Hopp til innhold

Kulturrådets museumskonferanse: Samlinger for framtida

Velkommen til museumskonferanse i Stormen konserthus i Bodø 26.–27. oktober 2022! Konferansens hovedtema er samlingsutvikling.

26. - 27. oktober 2022

Legg arrangementet i min kalender

Stormen konserthus i Bodø

Kulturrådet

Strømmes

Kulturrådet skal bidra til å styrke faglige bruer og samarbeid som kan stimulere til utvikling i hele museumssektoren. Med årets museumskonferanse etablerer vi en faglig møteplass for museumsansatte og den offentlige forvaltningen, der det er rom både for de overordna og de mer dyptpløyende diskusjonene. 

På bakgrunn av den nye museumsmeldinga ønsker vi å vurdere og diskutere strategier for museenes utvikling av samlingene som kilder til kunnskap og opplevelse, med følgende hovedtemaer
 
•    bærekraftig utvikling av samlingene
•    mangfold, samarbeid og koordinert samlingsutvikling
•    digitalisering, digital infrastruktur og langtidsbevaring
•    prioritering og verdivurdering
•    digital transformasjon og konsekvenser
•    eierforhold og museumsfaglige prioriteringer
•    sikring av samlinger

Program dag 1 (26. oktober)

Opptak

 

11.00: Registrering og lunsj

 

12.00 Velkommen 

Direktør Kristin Danielsen og seksjonsleder Ole Jakob Furset ønsker velkommen.

 

12.15 Mangfold og koordinering

Hvilke historier løfter museene fram gjennom sitt dokumentasjons- og formidlingsarbeid? Hvem er ikke representert? Flere forskningsprosjekter retter søkelyset mot mangfold i utviklingen og formidlingen av museenes samlinger. 

 • Case 1: Samlingenes mange stemmer ved Anders Bettum, Oslo Museum og Aud Åse Reitan, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Hva må til for en mer bærekraftig samlingsutvikling, slik museumsmeldinga målbærer, og hva ligger i begrepet «koordinert samlingsutvikling»? Hvilke gevinster gir det å legge til rette for samordna utvikling i et fylkesperspektiv og på nasjonalt nivå, og hva må til for å lykkes?

 • Case 2: Koordinert samlingsutvikling i Rogaland ved Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseet 
 • Case 3: Kulturrådets pilot med koordinert samlingsforvaltning ved Oda Grønnesby, Kulturrådet

 

Pause

 

13.45 Digitalisering, digital infrastruktur og langtidsbevaring

Utviklingen av digital infrastruktur legger til rette for bedre oversikt, prioriteringer og koordinering. Digitalisering krever samordning og samarbeid. Vi får en orientering om status i prosessene med langtidsbevaring, også det forslaget Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet har utformet til en infrastruktur for levering og uthenting av digitalisert og digitalt skapte samlinger og metadata fra lagre for langtidsbevaring.

 • Kulturarvdigitaliseringen - samarbeid og dialog, Jonny Edvardsen, senter for kulturarvsdigitalisering, Nasjonalbiblioteket
 • eKultur – status og veien videre, Lewi Nordby, KulturIT
 • Langtidsbevaring og behovet for digital infrastruktur, Bård Bie-Larsen, Kulturrådet

 

Pause

 

15.00 Sikring av samlinger

Formålet med de statlige sikringsmidlene er å sikre museenes samlinger ved å finansiere tiltak som kan forebygge og redusere omfanget av ødeleggelser som følge av brann, tyveri, ran hærverk eller naturskade. Kulturrådet orienterer om tilskuddsordningen, og vi får høre eksempler fra prosjekter som har mottatt sikringsmidler. Avslutningsvis orienterer Kulturrådets sikringsutvalg, som bistår i behandlingen av søknadene, om sine vurderinger.

