Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til en rekke gjesteopphold for kuratorer, kunstnere og fagpersoner ved arenaer over hele landet. I alt er 17 søknader om gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca. 4,2 millioner kroner. Om lag 1,4 millioner kroner er bevilget til ni gjesteoppholdsprosjekter.

Gjesteoppholdsprosjektene spenner bredt – fra Henningsvær til Ringebu, fra slampoesi til stedsspesifikke kunstprosjekter, og fra to uker til tre år lange opphold. De fleste prosjektene finner sted på arenaer for visuell kunst, scenekunst og tverrfaglige praksiser. Den geografiske spredningen er ganske jevn, med unntak av at det ikke har kommet søknader fra verken Agder eller Vestfold og Telemark. Nordland, Troms og Finnmark er derimot godt representert, med i overkant av 1/3 av søknadene. Et mål om styrket mangfold peker seg ut i flere av søknadene, samtidig som barne- og ungdomsprosjektene er færre enn før.

Søknadstallet til ordningen har over tid vært lavt, men kvaliteten på søknadene er gjennomgående solid. Gjesteoppholdsprosjektene som har blitt prioritert, bidrar på ulike måter til langsiktig styrking og utvikling av arenaenes faglige kompetanse og innhold. Kulturrådet har prioritert søknader som er tydelig forankret i arenaens kunstneriske målsettinger og ambisjoner. Flere av gjesteoppholdene som har fått støtte, bidrar til å utfordre, utvikle og tenke nytt ved arenaene.

Tilpasset koronasituasjonen

Rammebetingelsene for det frie kunstfeltet er kraftig påvirket av pandemien. Kulturrådet har tatt hensyn til dette i sine prioriteringer, og ønsker med tildelingene å bidra til kontinuitet, utvikling og aktivitet ved arenaene.

Til tross for at pandemien begrenser mulighetsrommet for gjesteopphold, viser arenaene en sterk vilje til å legge til rette for at produksjon og formidling kan finne sted. Søknadene er preget av at arenaene er vant til å ta forbehold om smitteutviklingen, og de fleste planlegger alternative løsninger for ulike scenarier. Enkelte legger opp til en kombinasjon av fysiske og digitale møter, mens mange har vendt blikket mot det stedlige og lokale.

Samtidig har om lag halvparten av gjesteoppholdene en internasjonal profil. Alle de inviterte gjestene er bosatt i vestlige land, de fleste i Norden og Europa. Flere av søknadene om internasjonale gjesteopphold tar utgangspunkt i at det vil bli mulig med reisevirksomhet i takt med at landet i nærmeste framtid åpner opp, men med forbehold om vaksinering.

Gjesteopphold for et mer mangfoldig kulturfelt

Gjennom koronapandemien har det vært en framvekst av gjesteopphold som bidrar til et styrket mangfold, utfordrer arenaenes praksis og åpner opp for et større publikum. Tendensen kan vitne om at maktstrukturene i feltet rokkes på, til fordel for en større bredde av perspektiver. I søknadsbunken er det flere arenaer som bruker gjesteopphold som et verktøy for å styrke sin formidling av urfolkskunst og -kultur. Flere gjesteopphold utforsker og trekker linjer mellom minoritetsgrupper, nasjonale minoriteter og urfolk fra ulike steder i verden. To av søknadene som utpeker seg, bidrar til å styrke arenaene på samiske kunstneres egne premisser:

 • Stiftelsen Lásságámmi i Skibotn, som arbeider for å fremme Áillohaš' kunst, musikk og forfatterskap, ønsker å styrke sin formidling og utadrettede virksomhet. De har fått 300 000 kr i gjesteoppholdsstøtte for den unge kulturprodusenten Alice Marie Jektevik. Hun vil få en sentral rolle i utvikling av et program som både formidler Áillohaš kunst og som presenterer unge urfolkskunstnere.
 • Guttorm Guttormgaards arkiv knytter til seg Joar Nango og Tanya Busse til et gjesteopphold, og har fått kr 30 000 i støtte til dette. Gjesteoppholdet inngår i arenaens strategiske arbeid med å utvikle en ny modell for drift og innhold. Blant områdene kuratorduoen skal jobbe med, er samlingas mange kunstgjenstander fra minoritets- og urfolkskulturer. Guttormsgaards arkiv ønsker å utfordre kategoriene, hierarkiene og de pedagogiske modellene som preger kunstinstitusjonene. Med gjesteoppholdet vil de få ny innsikt og kompetanse i hvordan de kan formidle en viktig del av samlinga.

