Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Komposisjon og produksjon av musikk

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsskjema til fristen 4. juni blir åpnet 7. mai.

 

Ny søknadsportal

Kulturdirektoratet innfører ny søknadsportal, denne ordningen er blant de første som prøver den nye løsningen. Dette innebærer at pålogging og registrering av bruker er nytt, som betyr at tidligere søkere må registrere seg som søker på nytt. Brukergrensesnittet er nytt, og søknadsskjemaet ser annerledes ut, men vi spør hovedsakelig om det samme som tidligere. Det er ingen endringer i hvordan søknader blir behandlet av Kulturrådet. 

Blant endringene i den nye portalen er at du kan gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn, frem til søknadsfristens utløp. 

Har du spørsmål, ta kontakt med brukerstøtte

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskudd til komposisjon og produksjon av musikk skal bidra til at komponister og musikere kan skape musikk og nye produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for offentligheten. Skapere kan være komponister eller utøvere, og musikken skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsertarenaer eller andre offentlige formidlingsplattformer. 

 

Det kan søkes tilskudd til konsert- og turnéformidling av produksjonene fra ordningen for musikere, artister, ensembler og band: Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan få støtte?

Honorar og kunstneriske kostnader til: 

 • komposisjon og skapende produksjon innen alle musikksjangre. Det skapende arbeidet kan være partitur- eller utøverbasert, komposisjon og produksjon i studio eller på digitale plattformer, komposisjon i samarbeid mellom komponister og musikere, eller andre former for komposisjon
 • kunstnere fra andre felt med vesentlig medvirkning til verket/produksjonen, som for eksempel videokunstner, billedkunstner, scenograf, koreograf, forfatter, performancekunstner eller kunstnerisk produsent 
 • scenisk konsertproduksjon som for eksempel tverrkunstneriske eller musikkdramatiske verk 

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes tilskudd til: 

 • studio, lokaler, mastring, trykk og andre kostnader til utgivelse og ren innspilling (det vises til tilskuddsordningen for fonograminnspillinger, publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, FLB og FFUK) 
 • bestillerens kostnader som utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), administrasjon, markedsføring og publikumsarbeid 
 • utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné (det vises til tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler, arrangørstøtte musikk og tilskuddsordningen for musikkfestivaler)
 • komponister under utdanning. Det gis normalt ikke tilskudd til komponister som er under utdanning. 

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført før søknad om tilskudd er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta tilskudd innen samme budsjettår med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember). 

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk Kulturråd § 1. 
 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke: 

 1. Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner, framføringsinstitusjoner og andre som vil presentere musikken på konsertarenaer og formidlingsplattformer for et allment publikum, kan søke tilskudd til å bestille en komposisjon eller musikkproduksjon. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke. 
 2. Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer. 

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. 

Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. 

I den samlede vurderingen legges det vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre legges det vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode og at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn. Det tas også hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

For kunstnerisk produksjon legges det særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet, plan og potensial for tilgjengeliggjøring gjennom konsertformidling, og muligheter for gjenbruk. Utvalget vil også vurdere bestillerens/komponistens kapasitet og plan for å formidle og distribuere produksjonen/verket. 

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Det kan likevel gis tilskudd til kunstneriske honorarer for bestillingsverk og produksjoner i samarbeid med det frie feltet. 

Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd vurderes også:

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • for produksjoner i det frie feltet legges det særlig vekt på virksomhetens egeninnsats
 • om virksomheten eller tiltaket tilbyr egnede produksjonsvilkår, formidling og infrastruktur som det frie feltet kan benytte
   

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om. 

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 
 

Hvem vurderer?

Søknadene behandles av musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak som oppnevnes av Norsk kulturråd. 

Om tilskudd og beløp

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, som søknader om tilskudd til komposisjonshonorar. 

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter. 
 

Krav til søknaden

Prosjektbeskrivelse

Søknaden skal beskrive det kunstneriske prosjektet og målene med det. Det skal gjøres rede for det skapende og kunstneriske arbeidet, samt omfanget og arbeidsmåtene som skal brukes. Prosjektbeskrivelsen må være utformet av, eller i samråd med, de skapende kunstnerne.

Lengden på komposisjonen og besetning skal oppgis og det må redegjøres for hvordan honoraret er beregnet. De ulike satsene til Norsk Komponistforening og Nopa skal brukes der det er relevant. Ved bruk av improvisasjon og repetisjon skal beløpene justeres deretter. 

Søknader som ikke oppfyller disse kravene, kan bli avvist.  

Søknaden skal gi en plan for konsertformidling og andre muligheter og planer for merbruk. 

Obligatoriske vedlegg

 • Intensjonsavtale eller kontrakt mellom partene som bekrefter at verket skal presenteres for et allment publikum og planer for merbruk og videreformidling. Ved manglende intensjonsavtale, må det legges ved en konkret plan for formidling.
 • For prosjekter med produksjonskostnader må det legges ved spesifisert budsjett
 • Lydopptak av tidligere musikk skapt av komponist/utøver. Det bør legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler.
 • Lydvedlegg som viser utøverne som bestiller eller skal fremføre verket 
 • Vedlegg som beskriver lydvedleggene (komponist/utøver, tittel, årstall, medvirkende)
 • CV for komponister, utøvere og andre kunstnerisk medvirkende 

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som mangler obligatoriske vedlegg eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Har du søkt i den nye søknadsportalen? Vi ønsker tilbakemeldinger her!

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling 

Utbetaling for komposisjon og produksjon av musikk skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Norsk kulturråd har godkjent rapport og regnskap, se § 12. 

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. 

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet: 

 • Beskrivelse av det skapende arbeidet som ble gjennomført 
 • Beskrivelse av samarbeid mellom skapende kunstnere og utøvere 
 • Bekreftelse på fremføring samt en beskrivelse av omfanget av formidlingen så langt og eventuelle videre planer for formidling 
 • Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres. 

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. 

Revisjon

Tilskudd over 400.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over 400.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. 

For prosjekter som har mottatt tilskudd før 1. desember 20021 er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd
 

Norsk kulturråd kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. 

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturråd.

Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. 

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet. 

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider. 

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av
ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. 

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.