Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Fri scenekunst – etablerte virksomheter

Se vedtakslister

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å styrke videreføring av etablerte virksomheter som produserer scenekunst utenfor scenekunstinstitusjonene, eller i samarbeid med disse. Den skal legge til rette for økonomisk forutsigbarhet for planlegging og gjennomføring av scenekunstproduksjon og -formidling i en tidsbegrenset tilskuddsperiode.

Alle Kulturrådets tilskuddsordninger er virkemidler for å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Du kan lese om rådets satsinger i Kulturrådets strategi og kulturrådets områdeplan for scenekunstområdet. 

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet.

Hva kan få støtte

Det kan søkes tilskudd til delfinansiering av virksomhetens kostnader til kunstnerisk produksjon, formidling og administrasjon av virksomheten. Støtten gis som et årlig tilskudd i inntil fire år av gangen. Det er anledning til å søke om ny periode i det nest siste året av tilskuddsperioden.

Det forutsettes at produksjon og formidling av scenekunst er virksomhetens hovedbeskjeftigelse i tilskuddsperioden. Ved samproduksjoner skal det opplyses om hva de enkelte co-produsentene bidrar med. Dette skal også synliggjøres i budsjettet og i intensjonsavtalene. Det forutsettes at formidlingsplanene omfatter visninger i Norge.

Hvem kan søke

Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret og ha hoveddelen av sin aktivitet i Norge. Virksomheten må kunne dokumentere scenekunstnerisk aktivitet i minst 15 sammenhengene år med et høyt aktivitetsnivå.

Unntak fra kravet om scenekunstneriske aktiviteter gjennom 15 år, kan gjøres i tilfeller der virksomheten har hatt et opphold i produksjon og visningsaktivitet i løpet av denne perioden. Det skal da redegjøres for årsaken til dette oppholdet.

Hvem prioriteres ikke?

Virksomheter som mottar tilskudd over Kulturdepartementets budsjett eller tilskudd fra fri scenekunst – kunstnerskap prioriteres ikke på denne ordningen. Virksomheter som mottar støtte fra fri scenekunst – etablerte virksomheter, prioriteres ikke for tilskudd fra de øvrige tilskuddsordningene for scenekunst i Kulturfondet i den perioden det er gitt tilskudd over Fri scenekunst – etablerte virksomheter.

Krav til søknaden

Virksomheten skal kunne vise til et høyt aktivitetsnivå i de årene det har vært produsert og formidlet scenekunst. Produksjonstakt og visningsfrekvens vil ses i sammenheng med kunstnerisk praksis og virksomhetens økonomi.

Søknaden skal inneholde refleksjoner over kunstnerskapet og virksomhetens resultater forut for den omsøkte tilskuddsperioden.

Søknaden skal inneholde planer for produksjon og formidling i den perioden det søkes om årlige tilskudd til. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av ambisjoner og strategier for å nå publikum i tilskuddsperioden. 

Søker må være registrert i Enhetsregisteret. Virksomheten må vise til administrativ ryddighet og godkjent, innlevert regnskap til Brønnøysundregistret for siste regnskapsår.

Det kan søkes om inntil 3 millioner kroner pr. år til dekning av virksomhetens kostnader til produksjon og formidling av scenekunst for hvert av de årene i den omsøkte perioden. Omsøkt beløp kan ikke overstige 70 % av virksomhetens kostnader til produksjon og formidling av scenekunst. 30 % av kostnadene må dekkes gjennom andre finansieringskilder, som for eksempel:

  • andre offentlige tilskudd fra fylkeskommune og/ eller kommune
  • delfinansiering av co-produsenter og andre samarbeidspartnere
  • andre private finansieringskilder
  • billett- eller salgsinntekter

Det skal komme frem av søknaden hvor enheten er registrert og lokalisert, hvor forestillingene er planlagt produsert og hvor forestillingene skal vises. Søknad om tilskudd må sendes inn året før tilskuddsperioden igangsettes.

Obligatoriske vedlegg

  • Bekreftelse på at virksomheten har vært aktiv i minst 15 år
  • Bekreftelse av aktiviteter de tre siste årene
  • Spesifisert budsjett med finansieringsplan. Særlig når postene går ut over de forhåndsdefinerte. Finansieringsplanen skal synliggjøre minimum 30% delfinansiering og egeninntekter.
  • Intensjonsavtaler med arenaer. Avtalene skal synliggjøre hvor stor del av samarbeidspartnerens bidrag som er in kind
  • Kortfattet cv til søker og de mest sentrale medvirkende
  • Lyd- og videofiler, billedmateriale, anmeldelser og lignende som presenterer arbeidet ut over beskrivelsen og som kan styrke søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. 

Tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I prioriteringen av de innkomne søknadene legges det vekt på kunstneriske kvaliteter, profesjonell drift, geografisk forankring og nedslagsfelt, bredde i uttrykk, stemmer og sjangre.

Det planlagte aktivitetsnivået vurderes i lys av virksomhetens kunstneriske praksis. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi og områdeplan for scenekunst vurderes også.

Kulturrådet oppfordrer til å beskrive bærekraft gjennom arbeid med å redusere klima- og miljøbelastning i virksomheten. Tilskuddsordningen skal gi mulighet for å finansiere bærekraftig organisering av virksomhet, transport og infrastruktur.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også søknader som vurderes som gode vil kunne få avslag.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for etablerte scenekunstvirksomheter, oppnevnt av Kulturrådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.