000 2024 Hvaler Kunstforening - Programmering 2024 og 2025 HVALER KUNSTFORENING Østfold Avslås 0 2025 Galleri Bodøgaard, Bodø 2024 - Tresnitt 2024 FORENINGEN DEN FRIE PRESSE Nordland Avslås 0 2026 Hvaler Kunstforening - Programmering 2024 og 2025 HVALER KUNSTFORENING Østfold Avslås 0 2024 Open Out - Open Out Festival 2024: PRACTISING HOPE OPEN OUT Troms Bevilget 160000 2024 Open Out - Open Out Festival 2024: PRACTISING HOPE OPEN OUT Troms Avslått 0 2025 Galleri Dropsfabrikken - "Vann", 2024 GALLERI DROPSFABRIKKEN AS Trøndelag Avslås 0 2026 Mikey Laundry Art Garden - MLAG Utstillingsprogram 2024 MICHAEL LAUNDRY / MLAG Vestland Avslås 0 2024 Mikey Laundry Art Garden - MLAG Utstillingsprogram 2024 MICHAEL LAUNDRY / MLAG Vestland Avslås 0 2025 Galleri Riis Oslo. - The Idea of everything 2024 Signe Marie Andersen Oslo Avslås 0 2026 Norrøn valplass - økofeministisk kunststunt 2024 HOVEDSENTRALEN FOR HØYHÆLA SKO1 HUNEIDE Vestfold Avslås 0 2024 Norrøn valplass - økofeministisk kunststunt 2024 HOVEDSENTRALEN FOR HØYHÆLA SKO1 HUNEIDE Vestfold Avslås 0 2025 Galleri Rømma - Tornekroner + Taigaen drømmer, dyrets øye 2024 RØMMEN STORE Kristin Solberg Innlandet Avslås 0 2026 Pachinko - Pachinko sesongprogram 2024–2025 KRISTIAN SCHRØDER Oslo Bevilget 75000 2024 Pachinko - Pachinko sesongprogram 2024–2025 KRISTIAN SCHRØDER Oslo Bevilget 150000 2025 Galleri Ullinsvin - Assosiasjoner og meditasjoner over Peer Gynt, 2024 GALLERI ULLINSVIN AS Innlandet Avslås 0 2026 tag team studio - Festspillutstillingen  (Arbeidstittel) 2024 TAG TEAM STUDIO Vestland Bevilget 40000 2024 tag team studio - Festspillutstillingen  (Arbeidstittel) 2024 TAG TEAM STUDIO Vestland Avslått 0 2025 Galleri Zink - 3 kunsthåndverkere 2023 GALLERI ZINK AS Innlandet Avslås 0 2026 Oplandia og Kunstbanken med E. M. Kurdøl - FLOAT 2024-2027 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Innlandet Bevilget 210000 2024 Oplandia og Kunstbanken med E. M. Kurdøl - FLOAT 2024-2027 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Innlandet Avslått 0 2025 Galleri Zink - "Rollespill" - Litteratufestivalutstilling 2024 GALLERI ZINK AS Innlandet Avslås 0 2026 Gyllenmo Studios  - Gyllenmo Studios connects 2024 DANIA BURGER Vestfold Avslås 0 2024 Gyllenmo Studios  - Gyllenmo Studios connects 2024 DANIA BURGER Vestfold Avslås 0 2025 Galleri Zink - Vinterspillutstilling 2023 GALLERI ZINK AS Innlandet Avslås 0 2026 Deichman Tøyen - Kunst i øyehøyde, 2024-2025 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Oslo Avslås 0 2024 Deichman Tøyen - Kunst i øyehøyde, 2024-2025 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Oslo Avslås 0 2025 Grafikken i Sentrum - PrintBIG 2024 og 2025 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Agder Avslås 0 2026 USF Verftet - Visningsrommet - Norsk Foto #7-9, 2025 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Vestland Avslått 0 2024 USF Verftet - Visningsrommet - Norsk Foto #7-9, 2025 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Vestland Bevilget 100000 2025 Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2024 - 2026 BCAP AS Vestland Avslås 0 2026 Indre Østfold Kunstforening - Malerier og Keramiske skulpturer 2024 Marianne Blankenberg