Hopp til innhold
Rapport

Det nasjonale museumsnettverket - rapport for 2015

Kulturrådet gjennomgår hvert år museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og leverer en statusrapport til Kulturdepartementet. Rapporten for 2015 bygger på vurderinger av en rekke sider ved museets virksomhet, slik dette fremkommer gjennom museenes rapportering og statistikkopplysninger.

$imageText.getData()

Foreliggende materiale gir et godt grunnlag for å vurdere sentrale områder av museenes virksomhet, samtidig som det ligger begrensninger i den årlige budsjettrapporteringen. Mer inngående analyser vil kreve bedre grunnlag på utvalgte temaer, og direkte dialog med det enkelte museum.

I rapporten presenteres hvert museum med en tekstomtale og et faktaark med nøkkelopplysninger. Bildet som tegnes av museene er ikke fullstendig. For eksempel kommer ikke arbeid med privatarkiv eller særskilte anlegg som gruver og museumsjernbaner fram i statistikken. Når det gjelder besøksarenaer har museene i noe varierende grad splittet besøkstallrapporteringen opp på arenaer.  En svakhet i vurderingsgrunnlaget er at museenes tekstlige rapportering i budsjettsøknaden varierer fra målrettet og vurderende rapportering til rene aktivitetsrapporter. Det er en utfordring å balansere et overkommelig rapporteringsnivå mot behovet for et presisjonsnivå som kan gi grunnlag for å sammenlikne det enkelte museet med andre virksomheter.

Om publikasjonen

Det nasjonale museumsnettverket - rapport for 2015

Kulturrådet

2016