Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2021

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til 28 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 72 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 57,3 millioner kr. I alt ble 9,3 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans for ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for tverrgående ordninger. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt. 

Utvalget har videre vært svært bevisste på geografisk fordeling av midlene, og har prioritert tilskudd til både store og små arenaer over hele landet. I sin vurderingspraksis har de også et sterkt fokus på sosial bærekraft, tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum. 
Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og ressurs- og kapasitetsutnyttelse. 

Høyt antall søknader og flere nye søkere

Søknadstallet til ordningen fortsetter å holde seg på et relativt høyt nivå. Det er også et høyt antall nye søkere til ordningen, 31 stykker, og av disse er 15 søknader fra aktører som ikke har søkt tilskudd fra Kulturfondet tidligere heller.

Årsakene til økninger i både søknadstall og nye søkere kan være sammensatte, men det er nærliggende å tro at noe kan tilskrives koronapandemien. Som følge av bl.a. kompensasjons- og stimuleringsordningene Kulturrådet har holdt i på vegne av KUD har Kulturfondets ordninger gjennom pandemien fått større oppmerksomhet, og man ser at helt nye miljøer nå henvender seg til ARENA-ordningen. I tillegg skiftet ordningen navn i 2020, noe som kan ha bidratt til økt oppmerksomhet og til at flere aktører i kulturlivet har fått kjennskap til den.

Bredt nedslagsfelt

Arenaene som er støttet er varierte både i form, innhold og geografisk plassering. Det er gitt tilskudd til ombygginger og tilpasninger, tilbygg, investeringer i teknisk utstyr og annen infrastruktur, forprosjekter og utprøvingsprosjekter. Prosjektene omhandler både eksisterende arenaer og helt nye etableringer. De fleste gjelder fysiske bygg og lokaler, men det er også gitt tilskudd til for eksempel utendørsprosjekter.

En betydelig andel av søknadene kommer fra arenaer som definerer seg som tverrfaglige, og det er gitt tilskudd til flere arenaer med brede kunstneriske profiler og varierte program. Noen samler også flere miljøer og arrangører under samme tak. Samtidig er også spesialiserte arenaer innen de ulike kunstområdene musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst støttet. Mange av tilskuddene går til arenaer på mindre steder rundt om i landet, og tildelingene er fordelt over alle landets fylker, med unntak av Vestfold og Telemark. 

Universell utforming

I denne runden er det 10 søknader som omhandler tiltak for å sikre universell utforming av infrastruktur og lokaler, og 8 av disse er prioriterte for tilskudd. Dette er bl.a. Forsamlingshuset Fram i Kvæfjord, Lysnes ungdomshus på Senja, Folken i Stavanger, Harpefoss kunstarena i Gudbrandsdalen, Ingebrigt Vik museum i Øystese og Nils Aas kunstverksted på Inderøya.

Utvalget ønsker i større grad å synliggjøre mulighetene som finnes i ARENA-ordningen for å gi tilskudd til universell utforming, og planlegger en særskilt satsing på dette innenfor ordningens rammer i løpet av 2022/2023.

Flere store forprosjekter

18 av søknadene omhandler for- eller utprøvingsprosjekter, hvorav de fleste er knyttet til forprosjekter for utvikling av både eksisterende og nye arenaer. 8 av disse er prioritert for tilskudd, blant dem tre større forprosjekter i Oslo: utviklings- og prosjekteringsfase for nye Kloden teater på Økern, forprosjekt for omorganisering og utvikling av fellesverkstedsvirksomhetene for stein- og bronseskulptur på Helsfyr og forprosjekt for videre utvikling av Fellesverkstedet på Grünerløkka. Det er også gitt tilskudd til et forprosjekt for utvidelse, rehabilitering og tilpasning av Trastad samlingers lokaler Paviljong 7 på Trastad gård i Kvæfjord, som ledd i Trastad samlingers pågående arbeid for å bli et nasjonalt senter for outsider-kunst.

Andre støttede forprosjekter er knyttet til nye arenaetableringer på mindre steder rundt om i landet, på initiativ fra, og med sterk forankring i lokalt kunst- og kulturliv. Dette gjelder for eksempel forprosjekt for etablering av nytt kulturhus i et av de gamle pakkhusene ved sjøen i Farsund sentrum, Backes Bu, i regi av Farsund Folk Festival. Et annet eksempel er forprosjekt for å kartlegge muligheter for å bevare bygget Gamle Hølen skole i Vestby kommune, og gjøre det til et levende, skapende hus for kunst, i regi av scenekunstfestivalen Sånafest.