Oslo Avslås 0 2024 Indre Østfold Kunstforening - Malerier og Keramiske skulpturer 2024 Marianne Blankenberg Oslo Avslås 0 2025 Harpefoss hotell kunstarena - Okulus program 2024 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Innlandet Avslått 0 2026 Pamelia produksjons- og visningssted - Pamelia 2024 Julie Barfod Oslo Avslås 0 2024 Pamelia produksjons- og visningssted - Pamelia 2024 Julie Barfod Oslo Avslås 0 2025 Haugesund kommune, NK, RKS - Forprosjekt "Kunstkapsler - NK50" 2025 HAUGESUND KOMMUNE KD KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET Rogaland Avslås 0 2026 SCRYPTH - SCRYPTH - YEAR 3 Vilde Bjerke Torset Utlandet Bevilget 30000 2024 SCRYPTH - SCRYPTH - YEAR 3 Vilde Bjerke Torset Utlandet Avslått 0 2025 Hi10 - Hi10 Kunstnerdrevet visningsrom og verksted 2024 GALLERI HI10 Vestfold og Telemark Avslått 0 2026 Halden Bookworks - Formidlingsprogram og publikumsrettet aktivitet 2024 HALDEN BOOKWORKS AS Østfold Bevilget 30000 2024 Halden Bookworks - Formidlingsprogram og publikumsrettet aktivitet 2024 HALDEN BOOKWORKS AS Østfold Avslått 0 2025 HilmArt 2024  - HilmArt i MetaMorf 2024 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Trøndelag Avslås 0 2026 Kunsthall 3,14 - Salt Bridge Summit, 2011 3,14 Vestland Avslås 0 2024 Kunsthall 3,14 - Salt Bridge Summit, 2011 3,14 Vestland Avslås 0 2025 Hordaland kunstsenter - Kjære nabo 2024 HORDALAND KUNSTSENTER Vestland Avslått 0 2026 Lydgalleriet - Digital Signal 2024 STIFTELSEN LYDGALLERIET Vestland Bevilget 70000 2024 Lydgalleriet - Digital Signal 2024 STIFTELSEN LYDGALLERIET Vestland Avslått 0 2025 House of Foundation, Moss - FALL 2024 Trude Johansen Viken Avslås 0 2026 Oslo Kunstforening - Arkivutstilling 2024 OSLO KUNSTFORENING Oslo Avslås 0 2024 Oslo Kunstforening - Arkivutstilling 2024 OSLO KUNSTFORENING Oslo Avslås 0 2025 Hovedøya Kunstsal - 2024 HOVEDØYA KUNSTSAL Oslo Avslås 0 2026 Surnadal Billag  AS - Utstillingsprogram 2024 SURNADAL BILLAG AS Møre og Romsdal Bevilget 120000 2024 Surnadal Billag  AS - Utstillingsprogram 2024 SURNADAL BILLAG AS Møre og Romsdal Avslått 0 2025 Inferno Metal Festival - 2024 INFERNO METAL FESTIVAL Oslo Avslås 0 2026 Norwegian BioArt Arena - Jordsans 2024 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Akershus Avslås 0 2025 Isotop Fellesatelier - Isotop exhibition programme 2024 ISOTOP FELLESATELIER Vestland Avslått 0 2026 Norwegian BioArt Arena - Jordsans 2024 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Akershus Avslås 0 2024 Foreningen Trykkeriet - A Stage with the Memory….. My House. 1 Tree = 1 Brick! 2024 Milton Mondal Oslo Avslås 0 2025 JAM Collective - Oslo Self-Publishing Festival 2024 JAM COLLECTIVE Oslo Avslått 0 2026 Foreningen Trykkeriet - A Stage with the Memory….. My House. 1 Tree = 1 Brick! 