Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Tidsskrift og kritikk

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk vil styrke og utvide den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.

Ordningen skal stimulere til tenkning og diskusjon om kunst- og kulturpraksiser, fagforståelser og kulturpolitiske rammevilkår for kunstutøvelse.

Ordningen skal bidra til en mangfoldig debatt og samtale om kunst og kultur. Ordningen legger vekt på kvalitet og på å legge til rette for at flere stemmer deltar i det offentlige ordskifte.

Ordningens hovedsøknadsfrist er september hvert år. Her blir storparten av avsetningen fordelt. Man søker produksjonstilskudd til den fristen. Til fristen i mars kan man som hovedregel bare søke prosjekt- eller arrangementstilskudd. Det er en mindre del av avsetningen som blir fordelt til søkere til fristen i mars.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hvem kan søke?

Redaktører, kritikere, utgivere og arrangører kan søke.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se avsnitt om "Vurdering av søknaden".

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Prosjekt. Det kan søkes støtte til utviklings-, formidlings- og kompetansehevende tiltak. Der et formål er å bygge og styrke lokale/regionale plattformer for tidsskrifter og kritikk, forutsettes regional finansiering.
 • Arrangement. Det kan søkes støtte til arrangementer som kan bidra til styrking av kunst- og kulturkritikken, debatten og den kritiske refleksjonen om kunst og kultur i norsk offentlighet. Det forutsettes at det er inngått avtale med deltagende kritikere. Det kan også søkes støtte til andre typer arrangementer som fremmer ordningens formål.
 • Produksjonstilskudd blir som hovedregel bare tildelt etter søknad til hovedfristen i begynnelsen av september hvert år.  
  • Når det søkes om produksjonstilskudd, kan det søkes om ett- eller flerårig produksjonstilskudd for profesjonelle tidsskrift- eller kritikervirksomheter med dokumentert aktivitet og kompetanse. Der søker selv ikke er utgiver, forutsettes avtale med redaktørstyrt publiseringsplattform. Der søker selv publiserer (nettside, blogg, vlogg, fanzine, podcast etc.) skal produksjonsfrekvens og nedslag dokumenteres. Tidsskrifter kan søke om innkjøp til folkebibliotek og bibliotek i universitets- og høyskolesektoren, ved å markere dette i søknadsskjema.
 • Innkjøp til folkebibliotek og fagbibliotek. Dette gjøres i egen rubrikk i skjemaet for ordningen Tidsskrift og kritikk.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

For prosjektbaserte søknader gis det som hovedregel ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som tidligere har fått avslag, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden.

Slik fungerer ny ordning for innkjøp til bibliotek

Kulturtidsskrift søker hvert år til fristen i september om å bli vurdert for innkjøp til folkebibliotek og fagbibliotek. Dette gjøres i egen rubrikk i skjemaet for ordningen for tidsskrift og kritikk.

 • Søknaden skal omfatte:
  • PDF-er av to siste utgivelser året før (gjelder alle søkere med papirutgivelser).
  • En vaskeseddel til formidlingsbruk basert på siste utgivelse av tidsskriftet året før (som eksempel på tidsskriftets formidlingsarbeid).
  • En forpliktende publikasjonsplan (eget vedlegg).
 • Ved å søke forplikter tidsskriftene seg til å levere nye utgaver til en ordinær institusjonspris. Hver utgave skal følges av en vaskeseddel. Man forplikter seg også til å bidra i andre formidlingstiltak.
 • Tidsskrift- og småforlagssentralen Tekstallmenningen (TA) annonserer etter fristen i september hvilke tidsskrift som har meldt ønske om å bli vurdert til innkjøp.
 • Basert på denne listen bestiller bibliotekene et antall abonnementer kostnadsfritt. Ut fra pågang vil utvalget sette begrensninger for dette antallet.
 • Ved å bestille forplikter bibliotekene seg til å:
  • Lese vaskesedlene og formidle tidsskriftene aktivt
  • Overholde oppbevaringsplikt
 • Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk gjør en vurdering av hvilke tidsskrift som kjøpes inn.
 • Når vedtak om tilskudd er fattet i utvalget (produksjon, prosjekt og arrangement) er det også besluttet hvilke tidsskrift som skal kjøpes inn.

Tidslinje gjeldende for 2023 – Innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek

 • Til fristen 05.09.2023: tidsskriftene har meldt inn sitt ønske om å komme med i ordning for innkjøp og formidling.
 • Etter fristen 05.09.2023: Kulturdirektoratet lager en liste over tidsskriftene som ønsker å inngå i ny ordning for innkjøp og formidling. Denne listen sendes til Tekstallmenningen.
 • Tekstallmenningen bekjentgjør liste over tidsskrift som ønsker å inngå i ny ordning for innkjøp og formidling for folkebibliotek og fagbibliotek, ledsaget av en forklarende tekst og en ny liste hvor bibliotekene melder sin interesse for tidsskriftene som ønsker å inngå i ny ordning. Listen fra bibliotekene må være ferdig til en frist satt av Tekstallmenningen.
 • Tekstallmenningen sender oppsett med begge lister (fra tidsskriftene og bibliotekene) til Kulturdirektoratet som klargjør den for utvalgsmøte lagt til november 2023. I denne klargjøringen må det også økonomien knyttet til innkjøp av de respektive bibliotekene fremkomme.
 • I utvalgsmøtet beslutter utvalget hvilke tidsskrift som mottar produksjonsstøtte (og prosjekt og arrangement) og hvilke tidsskrift som kjøpes inn til bibliotek. Tidsskriftene meddeles eventuelt innkjøp i vedtaksbrev som distribueres etter møtet.
 • Bibliotekene får beskjed om hvilke tidsskrift de blir tildelt.

