Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning - Kulturrådet

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra og med søknadsfristen 5. mars 2024, vil gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler erstattes av den nye tilskuddsordningen utviklingstilskudd for kulturaktører. Du kan fremdeles søke tilskudd til gjestekuratorer og gjestekunstnere på den nye ordningen. Les mer om utviklingstilskudd for kulturaktører her, og meld deg gjerne på informasjonsmøte om ordningen her.

Formål

Ordningen skal være et verktøy for kunst- og kulturarenaer og -arrangører i Norge. Formålet er å styrke deres muligheter for utvikling av kunstnerisk innhold og kompetanse. 

Gjennom å gi arenaer og arrangører tilskudd til å invitere kuratorer, kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, andre arrangører eller fagpersoner til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon skal ordningen:

 • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid i arenaene/hos arrangørene
 • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
 • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

Ordningen er tverrgående og gjelder alle kunst- og kulturområdene i Kulturfondet: visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk samt kulturvern.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Om ordningen

Gjesteoppholdstøtten ble initiert av Kulturrådet som en forsøksordning i 2014. Ordningen gir scener, spillesteder, visningsrom og kulturhus i Norge mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til å skape attraktivt programinnhold av høy kvalitet ved arenaene.

Forsøksordningen ble evaluert høsten 2016. Evalueringsrapporten På besøk (2017) peker på at ordningen i all hovedsak virker etter formålene, og fremhever den bl.a. som et viktig virkemiddel og insentiv i Kulturdirektoratets arbeid med å utvikle vitale kunst- og kulturarenaer i Norge. Fra 2019 ble gjesteoppholdsstøtten etablert som en fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond, med to årlige søknadsfrister.

Aktuelt

Ordningen har siden opprettelsen bidratt til at arenaer over hele landet har styrket sine faglige program, engasjert nye publikumsgrupper, dannet internasjonale og nasjonale nettverk, utforsket og utviklet formidlingskonsepter, og mye mer.

Hva kjennetegner søknader som prioriteres på ordningen, og hva bør være på plass før man søker? Les om refleksjoner rundt søknad og søknadsprosess hos tre arenaer som mottok støtte våren 2021: Med samarbeid utfordres det eksisterende.

Kulturdirektoratet har også samlet informasjon om en rekke gode prosjekter støttet gjennom ordningen de siste årene her: Nye impulser ved norske kunst- og kulturarenaer.

Se også vedtakslister for oversikt over alle tildelinger og omtale fra de enkelte søknadsrundene.

Andre aktuelle saker:
Ungdom skal lære kunstneriske strategier
Middelalderhistorien fortelles gjennom nykomponert jazzmusikk
Stiller ut ny kunst i gamle bygg
Ønsker mer innhold for barn og unge
Videreføring av gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte
Sju arenaer får støtte til gjesteopphold
Nye tildelinger til gjesteopphold
8 arenaer får støtte til gjesteopphold
Les mer om arbeidet med kulturbygg og kunstarenaer i Kulturdirektoratet

Hvem kan søke?

Arenaer og arrangører for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, festivaler, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener m.m.

 

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til gjesteopphold (kostnader til honorar, reise, opphold) for kunstnere, kunstnergrupper, programskapere, kuratorer, innholdsprodusenter m.m. som skal bidra til for eksempel:

 • programskaping og kuratering av konsertserier, gjestespillserier, utstillingsrekker, litteratur- og debattarrangementer o.l.
 • utvikling av formidlingsstrategier og arrangørkompetanse
 • utvidelse av programprofil eller etablering av ny praksis
 • utvikling av nye formidlingskonsepter eller produksjonsmetoder
 • styrking av nettverk og (internasjonalt) samarbeid

Prosjektene det søkes støtte til kan også være knyttet til annet kompetansehevende arbeid, eller de kan være en kombinasjon av flere av tiltakene som nevnes over.

Arenaen/arrangøren som søker støtte definerer selv varigheten på gjesteoppholdet. Det kan søkes støtte til opphold for flere kuratorer/kunstnere i samme søknad, enten fordelt ut over en lengre periode (også flerårig) eller til felles opphold i samme periode. Søknaden må redegjøre for planlagt aktivitet i hele prosjektperioden.

Hva det ikke kan søkes om tilskudd til

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturdirektoratets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det gis ikke støtte til å dekke kostnader til gjennomføring av program, visninger, arrangementer eller til produksjon av kunstprosjekter. For søknader om støtte til denne type formål vises det til Kulturrådets eksisterende ordninger for arrangørstøtte, festivalstøtte, gjestespill (scenekunst) eller ordningene for produksjonsstøtte.

Det gis normalt ikke støtte til faste/etablerte residensprogram eller gjestekunstnerordninger. Unntak kan vurderes dersom prosjektet omhandler etablering og/eller utvikling av ny virksomhet.

