Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet ved faglig utvalg for tverrgående ordninger har denne runden gitt tilskudd til 34 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 64 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 51,5 millioner kr. I alt ble 10,9 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

I vurderingen av søknadene har fagutvalget lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, og faglig begrunnelse og forankring for de infrastruktur- og arenabehov som blir fremmet. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt.

Fagutvalget har også vært bevisste på geografisk fordeling av midlene, og har prioritert tilskudd til både store og små arenaer over hele landet. I sine vurderinger har de i tillegg satt søkelys på bærekraft og klima-/miljøhensyn, og tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum.

Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Bredt nedslagsfelt, flere nye søkere

Søknadstallet til ordningen har gått noe ned siden 2021, og nærmer seg nå samme nivå som søknadstallet lå på før koronapandemien. Over en tredjedel, 25 søknader, er fra søkere som aldri har søkt tilskudd fra ordningen tidligere. Av disse er 8 helt nye søkere til Kulturfondet generelt.  
Det er mottatt søknader fra alle fylker i landet. Arenaene som er støttet er varierte både i form, innhold og geografisk plassering. Det er gitt tilskudd til ombygginger, oppgraderinger og tilpasninger av lokaler og bygg, investeringer i teknisk utstyr, forprosjekter og utprøvingsprosjekter. Prosjektene omhandler både eksisterende arenaer og helt nye etableringer.

En stor andel søknader og prioriterte prosjekter kommer fra aktører i det visuelle kunstfeltet eller arenaer som definerer seg som tverrfaglige. I denne runden er det også flere søknader fra musikkarenaer enn tidligere. Det er få søknader fra, og få tildelinger til, litteratur-, scenekunst- og kulturvernfeltet. Rundens største tildeling er imidlertid tildelt en litteraturarena, Bokhuset Stavanger. De mottar 1,5 millioner kroner til ombygging og tilrettelegging av sine lokaler, med formål om å øke Bokhusets kvaliteter som litteraturhus og publikumsarena med universell utforming.

Kommunale kulturarenaer

Søknadsbunken rommer flere søknader fra kommuner om tilskudd til utvikling av nye eller videreutvikling av eksisterende kulturhusprosjekter. Tre av disse er prioritert for tilskudd: Sandefjord kommune mottar kr 500 000 til ombygging av kjellerarealer ved Hjertnes kulturhus til produksjonslokaler for scenekunst, musikk og visuell kunst. Nord-Aurdal kommune er tildelt kr 500 000 til investering i tepper/vegg-gardiner i storsalen i det nye Trykkeriet kulturhus i Fagernes, for å bidra til fleksibilitet for særlig det profesjonelle kulturlivet, med behov for ulik saltilpasning. Utvalget har også bevilget kr 82 000 til et forprosjekt som skal bidra til å utvikle foajeen i Trivselshagen kulturhus i Gloppen kommune til et kreativt flerbruksrom med scene for konserter og møteplass for lokale kulturaktører.

Forprosjekter

20 av søknadene omhandler for- eller utprøvingsprosjekter. Flere av forprosjektene omhandler kartlegginger, utredninger eller mulighetsstudier for etablering av helt nye arenaer, eller nye bygg eller oppgradert infrastruktur ved eksisterende arenaer. 
Fagutvalget vil støtte opp om aktører som gjennomfører kartleggings- eller utredningsfaser i forkant av større byggeprosjekter, som ofte omhandler å hente inn relevant fagkompetanse innenfor eksempel arkitektur, byggfag, teknikk e.l. Flere slike forprosjekter er derfor prioritert for tilskudd i denne runden, innenfor en størrelsesorden fra kr 50 000 til 400 000. Erfaringsmessig har tilskudd til forprosjekter flere ganger resultert i at det ved senere søknadsrunder til ARENA-ordningen sendes inn godt dokumenterte og solide søknader om hovedprosjekt/byggeprosjekt.

Blant arenaene som mottar tilskudd til forprosjekter i denne runden er Buskerud kunstsenter i Drammen, Trysil kunstforening, PRODA Profesjonell Dansetrening i Oslo og foreningen Mjøsvasen som skal utvikle en flytende kulturscene på Mjøsa.

Produksjonsfasiliteter

Flere av søknadene fremmer behov for produksjonsfasiliteter som samler større miljøer av kunstnere og/eller kunstfelt. Fagutvalget har prioritert å støtte flere slike arenaer, og fremhever blant annet tilskudd til oppgradering av lokaler ved både nyopprettede Holmen Fellesverksted i Fredrikstad og Den Frie Presse i Bodø. Sistnevnte er et av få fellesverksteder som tilbyr grafisk høyttrykkspresse av stort format i Nord-Norge.