Tekstallmenningens (TA) rolle i ordningen:

 • Informerer om den nye ordningen, hvordan man går frem og annonserer liste over tidsskrift som inngår i ordningen på sin hjemmeside.
 • Formidler informasjon om ordningen direkte til bibliotekene og er et bindeledd mellom kulturtidsskriftene og bibliotekene.
 • Utvikler og distribuerer verktøy for tidsskriftformidling

Ordningens historikk

Med virkning fra søknadsfrist 02.09.22 ble ordning med subsidierte abonnement til folkebibliotek erstattet av ordning for innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek.

Det er faglig utvalg for tidsskrift og kritikk som fant det nødvendig å gjøre denne omleggingen. Beslutningen ble tatt med bakgrunn i en rapport utvalget hadde bestilt. Rapporten heter Kulturtidsskrift i norske folkebibliotek – en analyse av ordningen med subsidierte tidsskriftabonnement, og er skrevet av Lars Halvorsen og Paul Bjerke fra Høgskulen i Volda. Utvalget valgte å følge hovedtrekkene i rapportens anbefaling.

Vurdering av søknaden

Søknader til tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk, vil vurderes og vedtas, på grunnlag av faglig skjønn, i et tverrfaglig utvalg – Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk - som er oppnevnt av Kulturrådet.

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til utlysningens formål og Kulturrådets overordnede strategi vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, god budsjettering, geografisk spredning, mangfold og bredde i uttrykk, type ytringer og sjangre.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Med utgangspunkt i faglig skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurdering av søknaden:

 • Strategier for profesjonsutvikling av redaktører,skribenter og kritikere.
 • Aktivitetsplaner for virke og deltagelse i en bred offentlighet.
 • Refleksjoner over egne redaksjonelle prosesser og ståsted.
 • Evne til nytenking for publisering, distribusjon og formidling (digitalt og fysisk).
 • Modeller for eierskap, virksomhet, markedsføring og finansiering.
 • Utvikling og styrking av regionale miljøer for tidsskrift og kritikk.
 • Tiltakets bidrag til kritisk virksomhet innen hele bredden av kunst-, kultur- og samfunnsdebatt.
 • Tiltakets bidrag til et tverrfaglig og overordnet blikk på kunst- og kulturfeltene som helhet, og i relasjon til samfunnet.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Krav til søker og søknaden

Det forutsettes at søker gjør publisert materiale tilgjengelig for medlemmer av Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk.

Søknad leveres gjennom Kulturrådets elektroniske søknadsportal, på eget tilrettelagt skjema, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist.

I søknadens budsjett- eller økonomikommentar skal det framgå at tilskuddsmottager vil honorere kvalifiserte fagpersoner etter gjeldende minstesatser og vederlagsordninger.

Følgende vedlegg og dokumentasjon er obligatorisk:

 • CV for ansvarlige fagpersoner: redaktører, kritikere med egen virksomhet, prosjektledere, ansvarlige for arrangementer etc.
 • PDF av de to siste numrene av aktuell papirbasert publikasjon (der dette er relevant)
 • Regnskap for fjoråret (ikke hvis du søker for første gang)
 • Arbeidsbudsjett for inneværende år
 • Spesifiserte budsjetter for søknadssummer over kr. 400 000.

Følgende vedlegg eller dokumentasjon er ønskelig men frivillig:

 • Formidlingsplaner.
 • Dummy eller skisse som viser visuell utforming der det er aktuelt.
 • Avtaler eller intensjonsavtaler der det er av betydning for aktivitet og virksomhet.
 • For arrangører eller søkere med formidlingsplaner: programmer eller programskisser der det framgår hvilke deltagere eller programposter som er bekreftet, foreløpige eller ikke forespurt.
 • For søknader om audiovisuell eller digital formidling bør relevant vurderingsmateriale legges ved.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak.

Det forutsettes at tilskuddsmottagere som hovedregel kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Aktører som driver stedstilknyttet produksjons- og/eller formidlingsvirksomhet forventes å arbeide for å oppnå tilskudd fra lokale/regionale myndigheter.

Tilskuddsmottagere som mottar flerårig støtte skal kunne forvente forutsigbarhet. Det er ingen begrensing i antall år man kan motta tilskudd fra denne ordningen, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd utbetales likevel kun for ett år av gangen.

Kulturrådet kan, i vedtaksbrevet for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Utbetaling

Utbetaling skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd – akseptfrist

Dersom en mottager av flerårig produksjonstilskudd over tid vurderes ikke å oppfylle de formål, holde det kvalitetsnivå eller fylle den rollen som forventes for å motta flerårig produksjons- tilskudd, kan støtten bortfalle. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

For mottagere av ett- eller flerårig produksjonstilskudd skal det rapporteres i samsvar med bestemmelser i kontrakt.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Når tilskuddsbeløpet er over kr 500 000 skal det legges ved årsregnskap, revidert av statsautorisert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kulturfondet og tilskuddene til sammen utgjør over 500.000 kroner. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Søkere hvis tidsskrift er kjøpt inn til bibliotek, skal det fremkomme av rapporten hvordan summen til innkjøp, som er øremerket i kontrakten, er brukt. Dette kan føres i spesifisert regnskap, eller settes inn som tekstkommentar i rapporten.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke benyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.