Barn og unge

Til sammen 25 søknader gjelder arenaer som helt eller delvis er rettet mot barn og unge, og av disse er 10 prioritert for tilskudd. Dette er noe høyere tall enn i forrige søknadsrunde. I likhet med tendenser fra de siste årene er det relativt få av søknadene som gjelder helt rendyrkede barne- og ungdomsarenaer, men alle på lista har uttalte satsinger rettet mot målgruppen som del av sitt program.

Denne søknadsrunden rommer imidlertid bevilgninger til forprosjektering for to rendyrkede barne- og ungdomsarenaer i Oslo. Det største er allerede nevnte Kloden teater, som etter planen skal stå ferdig i Kabelgata 17 og 19 på Økern i Oslo i 2025. Kloden skal bli en kunstarena og programmerende scene for barn og unge i hele Oslo, og et ressurssenter for scenekunstfeltet for barn og unge nasjonalt. Prosjektet er tildelt et tilskudd på kr 500 000 til en utviklings- og prosjekteringsfase som skal lede fram til gjennomføring av selve byggeprosjektet.

Det andre er Holmlia kulturarena, som mottar kr 200 000 til et forprosjekt for etablering av en ny kulturarena på Holmlia i Oslo, som retter seg mot barn og unge som mangler tilrettelagte og tilgjengelig lokaler i nærmiljøet. Holmlia kulturarena skal legge til rette for utvikling av ny scenekunst, og samtidig fremme unge talenter fra Holmlia så vel som etablerte utøvere. Arenaen skal også være et samfunnshus med lav terskel for deltakelse, på lokalbefolkningens premisser.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 72
Søknadsbeløp: 57 253 680
Antall tildelinger: 28
Tildelingsbeløp: 9 310 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
EKNE UNGDOMSLAG Haugen forsamlingshus - Rehabilitering av forsamlingslokale Trøndelag 2022 166000 15.3.2022 Avslått 0 ARBEIDSFELLESSKAPET RAKE Arbeidsfellesskap - Ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler Trøndelag 2022 1800000 15.3.2022 Avslått 0 GALLERI WIDEGREN AS Galleri Widegren i Malm - Digitalisering Innlandet 2022 350000 15.3.2022 Avslått 0 PROSJEKTET ETTERTANKEN AS Ettertanken - Ivaretagelse av bygg og kulturminne med ny funksjon. Nordland 2022 1900000 15.3.2022 Avslått 0 ATHLETIC RECORDS AS Aladdin Scene - Lyd og lysanlegg samt cafe tilpasning Viken 2022 380000 15.3.2022 Avslått 0 ULLINSVIN AS Galleri Ullinsvin - Støydemping i galleri Innlandet 2022 200000 15.3.2022 Avslått 0 FOSSE-STIFTINGA JonFossehuset - Oppgradering og investering i JonFossehuset Vestland 2022 276700 15.3.2022 Bevilget 150000 HAUGESUND BARNE- OG UNGDOMSTEATER Parkteateret - Nybygg til Haugesund barne- og ungdomsteater Rogaland 2022 1000000 15.3.2022 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Oppføring av nye stabile vegger og bedre belysning Vestland 2022 200000 15.3.2022 Bevilget 100000 DB DAN BØRVE Skarpeteigen - Kunst galleri Vestland 2022 100000 15.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Stiftelsen Kulturhuset USF - Tilpasning av nye lokaler Vestland 2022 50000 15.3.2022 Bevilget 50000 AREARTARENA AS AreArtArena - Arenaprosjekt nyetablering Nordland 2022 950000 15.3.2022 Avslått 0 UL FRAM Forsamlingshuset Fram - Rampe for bevegelseshemmede og oppgradering backstage Troms og Finnmark 2022 175000 15.3.2022 Bevilget 175000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Produksjons- og visningsteknisk utstyr Vestland 2022 600000 15.3.2022 Bevilget 300000 Zoé Johanna Eskes Lifjell Kunstsenter - Etablering av et kunstsenter i gamle Lifjell Hotell Vestfold og Telemark 2021 130000 15.3.2022 Avslått 0 FILMPARKEN AS Filmparken på Jar - Digitalisering og tilgjengeliggjøring på nett Viken 2022 2800000 15.3.2022 