Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Sikringsmidler til museene

Se vedtakslister

Viktig melding:

Nytt for 2024 er at museene kan søke inntil 70% av totalkostnadene og at resterende egenfinansiering bl.a. kan være lønnskostnader. Det er også nytt at museene kan søke om finansiering til å utarbeide verdibergingsplan, tiltakskort og i visse tilfeller flytting av kulturhistoriske bygg som et ledd i å hindre naturskade.

Formål

Sikringsmidler til museer er en støtteordning som har som formål å sikre natur-, kunst- og kulturarven i museene ved å finansiere tiltak som kan forebygge og redusere omfanget av ødeleggelse i forbindelse med brann, tyveri, ran, hærverk, væpnet konflikt og naturskade. Naturskade inkluderer skade som direkte skyldes en naturulykke, som storm, stormflo, flom, skred og jordskjelv. 

Åpne alle

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Sikringsmidlene skal gå til: 

 • Forebyggende tiltak i eksisterende museer, og da til tiltak som det ikke var rimelig å ta med i entreprisen da bygg eller anlegg ble reist. 

Sikringsmidlene kan også finansiere: 

 • Utarbeidelse av ROS-analyser for museets samlinger
 • Utarbeidelse av sikringsplan for hele virksomheten
 • Verdibergingsplan for hele eller deler av samlingene
 • Utarbeidelse av tiltakskort for hele eller deler av samlingene
 • I visse tilfeller flytting av kulturhistoriske bygg som et tiltak for å hindre naturskade

Det er en forutsetning at prosjektet forsøker å implementere relevante standarder for risikovurderinger (en ny veileder for ROS-analyser og sikringsplan er under utarbeidelse).

 

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

 

Det kan ikke søkes om tilskudd til følgende sikringstiltak:

 • Nybygg
 • Museumsbygg yngre enn 5 år
 • Gjenreising, restaurering eller ombygging av kulturhistoriske bygninger og anlegg
 • Nye utstillinger
 • Prosjekt som er satt i gang eller gjennomført

Sikringstiltakene må i disse tilfellene finansieres som en del av totalkostnadene eller totalentreprisen.


Det vil normalt heller ikke bli gitt tilskudd til sikringstiltak i forbindelse med:

 • Ordinært vedlikehold, for eksempel oppgradering av el-anlegg, rydding av vegetasjon eller reparasjon av tak
 • Personsikring
 • Klimaregulerende tiltak innomhus
 • Etablering/utarbeiding av arkiv, kataloger og/eller fotodokumentasjon
 • Uforutsette kostnader, tilrettelegging eller tiltakshaver sine administrative kostnader knyttet til omsøkte tiltak
 • Revidering av sikringsplaner og ROS-analyser

Hvem kan søke?

 • Museer under Kulturdepartementet som får årlig bevilgning over Kapittel 328, Post 70 “Det nasjonale museumsnettverket” og Kapittel 328, Post 78
 • Samiske museer under Sametingets forvaltning kan søke om tilskudd.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristen, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Det er en forutsetning for tilskudd at rapport med regnskap for tidligere tildelte sikringsmidler er sendt inn. 

Et utgangspunkt for tildeling er at institusjonen har vedtatt en sikringsplan som omfatter hele institusjonen. Ved søknad om sikringsmidler krever Kulturdirektoratet at sikringsplanen er revidert innenfor de siste 24 månedene. I søknaden skal det gjøres klart hvordan tiltakene er prioritert i sikringsplanen. Alternativt kan tiltaksdelen fra sikringsplanen legges ved søknaden.

Merk at alt som føres inn i søknadsskjemaet kan bare unntas fra offentligheten i henhold til Offentleglova § 24 tredje ledd første punktum.

 

Vedlegg

Dersom museet søker midler til å utarbeide ny sikringsplan, skal den gamle sikringsplanen legges ved søknaden. Kulturdirektoratet har rett til å be om å få ettersendt museets sikringsplan i forbindelse med behandling av saken, og vil kunne avvise søknader dersom denne ikke blir ettersendt innen en gitt frist. 

I søknader om objektmonter der sikring og klima er integrert, må forskjellen i kostnader mellom sikring og klima gjøres tydelig, og spesifisert tilbud skal legges ved søknaden. 

Styrking av søknadene:

Der museet søker om midler til slukkesystem eller monter, vil det styrke søknaden dersom en utredning for valg av slukkesystem eller monter følger med. Det vil også styrke søknaden dersom det ligger ved tilbud for prosjekt der totalkostnaden er høyere enn kr. 500 000. 

Andre relevante vedlegg kan være:

 • Tilbudsgrunnlag
 • Foto av sikringsobjektet, plantegninger mm
 • Tilråding fra Riksantikvar, fylkesantikvar mm
 • Utredning for valg av slukkesystem
 • Utredning for valg av monter
 • Tiltaksdel i sikringsplanen

I de tilfeller der det blir søkt om flere tiltak, må det komme klart frem hva tiltakene de enkelte vedleggene er knyttet til. 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten grundig før du starter å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet i Altinn.

Trenger du hjelp med pålogging, tilgang til søknaden, opplasting av vedlegg eller lignende?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere:

MAC: Safari 

Windows: Chrome

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik blir søknaden behandlet

Det er oppnevnt et særskilt sikringsutvalg for denne ordningen. Utvalget gir råd til Kulturdirektoratets administrasjon, som ved direktøren har vedtaksrett i disse sakene. 

Kulturdirektoratet kan stille krav om at tilskudd bare kan disponeres til definerte deler av de prosjektene det blir søkt om. 