Internasjonale perspektiver til en ny og en etablert festival

To av de største tilrådte bevilgningene denne runden går til to festivaler som ønsker å knytte til seg gjestekuratorer:

 • MOON er en ny internasjonal dokumentarfilmfestival med base i Oslo. Festivalen mottar kr 200 000 i tilskudd til å knytte til seg den erfarne nederlandske dokumentarfilmkuratoren Martijn te Pas. Gjennom festivalens to første år vil han lage en overordnet struktur for festivalen og et program med filmvisninger, utstillinger, debatter og sosiale arrangementer. te Pas vil særlig bruke sin erfaring med å kople sammen film med andre kunstformer og fagfelt, som musikk og litteratur. Han bringer med seg et bredt nettverk og en evne til å utfordre konvensjoner i formidlingen av film med sin tverrfaglige tilnærming.
 • Teaterfestivalen Høstscena i Ålesund får kr 450 000 til å knytte til seg et tverrfaglig og internasjonalt sammensatt gjestekuratorlag i perioden 2021–2023. Formålet med gjesteoppholdet er å styrke festivalens program i samarbeid med kunstnerisk leder, særlig når det gjelder stedsspesifikke produksjoner i alternative scenerom. Satsingen skal få lokalbefolkningen til å se sine vante omgivelser fra et nytt perspektiv, samtidig som festivalens internasjonale profil styrkes. De inviterte gjestekuratorene er den greske kunstneren og kuratoren Poka-Yio, den italienske kuratoren, dramaturgen og scenekunstprodusenten Lisa Gilardino og den norske scenekunstneren Helle Siljeholm.

Selv om MOON og Høstscena er to vidt forskjellige festivaler, har de til felles at gjesteoppholdene framstår som sterkt ønsket fra både festivalene og gjestenes side. Gjesteoppholdene er forankret i reelle behov, satsingsområder og ambisjoner for festivalene. Gjestene er invitert på grunn av sin spisskompetanse på disse områdene.

Fremdeles potensiale til å nå bredere ut med ordningen

Kulturrådet har over flere år sett at ordningen har et stort potensiale til å nå ut til flere typer arenaer.

Ordningen er åpen for de fleste type kunst- og kulturarenaer, for eksempel:

 • kulturhus
 • litteraturhus og bibliotek
 • spillesteder, klubber og konsertscener
 • kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder
 • museer og organisasjoner
 • programmerende scener, arrangører og festivaler

Målet er å gi arenaene mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene. Kulturrådet ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt, og har satt i gang et arbeid for å utvikle ordningen slik at den kan treffe bedre.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 17