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag AS - Oppgradering. Møre og Romsdal 2022 101037 15.3.2022 Bevilget 100000 OS KOMMUNE KULTUR Oddentunet museum - Bygge nytt formidlingsbygg på Oddentunet Innlandet 2022 500000 15.3.2022 Avslått 0 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - Ombygging av gammel låve til kulturarena Viken 2022 800000 15.3.2022 Bevilget 500000 HAVFERD AS SALT - Tilrettelegging infrastruktur Oslo 2022 700000 15.3.2022 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Fleksibel kulturarena (FKA) kjellerrom - Ombygging av eksisterende og ny kjeller til produksjonslokaler Vestfold og Telemark 2022 700000 15.3.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Ingebrigt Vik museum - Kulturbygg Vestland 2022 300000 15.3.2022 Bevilget 300000 VENØ GÅRD KUNST Venø Gård Paviljong - Landemerke, arrangement og utstillingslokale Vestland 2022 180000 15.3.2022 Avslått 0 FARSUND FOLK FESTIVAL Kulturhuset Backes Bu - For - prosjekt for etablering av Kulturhuset Backes Bu Agder 2022 150000 15.3.2022 Bevilget 150000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - kunstner- og forskerresidens - Oppgradering og tilpasning - fase 1 Troms og Finnmark 2022 400000 15.3.2022 Bevilget 400000 HOLMLIA KULTURHAVN Holmlia Kulturarena - Forprosjekt for etablering av kulturarena på Holmlia Oslo 2022 200000 15.3.2022 Bevilget 200000 DANCELAB DANSENS HUS DanceLab DansensHus - DanceLab DansensHus skal bli hel års scene for Tromsø by Troms og Finnmark 2022 200000 15.3.2022 Avslått 0 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR Troms fylkeskultursenter - Etablering av glasurrom og treverksted Troms og Finnmark 2022 120000 15.3.2022 Bevilget 120000 VÅGAN KOMMUNE Vågan bibliotek - Scenerom barn og unge Nordland 2022 70000 15.3.2022 Avslått 0 SÅNAFEST Gamleskolen i Hølen - Forprosjekt Viken 2022 200000 15.3.2022 Bevilget 200000 STIFTELSEN FOLKEN Folken - Forprosjekt - oppgradering av storsalen Rogaland 2022 95250 15.3.2022 Bevilget 95000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes Hus - Oppgradering Oslo 2022 400000 15.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Najsonalt Senter for Outsider Art - Forprosjekt utredning Troms og Finnmark 2022 300000 15.3.2022 Bevilget 300000 FREEDOM FROM FEAR AS monahoelfilm - digitalt filmdelta Oslo 2022 300000 15.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FOLKEN Folken - Folken - ny heis Rogaland 2022 800000 15.3.2022 Bevilget 800000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst - Forprosjekt Rogaland 2022 70000 15.3.2022 Avslått 0 STOR- ELVDAL FELLESVERKSTED FOR TRESKULPTUR OG INNOVATIV TREARKITEKTUR S-E fellesverksted - Utbedring av eksisterende bygning Innlandet 2022 1508750 15.3.2022 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Leirangr Vikingsenter Agdenes - Smie, hytte, Verksted, Langhus, Trøndelag 2022 850000 15.3.2022 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR  - Forprosjekt Oslo 2022 500000 15.3.2022 Bevilget 350000 DET ANDRE TEATRET AS Det Andre Teatret - Løsning for kjappere sceneskift og tilgang for flere grupper Oslo 2022 592009 15.3.2022 Bevilget 350000 STIFTELSEN NØSTETANGEN NORSK GLASSMUSEUM Gamle Sorenskrivergården i Hokksund - Bygningsprosjekt Viken 2022 1000000 15.3.2022 Avslått 0 GALLERI VILLVIN AS Villvin - Renovering av kontor, utstillingsareal og lager Agder 2022 375000 15.3.2022 Avslått 0 BRYNE KUNSTFORENING Bryne Mølle Galleri - Utstillingsarkitektur Rogaland 2022 60000 31.