2024 Milton Mondal Oslo Avslås 0 2024 Oslo Art Weekend - 2024 UFORIA AS Oslo Avslått 0 2025 JAM PUBLIC - P-ART-Y 2024: Colosseum BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Agder Avslås 0 2026 Oslo Art Weekend - 2024 UFORIA AS Oslo Bevilget 100000 2024 Hos Arne - Sva Marga 2024 Kristine Erstad Vegard Oslo Avslås 0 2025 Jiennagoahti - Lyttegammen - Jiennagoahti - Lyttegammen - støtte til kuratering 2024 ISAKSEN DÁIDDA Vestland Avslått 0 2026 Hos Arne - Sva Marga 2024 Kristine Erstad Vegard Oslo Avslås 0 2024 Caravan - 2024 SAMAN KAMYAB Oslo Avslås 0 2025 Jurgen Ots - The Autobiography of a Flea Jurgen Ots Utlandet Avslås 0 2026 Caravan - 2024 SAMAN KAMYAB Oslo Avslås 0 2024 Galleri Kunstparken - "kanarifuglenes dystre skjebne" og "Transformasjoner" GALLERI KUNSTPARKEN Agder Avslås 0 2025 KGG Kolbotn Garasje Galleri - KGG 2024 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Viken Avslås 0 2026 Galleri Kunstparken - "kanarifuglenes dystre skjebne" og "Transformasjoner" GALLERI KUNSTPARKEN Agder Avslås 0 2024 Bergen domkirke - Samtidskunst i Domkirken 2023-2027 BERGEN DOMKIRKE SOKN Vestland Avslås 0 2025 Knipsu - Program vår 2024 KNIPSU Vestland Avslås 0 2026 Bergen domkirke - Samtidskunst i Domkirken 2023-2027 BERGEN DOMKIRKE SOKN Vestland Avslås 0 2024 Kongsberg Kunstforening - family portrait, 2024 Wendimagegn Belete Masresha Oslo Avslås 0 2025 Kulturhuset Østre - Sense of Place 2024 KULTURHUSET ØSTRE AS Vestland Avslått 0 2026 Kongsberg Kunstforening - family portrait, 2024 Wendimagegn Belete Masresha Oslo Avslås 0 2024 Habitat Artspace - tre utstillinger med tilhørende arrangementer i 2024 HABITAT ARTSPACE Vestland Avslått 0 2025 Kulturkirken Jakob - URETT I GUDS NAVN 2024 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Oslo Avslås 0 2026 Habitat Artspace - tre utstillinger med tilhørende arrangementer i 2024 HABITAT ARTSPACE Vestland Bevilget 35000 2024 Stavanger Secession - Stavanger Secession 2024 STAVANGER SECESSION INTERNATIONAL CURATORIAL FESTIVAL Rogaland Avslått 0 2025 Kunstbygda Balestrand AS - A Pattern Language, 2024 KUNSTBYGDA BALESTRAND AS Vestland Avslås 0 2026 Stavanger Secession - Stavanger Secession 2024 STAVANGER SECESSION INTERNATIONAL CURATORIAL FESTIVAL Rogaland Bevilget 200000 2024 Skotselv senter for kunst og håndverk - SESONG 2024 Synnøve Kristine Elise Ellingsen Oslo Avslås 0 2025 Kunsthall 3,14  - Begrep Lek Verksted 2024–2025 3,14 Vestland Avslås 0 2026 Skotselv senter for kunst og håndverk - SESONG 2024 Synnøve Kristine Elise Ellingsen Oslo Avslås 0 2024 Norke Grafikere - I Had a Dream of Chasing a Dream- 2024 DEBANGONA PAUL GRAFIKK Oslo Avslås 0 2025 Kunsthall Grenland med verksted 1400 - Seminarer for samtidskeramikk våren 2024 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Vestfold og Telemark Avslått 0 2026 Norke Grafikere - I Had a Dream of Chasing a Dream- 2024 DEBANGONA PAUL GRAFIKK Oslo Avslås 0 2024 Nye Bokboden - Programmering 2024 NYE BOKBODEN Vestland Avslått 0 2025 Kunsthall Grenland ved verksted 1400 - STYKKER FOR LEIRE gruppeutstilling 2024 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Vestfold og Telemark Avslås 0 2026 Nye Bokboden - Programmering 2024 NYE BOKBODEN Vestland Bevilget 35000 2024 Centralbanken - Program 2024 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Oslo Avslått 0 2025 Kunsthall Oslo - Future Alternatives 2024 KUNSTHALL OSLO AS Oslo Avslås 0 2026 Centralbanken - Program 2024 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Oslo Bevilget 300000 2024 "Auditoriet" Literaturhuset i Bergen - Aldri tilbake 2024 CHRISTINE DRAGE Vestland Avslås 0 2025 