Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes tilskudd til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknad om tilskudd er innsendt.

Det gis normalt ikke tilskudd til:

 • prosjekter som har fått tilskudd fra Kulturdepartementet
 • prosjekter som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet
 • rene produksjons-/verkstedslokaler som kun er tilgjengelige for enkeltkunstnere eller en mindre gruppe kunstnere/aktører
 • fullfinansiering, kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, eller tilleggsbevilgninger til prosjekt som er støttet tidligere
 • generelt vedlikehold av bygg eller utstyr
 • ordinær drift
 • løst utstyr, møbler o.l.
 • scenografi eller utsmykning
 • kjøkken-, serverings- eller overnattingsfasiliteter
 • prosjekter som er i strid med lov om offentlige anskaffelser
 • tiltak som hører hjemme under andre tilskuddsordninger i Kulturrådet. 
 • prosjekter eller tiltak innenfor prosjekter som faller inn under andre statlige ordninger som Kulturrom, Kunst i Offentlige Rom (KORO), Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler til bibliotek, Nasjonale kulturbygg (KUD), bygningsrelaterte tiltak som faller inn under Kulturminneforvaltningens ansvarsområde mv.

Det kan ikke søkes om tilskudd til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes tilskudd til skal komme kunst- og kulturfeltene og et allment publikum til gode.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i tilskudd fra Kulturrådet.

 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans i forhold til ordningens formål, Kulturrådets overordnede strategi og fagområdets hovedsatsinger. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne og geografisk fordeling.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

 • Faglig begrunnelse for infrastruktur- og/eller arenabehov
 • Innhold og aktivitet: Hvilke konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner som foreligger for arenaen
 • Faglig forankring: Hvilken kunst- og kulturfaglig kompetanse og ledelse som er involvert, og hvordan en kunstnerisk/faglig kvalitet skal sikres over tid
 • Hvorvidt det finnes et økonomisk grunnlag som sannsynliggjør at etablering og langsiktig drift lar seg gjennomføre
 • Åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt
 • Lokal/regional forankring og stedsbevissthet
 • Overføringsverdi
 • Sosial bærekraft, tilgjengelighet og inkludering for alle publikumsgrupper
 • Utforskning og utvikling
 • Bærekraft og energieffektivitet: Hensiktsmessige, stedstilpassede og bærekraftige løsninger når det gjelder arkitektur, materialbruk, teknikk, ressurs- og kapasitetsutnyttelse

Ved søknader fra virksomheter med fast statstilskudd blir det lagt vekt på 

 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet 
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte 
 • om tiltaket utvider og/eller utvikler virksomhetens dekningsområde eller arbeidsfelt 
 • nivået på virksomhetens årlige statstilskudd
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til

Hvem vurderer søknaden

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for tverrgående ordninger er et tverrfaglig utvalg som består av seks medlemmer. Utvalget besitter høy kunst- og kulturfaglig kompetanse på tvers av Kulturrådets kunstområder, i tillegg til arkitektkompetanse.

Se medlemmer i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut, og veiledningstekstene i skjemaet må leses grundig. Det understrekes at det i søknadsskjemaet skal fylles ut informasjon om planlagt og/eller gjennomført kunstnerisk innhold/program og aktivitet ved arenaen, samt om arenaens (planlagte) driftsorganisering, driftsgrunnlag og eiendomsforhold.

For søknader om tilskudd til bygg, oppgraderinger, investeringer m.m. skal det legges ved følgende obligatoriske vedlegg:

 • Spesifisert budsjett og finansieringsplan, som spesifiserer kostnadene knyttet til gjennomføringen av prosjektet det søkes tilskudd til, søknadsbeløp til Kulturrådet samt andre finansieringskilder (sikrede og/eller omsøkte midler).

  For større byggeprosjekter bør spesifisert budsjett og finansieringsplan settes opp slik at det gjenspeiler foreliggende planer for prosjektering og bygging (for eksempel byggetrinn).

  Budsjettet bør også inkludere en dokumentasjon av kostnader, for eksempel oversikt/liste over pristilbud fra entreprenør, arkitekt e.l., med navn på tilbyder og vare/tjeneste.

  Ved innkjøp av tjenester/varer fra en enkelt leverandør som overstiger kr 100 000, oppfordrer Kulturrådet til at det innhentes skriftlig tilbud fra minimum tre leverandører, for å sikre en mest mulig effektiv bruk av et ev. tilskudd. Tilbudsdokumenter trenger ikke legges ved søknaden.
 • Leiekontrakt eller annen dokumentasjon på eiendoms- eller leieforhold.
 • Prosjekteringsdokumenter (som arkitektskisser, foto eksisterende rom, forprosjektrapport, mv.).
 • Siste års årsrapport og årsregnskap for arenaen som søker støtte.

Andre relevante vedlegg kan være:

 • For nyetableringer: Forslag til driftsbudsjett for arenaen.
 • Plan for vedlikehold av investeringene det søkes om.
 • Kort oversikt over tidligere gjennomført program/kunstnerisk virksomhet.
 • CV for prosjektleder, arkitekt eller andre ansvarlige parter.
 • Samarbeidsavtaler og/eller uttalelser fra lokale myndigheter og relevante partnere/nettverk.

Kulturrådet forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. 

Tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling av tilskudd fra ordningen skjer i rater, basert på størrelsen på tilskuddssum:

For tilskudd opp til 1 million kroner: Første del av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. Siste del av tilskuddet (mellom 10% og 20 % avhengig av tilskuddets størrelse) utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap. For store/langvarige prosjekter kan utbetalingen foretas i flere rater.

For tilskudd over 1 million kroner: De første 50% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De neste 40 % utbetales når det er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Siste del av tilskuddet (10 %) utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. 

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

For prosjekter som har mottatt tilskudd før 1. desember 2021 er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut, vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.