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN RINGERIKE KULTUREIENDOM Ringerike kultursenter - Fornyelse av kulturbygg i Hønefoss Viken 2022 2000000 15.3.2022 Avslått 0 INGER MARIE LILLESAND, PEERS VERKSTED Peers Verksted, Låven - Utstillingsarena og residency Trøndelag 2022 225000 15.3.2022 Avslått 0 KLODEN TEATER AS Kloden teater - Utvikling og prosjektering Oslo 2022 700000 15.3.2022 Bevilget 500000 LOOP Urtegata Kunsthall - Forprosjekt utredning Oslo 2022 250000 15.3.2022 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Byggetrinn 2 Viken 2022 1780000 15.3.2022 Bevilget 700000 AASHEIM & NILSEN AS Torbjørnsbu Gård - Kunst og kulturprosjekt Agder 2022 500000 15.3.2022 Avslått 0 WATAHA CAMP Wataha Camp Kultursenter - Kultursenter Agder 2022 200000 15.3.2022 Avslått 0 STUDIO VEGA ANS Studio Vega ans - Oppgradering og tilpasning eksisterende lokale og infrastrsuktur Nordland 2022 200000 15.3.2022 Bevilget 200000 TENTHAUS Sandkassa - Oppussingsprosjekt av eksisterende lokale Oslo 2022 180000 15.3.2022 Avslått 0 VIERLIVE AS VIERLIVE - Digital oppussing Oslo 2022 650000 15.3.2022 Avslått 0 OSCARSBORG AS Den Frie Presse - Etablering av grafisk verksted Nordland 2022 300000 15.3.2022 Avslått 0 GALLERIA AS Mosjøen kunsthall - Forprosjekt for bygging og opprettelse av kunsthall Nordland 2022 137000 15.3.2022 Avslått 0 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Kystkulturbygg på Hissøyna - Oppgradering og tilpassing av bygg til kulturformål og opplevelser Vestland 2022 1460000 15.3.2022 Avslått 0 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Larvik Kulturhus Bølgen KF - Forprosjekt arkitektkonkurranse foaje Vestfold og Telemark 2022 140000 15.3.2022 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic_Screen City Biennial - Mobil Paviljong Rogaland 2022 750000 15.3.2022 Avslått 0 BIOREGION INSTITUTE AS Biodesign LAB - Investeringsstøtte kulturbygg Vestland 2022 500000 15.3.2022 Bevilget 500000 KULTURKOLLEKTIV BODØ Beddingen Kulturhus - produksjonshus for kultur Nordland 2022 475000 15.3.2022 Bevilget 400000 STUDIUM ACTORIS AS Studium Actoris Scenekunsthall Modellageret - Ombygging av mekanisk verksted til kulturarena Viken 2022 14156934 15.3.2022 Avslått 0 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss kunstarena - Bygging av utendørs kunstrom Innlandet 2022 800000 15.3.2022 Bevilget 500000 KULTURAVDELINGA Caroline kino og kulturbygg - Heisbar rigg med motoriserte taljer, lyspark og mikser. Møre og Romsdal 2022 300000 15.3.2022 Avslått 0 FETT Feministiske kollektivet i Kingos Gate 4 - Utbedring av arbeidsmiljø og feministisk kulturscene Oslo 2022 451000 15.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Tukthuset Scene - Oppgradering og tilpasning av lokaler Trøndelag 2022 2000000 15.3.2022 Bevilget 1000000 HAUGALAND KUNSTVERK HKV - Staalehuset - Forbedring av digital infrastruktur - kunstarena Rogaland 2022 450000 15.3.2022 Avslått 0 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Lysnes Ungdomshus - Tilbygg og ombygging Troms og Finnmark 2022 390000 15.3.2022 Bevilget 390000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI-IMIR SceneKunst - Preliminary project - new long term premises Rogaland 2022 200000 15.3.2022 Avslått 0 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS Nils Aas Kunstverksted - Universell utforming av inngangsparti og utstillingsrom Trøndelag 2022 280000 15.3.2022 Bevilget 280000 COUNTERFACTUAL BYGGEPALASS (arbeidstittel) - mobil arena med verksted- og formidling Oslo 2022 2499000 15.3.2022 Avslått 0 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - Fase 2 Forprosjekt - 2022-2032 Oslo 2022 730000 15.3.2022 Bevilget 200000 SKUR 53 AS HAVET - Bygging, tilrettelegging og oppgradering Oslo 2022 2000000 15.3.2022 Avslått 0