Hopp til innhold
Statistikk

Statistikk for museum 2015

Statistikk 2015 for norske museum blei samla inn i mars 2016 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i rapporteringsåret.

Museumsstatistikken skal gi eit oversyn over norske museum, og syner informasjon om museumsinstitusjonane, besøk og tilgjenge, formidling og utstillingar, forsking og samarbeid, forvalting av bygningar og samlingar. Talmaterialet femner om i alt 116 museum. Av desse fekk 71 museum driftstilskot frå Kulturdepartementet. Dei 45 andre musea er mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og museum under andre departement.

Om publikasjonen

Statistikk for museum 2015

Kulturrådet

2017