Hopp til innhold

Søk støtte

Museumsprogram

Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft

Se vedtakslister

Viktig melding:

Vi gjør oppmerksom på at prosjekter som har fått tilskudd fra denne ordningen pågår i perioden 2021–2023, og det ikke er mulig å søke tilskudd nå.

Formål

Kulturdirektoratet ønsker med dette programmet å bidra til:  

 • En fortsatt utvikling av museene som samfunnsaktører, med særskilt vekt på mangfold og relevans.    
 • At museene utvikler egne perspektiver og metoder for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. 
Åpne alle

Bakgrunn for programmet

Å ta en aktiv rolle som samfunnsaktør handler blant annet om å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, utfordre maktstrukturer, løfte fram uhørte stemmer og formidle et nyansert og balansert bilde av samfunnet.    

Museene har påvirkningskraft som kan forme holdninger og verdier. Museene skal være relevante for folk, og representere mangfoldet som finnes i samfunnet. Kulturdirektoratet ønsker prosjekter som diskuterer hvordan museene forvalter dette ansvaret. Videre ønsker vi prosjekter som bidrar til samarbeid, kompetanseutvikling, metoder og strategier for museers arbeid med bærekraftsmålene.  

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Til programmet Museene som samfunnsaktører – mangfold, relevans og bærekraft, ønsker Kulturdirektoratet prosjekter som: 

 • bidrar til utvikling av museene som samfunnsaktører, med særskilt vekt på begrepene mangfold og relevans 
 • bidrar til samarbeid, kompetanseutvikling, metoder og strategier for museers arbeid med bærekraftsmålene 
 • diskuterer hvordan museene forvalter ansvaret som skaper av holdninger og verdier 
 • undersøker, stiller spørsmål og inviterer til debatt 
 • bidrar til å gjøre museene aktuelle og relevante lokalt, nasjonalt eller internasjonalt 
 • legger til rette for medvirkning 
 • videreføres i museets praksis etter prosjektets slutt 

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til? 

Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver, unntatt dersom konkrete vilkår i programmene tilsier det. Unntaket her kan være prosjekter for utvikling av metoder og standarder. 

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Hvem kan søke

Museer og museumsnettverk kan søke. Det oppfordres til samarbeid mellom flere museer, eller mellom museer og forskningsmiljøer eller andre relevante aktører. Prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene vil bli prioritert. Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Beregning av tilskudd

For søknader til utviklingsprogrammer for museer vil det forventes egenfinansiering. Medfinansiering av privat og/eller offentlig karakter kan også være en fordel.

Kulturdirektoratet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

For alle programmene vurderes søknadene etter følgende kriterier:

 • overføringsverdi til hele eller deler av museumssektoren
 • samarbeid mellom flere museer og/eller andre relevante aktører vurderes som positivt
 • prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene vil bli prioritert
 • museumsfaglig forankring. Gode sammenhenger mellom ulike museumsfaglige områder vurderes som positivt
 • aktualitet og relevans
 • forankring i strategier og planer
 • egenfinansiering
 • lokal/regional forankring i form av medfinansiering, samarbeid om fellestjenester o.l.
 • profesjonalitet, kvalitet og gjennomføringsevne. Gode planer for intern oppfølging og kunnskapsdeling i prosjektene vurderes som positivt
 • relevans i forhold til programmenes formål

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til museum
 

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for alle utviklingsprogrammer for museer skjer i årlige rater. Utbetaling skjer på høsten i vedtaksåret. Det reelle prosjekt-/budsjettåret vil derfor kunne være det påfølgende året. Hele det årlige tilskuddsbeløpet utbetales når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 500.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kulturdirektoratet og tilskuddene til sammen utgjør over kr 500.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn årlig del-/statusrapport samt sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturdirektoratet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturdirektoratet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratet nettsider.

Tilskuddsmottakere på utviklingsprogrammer for museer forventes å delta og eventuelt holde innlegg på samlinger og arrangementer for Kulturdirektoratet, samt å legge til rette for fri viderebruk av resultatene av prosjektene.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.