Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Tverrfaglige tiltak (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak ble våren 2021 delt i to ordninger og denne tilskuddsordningen er avviklet:
 

Tilskuddsordning for tverrfaglig kulturvirksomhet: her kan det søkes tilskudd til enkeltarrangementer og til arrangementsrekker, til ettårig, flerårig eller langsiktig virksomhetsstøtte (for arenaer, arrangører og aktører). Det kan også søkes om tilskudd til kortere eller lengre utviklingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. I tillegg skal virksomheter som har mottatt tilskudd fra driftsstøtteordningen fra avsetningen for allmenne kulturformål søke denne ordningen
 

Tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte: her kan det søkes tilskudd til tidsavgrensede tverrfaglige prosjekter.  

 

Formål

Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å stimulere til nytenkning, innovasjon og utforskning gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av kunst- og kulturfeltene, og sektorens samhandling med samfunnet for øvrig, ved å: 

 • Bidra til å realisere prosjekter og satsninger som gjennom tverrfaglig samarbeid, forsøksvirksomhet og kunnskaps- og metodeutvikling styrker kunstens rolle i samfunnet og sektorens nedslagsfelt og endringskraft.
 • Bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende arenaer og aktører som tilbyr fasiliteter innenfor profesjonell tverrkunstnerisk praksis.
 • Bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer for tverrkunstnerisk virksomhet som er underdekket i et nasjonalt perspektiv.
 • Bidra til å etablere, styrke eller videreutvikle arrangører som viser og formidler profesjonelt flerkunstnerisk og tverrfaglig innhold.
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av flerkunstneriske og tverrfaglige arrangementer og arrangementsrekker.
Åpne alle

Om ordningen

Ordningen Tverrfaglige tiltak ble etablert i 2016, og er Kulturrådets virkemiddel for å ivareta kunst- og kulturrelaterte tiltak og prosjekter som går på tvers av fagområdene i Norsk kulturfond. Tverrfaglighet kan anta ulike former og betegne ulike dimensjoner ved et prosjekt.  I Kulturrådssammenheng skilles det mellom tverrfaglig, flerkunstnerisk og tverrkunstnerisk: 

 • Tverrfaglig betegner prosjekter som ikke har kunstnerisk produksjon som formål og som innebærer samarbeid på tvers av flere ulike kunstfelt og/eller med disipliner utenfor kunstfeltene. Dette kan eksempelvis være humanistiske, teknologiske og økonomiske fag, eller kulturelle fag som ikke faller innenfor Norsk kulturfonds portefølje. 
 • Flerkunstnerisk brukes i formidlingssammenheng om arrangementer som festivaler, mønstringer, kulturdager, arrangementsrekker og enkeltarrangementer hvor det vises og formidles ulike kunstarter og kunstneriske uttrykk.
 • Tverrkunstnerisk brukes hovedsaklig om produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt, både når verket har en enkeltstående opphaver og når det står en gruppe bak.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tverrfaglige prosjekter og arrangementer og til tiltak som bidrar til og understøtter visning og formidling av flerkunstnerisk innhold. Tiltak/prosjekter må ha forankring i eller innretning mot kunst- og kultursektoren og høy grad av tverrfaglighet. Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere.

Det kan søkes tilskudd til:

a) Prosjekter og satsninger som gjennom tverrfaglig samarbeid, forsøksvirksomhet og kunnskaps- og metodeutvikling styrker kunstens rolle i samfunnet og sektorens nedslagsfelt og endringskraft. 

b) Enkeltarrangement (som festivaler eller seminarer) eller arrangementsrekker/ programinnhold som går over lengre tid (arrangørvirksomhet). 

Arrangementet/arrangementene må skje innenfor en overordnet definert ramme. Det må vises og formidles innhold fra flere ulike kunstarter (visuell kunst, musikk, litteratur og/eller scenekunst), eller arrangementet må bidra til overordnet tverrfaglig refleksjon, analyse, kunnskapsformidling og dialog om kunst og annen profesjonell kulturell virksomhet og/eller kulturarv. Arrangementene må være tilgjengelige for et allment publikum. 

Arrangører med en flerkunstnerisk/tverrfaglig profil som kan vise til gjennomførte prosjekter/aktiviteter/programmering i minimum ett år før søknadstidspunkt, kan søke om arrangørstøtte. Arrangøren må kunne vise til rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet. Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år av gangen, for å dekke kostnader i forbindelse med programmering, lønn/honorar, utstillingsvederlag og kunstnerhonorarer, lokaler (leie, internett, strøm), og andre administrative kostnader. 

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i hele søknadsperioden.

c) Arenautvikling: Virksomheter kan søke tilskudd til etablering eller konsolidering og videreutvikling av tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer. Virksomheten må fasilitere formidling, produksjon og/eller kompetanseutvikling innenfor profesjonell tverrkunstnerisk praksis. Virksomheten må ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet. Det kan gis tilskudd til driftsmessige etableringskostnader, samt faglig og organisatorisk utvikling, i inntil tre år av gangen. Dette kan inkludere kostnader i forbindelse med programmering, lønn/honorar, utstillingsvederlag og kunstnerhonorarer, lokaler (leie, internett, strøm), og andre administrative kostnader.

