Hopp til innhold

Søk støtte

Kunstnerstipend

Stipend for etablerte kunstnere

Se vedtakslister

Søknadsfrist

okt

17

2023

Kl. 13:00

Formål

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipend for etablerte kunstnere kan tildeles yrkesaktive kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge og som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte kunstner, og kan ikke søkes av grupper eller på vegne av en annen kunstner. m

Vær oppmerksom på følgende

 • Dersom du er 56 år eller eldre i søknadsåret, skal du ikke søke stipend for etablerte kunstnere, men stipend for seniorkunstnere. Det bevilges en samlet kvote for disse stipendene, noe som innebærer at stipendkomiteen står fritt til å fordele stipendhjemlene på stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere avhengig av alder på aktuelle søkere.
 • Stipend for etablerte kunstnere tildeles for ti år. Stipendet kan fornyes for ytterligere ti år etter søknad. Slik fornyelse behandles av Utvalget etter innstilling fra stipendkomiteene. Vedtak om fornyelse skal foreligge senest 8 måneder før opprinnelig stipendperiode utløper.
 • Antall stipend som er ledige for tildeling avhenger av Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets vedtak om fordelingen av ledige stipend på de ulike kunstnergruppene, kvotefordelingen. Budsjettet vedtas normalt i desember og kvotefordelingen fastsettes normalt i februar i tildelingsåret. Ved utlysningstidspunktet er derfor antall ledige stipend i de ulike kunstnergruppene ikke kjent. 
 • Normalt vil det være relativt få ledige stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere for tildeling hvert år. Vi anbefaler derfor at søkere til disse ordningene også søker ordinært arbeidsstipend.
 • Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Stipendets størrelse

Stipendets størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.  I 2023 utgjør stipendet kr 299 289 per år.

Andre kriterier

 • Stipendiater kan ha inntil 50 % stilling i varig arbeidsforhold ved siden av stipendet. Andre kortvarige engasjement som til sammen utgjør mer enn en 50% stilling, må ikke overskride 4 måneder per år. Dersom du har mer enn 50 % stilling når du blir tildelt stipendet, har du frist  til 31. august samme året med å redusere stillingsprosenten.
 • For å beholde retten til å motta stipendet må stipendmottakeren være yrkesaktiv kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen eller fornyelsen av stipendet, foretas en vurdering av om mottakeren fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner.
 • I år fem av stipendperioden foretas videre en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren har hatt en gjennomsnittlig netto årsinntekt (alminnelig inntekt) på over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks.
 • Stipendiaten plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten og inntekten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema innen 1. november.
 • Stipend for etablerte kunstnere kan ikke søkes av kunstnere under utdanning som utgjør mer enn 15 studiepoeng pr. semester. Dette gjelder også ikke-kunstnerisk utdanning.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjema til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet. 

Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. 

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Antallet disponible stipend varierer fra år til år, og avhenger av den årlige fordelingen av stipendmidler som fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet. For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Definisjon av kunstnergruppene

Andre kunstnergrupper

Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt. Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. Målgruppen er kunstnere som definerer tverrfaglighet som dominerende element i sin kunstneriske praksis, eller kunstnere som ikke kan definere sin kunstneriske praksis innen de øvrige kunstnergrupper.

Arkitekter

Målgruppen er arkitekter som jobber profesjonelt og kunstnerisk med prosjekter i randsonen arkitektur, kunst og forskning, gjerne med nye metoder og utprøving av materialer i nye kunstneriske konsepter.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Målgruppen er skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Forfattere av tegneserier, sjangerhybrider og faktabøker som i hovedsak har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan også søke.

Billedkunstnere

Målgruppen er kunstnere som arbeider innen nye medier, tidsbasert kunst og performance, installasjon, relasjonelle og sosiale uttrykk, samt de tradisjonelle billedkunstteknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Også søkere som arbeider flermedialt eller på grensen til, eller i samarbeid med, andre fagfelt er i målgruppen, så lenge de har sitt virke innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst.