Søknadsbeløp: kr 4 182 234
Antall tildelinger: 9

Tildelingsbeløp: kr 1 376 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

 • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 19. - 20.5.2021

 • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
FREMMEDART AS Flere gjester - Arena Lofoten, 2021 Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 100000 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Katrine Køster Holst - Fjøset, Ringebu prestegard, 2021 Visuell kunst Innlandet 2021 60000 Bevilget 60000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Alice Marie Jektevik - Lassagammi 2021 - 2022 Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 100000 Bevilget 100000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Alice Marie Jektevik - Lassagammi 2021 - 2022 Tverrfaglig Troms og Finnmark 2022 200000 Bevilget 200000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Anders Rubing og Victoria Bugge Øye - ROM for kunst og arkitektur 2021 og 22 Tverrfaglig Oslo 2021 100000 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Anders Rubing og Victoria Bugge Øye - ROM for kunst og arkitektur 2021 og 22 Tverrfaglig Oslo 2022 200000 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST CORNERKICK (J. Pedersen og R. Knutsen) - Proscen (Cornerteateret) 2021 - 2023 Scenekunst Vestland 2021 150000 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST CORNERKICK (J. Pedersen og R. Knutsen) - Proscen (Cornerteateret) 2021 - 2023 Scenekunst Vestland 2022 150000 Avslått 0 KVITBRAKKAS VENNER 16 gjestekunstnere og kuratorer - Kvitbrakka AiR 2021-2023 Visuell kunst Troms og Finnmark 2021 76000 Bevilget 76000 KVITBRAKKAS VENNER 16 gjestekunstnere og kuratorer - Kvitbrakka AiR 2021-2023 Visuell kunst Troms og Finnmark 2022 114000 Avslått 0 KVITBRAKKAS VENNER 16 gjestekunstnere og kuratorer - Kvitbrakka AiR 2021-2023 Visuell kunst Troms og Finnmark 2023 114000 Avslått 0 YELLOW LOG AS Martijn te Pas - MOON - Festival of the Real - 2021 Visuell kunst Oslo 2021 204000 Bevilget 200000 DEN NORSKE KIRKE Ole-Henrik Moe - Pilegrimsledene til Nidaros 2021-2024 Musikk Oslo 2022 340000 Avslått 0 DEN NORSKE KIRKE Ole-Henrik Moe - Pilegrimsledene til Nidaros 2021-2024 Musikk Oslo 2023 340000 Avslått 0 DEN NORSKE KIRKE Ole-Henrik Moe - Pilegrimsledene til Nidaros 2021-2024 Musikk Oslo 2024 340000 Avslått 0 ROGALAND KUNSTSENTER BAS Fisher Invitational og 6 kunstnere - Rogaland Kunstsenter 2021 Visuell kunst Rogaland 2021 191034 Bevilget 150000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Hannah Wozene Kvam - Fortellerfestivalen 2023 Scenekunst Oslo 2022 40000 Bevilget 40000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Hannah Wozene Kvam - Fortellerfestivalen 2023 Scenekunst Oslo 2023 10000 Bevilget 10000 HAVFERD AS Una Mathiesen Gjerde - Havet, 2021-2022 Tverrfaglig Oslo 2021 120000 Avslått 0 HAVFERD AS Una Mathiesen Gjerde - Havet, 2021-2022 Tverrfaglig Oslo 2022 140000 Avslått 0 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Gilardino, Poka-Yio og Siljeholm - Høstscena 2021 - 2023 Scenekunst Møre og Romsdal 2021 150000 Bevilget 150000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Gilardino, Poka-Yio og Siljeholm - Høstscena 2021 - 2023 Scenekunst Møre og Romsdal 2022 150000 Bevilget 150000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Gilardino, Poka-Yio og Siljeholm - Høstscena 2021 - 2023 Scenekunst Møre og Romsdal 2023 150000 Bevilget 150000 CIRKUS XANTI AS Ilona Jäntti - Sirkuslandsbyen i Sandvika og i Torshovparken, 2021 Scenekunst Viken 2021 60000 Bevilget 60000 LITLØY FYR AS Trude Lorentzen, A. Heminsley m.fl. - Litløy Fyr 2021 Litteratur Nordland 2021 196500 Avslått 0 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS P. G. Eeg-Tverbakk, Franzisca Siegrist - AiR Kjerringøy 2022 Visuell kunst Nordland 2022 156700 Avslått 0 BLAKER MEIERIS VENNER Tanya Busse og Joar Nango - Guttormsgaards arkiv, 2021 Visuell kunst Oslo 2021 30000 Bevilget 30000 TROMSØ KUNSTFORENING Cauleen Smith i Sápmi - Tromsø Kunstforening 202122 Visuell kunst Troms og Finnmark 2021 150000 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING Cauleen Smith i Sápmi - Tromsø Kunstforening 202122 Visuell kunst Troms og Finnmark 2022 50000 Avslått 0