Virksomheter som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i hele søknadsperioden.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som i sin helhet kunne vært rettet mot en eller flere andre ordninger innenfor Norsk kulturfond, og det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som har utvikling og produksjon av kunstverk/åndsverk/oppsetninger/forestillinger som sitt primære formål (inkludert tverrkunstneriske produksjoner). Denne typen søknader kan bli administrativt avvist. 

Under støtteordningen for tverrfaglige tiltak gis det ikke tilskudd til:

 • kunstnerisk produksjon
 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • investering i utstyr og fysisk infrastruktur
 • markedsføringstiltak
 • opplæringstiltak og kursvirksomhet
 • manusutvikling for publikasjoner
 • manus- og pilotutvikling for film eller serier
 • manus-, pilot- og/eller teknisk utvikling av dataspill

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. 

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Norsk kulturfond.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som ikke tilfredsstiller de formelle kriteriene nedfelt i disse retningslinjene, vil bli avvist.

Alle søknader må inneholde en beskrivelse og omtale av de mest relevante medvirkende kunstnere og fagpersoners kvalifikasjoner, fortrinnsvis i form av CV-er (som vedlegg).

Søknader om støtte til arrangementer/arrangementsrekker, skal inneholde beskrivelse av faglig og kunstnerisk program (minimum i form av programskisse), med mindre det er helt særskilte årsaker til at dette ikke lar seg gjøre. Søknaden må i så fall redegjøre for årsakene.

Søknader om støtte til gjentagende arrangementer (som festivaler) og arrangørvirksomhet skal ha fjorårets program (eller beskrivelse av denne) vedlagt, uavhengig av om du har mottatt støtte fra Kulturrådet tidligere eller ikke.

Ved søknad om flerårig støtte fra arrangører eller arenaer (arenautviklingstilskudd), må det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse.

Det anbefales også å legge ved årsregnskap og årsberetning for fjoråret, samt spesifisert budsjett og finansieringsplan for hvert av årene det søkes tilskudd for.

For søknader om arenautviklingstilskudd, er det obligatorisk å legge ved dokumentasjon av vedtekter og styresammensetning for virksomheten (som vedlegg). Det anbefales også å legge ved dokumentasjon av leie-/eieforhold, der det er relevant (eksempelvis leiekontrakt).

Vedlegg utover obligatoriske vedlegg, skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet, eksempelvis detaljert budsjett som begrunner beregnet søknadsbeløp.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. Dette må du gjøre i forkant av hver søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline. This is required for every deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål, fagområdeplan for Tverrfaglige tiltak og Kulturrådets overordnede strategi vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader. Prosjektet må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere. 

Grad av tverrfaglighet vurderes utfra sammensetning av fagkompetanse hos søker, blant de medvirkende og/eller utfra prosjektets formål, målgruppe eller tematiske innretning. Det er et minstekrav at prosjektet har nytte og relevans for mer enn to kunstfelt, og/eller at det har bidragsytere (kunstnerisk eller faglig) fra flere enn to kunstfelt i tillegg til andre fagfelt/disipliner.

For alle søknader gjelder det at søknaden skal redegjøre godt for de elementene det legges vekt på ved vurderingen av søknaden, særlig prosjektets relevans for ordningens formål.

For søknader om arrangør- og arenautviklingstilskudd, vil arrangører og arenaer som mottar offentlige tilskudd fra egen region bli prioritert.

Manglende rapportering eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren/prosjektet har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for tverrgående ordninger vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tverrfaglige tiltak.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

 

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer i rater. Vanligvis vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Dersom mottakere av flerårige tilskudd over tid har vesentlig reduksjon i aktivitet sett opp mot søknadsgrunnlaget tilskuddet er basert på, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. Dette kan også skje dersom mottaker ikke lenger anses å ha et reelt tilskuddsbehov. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplanen må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke er nyttet etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

På forespørsel skal tilskuddsmottaker gi akkreditering til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Dersom deler av tilskuddet er gitt til en publikasjon eller annen form for fysisk utgivelse/produkt, skal tilskuddsmottaker sende ett eksemplar av ferdig produkt til Kulturrådet. Dersom det er gitt tilskudd til en digital utgivelse eller andre former for digitalt distribuert innhold, skal Kulturrådet gis tilgang.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Norsk kulturfond. Om arrangementer/tiltak går med overskudd, skal en eventuell omdisponering eller overføring av midler gitt som tilskudd fra Norsk kulturfond forhåndsgodkjennes av Kulturrådet.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. 

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Dersom det blir aktuelt med evaluering av prosjektet det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon om Kulturrådet krever det.