Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å gi fellesverksteder for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer, samt gjestekunstnerordninger med samme målgruppe, tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

Anskaffelse av felles produksjonsutstyr for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer. Med felles produksjonsutstyr forstås verktøy og utstyr som skal nyttes til produksjon av kunst og som skal kunne brukes av eksterne og faste brukere av fellesverkstedet eller brukere av gjestekunstnerordningen. Fellesverkstedet eller gjestkunstnerordningen skal stå som eier av utstyret.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt. Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Det gis ikke tilskudd til:

 • drift av fellesverksteder eller gjestekunstnerordninger
 • produksjonsutstyr som er anskaffet før søknaden er sendt Norsk kulturråd
 • utstyr som skal nyttes til administrasjon av fellesverkstedet/gjestekunstnerordningen eller til den enkelte kunstners administrative arbeid
 • materialer som skal nyttes i kunstnerisk virksomhet

Hvem kan søke?

Fellesverksteder og gjestekunstnerordninger organisert som en enhet med et kollektivt styrende organ og en ansvarlig daglig ledelse som kan gi virksomheten kontinuitet. For fellesverksteder gjelder også et krav om minst tre faste brukere og arbeidsmuligheter for eksterne brukere. I særskilt begrunnede søknader kan søkere be om at kravene om minst tre faste brukere fravikes.

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se pkt. 5.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • beskrivelse av formell driftsorganisasjon og hva som er fellesverkstedets eller gjestekunstnerordningens økonomiske driftsgrunnlag
 • prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
 • beskrivelse av fellesverkstedets eller gjestekunstnerordningens formål og kunstfaglige profil
 • beskrivelse av utstyret som planlegges anskaffet, samt faglig begrunnelse for anskaffelsen
 • framdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

 

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for kunstnerne (gjelder bare verksteder) eller
 • plan for gjestekunstnere inneværende og kommende år (gjelder bare gjestekunstnerordninger)
 • kopi av langsiktig leiekontrakt
 • pristilbud av nytt utstyr
 • andre relevante vedlegg
 • årsmelding, årsplan, driftsbudsjett for inneværende år
 • samarbeidsavtaler og/eller uttalelser fra lokale myndigheter og relevante partnere

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Spørsmål til utfylling av skjema eller pålogging i Altinn?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari.  Windows = Chrome.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst , vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader.

Kulturrådet vil prioritere søknader fra fellesverksteder og gjestekunstnerordninger som driver en virksomhet som tar sikte på å opparbeide eller videreutvikle et faglig felleskap, også som møtesteder for faglig utvikling. Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 

Søknadene vurderes av Arrangørutvalget for visuell kunst, oppnevnt av rådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og ordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på (1) om tiltaket fremmer utvikling av det visuelle kunstfeltet, (2) om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver, (3) virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket, og (4) nivået på virksomhetens årlige statstilskudd.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

 

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Utstyrsstøtte til fellesverksted skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se § 12.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

Tilskudd over 400.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport, regnskap og dokumentasjon

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport, regnskap og dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Sammen med den faglige rapporten skal det sendes inn dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og tilskudd fra andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel.

Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.