Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Se vedtakslister

Viktig melding:

På grunn av forsinket søknadsskjema er søknadsfristen endret til 5. mars 2024 kl. 13:00. 

 

Søknadene er offentlige dokumenter, og ved en innsynsbegjæring vil Kulturrådets praksis følge offentlighetslovens bestemmelser.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet. Det er et særlig mål å styrke språk og identitet hos barn og unge.

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

  • Prosjekter som styrker nasjonale minoriteters språk
  • Prosjekter som synliggjør, styrker og viderefører nasjonale minoriteters kultur og historie
  • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon
  • Holdningsskapende arbeid
  • Selvhjelpsvirksomhet
  • Kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter

Det gis ikke tilskudd til drift eller rene forskningsprosjekter.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak med virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter.

Hva blir vektlagt?

I søknadsvurderingen vil det bli vektlagt:

  • hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for ordningen
  • søkerens gjennomføringsevne (herunder om det er levert rapport/regnskap for tidligere mottatte tilskudd)
  • i hvilken grad prosjektet har fått annen finansiering

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratet elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, ufullstendig søknader eller søknader som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjemaet?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Tildelingskriterier

For å få tilskudd er det en forutsetning at søker kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte og ha god økonomistyring. Prosjekter det søkes tilskudd til, må være tidsavgrenset og ikke være en del av den ordinære driften hos søker.

Vilkår for utbetaling av tilskudd

Det vil framgå av tilskuddsbrevet om tilskuddet utbetales i delutbetalinger. Dette vil avhenge av prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og etter de vilkår som er gitt i tilsagnsbrevet. En eventuell omdisponering av tilskuddet må først godkjennes av Kulturdirektoratet.

Utbetaling

Dersom søknaden blir innvilget, vil søker få bekreftelse og en kontrakt. Denne kontrakten må aksepteres og returneres til Kulturdirektoratet. Det vil framgå av tilskuddsbrevet om tilskuddet utbetales i delutbetalinger. Dette vil avhenge av prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og etter de vilkår som er gitt i tilsagnsbrevet. En eventuell omdisponering av tilskuddet må først godkjennes av Kulturdirektoratet.

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom utfylt kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet, i budsjett eller tidsplan, må søker sende skriftlig varsel om endringen. Endringen må godkjennes av Kulturdirektoratet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og ha en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd. Dersom tilskuddet er gitt til kurs eller arrangement, må det oppgis hvor mange som har deltatt.

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan gjøres dersom det avdekkes at tilskuddet ikke har blitt brukt i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på grunn av feil opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på kontraktsvilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet ber om det.

Andre betingelser

Den som får tilskudd, skal gjøre det kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.