Slik blir søknaden behandlet: 

 1. Søknad blir etter søknadsfristen behandlet av saksbehandler, som legger til rette for sikringsutvalgets vurdering. 
 2. Sikringsutvalget gir sin tilråding. 
 3. Kulturdirektoratets administrasjon utarbeider en innstilling, som blir lagt frem for direktøren i Kulturdirektoratet for vedtak. 
 4. Alle søkere får vedtaksbrev gjennom Altinn, normalt innen utgangen av september. Hvis søknaden blir innvilget, vil museet måtte akseptere vilkårene for tildeling innen fastsatt frist. Etter dette blir tilskuddet utbetalt i løpet av høsten. 
 5. Vedtakslister blir lagt ut på Kulturdirektoratets nettsider. 

Beregning av tilskudd

Når sikringsmidler skal fordeles vil tiltak som er av en slik størrelse som ellers er vanskelig å prioritere innenfor det ordinære driftsbudsjettet til museet bli prioritert. 

 • Det kan innvilges tilskudd for inntil 70% av totalkostnaden
 • Museet må stille med/garantere for egenfinansiering tilsvarende 30% av totalkostnaden. Egenfinansiering kan være lønnskostnader, egne midler eller andre prosjektmidler

Vilkår og utbetaling

Tilskuddet vil bli utbetalt når tilskuddsmottaker har akseptert vilkårene via Altinn. Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Ved å akseptere vilkårene forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre tiltaket i samsvar med søknaden og etter de vilkårene Kulturdirektoratet setter, samt de fristene som går frem. 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort hvis den ikke blir akseptert innen fristen i vedtaksbrevet. Eventuell utsettelse av akseptfrist forutsetter godkjenning fra Kulturdirektoratet. Skriftlig søknad sendes senest fem virkedager før den originale akseptfristen går ut til post@kulturdirektoratet.no. Det må opplyses om saksnummer i søknaden. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller oppstår tidsplan som i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket, må søkes om skriftlig og merkes med saks- eller prosjektnummer. Søknad om endringer og utsettelse kan sendes via statusrapporten eller til post@kulturdirektoratet.no. Kulturdirektoratet kan godkjenne eller avvise endringene. 

Utsettelse av prosjektet

Det kan innvilges utsettelser av gjennomføring av tiltakene i inntil 3 år fra søknadsåret. Utover dette kan Kulturdirektoratet kreve at tilskuddet betales tilbake eller det må påregnes ny vurdering av tiltaket. 

Det kan søkes om overføring av midler fra et sikringsprosjekt til et annet. Det er under forutsetning at begge prosjektene har fått innvilget sikringsmidler fra Kulturdirektoratet og at tilskuddet fra Kulturdirektoratet ikke overstiger 70% av totalkostnaden. Søknad sendes i forbindelse med sluttrapporten via Altinn eller i etterkant av sluttrapporten til post@kulturdirektoratet.no

Rapportering og regnskap

Sluttrapport

Sluttrapporten skal sendes inn i Altinn senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Hvis ikke annet er godkjent av Kulturdirektoratet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. 

Den faglige delen av sluttrapporten skal inneholde:

 • Prosjekttittel
 • En kort oppsummering av prosjektet
 • Omtale av bakgrunn og problemstillinger
 • Omtale av gjennomføring og metode
 • Oppsummering av resultat fra prosjektet. 

I tillegg til den faglige delen skal sluttrapporten inneholde et prosjektregnskap som skal settes opp slik at det kan sammenholdes med budsjettet og finansieringsplanen i søknaden. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere, mellom disse kommunale og fylkeskommunale tilskuddsytere, skal spesifiseres. Avvik på mer enn 10% mellom prosjektregnskap og budsjett i søknaden skal kommenteres. 

Ved tilskudd over kr 500 000 skal prosjektregnskapet kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Revisor må gjøres kjent med vilkårene for tilskuddet. I tillegg til ordinær revisorgjennomgang skal det særskilt stadfestes at regnskapsført tilskudd samsvarer med tilskuddsbrevet, og at andre offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet. Revisoruttale skal sendes inn sammen med sluttrapporten. Ved samlet tilskudd på eller under kr 500 000 skal regnskapet kontrolleres av regnskapsavdelingen i virksomheten, og signert bekreftelse på at tilskuddet er brukt i samsvar med vilkårene for tilskuddet skal følge med sluttrapporten. 

 

Last ned rapportmal på bokmål (.doc) 

 

Last ned rapportmal på nynorsk (.doc)

 

Statusrapporter
 

For prosjekt som varer utover 1. august kalenderåret etter at tildelingen fant sted, skal det sendes inn statusrapport i Altinn. Dette skal gjøres innen 1. mai, og det skal gjøres hvert år så lenge prosjektet ikke er avsluttet. Man skal gi status for fremdrift og aktivitet i prosjektet i forhold til innsendt prosjektplan og arbeidsbudsjett. Det må gjøres rede for endringer i prosjektet. 
 

Tilskuddsmottaker vil få en melding i sin innboks i Altinn før siste frist for rapportering. Fristen tar utgangspunkt i prosjektperioden som er oppgitt i søknaden, med mindre det er tildelt midler for en annen periode enn det er søkt om. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist.

 

Last ned rapportmal for statusrapport på bokmål (.doc)

 

Last ned rapportmal for statusrapport på nynorsk (.doc)

 

Tilbakebetaling av tilskudd

 
Tilskuddsmidler som ikke brukes etter forutsetningene, skal betales tilbake til Kulturdirektoratet. Kulturdirektoratet kan kreve at utbetalt tilskudd betales tilbake hvis tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på Kulturdirektoratets vilkår for tilskuddet, blant disse manglende rapportering.
 

Styringsdokumenter