Barn og unge

Til sammen 26 søknader gjelder arenaer som har programmering, formidling og aktiviteter for og/eller med barn og unge. Som ved tidligere søknadsrunder er det relativt få av søknadene som gjelder helt rendyrkede barne- og ungdomsarenaer, men de som er regnet med har uttalte satsinger rettet mot målgruppen som del av sitt program eller sin virksomhet. 
Et eksempel er Trænafestivalens store rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekt ved ungdomshuset Trænstaven og omkringliggende område på Træna. I tillegg til å benyttes i festivalperioden, skal infrastrukturen som oppgraderes og etableres bidra til en helårig kunst- og kulturaktivitet, der man har et særlig fokus på barn og unges behov. Utvalget har tildelt prosjektet 1,2 millioner kroner. 

Universell utforming

I denne runden er 17 av søknadene knyttet til tiltak som skal sikre universell utforming av infrastruktur og lokaler, og 8 av disse er prioriterte for tilskudd. En av arenaene er Østfold kunstsenter, som mottar tilskudd til trappeheis, tilpasning av døråpninger og toalett i sitt bygg fra 1850-tallet. Et annet eksempel Alta kunstforening, som mottar 1 million kroner til oppgradering av sine utstillingslokaler, der det å tilfredsstille gjeldende forskriftskrav til universell utforming er ett av flere sentrale tiltak som skal gjennomføres.
Utvalget ønsker i større grad å synliggjøre mulighetene som finnes i ARENA-ordningen for å gi tilskudd til universell utforming, og planlegger en særskilt satsing på dette innenfor ordningens rammer i løpet av 2023.

Tilbakemeldinger gjennom vedtakstekster

Utvalget har over flere år etablert en praksis med å gi tilbakemeldinger til søkere gjennom spesifiserte vedtakstekster.

I noen tilfeller handler dette om positive vedtak om tilskudd, der utvalget samtidig stiller noen vilkår for tildelingen. Dette kan for eksempel være dokumentasjon som tilskuddsmottaker må sende inn/bekrefte før tilskuddet kan utbetales, knyttet til eiendomsforhold/leiekontrakt, organisering/driftsmodell, arenaens forankring i det frie kunst- og kulturfeltet eller liknende. Det kan også være vilkår for hvordan tilskuddet kan/ikke kan benyttes, dersom søknadsbudsjettet omfatter tiltak som ARENA-ordningen ikke kan støtte (for eksempel kjøkkenfasiliteter, møbler og løst utstyr, jf. ordningens retningslinjer).

I andre tilfeller er tilbakemeldingene gitt som avslag «på foreliggende grunnlag», med en oppfordring til å ta kontakt med saksbehandler for veiledning, og i noen tilfeller også invitasjon til å søke på nytt i til neste søknadsfrist. Utvalget har etter hvert god erfaring med å invitere søkere til dialog gjennom denne praksisen, og flere søkere som har mottatt avslag på foreliggende grunnlag har sendt inn vesentlig sterkere søknader til neste søknadsfrist.  