Kunsthallene i Norge - debatterende Kunsthallene i Norge 2024-25 KUNSTHALLENE I NORGE Oslo Avslås 0 2026 "Auditoriet" Literaturhuset i Bergen - Aldri tilbake 2024 CHRISTINE DRAGE Vestland Avslås 0 2024 Piksel - Piksel FestSpill 2024 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Vestland Avslås 0 2025 Kunsthuset Kabuso - Kunstutstillingar 2024 KABUSO Vestland Avslått 0 2026 Piksel - Piksel FestSpill 2024 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Vestland Avslås 0 2024 Noemata - Biennale.NO 2024 NOEMATA Buskerud Avslås 0 2025 Kunstnerforbundet - Curiosité 2024 Damien Alexandre Ajavon Viken Avslås 0 2026 Noemata - Biennale.NO 2024 NOEMATA Buskerud Avslås 0 2024 Coast Contemporary - Appetite for Destruction (arbeidstittel) 2024 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Oslo Avslått 0 2025 KunstSkansen - Friksjonsfylte fellesskap, 2025 KUNSTSKANSEN Viken Avslås 0 2026 Coast Contemporary - Appetite for Destruction (arbeidstittel) 2024 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Oslo Bevilget 50000 2024 Paaskiviikko - Talviunen jälkhiin 2024 HALTI KVENKULTURSENTER IKS Troms Avslått 0 2025 Kurant Visningsrom - Center of Tourism - Tromsø (CoTT), 2024 KURANT VISNINGSROM Troms og Finnmark Avslått 0 2026 Paaskiviikko - Talviunen jälkhiin 2024 HALTI KVENKULTURSENTER IKS Troms Bevilget 30000 2024 Platform Nord og Myren Grafikk - Ung nordisk residens i Grafikkens År – 2025 UNIVERSITETET I AGDER Agder Avslått 0 2025 Landsdelsutstillingene i Norge - Utvikling av felles organisasjon 2024 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Oslo Avslås 0 2026 Platform Nord og Myren Grafikk - Ung nordisk residens i Grafikkens År – 2025 UNIVERSITETET I AGDER Agder Bevilget 50000 2024 Østlandsutstillingen - Seminar 2024 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Oslo Avslås 0 2025 Lavangsnes Wunderkammer - Skulpturbesøk og vaffelperformance i omsorgsbolig 2024 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Troms og Finnmark Avslås 0 2026 Østlandsutstillingen - Seminar 2024 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Oslo Avslås 0 2024 Galleri Kit_Transform-festivalen og NTNU - "Hidden Voices" og "Liberation" - høsten 2024 TRANSFORM Trøndelag Avslås 0 2025 Levanger sentrum og Galleri Fenka - Brukskunstfestival i Trehusbyen Levanger 2024 GALLERI FENKA AS Trøndelag Avslås 0 2026 Galleri Kit_Transform-festivalen og NTNU - "Hidden Voices" og "Liberation" - høsten 2024 TRANSFORM Trøndelag Avslås 0 2024 Nutheim Kunstsenter - Sommarutstilling 2024, 2025 og 2026 NUTHEIM KUNSTSENTER AS Telemark Avslått 0 2025 Lydgalleriet - Soniske erfaringer- formidlinger av lyd 2024-25 STIFTELSEN LYDGALLERIET Vestland Avslås 0 2026 Nutheim Kunstsenter - Sommarutstilling 2024, 2025 og 2026 NUTHEIM KUNSTSENTER AS Telemark Bevilget 60000 2024 Kinobox - Kinobox 2024-25 RUTH ALEXANDRA AITKEN Troms Bevilget 30000 2025 Lyse Netter - Verdensteatret på Lyse Netter 2024 AUDIATUR BOKHANDEL AS Viken Avslås 0 2026 Kinobox - Kinobox 2024-25 RUTH ALEXANDRA AITKEN Troms Bevilget 100000 2024 Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og honorarer, jubileum m.m. 2024 - 2026 CHRISTINEGAARD HOVEDGAARD AS Vestland Avslås 0 2025 