Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kirkemusikk

Se vedtakslister

Formål

Ordningen har som formål å utvikle kirken som konsert- og kunstarena og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det også et overordnet mål å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om støtte til tiltak som er i samsvar med formålene for ordningen. Kulturrådet vil prioritere prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv og som har et høyt kunstnerisk nivå.

Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene. Det kan også søkes om støtte til kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Prosjektet det søkes støtte til må imidlertid involvere profesjonelle utøvere.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Vedlegg

Obligatoriske vedlegg ved konsert- og turnévirksomhet (utøvere, ensembler, osv.):

 • Lydfiler er obligatorisk.
 • Det skal legges ved 3-5 lydeksempler som bør være representative og relevante for søknaden.
 • Filene skal være i mp3-format og navngis slik:
  - Ensemble/gruppe/musiker/artist_spornavn_årstall.mp3
 • Lenker til nettsider med lydeksempler godkjennes ikke.

For øvrig prosjekt-, arrangør- og utøvervirksomhet er det ingen obligatoriske vedlegg. Aktuelle valgfrie vedlegg kan være:

 • Fullstendig konsertliste/programoversikt for den omsøkte prosjektperioden
 • Konsertliste/programoversikt for foregående år/sesong
 • Detaljert budsjett med finansieringsplan

Obligatoriske vedlegg ved søknad om tilskudd til bestillingsverk:

 • Komponistens CV og lydopptak av tidligere verk må legges ved.
 • Lydeksemplene bør være representative og relevante for søknaden.
 • Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik:
  - Komponist_verktittel_årstall.mp3
 • Lenker til nettsider med lydeksempler godkjennes ikke.

For øvrige søknader er det ingen obligatoriske vedlegg.

NB: Ingen vedlegg erstatter informasjon som gis i søknadsskjema. Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også.  Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Kulturrådet prioriterer prosjekter som har et høyt kunstnerisk nivå, og det gis normalt ikke støtte til enkeltkonserter. For denne ordningen legges det særlig vekt på prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv.

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd.  Utvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om. Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke støtte til prosjekter som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere på hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. 

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. 

Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.