Kuratorer og kunstnere kan ikke søke tilskudd til opphold for seg selv gjennom ordningen.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Les også alle veiledningstekstene i søknadsskjemaet, merket med «?». Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Det forutsettes at arenaen/arrangøren har inngått intensjonsavtale med gjestende kuratorer/kunstnere før søknad sendes inn.

I søknaden må det særlig redegjøres for:

 • arenaens/arrangørens formål og kunstfaglige profil, strategi og målsettinger knyttet til formidlingsarbeid, programutvikling, kunstproduksjon m.m.
 • behov og begrunnelse for omsøkt gjesteopphold
 • informasjon om inviterte kuratorer/kunstnere
 • den praktiske gjennomføringen av gjesteoppholdet og hvilke fasiliteter arenaen/arrangøren kan tilby
 • planlagte resultater/effekt av gjesteoppholdet

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

 • CV for inviterte kuratorer/kunstnere
 • siste års årsrapport og årsregnskap for arenaen eller arrangøren som søker støtte

Andre relevante vedlegg kan være:

 • driftsbudsjett for arenaen/arrangøren, eller et større prosjektbudsjett for den sammenhengen gjesteoppholdet inngår i
 • oversikt over arenaens/arrangørens tidligere og/eller planlagte framtidige program/kunstneriske virksomhet
 • CV for daglig/kunstnerisk leder ved arena/arrangør, eller andre ansvarlige medvirkende (kunstnerisk og/eller administrativt)
 • samarbeidsavtaler og/eller uttalelser fra lokale/regionale myndigheter og relevante partnere/nettverk

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for tverrgående ordninger.

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet. Søknadens relevans i forhold til tilskuddsordningens formål og Kulturdirektoratets områdeplan for tverrgående og tverrfaglige satsinger vurderes også.

I den samlede vurderingen av søknadene blir det lagt vekt på elementer som:

 • bredde i uttrykk, stemmer og sjangre
 • internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge
 • gjennomføringsevne
 • formidlingsevne
 • lokal/regional forankring
 • publikums- og stedsbevissthet
 • geografisk fordeling

I vurderingen av den enkelte søknad blir det særlig lagt vekt på:

 • faglig begrunnelse og behov for gjesteoppholdsprosjektet
 • betydning og effekt for arenaens/arrangørens arbeid med programutvikling, kunstproduksjon- og formidling, faglige nettverk og/eller samarbeid på lengre sikt
 • nytenkning, nyskaping og utfordring av eksisterende praksiser

I vurderingen av den enkelte søknad vektlegges også fasilitetene arenaen/arrangøren kan tilby gjestende kuratorer og kunstnere, for eksempel:

 • en visningsarena som har eller vil søke midler til program/formidling (for gjestekuratorer)
 • visningsmulighet/framføringslokale for gjestende kunstneres kunstproduksjon (for gjestekunstnere)
 • atelier/produksjonslokale/arbeidslokale
 • bo- og oppholdsfasiliteter
 • et produksjons- og formidlingsmiljø
 • lokalt og regionalt nettverk av kunstnere og aktører

Ved søknader fra virksomheter med fast statstilskudd blir det lagt vekt på 

 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet 
 • om tiltaket fremmer utvikling av kunst- og kulturfeltet
 • om tiltaket utvider og/eller utvikler virksomhetens dekningsområde eller arbeidsfelt 
 • nivået på virksomhetens årlige statstilskudd

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag.

Beregning av tilskudd

Støtte fra ordningen fullfinansierer normalt honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for inviterte kuratorer/kunstnere i prosjektperioden. Dersom det mottas støtte til disse utgiftene fra annet hold eller kostnadene til disse formål viser seg å bli lavere enn forventet, bortfaller Kulturrådets bevilgning i samme utstrekning.

Det gis normalt ikke støtte til å dekke andre kostnader fra ordningen, og det forutsettes av det finnes annen finansiering til for eksempel produksjon av gjestekunstneres kunstprosjekter og arrangementer og visninger gjestekuratorer programmerer og presenterer.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent. 

For store/langvarige eller flerårige prosjekter kan utbetalingen foretas i flere rater.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturdirektoratet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.

Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere på hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. 

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

For tilskudd over 400 000 kroner (revisjonsgrensen er økt fra 200 000 kroner og gjelder for søknader som sendes inn til søknadsfristen 2. mars 2022 og fremover) skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over 400 000 kroner. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturdirektoratet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen, begge kommer i din meldingsboks i Altinn. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Fristen tar utgangspunkt i prosjektperioden som er oppgitt i søknaden, med mindre det er bevilget midler for en annen periode enn omsøkt. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med Kulturdirektoratet i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Dette gjøres pr e-post til post@kulturdirektoratet.no. Husk å oppgi prosjektnummer. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no med henvisning til prosjektnummer.