Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Utviklingstilskudd for kulturaktører

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål med ordningen

Utviklingstilskudd for kulturaktører skal støtte prosjekter eller tidsavgrensede satsinger som styrker kultur­aktørers utvikling og endringskraft.

Kulturaktører kan søke tilskudd til utviklings­prosjekter som bidrar til

 • samarbeid og kompetanseheving
 • organisasjons- og nettverksutvikling
 • kunnskapsutvikling, utprøving og nytenking

Alle Kulturrådets tilskudds­ordninger er virkemidler for å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Du kan lese om rådets satsinger i Kulturrådets strategi og Områdeplan for tverrgående og tverrfaglige satsinger.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for søkere fra alle kunst- og kulturområder som omfattes av Kulturrådets ordninger (visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, tidsskrift og kritikk, kulturvern og tverrfaglig kulturvirksomhet).

Ordningen retter seg mot kulturaktører som arenaer, arrangører, plattformer, nettverk og andre typer organisasjoner og virksomheter.

Kun organisasjoner som er registrert i enhetsregisteret kan søke. Du kan ikke søke som privatperson.

Hva kan dere søke tilskudd til?

Dere kan blant annet søke tilskudd til prosjekter som handler om

 • å utforske nye former for program, formidling og publikumsarbeid
 • å hente inn ekstern kompetanse og ressurser for å utvikle egen virksomhet
 • faglig utveksling, organisasjons- og nettverksutvikling
 • å utvikle/dele ny kunnskap eller nye måter å jobbe på
 • tverrfaglige samarbeid på tvers av kunst- og kulturfeltet eller med andre samfunns­sektorer
 • andre typer utviklings­prosjekter i tråd med ordningens formål

Prosjektet må være tidsavgrenset. Dere kan søke flerårig tilskudd for opptil tre år.

Prosjektet dere søker tilskudd til må komme kunst- og kulturfeltene og/eller et allment publikum til gode.

Hva kan dere ikke søke tilskudd til?

I denne ordningen gir vi ikke tilskudd til ordinær drift av organisasjoner og institusjoner.

Vi gir heller ikke tilskudd til prosjekter som utelukkende handler om

 • kunstnerisk produksjon
 • innkjøp av utstyr
 • markedsføringstiltak
 • undervisnings- og utdanningstiltak
 • aktiviteter som er gjennomført eller satt i gang før søknadsfristen

Krav til søknaden

Søknaden må leveres gjennom vår elektroniske søknadsportal i Altinn innen søknadsfristen. Følg veiledningstekstene, som er merket med «?» i søknadsskjemaet.

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristen eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Prosjektbeskrivelse

I tekstfeltene i søknadsskjemaet må dere beskrive

 • hvem dere er 
 • hva dere skal gjøre
 • hvem som er med i prosjektet
 • hvorfor dere skal gjennomføre prosjektet
 • hvilke resultater dere ser for dere at prosjektet vil ha
 • hvordan dere vil formidle resultatene og erfaringene

Budsjett og finansieringsplan

Budsjettet skal vise hva dere regner med vil bli den totale kostnaden for å gjennomføre prosjektet slik dere har planlagt. Dere må oppgi hvilket beløp dere søker Kulturrådet om. I finansieringsplanen må dere også vise hvilke andre inntekter og tilskudd dere regner med å få til prosjektet. Hvis dere søker flere ordninger i Kulturrådet til det samme prosjektet, må dere informere om hvilke andre ordninger dere søker og hvilket beløp dere søker fra de andre ordningene.

Vi forventer at kunstnere og andre fagpersoner får betalt for sitt arbeid i tråd med vederlagsordninger og anbefalte satser. Dere må vise honorarnivået for de medvirkende i budsjettet/søknaden, gjerne ved å oppgi avtalt honorar eller satser. 

Oppgi prosjektperiode

Dere må oppgi når prosjektet skal starte og avsluttes. Kostnadene i budsjettet må påløpe innenfor prosjektperioden. 

Vedlegg 

Relevante vedlegg til ordningen kan være

 • CV for de mest sentrale medvirkende personene
 • spesifisert prosjektbudsjett
 • oversikt over deres tidligere og/eller planlagte program og faglige aktiviteter
 • siste års årsrapport og årsregnskap for virksomheten og driftsbudsjett for neste år samarbeidsavtaler eller uttalelser fra lokale/regionale myndigheter og relevante partnere

Kan du søke på nytt om det samme?

Vi behandler søknader om støtte til samme tiltak bare én gang innenfor samme år. Nytt budsjettår regnes fra 1. desember.

Hvis du har søkt og fått avslag, må tiltaket ditt ha utviklet eller endret seg vesentlig før du eventuelt kan søke igjen. Det er viktig at du beskriver endringene i søknaden. 

Hvis du har søkt og fått et lavere tilskudd enn du søkte om, kan du vanligvis ikke søke om mer til det samme tiltaket.

Hvordan vurderer vi søknaden?