Mellomrommet Sagene - Våren 2024 Mellomrommet Sagene MELLOMROMMET K1 LANDRØ Oslo Avslås 0 2026 Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og honorarer, jubileum m.m. 2024 - 2026 CHRISTINEGAARD HOVEDGAARD AS Vestland Avslås 0 2024 Steinkaret i Steinkjer kulturhus - LYDROM En omsluttende utforsking av lyd, bilde og bevegelse ABLE MAGIC AS Trøndelag Avslås 0 2025 Moss Kunstfmuseum - Transitus, 2025 Erling Stuart Rohde Viken Avslås 0 2026 Steinkaret i Steinkjer kulturhus - LYDROM En omsluttende utforsking av lyd, bilde og bevegelse ABLE MAGIC AS Trøndelag Avslås 0 2024 Kjøpmannsgata Ung Kunst, Lili Zaneta - It's a small day, 2024 Lili Zaneta Trøndelag Avslås 0 2025 Mottaket prosjekt- og visingsrom - Sommarresidens 2024 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Møre og Romsdal Avslått 0 2026 Kjøpmannsgata Ung Kunst, Lili Zaneta - It's a small day, 2024 Lili Zaneta Trøndelag Avslås 0 2024 Pikene på Broen - Liminal Lab 2024-2025 PIKENE PÅ BROEN AS Finnmark Avslås 0 2025 Nesodden Kunstforening - Utstillingsprogrammering og formidlingstiltak 2025 og 2026 NESODDEN KUNSTFORENING Viken Avslås 0 2026 Pikene på Broen - Liminal Lab 2024-2025 PIKENE PÅ BROEN AS Finnmark Avslås 0 2024 B-open - Formidlingstiltak 2025 B-OPEN Vestland Avslått 0 2025 Nitja senter for samtidskunst - Det vokser og gror, inne og ute, oppe og nede. 2024  NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Viken Avslått 0 2026 B-open - Formidlingstiltak 2025 B-OPEN Vestland Bevilget 57000 2024 Nitja senter for samtidskunst - Particular Universal NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Akershus Avslås 0 2025 Norske tekstilkunstnere - AiR Green 2024 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Oslo Avslått 0 2026 Nitja senter for samtidskunst - Particular Universal NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Akershus Avslås 0 2024 Longva AiR, Mellom himmel og hav, PAB - Mellom himmel og hav: Uvissas tilstand 2025 PERFORMANCE ART BERGEN Vestland Avslått 0 2025 Nova Hutha visningsrom - Nova Hutha kunstprosjekt 2024 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. Viken Avslås 0 2026 Longva AiR, Mellom himmel og hav, PAB - Mellom himmel og hav: Uvissas tilstand 2025 PERFORMANCE ART BERGEN Vestland Bevilget 40000 2024 Mottaket - Programmering 2024-2025 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Møre og Romsdal Avslått 0 2025 Open Studios Stavanger - Open Studios Stavanger 2024  OPEN STUDIOS STAVANGER (OSS) Rogaland Avslått 0 2026 Mottaket - Programmering 2024-2025 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Møre og Romsdal Bevilget 70000 2024 Oslo Kunstforening - Flaggprosjekt 2024, Anna Daniell OSLO KUNSTFORENING Oslo Avslås 0 2025 Oplandia senter for samtidskunst - En liten utstilling om å komme hjem 2024 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Innlandet Avslått 0 2026 Oslo Kunstforening - Flaggprosjekt 2024, Anna Daniell OSLO KUNSTFORENING Oslo Avslås 0 2024 Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2024 ELLIDA AS Troms Avslått 0 2025 OSL contemporary - Wild Weeds 2024 Vibeke Bärbel Slyngstad Oslo Avslås 0 2026 Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2024 ELLIDA AS Troms