 • Katrine Brekke, Kulturrådet
 • Maiken Raftevoll, KODE
 • Per Inge Bøe, Jærmuseet
 • Knut Mostervik, Nordlandsmuseet
 • Karin Axelsen, MiA − Museene i Akershus
 • Leif Riis, sikringsutvalget
 • Nils-Erik Haagenrud, sikringsutvalget
 • Carl Harbitz, sikringsutvalget

 

16.30 Kulturrådet informerer om aktuelle saker

Her blir det rom for spørsmål og dialog.

 

Det faglige programmet avsluttes ca. kl. 17.00.

Det blir mingling fra kl. 19, og middag med underholdning fra kl. 19.30.

Program dag 2 (27. oktober)

08.00 Registrering

 

08.30 God morgen og presentasjon av dagens program ved Kulturrådet

 

08.35 Prioritering og verdivurdering

Museenes samlinger vokser, og langt flere objekter blir innlemmet i museenes samlinger enn det som blir omdefinert eller avhendet. Prioriteringer er nødvendig, og ressurser må vurderes ut fra gjenstanders og samlingers tilstand, og verdi som kilde til kunnskap og opplevelse. Hvilke strategier skal ligge til grunn for prioritering og bærekraftig utvikling av samlinger?

 • Balansekunst – samlingsforvaltning framover: Hva kreves: formaliteter, modighet og forenkling?, Karen Espelund, Museene i Sør-Trøndelag
 • Til evigheten og forbi? Prioriteringens banale og tvingende nødvendighet, Ole Marius Hylland, Telemarksforsking
 • Udvikling af samlingsforvaltningen – Den danske model, Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen

 

Pause

 

10.00 Digital transformasjon og konsekvenser

Den teknologiske utviklingen og endrede brukervaner må analyseres i utformingen av museenes digitale kultur. Det får konsekvenser for organisering, metodikk, arbeidsprosesser og samhandling med samfunn og publikum. Langtidsbevaring, med digitalisering og digital tilgjengelighet til museenes todimensjonale samlinger av arkiv, foto mm., reiser spørsmål om behovet for videre fysisk bevaring av dette materialet. Vi ser samtidig utviklingen av hybride samlinger, der museene gjør tilgjengelig og formidler både fysiske objekter og materiale som kun eksisterer i digital kopi.

 • Kulturrådet innleder
 • Digitale substitutter. Eller: Kan digitalisering redde oss fra dårlig prioritering?, Per Olav Torgnesskar, MiA – Museene i Akershus
 • Gigadigitalisering og digital formidling − et museum i endringstakt, Torill Haugen, Kunstsilo
 • Digital transformasjon, Bård Bie-Larsen, Kulturrådet

 

Pause

 

11.20 Eierforhold, råderett og faglige prioriteringer

Et sentralt utgangspunkt for god museumsutvikling er et godt forhold mellom helhetlige, faglige prioriteringer og lokal forankring og eierskap. Museumsmeldingen peker på at det er nødvendig med skriftlige avtaler om eier- og ansvarsforhold som sikrer museene den faglige friheten som kreves for å kunne drive helhetlig og aktiv samlingsutvikling. Den legger òg til grunn at alle museene i det nasjonale museumsnettverket får på plass avtaleverk og ordninger som gjør dette mulig.

 • Kulturrådet innleder
 • Teori og praksis – hvordan få skriftlige avtaler om eier- og ansvarsforhold? Et eksempel fra Haugalandet, Mads Ramstad, Haugalandmuseet
 • Tillit – gjennom dialog og handling, Espen Holøyen Skjærbakken, Anno museum
 • Eigarskap som verkemiddel – casen Viti, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Viti

 

12.10 Panelsamtale

Konferansens hovedtemaer vil drøftes av et panel bestående av:
•    Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Viti 
•    Karen Espelund, Museene i Sør-Trøndelag 
•    Per Olav Torgnesskar, MiA – Museene i Akershus
•    Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Spørsmål og kommentarer fra salen.

Moderator: Torbjørn Urfjell, Kulturrådet

 

13.00 Lunsj og hjemreise