Når vi vurderer søknadene, legger vi vekt på at ordningen som helhet skal bidra til

 • økt samarbeid og nettverksutvikling i kunst- og kulturfeltet
 • å styrke kunstens rolle, nedslagsfelt og endringskraft i samfunnet
 • et mangfold av aktører, uttrykk, estetiske praksiser og aktivitet i hele landet
 • at barn og ungdom møter kunst og kultur som er relevant for dem, i sitt nærmiljø
 • tilgjengelighet og inkludering for alle publikumsgrupper
 • økt bærekraft i samfunnet

Kunstnerisk og faglig innhold og kvaliteter er viktig i vurderingen av søknadene. Vi ser for eksempel på

 • hva som er begrunnelsen og behovet for prosjektet
 • hva dere skal undersøke eller oppnå
 • hvordan dere skal gjennomføre prosjektet
 • hvilken betydning og effekt prosjektet vil ha for dere, og eventuelt for andre
 • hvem som skal gjennomføre, medvirke og samarbeide i prosjektet
 • prosjektets sosiale, kulturelle og faglige forankring
 • hvilken målgruppe prosjektet retter seg mot

Vi tar også med i vurderingen

 • om prosjektet virker gjennomførbart
 • om honorarnivået til de medvirkende er rimelig
 • om dere har fulgt opp betingelser for tidligere tilskudd dere har fått
 • om prosjektet har overføringsverdi til andre

Ved søknader fra virksomheter med fast statstilskudd, legger vi i tillegg spesielt vekt på hvordan prosjektet bidrar til virksomhetens samarbeid med det frie kunst- og kulturfeltet. Nivået på statstilskuddet og virksomhetens egeninnsats til prosjektet er også viktig i vurderingen.

Hvem vurderer søknadene?

Faglig utvalg for tverrgående ordninger vurderer søknadene og bestemmer hvem som skal få tilskudd. Utvalget blir oppnevnt av Kulturrådet for to år av gangen. Se hvem som sitter i utvalget nå og hvilken kompetanse de har.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentliggjort.

Slik behandles søknaden – Kulturrådet

Hvor mye kan dere få i tilskudd?

For å bestemme størrelsen på tilskudd, ser vi på søknadsbeløpet, budsjettet og finansieringsplanen og hvor mye penger vi har å dele ut.

Hvis dere søker om tilskudd til å invitere eksterne kunstnere, kuratorer eller fagpersoner til gjesteopphold ved virksomheten, kan vi fullfinansiere kostnader til honorar, reise og opphold for gjestene.

For andre typer prosjekter kan vi som hovedregel normalt gi inntil 50 prosent av prosjektets kostnad. Vi kan gjøre unntak hvis behovet er godt begrunnet.

Vi får mange flere søknader enn vi har penger til å støtte. Selv om vi vurderer at prosjektet deres er godt, kan det få avslag eller lavere tilskudd enn dere har søkt om.

Dere kan se hvilke beløp vi har delt ut tidligere i vedtakslister for ordningen.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye.

Tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari.  Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vilkår for utbetaling

Når søknaden er ferdig behandlet, sender vi dere et vedtaksbrev der det står om dere får tilskudd eller avslag. 

Hvis dere får tilskudd, sier vedtaksbrevet hvilket beløp dere får og hvilke betingelser som gjelder for tilskuddet. Det er viktig at dere leser vedtaksbrevet nøye, og planlegger slik at dere følger opp alle betingelsene til rett tid. 

Aksept
Når dere får vedtaksbrevet, må dere vurdere om dere kan gjennomføre prosjektet med de pengene dere har til sammen, og om dere kan følge opp de betingelsene som står i vedtaksbrevet. 

Hvis dere har fått et lavere tilskudd fra oss enn dere søkte om, må dere bekrefte at dere likevel klarer å gjennomføre ved å akseptere kontrakten. Om dere mener at dere ikke klarer å gjennomføre på den måten dere har beskrevet det i søknaden, kan dere akseptere kontrakten med forbehold om at endringene godkjennes. Da må dere legge ved en beskrivelse og dokumentasjon av endringene i prosjektet.

Hvis dere vil ta imot tilskuddet, aksepterer dere kontrakten for tilskuddet og legger ved eventuelle ekstra dokumenter vi har bedt om i vedtaksbrevet.

Hvis det er endringer i gjennomføringsperioden for prosjektet, må dere oppdatere denne når dere aksepterer kontrakten for tilskuddet. Dette gjelder både hvis dere har fått tilskudd for en kortere periode enn dere søkte om, eller hvis dere har behov for å forlenge prosjektperioden. Rapporteringsfristen blir så satt med utgangspunkt i justert prosjektperiode.

Hvis dere ikke aksepterer tilskuddet innen fristen som står i vedtaksbrevet, blir tilskuddet automatisk trukket tilbake. Dersom dere trenger lenger tid for å finne ut om dere kan følge opp betingelsene, må dere ta kontakt med oss og be om utsettelse på akseptfristen før den går ut.

Utbetaling

Enkeltstående prosjekttilskudd:
•    Dere får 80 % av tilskuddet når dere har akseptert kontrakten.
•    De gjenstående 20 % av tilskuddet betaler vi ut når dere har levert godkjent sluttrapport og regnskap for prosjektet.