Bevilget 250000 2024 Galleri TØYsentralen - Visning av utstillinger, workshop, foredrag 2024 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Oslo Avslås 0 2025 Oslo Art Guide - Guidede turer 2024 UFORIA AS Oslo Avslås 0 2026 Galleri TØYsentralen - Visning av utstillinger, workshop, foredrag 2024 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Oslo Avslås 0 2024 Bærum Kunsthall - Formidling og eventer høsten 2024 BÆRUM KUNSTHALL AS Akershus Avslås 0 2025 Oslo grafiske fagforening - Folkeskikk, 2024 FELLESFORBUNDET AVD 850 OSLO GRAFISKE FAGFORENING Oslo Avslås 0 2026 Bærum Kunsthall - Formidling og eventer høsten 2024 BÆRUM KUNSTHALL AS Akershus Avslås 0 2024 Adde Zetterquist kunstgalleri - "Troféer 2024" STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Nordland Avslås 0 2025 Oslo Kunstforening - Litteratur i kunst - kunst i litteratur OSLO KUNSTFORENING Oslo Avslått 0 2026 Adde Zetterquist kunstgalleri - "Troféer 2024" STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Nordland Avslås 0 2024 Kunsthall 3,14 - Mechelen Jærhøns (CCP 29)  og Carousel of Biodiversity 3,14 Vestland Avslås 0 2025 Oslo Open - Husly for hjemløse kunstnere 2024 OSLO OPEN Oslo Avslås 0 2026 Kunsthall 3,14 - Mechelen Jærhøns (CCP 29)  og Carousel of Biodiversity 3 Vestland Avslås 0 2024 Kunsthallen Street Art Norge - Utstillinger i 2024 STREET ART NORGE AS Oslo Avslås 0 2025 Papai Contemporary - Spring Autumn 2024 FELIPE RIBEIRO PENA Oslo Avslås 0 2026 Kunsthallen Street Art Norge - Utstillinger i 2024 STREET ART NORGE AS Oslo Avslås 0 2024 Greenlight seminar - EARTH-The Curse of an Unstoppable Appetite 2024 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Telemark Avslått 0 2025 Performance Art Bergen - PAB open 2024  PERFORMANCE ART BERGEN Vestland Avslått 0 2026 Greenlight seminar - EARTH-The Curse of an Unstoppable Appetite 2024 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Telemark Bevilget 50000 2024 Performance Art Stavanger - Performance Kafé 2024 PERFORMANCE ART STAVANGER Rogaland Avslått 0 2026 Performance Art Stavanger - Uterommet 2024 PERFORMANCE ART STAVANGER Rogaland Avslås 0 2026 Podium og BO-Billedkunstnere i Oslo - Oslo City vår og sommer 2024 Hedda Grevle Ottesen Oslo Avslått 0 2026 Polar Film Lab - Image as power: program 2024 - 2025 POLAR FILM LAB Troms og Finnmark Avslått 0 2026 Qulthus, St Croix, Schools Fredrikstad - Art on Wheels 2024 FARGEFABRIKKEN AS Viken Avslås 0 2026 Ravnedalen Live - Art Trek 2024 AGDER KUNSTSENTER Agder Avslås 0 2026 ROM for kunst og arkitektur - ROM Ung 2024 - 2026 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Oslo Bevilget 100000 2026 ROM for kunst og arkitektur - Uke 35 2024 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Oslo Avslås 0 2026 Rødøyløva historielag - Naturgalleri Rødøyløva 2024 RØDØYLØVA HISTORIELAG Nordland Avslås 0 2026 Samlingen - Program vår og høst 24 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Viken Avslås 0 2026 Sandefjord Kunstforening - Ungdom og samtidskunst - en møteplass SANDEFJORD KUNSTFORENING Vestfold og Telemark Avslås 0 2026 Sara Abbasnejad m.fl. - Knotting the Diffused (Hi)stories,2024 Sara Abbasnejad Oslo Avslås 0 2026 Sentrum senter