Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Statlig forsikring for utlån

Viktig melding:

Regjeringen har besluttet å avvikle UDs ordning med statlig forsikring av kunst fra norske museer og samlinger som skal vises i utlandet. Avviklingen skjer med virkning fra 01.01.2023. Siste frist for søknad var 15.05.2021.

 

Totalrammen for avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet er i 2022 på 500 mill. kroner.

Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Unni Fortun eller Katrine Brekke.

Formål

Statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske museer til utstillinger i utlandet.

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

Retningslinjene for ordningen er gitt i Utenriksdepartementet regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra norske museer til utstillinger i utlandet:

UDs informasjon og regelverk for ordninga

Hvem kan søke?

Norske museer kan søke.

Slik søker du

Søknadsveiledning

Statlig forsikring av gjenstander som lånes ut fra norske museer til utstillinger i utlandet

Søknaden må inneholde følgende informasjon (besvares med samme nummerhenvisning og overskrift):

 1. Navn på utstillingen.
 2. Utstillingsinstitusjonens (låntakers) navn, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 3. Utlåners navn og adresse, og navn og telefonnummer, samt eventuelt faksnummer og e-postadresse til kontaktperson.
 4. Opplysninger om at låntaker skriftlig vil bekrefte at statlig forsikring i henhold til regelverket godtas.
 5. Eiers navn, og fullmakt til å inngå lånekontrakt med forsikring stilt av den norske stat dersom dette ikke er samme person eller institusjon som utlåner.
 6. En kortfattet motivering for utstillingen.
 7. Nøyaktig angivelse av sted og tidsrom for forsikringens varighet, med opplysninger om hvorvidt forsikringen forutsettes å omfatte transport av utstillingsgjenstandene og eventuelt tidsangivelse for transporten.
 8. Nøyaktig angivelse av utstillingsperioden.
 9. Utstillingens samlede forsikringsverdi, i  norske kroner.
 10. En komplett nummeret liste med identifikasjon av hvert utstillingsobjekt det søkes statlig forsikring for, med angivelse av forsikringsverdi i  norske kroner (jf. regelverkets punkt 7 og 8).
 11. En bekreftelse om at utlåner har påsett at ikke forsikringsverdiene ligger høyere enn markedsverdien (jf. regelverkets punkt 7).
 12. Opplysning om det har vært uenighet om noen av forsikringsverdienes størrelse, og hvordan konflikten eventuelt er løst.
 13. Opplysninger om spesielle lånebetingelser fra utlåner, for eksempel for sikring, klima, lys, pakking, transport og bruk av kurér (jf. regelverkets punkt 6d).
 14. Skriftlig dokumentasjon på om det eksisterer en statlig garanti eller forsikringsordning for gjenstander som lånes inn fra utlandet til utstilllinger i låntakers hjemland og hva en slik ordning eventuelt dekker (jf. regelverkets punkt 6 c)5)
 15. Begrunnelse av eventuelle omsøkte unntak fra regelverkets bestemmelser.
 16. Bekreftelse om at kontrakten ikke inneholder bestemmelser som strider mot regelverkets bestemmelser, slik at det kan bli reist erstatningskrav mot den norske stat som går lenger enn det regelverket for statlig forsikring åpner for.
 17. Bekreftelse om at søknadens opplysninger er korrekte.
 18. Til sist skal søknaden undertegnes av ansvarlig person med angitt sted og dato.

Fullstendig søknad må være Norsk kulturråd i hende senest 15. mai  året før forsikringen skal tre i kraft (jf. regelverkets punkt 6b).

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden (jf. regelverkets punkt 6, 7 og 10):

 • liste over utstillingsgjenstandene
 • besvart spørreskjema om sikringsforholdene
 • lånekontrakt
 • kontrakt om transportmåte- og vilkår

Spørreskjema

Det er utarbeidet et særskilt spørreskjema for gjennomgang av sikringsforholdene. Alle spørsmål i dette skjemaet må besvares og alle vedlegg som er nevnt sist i skjemaet må følge med søknaden.

Spørreskjema (ODT)

Spørreskjema (PDF)

Kontakt