Flerårige prosjekttilskudd:
•    Dere får 100 % av tilskuddet for første år når dere har akseptert kontrakten.
•    Tilskuddet/tilskuddene for påfølgende år betaler vi ut ved inngangen av året, så snart dere gir beskjed til saksbehandler på e-post.
•    De gjenstående 20 % av tilskuddet for siste år betaler vi ut når dere har levert godkjent sluttrapport og regnskap for prosjektet.

Endringer i prosjektet 
Har prosjektet endret seg mye underveis når det gjelder innhold, medvirkende, budsjett eller tidsplan? Da må dere søke oss om godkjenning av endringene.

Dere må sende en skriftlig søknad om endring av prosjektet på e-post til post@kulturdirektoratet.no. Husk å merke e-posten med prosjektnummeret i tittelfeltet. Dere må beskrive og begrunne endringene og legge ved oppdatert dokumentasjon, tidsplan og budsjett. 

Dere må vente på svar fra oss om vi godkjenner endringen, før dere kan gå videre med prosjektet.

Reduksjon, bortfall eller tilbakebetaling av tilskudd
Hvis dere ikke gjennomfører det dere har beskrevet, eller bruker tilskuddet til noe annet enn det dere har beskrevet i søknaden uten å ha vært i kontakt med oss, kan dere miste retten til å bruke pengene. Vi kan da holde tilbake eller redusere tilskuddet, eller kreve at dere må betale tilbake tilskudd.

Evaluering
Vi evaluerer tilskuddsordningene våre med jevne mellomrom for å undersøke om de fungerer slik vi ønsker. I forbindelse med evalueringer kan dere bli bedt om å svare på spørsmål eller legge fram dokumentasjon i tilknytning til tilskudd dere har mottatt. Vi forventer at dere bidrar til dette. 

Andre betingelser 
Dere skal vise at prosjektet er støttet av Kulturrådet i trykksaker, på nettsider og i sosiale medier. Last ned logo her.

Hvis prosjektet omfatter et eller flere arrangementer, har personer med funksjonsnedsettelser krav på gratisbillett til sin ledsager.

Rapport, regnskap og revisjon

Alle som får tilskudd fra Kulturrådet må sende rapport og regnskap når prosjektet er avsluttet, slik at vi kan kontrollere at tilskuddet er brukt slik det var meningen og i tråd med betingelser for tilskuddet. 

Rapportfrist er tre måneder etter at prosjektet er ferdig. Dere vil få tilsendt et rapportskjema som skal fylles ut.

I skjemaet må dere beskrive i tekst hva dere har gjennomført og hvilke erfaringer dere har gjort. Ta med tall på publikummere og deltakere hvis det er relevant. Hvis det var noen spesielle betingelser i vedtaksbrevet knyttet til tilskuddet, må dere omtale hvordan dere har fulgt opp det.

I økonomiskjemaet må dere legge inn regnskapstall som viser hvordan tilskuddet er brukt og hvilken annen finansiering som bidro til gjennomføringen. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal spesifiseres. Hvis det er avvik på mer enn 10 prosent mellom budsjett og regnskap, må dere kommentere det. Dere må også legge fram bilag hvis vi ber om det.

Hvis dere har fått et tilskudd på over 400 000 kroner, skal det revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også hvis prosjektet deres har fått tilskudd fra flere av våre ordninger som til sammen blir mer enn 400 000 kroner. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan, skal levere rapport fra disse. Vi kan stille spesielle krav til type revisjon i kontrakten.

Vi sammenligner det dere skriver i rapport og regnskap med det dere skrev i søknaden. Hvis dere har søkt og fått godkjent endringer underveis, leser vi rapport og regnskap opp mot de godkjente endringene. 

I tillegg til at vi skal kontrollere bruken av tilskuddet, er rapporten dere skriver også nyttig for Kulturrådet fordi vi får kunnskap om det som skjer i kunst- og kulturfeltet og hvordan ordningene våre fungerer. 

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Hvordan sende inn rapporten?

Dere skal sende inn rapporten via Altinn. Dere vil få to varsler om rapportering før rapportfristen, begge kommer i deres meldingsboks i Altinn. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Fristen tar utgangspunkt i prosjektperioden i søknaden, med mindre dere har fått tilskudd til en kortere periode enn dere søkte om. Hvis dere ikke rapporterer innen fristen, blir tilskuddet automatisk trukket tilbake til Norsk kulturfond.

Har dere behov for å utsette rapporteringsfristen?

Kontakt Kulturdirektoratet i god tid før fristen, slik at vi kan vurdere utsettelse. Søknaden om utsettelse sender dere på e-post til post@kulturdirektoratet.no. Husk å oppgi prosjektnummer. Hvis dere venter til rapporteringsfristen har gått ut, vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Vi kan også kreve at dere betaler tilbake midler. Midler som blir tilbakebetalt eller ikke utbetalt vil føres tilbake til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.