for samtiden - Program visningsrom 2024 SUB ALTERN PRODUKSJONER Oslo Avslås 0 2026 Skiens Kunstforening - Utstillingsprogrammering 2024 2025 SKIENS KUNSTFORENING Vestfold og Telemark Avslått 0 2026 Small Projects - Grønn kapitalisme, 2024 SMALL PROJECTS Troms og Finnmark Avslås 0 2026 Stavanger Secession - 2024 Georg Ghon Rogaland Avslås 0 2026 Steinkjer kunstforening - Skulptursommer Steinkjer 2024 STEINKJER KUNSTFORENING Trøndelag Avslått 0 2026 Stiftelsen Fotografihuset - Fotografihuset's Kunstnerisk Program 2024  STIFTELSEN FOTOGRAFIHUSET Viken Avslås 0 2026 Stiftelsen Kunstnernes Hus - Åpent Kunstnernes Hus STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Oslo Avslås 0 2026 Stormen kunst dájdda - Stormen kunst dájdda 2024 STORMEN BIBLIOTEK Nordland Avslått 0 2026 Street Art Oslo - Oslo Street Art Festival 2024 STREET ART OSLO AS Oslo Avslås 0 2026 Studio Halv - Utstillingåret 2024 STUDIO HALV Oslo Avslås 0 2026 Studio K prosjektrom - Utstillingsprogram 2024 KARI ANN LENDING Rogaland Avslått 0 2026 Søre Risteigen Gård, Monument Festival - "Alt henger sammen” og “Alt vibrerer” 2024 MONUMENT MUSIC AS Oslo Avslås 0 2026 Sørlandsutstillingen  - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2024 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Agder Avslås 0 2026 T I D - T I D 2024 Lisbeth Finsådal Agder Avslås 0 2026 Tag team Studio - Tag team studio utstillingsprogram 2024 TAG TEAM STUDIO Vestland Avslås 0 2026 the union - el comedor 2024 -2025 THE UNION Oslo Avslås 0 2026 Transform - Trondheim World Festival - "Silent voices" og "Liberation", 2024 TRANSFORM Trøndelag Avslås 0 2026 Tromsø Kunstforening - Down in the Bog - Thinking with Peatlands, 2023 TROMSØ KUNSTFORENING Troms og Finnmark Avslått 0 2026 Tromsøutstillingen (i regi KsN) - Tromsøutstillingen 2024 KUNSTSENTRALENNORD SOLSTAD Troms og Finnmark Avslås 0 2026 Trondhjems Kunstforening (TKF) - Piano and Dancer II 2024 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trøndelag Avslås 0 2026 Ultimafestivalen og Den Norske Opera - Ce n'est pas une femme (2024) STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Oslo Avslås 0 2026 Urban Space Lab, Sandøya - Floating Conversations URBAN SPACE LAB AS Vestfold og Telemark Avslås 0 2026 Van Etten visningsrom for kunst - Utstillingsprogrammering - vår og høst 2024 KATJA VAN ETTEN JAREM Oslo Avslått 0 2026 Vestfold Kunstsenter - Utstillingsprogram 2024 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold og Telemark Avslått 0 2026 Vestlandsutstillingen - Vestlandsutstillingen 2024 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestland Avslås 0 2026 Vitenparken Campus Ås - Odd Tandberg 100 år - 2024 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Viken Avslås 0 2026 Wergelandshaugen Kunstsenter - Arbeidstittel: Birdbot 3000 S Kjetil Aschim Viken Avslås 0 2026 Wergelandshaugen Kunstsenter - Skulpturute Wergelandshaugen 2024-2025 STUDIO HALV Oslo Avslås 0 2026 WUNDERKAMMER kunstfestival på DOGA - Europas største skeive kunstfestival - WUNDERKAMMER2024 PRIDE ART Oslo Avslås 0 2026 Østlandsutstillingen 2024 - Østlandsutstillingen 2024 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Oslo Avslås 0 2026