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 64
Søknadsbeløp: 51 527 931
Antall tildelinger: 34
Tildelingsbeløp: 10 941 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ØSTFOLD KUNSTSENTER Østfold kunstsenter - Tilpasninger i bygg for funksjonshemmede Visuell kunst Viken 2022 150000 14.9.2022 Bevilget 150000 STUDIUM ACTORIS AS Studium Actoris Scenekunsthall Modellageret - Ombygging av mekanisk verksted til kulturarena Scenekunst Viken 2023 14156934 14.9.2022 Avslått 0 BØRSEN KULTURHUS Børsen Kulturhus - Borring av energibrønn og installasjon av vannbåren oppvarming. Musikk Innlandet 2022 350000 14.9.2022 Bevilget 350000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Forprosjekt nybygg, nye lokaler Visuell kunst Viken 2022 590000 14.9.2022 Bevilget 200000 SKUR 53 AS HAVET - Avretting og bygging av nytt gulv i DJUPET på HAVET Tverrfaglig Trøndelag 2022 710336 14.9.2022 Bevilget 500000 ALTA KUNSTFORENING Alta kunstforening - Oppgradering av utstillingslokaler Visuell kunst Troms og Finnmark 2022 1568000 14.9.2022 Bevilget 1000000 ARTOSLO ADAMPOUR 'verse gallery - Nordens første fysiske galleri for digital kunst og ny teknologi Visuell kunst Oslo 2022 1291000 14.9.2022 Avslått 0 Talleiv Taro Manum Hilsen fra RINGNES - Oppgradering og tilpassing av eksisterende lokaler Tverrfaglig Viken 2023 170000 14.9.2022 Bevilget 100000 TRYSIL KUNSTFORENING Trysilgalleriet - Forprosjekt Visuell kunst Innlandet 2022 400000 14.9.2022 Avslått 0 TRYSIL KUNSTFORENING Trysilgalleriet - Forprosjekt Visuell kunst Innlandet 2023 0 14.9.2022 Bevilget 200000 ARBEIDSFELLESSKAPET RAKE arbeidsfellesskap - Ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler Visuell kunst Trøndelag 2022 450000 14.9.2022 Bevilget 380000 Zoé Johanna Eskes Lifjell kunstsenter - Etablere kunstgalleri, belysning Visuell kunst Vestfold og Telemark 2022 100000 14.9.2022 Avslått 0 HERSTORY AS Folkets hus Trondheim Kino - Forprosjekt infrastruktur for etterarbeid Tverrfaglig Trøndelag 2022 150000 14.9.2022 Avslått 0 PARKTEATRET SCENE AS Parkteatret Scene - Forprosjekt galleri Musikk Oslo 2022 490282 14.9.2022 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen Kjøtt - Architectural planning for redevelopment of main public arena. Tverrfaglig Vestland 2022 800000 14.9.2022 Bevilget 400000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo - Oppgradering, tilpasning, infrastruktur i nye lokaler Visuell kunst Oslo 2022 150000 14.9.2022 Bevilget 100000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Forprosjekt Visuell kunst Vestland 2023 600000 14.9.2022 Avslått 0 GLOPPEN KOMMUNE Trivselshagen kulturhus - Forprosjekt - kreative kulturrom Tverrfaglig Vestland 2022 82000 14.9.2022 Bevilget 82000 NORDSTRAND KULTURARENA AS Nordstrand Kulturarena - Nytt gulv i dansesal Musikk Oslo 2022 230000 14.9.2022 Avslått 0 KOPPARLEDEN TEATERLAG Engerdal setertun-setermuseum - Istandsetting-oppgradering av setertun som er arena Tverrfaglig Innlandet 2022 400000 14.9.2022 Bevilget 250000 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Forprosjekt for bygging av vedfyrt keramikkovn Visuell kunst Viken 2022 100000 14.9.2022 Bevilget 50000 ANDREA LANGE Knatten på Hvaler - Kreativ kulturnæring og kulturarena Tverrfaglig Oslo 2022 400000 14.9.2022 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Hjertnes kulturhus - Bygging av sal, verksted, lydstudio, kjøkken og garderobe Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2022 750000 14.9.2022 Bevilget 500000 FJÆRLAND UNGDOMSLAG Fjærland ungdomslag - Arrangementsteknisk infrastruktur Tverrfaglig Vestland 2023 373424 14.9.2022 Bevilget 300000 FORENINGEN RUTEBÅTEN SKUDENES Fjerning av Rust og Maling Livbåt dekk - Restaurering prosjekt Kulturvern Rogaland 2022 30000 14.9.2022 Avslått 0 Christian Meaas Svendsen Subversive Distribution - Utvikling av hjemmeside Musikk Vestland 2022 160000 14.9.2022 Avslått 0 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst - oppgradering av bygg og fasiliteter Tverrfaglig Rogaland 2022 469823 14.9.2022 Bevilget 469000 OSCARSBORG AS Den Frie Presse - Grafisk Verksted Visuell kunst Nordland 2022 300000 14.9.2022 Bevilget 300000 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM Aktivitetspaviljong ved Solberg gruve - Publikumsmottak med strøm, vann og avløp Kulturvern Agder 2022 400000 14.9.2022 Avslått 0 STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING Bokhuset Stavanger - Litteraturhus Litteratur Rogaland 2022 2000000 14.9.2022 Bevilget 1500000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Skilte for Visuel kommunikation Tverrfaglig Oslo 2022 20000 14.9.2022 Avslått 0 SKAUS Det gamle Munchmuseet på Tøyen - Prosjekt ved Oslo Arkitekturtriennale Visuell kunst Rogaland 2022 100000 14.9.2022 Bevilget 100000 ART REPUBLIC AS Mobile Pavilion - roterende paviljon til audio visuell kunst i off.rom Visuell kunst Rogaland 2022 150000 14.9.2022 Avslått 0 SANDKASSA Sandkassa - Oppussingsprosjekt av eksisterende lokale Visuell kunst Oslo 2022 180000 14.9.2022 Bevilget 150000 KIOSKENSTUDIO Kiosken Studio - oppgradering av lokale og infrastruktur, synlighet. Tverrfaglig Vestland 2022 75000 14.9.2022 Bevilget 75000 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Damsgård Hovedgård - Ombygging og tilrettelegging for ny og mangfoldig bruk Tverrfaglig Vestland 2022 3578000 14.9.