Dansekunstnere

Målgruppen er kunstnere som har sitt hovedvirke innen dans og koreografi. Dette innbefatter skapende, medskapende og utøvende dansekunstnere, og alle som arbeider overlappende, parallelt og vekslende mellom disse rollene og fagfeltene. Alle stilarter og sjangre innen dans og koreografi er relevante.

Dramatikere

Målgruppen er manusforfattere, dramatikere og forfattere som skriver for film, tv, teater, radio og spill.

Faglitterære forfattere og oversettere

Målgruppen er forfattere og oversettere av sakprosa for allmenheten. Med sakprosa menes ny norsk sakprosa for voksne, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment publikum. 

Filmkunstnere

Målgruppen er filmkunstnere innen fiksjon-, dokumentar-, hybrid-, kort-, animasjon- og kunstfilm.

Folkekunstnere

Målgruppen er folkekunstnere. Utøvere av folkelige kunstuttrykk innen folkedans, folkemusikk, sang, kveding, håndverk og husflid i mange ulike materialer og teknikker.

Fotografer

Målgruppen er fotografer og kunstnere som definerer fotografi og kamerabasert kunst som rådende i sin kunstneriske praksis.

Interiørarkitekter

Målgruppen er interiørarkitekter og møbeldesignere som jobber profesjonelt og aktivt med utforming av funksjonelle rom, soner, møbler, interiørrelatert produktdesign eller møteplasser.

Journalister

Målgruppen er journalister som arbeider med kunstnerisk basert journalistikk innen tekst og bilde.

Komponister

Målgruppen er komponister som arbeider med musikk eller lyd som kunstuttrykk. Kunstnergruppen representerer et bredt musikalsk sjangeruttrykk med hovedvekt på det som kan defineres innenfor kunst- og samtidsmusikk. Komponister som arbeider innen kunst- og samtidsmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen. Det er den skapende virksomheten som er i fokus.

Kritikere

Målgruppen er kritikere innen kunst, litteratur, musikk, dans, teater, film, TV-serier eller lignende i norsk offentlighet. Kritikere kan publisere i ulike medier og formater; i analoge og digitale aviser, tidsskrifter, bøker, TV-programmer, radio, podkaster m.m. som inngår i den offentlige samtalen om kunst og kultur.

Kunsthåndverkere

Målgruppen er visuelt skapende kunstnere som utforsker potensialet i materialer, teknikker og formater knyttet til spesialiserte håndverk, hovedsakelig innenfor faggruppene keramikk, metall, tekstil, glass eller tre. Kunstnere som arbeider tverrmedialt eller bruker materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk kan også søke denne kunstnergruppen. Produksjonen kan for eksempel bestå av unike bruksobjekter, veggobjekter, skulpturer, installasjoner eller performative verk. Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk kunstnerskapet relaterer seg til. Kunsthåndverkerens faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med disse danner utgangspunkt for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Musikere, sangere og dirigenter

Målgruppen er utøvende kunstnere som musikere, sangere og dirigenter. Hovedfokus for søknaden bør være på den utøvende delen av kunstnerskapet. Søkere som anser seg som multiinstrumentalister bes krysse av i søknadsskjemaet for det instrumentet de mener er deres hovedinstrument.

Populærkomponister

Målgruppen er skapende kunstnere som arbeider med å lage ny musikk og eller nye tekster innen populærmusikk. Låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter fra alle musikksjangre med unntak av kunst- og samtidsmusikk kan søke denne kunstnergruppen. Komponister som arbeider innen populærmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen.

Sceneinstruktører

Målgruppen er sceneinstruktører.

Scenografer og kostymedesignere

Målgruppen er visuelt og audiovisuelt skapende kunstnere innen performativ kunst, scene og film, deriblant scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, maskedesignere og lyddesignere.

Skjønnlitterære forfattere

Målgruppen er primært skjønnlitterære forfatteres som skriver for voksne. Aktuelle forfattere som arbeider med essayistikk, grafiske noveller/tegneserier og gjendiktninger kan også søke. Søkeren må avklare om dette er en skjønnlitterær tekst rettet mot voksne lesere.

