Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Musikerordningen - turné- og konsertvirksomhet (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne støtteordningen er avsluttet og slått sammen med musikkensembleordningen til den nye støtteordningen Musiker og ensemblestøtte

Les mer om endringene i musikkstøtteordningene her.

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Hva kan få støtte

Det gis tilskudd til konsertproduksjon og turnévirksomhet. Det kan søkes om støtte til enkeltturneer og konsertrekker, samt langsiktig virksomhetsstøtte til turneer og konsertvirksomhet i inntil tre år.

Stortinget har bestemt at konsert- og turnévirksomhet i Norge skal prioriteres på musikerordningen (St.prp. nr. 1 (2012-2013)). Men det gis også tilskudd til utenlandsturné som arrangeres i forbindelse med innenlandsturné eller som er del av langsiktige konsert-/turnéplaner. Les mer.

Det gis ikke støtte til:

 • Investering i utstyr.
 • Tilskudd til produksjoner/turneer som allerede har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
 • Musikkgrupper/ensembler som mottar støtte fra tilskuddsordningen for ensembler vil ikke bli prioritert.
 • Det gis normalt ikke støtte til rene utenlandsturneer.

Musikerordningen og ensemblestøtteordningen vil bli sett i sammenheng ved tildeling av tilskudd.

Hvem kan søke

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister som har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Åpne alle

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkområdet vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold av uttrykk.

For denne ordningen legges det særlig vekt på utøvere med et personlig uttrykk innen sin sjanger, og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Kulturrådet vil legge vekt på utøvernes utvikling, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike musikksjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på.

Det kan gis støtte til konsert- og turnévirksomhet i Norge og utlandet, men virksomhet i Norge vil bli prioritert. For å stimulere til bedre geografisk spredning av konsertene, skal støtte til turneer med konsertvirksomhet på mindre steder også prioriteres.

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ev støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Rapportering

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

Før vi kan betale ut hele eller deler av tilskuddet, må tilsendte dokumenter inneholde alle nødvendige opplysninger og bekreftelser. Vi ber dere derfor merke dere kravene nedenfor. Dersom det er mangler ved rapporteringen, vil tilskuddsmottaker bli kontaktet for å ettersende nødvendige vedlegg. Utbetalingen vil således bli forsinket.

Rapporteringen skal inneholde

Rapport

 • kort beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet, vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad skal kommenteres
 • oversikt over gjennomførte konserter
 • rapporten skal være underskrevet

Regnskap

 • oversikt over alle inntekter og utgifter forbundet med prosjektet – tilskuddet fra Norsk kulturråd skal være spesifisert i regnskapet
 • regnskapet skal være satt opp slik at det kan sammenholdes med budsjettet som lå ved søknaden
 • revidert regnskap for tilskudd over kr 200 000
 • regnskapet skal være underskrevet

Geografisk rapporteringsskjema

 • skjemaet er lagt ved vedtaksbrevet, og skal sendes inn i utfylt stand.

Du kan også laste ned skjemaet her.

Dokumentasjon

 • dokumentasjon som viser at tiltaket er gjennomført (dokumentasjonen skal gjenspeile hele omfanget av prosjektet/tiltaket)
 • kravet om dokumentasjon kan bortfalle dersom det sendes inn revidert spesifikasjon fra revisor som bekrefter antall gjennomførte konserter

Eksempler på dokumentasjon er:

 • liste over spillejobber, underskrevet av bookingbyrå eller annen instans utenfor bandet/gruppa
 • kopier av underskrevne spillekontrakter
 • avisanmeldelser
 • trykket (NB ikke "hjemmeprintet") plakat/flyer hvor tid og sted for konserter fremgår
 • utskrift av spillesteders/arrangørers nettsider hvor konsert er annonsert (nettadresse må fremgå av utskriften)

Vi gjør oppmerksom på at endringer i prosjektet skal meldes til Kulturrådet før tiltaket gjennomføres. Vesentlige endringer som medfører reduksjon i antall konserter, endring av turnéplaner eller prosjektets budsjettmessige omfang, kan medføre reduksjon i bevilgningen eller at bevilgningen trekkes tilbake.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på «Mitt nettsted».

Det kan også være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.