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger folkemuseum - Forprosjekt Tverrfaglig Vestland 2022 300000 14.9.2022 Avslått 0 PRODA PROFESJONELL DANSETRENING PRODA - Forarbeid med og utredning av nye lokaler Scenekunst Oslo 2022 400000 14.9.2022 Bevilget 200000 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa Centralbanken - Oppgradering av kunstnerdrevet visningsrom, forlag, bibliotek Visuell kunst Oslo 2022 140000 14.9.2022 Bevilget 100000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Oppgradering av produksjons- og visningsteknisk utstyr Visuell kunst Trøndelag 2022 353458 14.9.2022 Bevilget 200000 TROMSØ KUNSTFORENING Midlertidig som mulighet? - Forprosjekt Visuell kunst Troms og Finnmark 2022 474000 14.9.2022 Avslått 0 M12 GRUPPEN Kulturterminalen - Produksjonsscene Tverrfaglig Vestland 2022 1200000 14.9.2022 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. HOLMEN Fellesverksted og Visningsrom - oppgradering, noe ombygging og tilpasning av fellesverksted. Visuell kunst Viken 2022 300000 14.9.2022 Bevilget 300000 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - Nytt gulv i hovedsal Musikk Oslo 2022 250000 14.9.2022 Bevilget 250000 OKSEN KULTURARENA AS Oksen - Ombygging og oppgradering Tverrfaglig Vestland 2023 1150000 14.9.2022 Avslått 0 STIFTELSEN DET NORSKE KAMMERORKESTER Noreveien 26 - Akustisk tilpasning og sceneteknisk rigg Musikk Oslo 2022 1500000 14.9.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Badeparken i Drøbak - Utendørskonserter Musikk Viken 2022 629238 14.9.2022 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Litteraturhuset i Bergen - Utbedring av kulturarena for kunsterisk og estetisk aktivitet Tverrfaglig Vestland 2022 383776 14.9.2022 Avslått 0 INGER MARIE LILLESAND, PEERS VERKSTED Låven - Bygg av visningsrom Visuell kunst Trøndelag 2022 1000000 14.9.2022 Bevilget 250000 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Skifte vindusglass i utstillingssal Visuell kunst Innlandet 2022 100000 14.9.2022 Bevilget 100000 VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Studenthuset SO23 - Istandsetting av Studenthus, gjennom rehabilitering av bygg Tverrfaglig Oslo 2022 3000000 14.9.2022 Avslått 0 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - Forprosjekt utvidelse av lokale Tverrfaglig Oslo 2022 250000 22.9.2022 Bevilget 120000 LUNDE KUNSTHALL Lunde Kunsthall - Ombygning av eksisterende driftsbygning til kulturbygg. Visuell kunst Vestfold og Telemark 2022 1025000 14.9.2022 Avslått 0 MJØSVASEN Flytende kulturscene på Mjøsa - Forprosjekt Scenekunst Innlandet 2022 80000 14.9.2022 Bevilget 80000 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - Rewiring of Isotop premises plus other improvements Visuell kunst Vestland 2022 346077 14.9.2022 Avslått 0 TRÆNAFESTIVALEN Trænstaven - Rehabilitering og utforming av nytt festivalområde. Musikk Nordland 2022 1500000 14.9.2022 Bevilget 1200000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Digital infrastruktur med overføringspotensiale Visuell kunst Oslo 2022 360000 14.9.2022 Avslått 0 ULFENG CONDUCT Transformance - Gamle Munch museet på Tøyen - Pilot - kunstnerdrevne visningsrom for fri scenekunst Scenekunst Oslo 2022 200000 14.9.2022 Avslått 0 SO-RO DESIGN ANE LILLIAN TVEIT Tyrifjorden kunstnervilla - Preproduksjonslokaler med mulighet for opphold med overnatting Tverrfaglig Viken 2022 275000 14.9.2022 Avslått 0 NORD-AURDAL KOMMUNE Trykkeriet kulturarena - Ombygging Musikk Innlandet 2022 500000 14.9.2022 Bevilget 500000 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - Oppgradering og tilpasning infrastruktur og tekniske fasiliteter Tverrfaglig Vestland 2022 561583 22.9.2022 Bevilget 400000 FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Foreningen Longva kunstnerresidens - Ombygging til produksjonsrom, studio, bibliotek Tverrfaglig Møre og Romsdal 2022 1500000 14.9.2022 Avslått 0 FJORD KOMMUNE Fjord kulturskule - ombygging og oppgradering Musikk Møre og Romsdal 2022 700000 14.9.2022 Avslått 0 HAMAR KOMMUNE Rolf Jacobsen-senteret i Skappelsgate 2 - Reabilitere og istandsette boligen som RJ bodde i Litteratur Innlandet 2022 1000000 14.9.2022 Avslått 0 PAIN SOLUTION Håvve Fjell Sirkelsaga - Utvikling av kulturarena og scene Tverrfaglig Oslo 2022 125000 14.9.2022 Bevilget 85000