Skjønnlitterære oversettere

Målgruppen er skjønnlitterære oversettere.

Skuespillere og dukkespillere

Målgruppen er profesjonelle skuespillere og dukkespillere som aktivt arbeidet innen et bredt spekter av ulike genre scenekunst, det være seg skuespillere som er utøvende, skapende eller medskapende. Inkludert er også kunstnere som med skuespillerfaget som ståsted, arbeider flermedialt, på grensen til eller i samarbeid med andre fagfelt. Målgruppen er også skuespillere med virke innen for eksempel film/tv/serier/radio/musikal/revy/dubbing, eller figurteater og skuespillere med et mer fysisk uttrykk.

Teatermedarbeidere

Målgruppen er teatermedarbeidere som arbeider kunstnerisk og kan definere et kunstnerskap, og som ikke faller naturlig inn under de andre kunstnergruppene innen scenekunst. m

Vedlegg til søknaden

CV er obligatorisk og bør innehalda følgjande opplysningar:

 • Relevant kunstnarisk utdanning og kurs
 • Kunstnarisk verksemd og produksjon - både gjennomførde og planlagde prosjekt
 • Anna relevant informasjon relatert til kunstnarisk verksemd, som tidlegare mottatte stipend og prisar, arbeidserfaring osv.

Vedlegg av kunstnerskap bør være av nye arbeid, og være representativt for kunstnerskapet. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i samme fil.

 • Tekstfiler legges ved som pdf-filer
 • Bilder legges ved som jpg-; png- eller pdf-filer
 • Video legges ved som mp4- eller ogg-filer
 • Lydfiler legges ved som mp3-filer
 • Dersom et vedlegg krever påloggingsinformasjon må du oppgi brukernavn og passord i det aktuelle vedlegget og det må være gyldig i minst 6 måneder etter søknadsfrist.
 • Nettlenker teller som ett vedlegg og må vise direkte til det aktuelle materialet.
 • Fysiske vedlegg kan ikke vedlegges.
 • Søknaden må være komplett ved innsendingstidspunktet. Vedlegg kan ikke ettersendes med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for de som søker diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Under følger spesifikasjon om vedlegg for de ulike kunstnergruppene:

Andre kunstnargrupper

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølge for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Den samla lengda på lyd- og videofiler skal ikkje vere meir enn 10 minutt. Tekstvedlegg skal avgrensast; legg ikkje ved meir enn 10 sider til saman.

Arkitekter

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Barne og ungdomslitterare forfattarar

Oversikt over arbeid du har gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden.

Billedkunstnere/fotografer/kunsthåndverkere

1) CV:

CV på inntil 2 A4-sider lastes opp som pdf. Bruk en rekkefølge som viser de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten øverst. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et utvalg og trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

 • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs.
 • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekt.
 • Kommende aktivitet skal kun inkluderes i CV dersom den er bekreftet. Merk tydelig med "kommende". Vi anbefaler en tydelig inndeling mellom separatutstillinger og gruppeutstillinger.
 • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, innkjøp, utsmykninger o.l.

2) Kunstnerisk dokumentasjon:

 • Inntil 7 vedlegg for å dokumentere virket ditt som kunstner sendes inn som bilder, video eller lyd. En serie eller installasjon kan defineres som ett kunstverk.
 • Bildedokumentasjon leveres fortrinnsvis som pdf, men jpg kan også benyttes. Dersom du leverer pdf skal dokumentasjon av alle verk (maks 7 verk) samles i én og samme pdf. Du kan bruke inntil 2 sider pr verk, det vil si at samlet lengde på pdf er maks 14 sider. Inkluder gjerne installasjons- og/eller detaljbilde til selve verket. Opplysninger om typen medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan du skrive direkte i pdf-fila, men unngå større mengder tekst utover dette. Dersom du laster opp jpg kan disse opplysningene skrives i filnavnet. Pdf eller jpg bør være i liggende format, og størrelsen tilpasset visning på skjerm (1080x1920).
 • Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke være på mer enn 5 minutter. Vi anbefaler at materialet er tydelig klipt til utdrag.
 • Dersom du har en praksis som krever mer forklaring rundt vedleggene, kan dette føres inn under tekstfeltet ‘kunstneriske planer' i søknadsskjema. Bruk linjeskift og overskrifter for å tydelig merke den delen av teksten som evt. hører til vedleggene.

Dansekunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil gjerne ha vedlegg i form av nettlenkjer. Me anbefaler å leggje ved kunstnarisk representativt og relevant/aktuelt videomateriale. Samla lengde bør ikkje vere meir enn 20 minutt.

Dramatikarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden.

Faglitterære forfattarar og omsetjarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden. Omsetjarar kan leggje ved ei samla oversikt over titlar i ei eiga PDF-fil.

Filmkunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 3 vedlegg for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Hugs å registrere vedlegga i prioritert rekkjefølgje, enten som nettlenkjer eller PDF-filer. PDF-filene må ikkje vere på meir enn 2 sider.

Filmvedlegg skal du registrere som nettlenkjer, helst på Vimeo. Nettlenkjene må peike direkte til det aktuelle materialet. Skriv inn passordet til kvar enkelt lenkje. Passorda må vere gyldige i hele perioden då søknaden er til behandling. Før opp namnet og funksjonen til søkjaren, tittelen, sjangeren, speletida og innspelingsåret til filmen og eventuelt synopsis/tagline i tekstfeltet inne i Vimeo-lenkja. Nettlenkjene kan vise til utdrag eller heile filmar.

Folkekunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Interiørarkitektar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Journalistar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Komponistar/populærkomponistar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil helst ha lydvedlegga som MP3-filer. Partitur eller tekstar legg du ved som PDF. Vedlegga skal dokumentere nye demoar/prosjekt eller musikk som allereie har blitt gitt ut. Samla lengde på lydfilene skal ikkje vere meir enn 20 minutt

Det kan også leggjast ved ei beskriving av vedlegga i eit eige dokument, der det kjem fram opphav eller anna relevant informasjon.

Kostymedesignarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Kritikarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. (Kritikk, artiklar, utgivingar eller liknande). Legg vedlegga i prioritert rekkjefølgje.

Musikarar/songarar/dirigentar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil helst ha lydvedlegga som MP3-filer. Du kan også bruke nettlenkjer, men ikkje til betalingstjenester som Spotify, Tidal og så vidare. Viss det er andre musikarar enn søkjaren som er med, bør det følgje med ei skildring av lydvedlegga der det kjem fram kven som speler på kvart enkelt lydvedlegg. Samla lengde på lydvedlegga skal ikkje vere meir enn 20 minutt.

Sceneinstruktørar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Scenografar og kostymedesignar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Skjønnlitterære forfattarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden. Unntaker er i søknaden til forfattere som utgir på eget forlag, der kan søkerne sende nye utgivelser direkte til Sekretariatet i Den norske forfatterforeningen: postadresse: Pb 1779 Vika, 0122 Oslo

Skjønnlitterære omsetjarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden. Omsetjarar kan leggje ved ei samla oversikt over titlar i ei eiga PDF-fil.

Skodespelarar, dokkespelarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil gjerne ha vedlegg i form av nettlenkjer. Det kan vere showreel/selftape med klipp frå tidlegare roller, eller ein video der skodespelaren framfører eit materiale føre kamera.

Teatermedarbeidar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? m

Se brukerstøtte 

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Tekniske spørsmål om søknadsskjema, send mail til support@kulturdirektoratet.no

Spørsmål om utfylling av søknadsskjema sendes til kunstnerstipend@kulturdirektoratet.no

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Søknadsbehandling

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Når får jeg svar på søknaden?

I mars/april publiserer vi tildelingslister på Kulturdirektoratets nettsider og sender ut vedtaksbrev til alle søkere og kontrakt til de som får tildelt stipend. 

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember / januar Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april Tildelingslister publiseres på Kulturdirektoratets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjemaer, informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde for arbeidsstipend for etablerte kunstnere.

Se rapportering for arbeidsstipend for etablerte kunstnere