Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Arrangør­støtte scenekunst

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordning for scenekunstarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for bred og mangfoldig arrangørvirksomhet og styrke formidling av scenekunst over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å programmere scenekunstproduksjoner av høy kvalitet innen alle sjangre og for et mangfoldig publikum. 

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

 • bidra til offentlige visninger av scenekunst for flest mulig 
 • stimulere til nye formidlingsmåter
 • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeid som strekker seg over ett eller flere år 
 • bidra til samspill og kompetansedeling mellom regionale, nasjonale og internasjonale aktører 
 • bidra til fornyelse og utvikling av scenekunst i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden
 • fremme visning og formidling av scenekunst til publikum i alle aldre og med ulike sosiale, kulturelle og økonomiske forutsetninger
Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om midler til programmering av scenekunst. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Det kan søkes om tilskudd for inntil 4 år.

For enkeltgjestespill og turneer:

Se tilskuddsordningen for formidling/gjestespill
 

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Normalt gis det ikke tilskudd til tiltak som har funnet sted før søknadsfrist. Det gis normalt ikke anledning til å søke om økning av allerede bevilgede tilskudd, eller tilsagn gitt innenfor en flerårig periode. Arrangørordningen gir ikke tilskudd til investering i utstyr.

Hvem kan søke?

Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er formidlingsarenaer som festivaler, kulturhus og andre arrangører som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst.

Arrangøren må kunne vise til ansvarlig drift og kontinuitet. Søker må ha organisasjonsnummer.

Enkeltpersoner kan ikke søke denne tilskuddsordningen og henvises til:

Tilskuddsordningen formidling/gjestespill.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punktet om "Vurdering av søknaden".

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Det forventes at det budsjetteres med billettinntekter i alle søknader til ordningen. Utelatelse av billettinntekter i budsjettet skal særskilt begrunnes.
 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal i Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde kort informasjon om hver av scenekunstgruppene og forestillingene som skal inngå i programmet. Det skal oppgis når de aktuelle produksjonene har avholdt eller skal avholde premiere. Prosjektbeskrivelsen må inneholde refleksjoner over programmets helhetlige sammensetning. Hvilket publikum arrangøren retter seg mot skal også fremgå av søknaden. Hvordan arrangøren arbeider for å bidra til samlede mål som mangfold og bærekraft bør også omtales. 

Programmet kan avvikles i løpet av en kortere periode, som for eksempel en festival, eller et lenger program som presenteres gjennom året. 

Arrangører som søker om flerårig tilskudd, må gi en utfyllende beskrivelse av programmeringen i det første året. I tillegg skal det redegjøres for overordnet programprofil for hele den omsøkte perioden. Ved en eventuell flerårig tildeling skal tilskuddsmottaker levere et oppdatert program og budsjett for inneværende år. 

Ingen vedlegg er obligatoriske, men intensjonsavtaler og CV-er på hovedaktører kan bidra til å styrke søknaden. Visuell dokumentasjon/videoopptak som kan bidra til å styrke grunnlaget for vurderingen av programmets kunstneriske kvaliteter. 

Ved prosjekt- og virksomhetsbudsjettering oppfordrer vi søkere til tilskuddsordningene arrangørstøtte å orientere seg om scenekunstorganisasjonenes avtaler og veiledende satser:

Norsk skuespillerforbund
Norske dansekunstnere
Dramatikerforbundet
Regiforbundet 
Creokultur

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». 

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på kvalitet, faglig innhold og profesjonalitet. Søknadens relevans i henhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunst vurderes også.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra slike virksomheter blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på  

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet 
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering

Andre hensyn som vektlegges i søknaden er: 

 • egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling 
 • begrunnelser for kunstneriske valg og programprofil 
 • god gjennomføringsevne og organisering
 • lokal og regional medfinansiering 
 • virksomhetens økonomi og økonomistyring 
 • profesjonell honorering 

I den samlede vurderingen av de innkomne søknadene legges det vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre og bidra til en geografisk spredning av arrangører rundt om i landet. Videre legges det vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode og at arrangørene når publikum med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn. Ordningen skal prioritere et stort spekter av ulike virksomheter med blikk for nye strømninger og som bidrar til at et mangfold av samtidens scenekunstuttrykk blir tilgjengelig for et større publikum. 

Søknadene vurderes i faglig utvalg for scenekunst som er oppnevnt av rådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut ifra en samlet vurdering av de innkomne søknader. Manglende rapportering for tidligere tildelinger kan føre til at søknaden avslås.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag, eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater. De første 90 % av hvert årlige tilskudd utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert. De resterende 10 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se § 11.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd – akseptfrist og utfasingsregler

Tilskuddet faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

I vurderingen av nye søknader fra arrangører som årlig har mottatt kr 200 000 eller mer fra ordningen, skal vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd skje gradvis etter forutgående varsling. Forutsetningen for at regler for utfasingen kan inntreffe er at tiltaket har mottatt tilskudd i tre sammenhengende år. Forhold som tilskuddsnivå, tilskuddets andel av arrangørens totaløkonomi og arrangørens muligheter for egeninntjening, skal hensyntas i prosessen. 

Dersom arrangørens virksomhet eller forutsetningene for videre drift grunnleggende endrer karakter fra ett år til et annet, kan det likevel vedtas opphør av videre tilskudd fra ordningen uten forutgående varsling.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer som oppstår underveis i prosjektet må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning. Avhengig av endringenes omfang og art kan tilskuddet i noen tilfeller bli redusert eller falle bort.

Revisjon

Tilskudd over 400 000 kr skal revideres av statsautorisert revisor. Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Eventuelle øvrige krav til revisjon vil fremkomme av kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider.

Arrangørene skal så langt det er mulig legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne har god tilgjengelighet til arenaene. Personer med nedsatt funksjonsevne har krav på gratisbillett til sin ledsager eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Søker må på forespørsel gi akkreditering til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn rapport og regnskap. Ved flerårig tilskudd til festivaler skal rapporten og regnskapet sendes inn årlig. Det samme gjelder tilskuddsmottakere som mottar flerårig tilskudd til programmering gjennom hele året. Fristen for innsending av rapport og regnskap vil i disse tilfellene være 1.april i det påfølgende år. Regnskapspliktige virksomheter vil, dersom det søkes om det, automatisk få utvidet fristen til 1. juni etter året det rapporteres for. 

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet slik det er beskrevet i søknaden eller eventuelt godkjente oppdaterte planer. Rapporten skal alltid inneholde en programoversikt med datoer og navn på forestillingene.

Totalt antall solgte billetter og samlet antall publikum, inkludert fribilletter, skal oppgis i rapporten. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra arrangørvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres.

Tilskuddsmottaker skal rapportere via Altinn. Det vil bli gitt to varsler om rapportering. Det første varselet kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i tilskuddsmottakers meldingsboks i Altinn.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.