Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativ næring - regional bransjeutvikling

Se vedtakslister

Viktig melding:

Midlene for regional bransjeutvikling er overflyttet til fylkeskommunalt nivå fra og med  01.01.2021.

Formål

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring. Ordningen gir tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i regionen til gode. 

Den langsiktige målsetningen er å bidra bransjeutvikling for kulturelle og kreative bransjer i hele landet.

Midlene fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør og Øst-Norge. Midlene retter seg mot regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre aktører med regionalt nedslagsfelt, for bransjebygging innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til samarbeid, gjerne på tvers av bransjer og regioner.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturdirektoratets fagadministrasjon.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i en region.

En region må ikke omfatte en hel region/landsdel. Hvis du har et prosjekt som kommer flere aktører/virksomheter til gode i en by/område/fylke, så kan du søke regional bransjeutvikling. 

Det kan søkes tilskudd til prosjekter av inntil tre års varighet.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. 

Hvem kan søke?

Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring.

Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spill kan søke ordningen.

Dersom prosjektet utføres av samarbeidende aktører hvor også aktører fra andre næringer enn kulturell og kreativ næring inngår, skal hovedvekten av aktørene, og målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på disse kriteriene:

  • Potensial for bransjebygging: Om prosjektet kan dokumentere hvordan det skal bidra til å utvikle bransjestrukturene i regionen.

  • Kunstnerøkonomi og nedslagsfelt: Om prosjektet gir flere aktører i regionen mulighet til profesjonalisering av verdikjeden og økt forretningskompetanse.

  • Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere lokal, regional eller privat medfinansiering.

  • Overføringsverdi: Om prosjektet utvikler modeller, metoder eller tjenester som kan ha relevans for andre aktører/regioner.

I vurderingen av alle søknader til Kulturdirektoratet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål.

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og sjangermessig bredde. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger fra Kulturdirektoratet, vil også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Om tilskudd og beløp

Kulturdirektoratet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturdirektoratet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet bidrar til bransjebygging.

Prosjektbudsjett må legges ved i form av spesifisert budsjett som tydeliggjør tiltaket/tiltakene innenfor prosjektet det søkes støtte til. Det skal ikke legges ved driftsbudsjett for hele organisasjonen/virksomheten.

Vedlegg av formaliserte intensjons- eller samarbeidsavtaler med kunstneriske aktører, samt konkret prosjektplan, vil telle posistivt. 

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige krav følger av søknadsskjemaets hjelpetekster.

Obligatorisk vedlegg

  • Spesisfisert prosjektbudsjett skal vedlegges søknaden

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari,  PC = Internet Explorer.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden for kreativ næring

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet fra ordningen kulturell og kreativ næring - regional bransjeutvikling, utbetales i sin helhet når du som søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke aksepteres innen fristen. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter at det sendes en skriftlig søknad til saksbehandler før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Revisjonsberetningen skal legges ved til sluttrapporten.

Bagatellmesig støtte

Ordningen omfattes av EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte, og tilskuddet under ordningen gis som bagatellmessig støtte. Det kan gis tilskudd som bagatellmessig støtte inntil €200 000 (ca. 2 mill. kroner) over tre år.

Les mer om bagatellmessig støtte

Ta kontakt om du har spørsmål. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, som for eksempel manglende rapportering.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.

Andre vilkår

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. 

Logo kan lastes ned her

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturdirektoratet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Tilskuddet skal alltid brukes til det formålet det er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturdirektoratet kreve at midlene blir tilbakebetalt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturdirektoratet og eventuelle vedlegg til dette.

Rapportering på tilskudd for kulturell og kreativ næring

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet, med en beskrivelse av måloppnåelse basert på prosjektets ambisjoner.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturdirektoratet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Rapporten sendes inn via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, kan Kulturrådet kreve midlene tilbakebetalt, og det kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd fra Kulturdirektoratet.

Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. 

 

Ønsker du rådgivning?

Har din virksomhet/organisasjon et prosjekt som kan passe inn under denne ordningen, men trenger råd og veiledning før søknadsfristen? Ta kontakt med rådgiver for ditt felt.

Rådgivning