Hopp til innhold

Søk støtte

Museumsprogram

Tilgjengelige museer - ettårige prosjekter

Se vedtakslister

Utviklingsprogram for museum 2024 – 2026  

En hovedoppgave for Kulturdirektoratet er å bidra til utvikling av museumssektoren, blant annet gjennom programmer finansiert av spillemidler fra Norsk Tipping. 
Midlene skal bidra til at museene styrker nødvendig kompetanse og utvikler metoder og verktøy for å løse museumsfaglige oppgaver. For perioden 2024 – 2026 utlyses både et treårig program, og et årlig program med ulikt tema for hvert år. 

Museene som får tilskudd skal bidra aktivt inn i programmets aktiviteter, som koordineres av Kulturdirektoratet. Prosjektene skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Deltakerne skal i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og at resultatene kommer museumssektoren til gode.

Tilgjengelige museer - ettårige prosjekter

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at museene styrker arbeidet med prioritering og planlegging av tiltak som bygger ned sosiale, strukturelle og fysiske barrierer, og som gjør museet mer tilgjengelig for personer med funksjonshindringer. Programmet skal motivere og stimulere til en helhetlig tilnærming til arbeidet med tilgjengelighet, og dermed legge grunnlag for strukturell endring i museets arbeid med disse målgruppene.

Åpne alle

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til utarbeidelse av planer for tilgjengelighet, kartlegging av behov, barrierer og muligheter, samt dialog og samarbeid med brukergrupper. Det gis ikke tilskudd til konkrete fysiske tiltak.

Hvem kan søke?

Museer i Det nasjonale museumsnettverket og museer underlagt Sametinget.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Som hovedregel gis til ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt.
 

Beregning av tilskudd

Det kan søkes om inntil kr 300 000 per prosjekt.
 
Søker må bidra med inntil 30 % egenfinansiering. Egenfinansiering er midler som søker stiller til disposisjon for prosjektet, som for eksempel lønnskostnader for egne ansatte. Medfinansiering av privat eller offentlig karakter er en fordel.

Kulturdirektoratet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. I søknadsskjemaet finner du også hjelpetekster, merket med «?». 

Får du tekniske utfordringer med søknadsskjema eller Altinn underveis kan du kontakte vår brukerstøtte 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjema blir tilgjengelige cirka to måneder før søknadsfrist.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:
•    Medvirkning og samarbeid med brukergrupper og kompetanseaktører
•    Relevans i forhold til programmets formål
•    Overføringsverdi til hele eller deler av museumssektoren
•    Egenfinansiering

Slik behandles søknaden

Prosess
1. Søkeren sender inn søknad innen søknadsfristen.
2. Søknaden registreres først i Kulturdirektoratets arkiv og sendes derfra til saksansvarlig, som fordeler til saksbehandler 1. Saksbehandleren går gjennom søknaden og gir faglig tilrådning. Saksbehandler 1 følger saken gjennom hele prosessen, og er den som kan svare på søkerens spørsmål underveis.
3. Saken sendes videre til saksbehandler 2 og evt. 3, som lager en uavhengig faglig tilrådning.
4. De faglige tilrådningene legges fram for Kulturdirektoratets ledelse, som fatter vedtak (med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet). 
5. Vedtakslister legges ut på nettsidene i etterkant av ledermøtet. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev så snart saksprosessen er avsluttet.

Habilitet
Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturdirektoratet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for rådet.
Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Kulturdirektoratet og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Vilkår for utbetalingen

Utbetaling
Utbetaling for alle utviklingsprogrammer for museer skjer i årlige rater. Utbetaling skjer på høsten i vedtaksåret. Det reelle prosjekt-/budsjettåret vil derfor kunne være det påfølgende året. Hele det årlige tilskuddsbeløpet utbetales når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist
Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet
Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Rapportering og regnskap
Tilskuddsmottaker skal sende inn sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturdirektoratet gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturdirektoratet.
Kulturdirektoratet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.

Andre betingelser
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider.

Tilskuddsmottakere på utviklingsprogrammer for museer forventes å delta og eventuelt holde innlegg på samlinger og arrangementer for Kulturdirektoratet, samt å legge til rette for fri videre bruk av resultatene av prosjektene.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.