Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Prosjektstøtte kulturvern

Se vedtakslister

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med ordninga er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir auka kunnskap om historie, kunst, kulturar og samfunnsliv i Noreg fram til i dag. Det blir lagt særleg vekt på tiltak som inkluderer fleire stemmer, styrkjer mangfaldet og aukar breidden i kulturvernet.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Kva kan få støtte?

Ordninga gir tilskott til prosjektbasert arbeid med innsamling og dokumentasjon. Det blir også gitt tilskott til bevaring og fysisk sikring av spesielt utsatt kulturarv. Vidare blir det gitt tilskott til ulike formidlingsprosjekt om vår historie og samtid som skal kome eit breitt publikum til gode.

Merk at det for søknader om tilskott til dokumentarfilm er det knytt særskilte føresetnader og krav til innhald og vedlegg, sjå under Krav til søknader.

Særleg relevante er prosjekt som er orientert mot

 • dokumentasjon og synleggjering av urfolk, minoritetar og marginaliserte gruppers historie, kulturarv og vilkår i dag
 • immateriell kulturarv og vidareføring av tradisjonell kunnskap og praksis
 • synleggjering av ytringsrom og meiningsmangfald i ein historisk kontekst
 • utforsking og refleksjon rundt kulturvernets samfunnsrolle
 • modig refleksjon der maktstrukturar blir utfordra
 • samtidsorientert dokumentasjon og formidling
 • refleksjon rundt og kunnskap om berekraft
 • bevaring av spesielt utsatt kulturarv
 • aktiv involvering av barn og unge

Det blir ikkje gitt tilskott til

 • bevaring og antikvarisk istandsetting av verneverdige og freda bygningar eller fartøy
 • ordinær drift av institusjonar og organisasjonar, herunder dekking av underskot
 • stipend- og utdanningstiltak, herunder klasseturar og studiereiser
 • utviklings- og etterarbeidsfasen i dokumentarfilmprosjekt
 • innkjøp av utstyr og teknisk infrastruktur
 • reine forskingsprosjekt

Det blir vanlegvis ikkje gitt tilskott til

 • årvisse arrangement og tiltak. Unntak kan bli vurdert for delprosjekt som har tematisk relevans i lys av aktuelle satsingsområder, jf Kulturrådets områdeplan for kulturvern.

Som hovudregel blir det ikkje gitt tilskott til tiltak som er igangsatt før søknad om tilskott er innsendt. Det er ikkje høve til å søkje om tilskott fleire gonger til eit prosjekt som allereie har fått avslag innanfor same budsjettår, med mindre det ligg føre vesentlege endringar i prosjektet og endringane kjem tydeleg fram av søknaden (nytt budsjettår startar 1. desember).

For søknad om trykkjetilskott til kulturvernrelatert faglitteratur,

sjå støtteordning for Faglitteratur kulturvern

Kven kan søkje?

Det blir ikkje stilt nokon særskilte krav til kven som kan søkje. Frivillege lag og organisasjonar, privatpersonar, ulike stiftingar, museum, arkiv, bibliotek, kommunar, fylkeskommunar og dokumentarfilmskaparar kan vere aktuelle søkjarar. Søknader frå aktørar som hittil ikkje har erfaring med Kulturrådet vil bli spesielt verdsatt.

Vedr. søknader frå verksemder med fast årleg statstilskott, sjå pkt 5 i gjeldande retningsliner for ordninga.

Krav til søknaden

Søknaden skal leverast via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innan søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille dei til eikvar tid gjeldande krav og retningsliner som er fastsatt av Kulturrådet. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal vere utfylt. Søknader som ikkje er komt inn før søknadsfristen, eller som fell utanfor ordninga, vil bli avvist.

Spesielle føresetnader og krav til vedlegg ved søknader om tilskott til dokumentarfilm

Det blir gitt prosjekttilskott kun til produksjonsfasen. Det blir ikkje gitt tilskott til utviklings- eller etterarbeidsfasen. Søknader om tilskott til produksjonsfasen skal innehalde

 • regissørens intensjonar (director’s intention)
 • plan for formidling, distribusjon og etterbruk
 • plan for bevaring av råopptak
 • garanti for at 20 prosent av kostnadene allereie er finansiert
 • manus/synopsis og/eller pilot
 • vedlagt budsjettoppsett tilsvarande krav frå Norsk filminstitutt

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du startar med å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Les også hjelpetekstane i skjemaet. Desse er merkte med «?».

Har du problem med å logge deg på eller sende vedlegg?

Sjå brukarstøtte

Du kan søkje om tilskott frå denne ordninga berre ein gong for kvart prosjekt.

Tilrådde nettlesarar

For best mogleg brukervenleik i skjemaet, tilrår me at du nyttar følgjande nettlesarar: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utanlandsk søkjar/Foreign applicant

Har du ikkje norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakta support seinast 14 dagar før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderinga av søknader blir det lagt overordna vekt på historie- og kulturvernfagleg forankring og kvalitet. Prosjektets relevans i forhold til Kulturrådets områdeplan for kulturvern blir vurdert spesielt.

I den enkelte søknad blir det lagt vekt på gjennomføringsevne og at prosjektets mål, omfang og konkrete gjennomføring er godt skildra. Videre blir det forventa ei realistisk budsjettering og ein tydeleg finansieringsplan.

Verksemder med fast årleg statstilskott blir normalt ikkje innvilga støtte frå Norsk kulturfond, jf pkt 5 i gjeldande retningsliner. Prosjekt som er orientert mot bevaring, dokumentasjon og formidling relatert til urfolk, nasjonale minoritetar og/eller marginaliserte grupper i samfunnet vil bli spesielt prioritert. Det blir lagt særleg vekt på om tiltaket fremjar samarbeid med det frie feltet.

I den samla vurderinga av alle søknader og fordelinga av midlar, blir det lagt vekt på at ordninga skal ivareta eit mangfald og ei stor breidde av kulturuttrykk og erfaringar i samfunnet. Videre blir det lagt vekt på at ordninga kjem både etablerte og nye aktørar til gode, at prosjekta når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn, og at eit stort spekter av prosjekt med blikk for aktuelle endringsprosessar, fenomen og utfordringar i vår samtid og nære fortid kan bli realisert. Prosjekt som dokumenterer og synleggjer urfolk, minoritetar og marginaliserte gruppers historie, kulturarv og vilkår i dag blir gitt høg prioritet i vurderinga. Det blir også tatt omsyn til geografisk fordeling av midlane og tiltakas forankring og potensiale i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samanhengar.

Forseinkingar som ikkje er avtalt, eller manglende rapport/rekneskap i tidlegere saker der søkjaren har fått tildeling, vil bli vektlagt ved vurderinga av søknaden.

Søknadene blir vurdert av Fagleg utval for kulturvern som gjer sine vurderingar på grunnlag av fagleg skjønn i samsvar med ordningas formål og Kulturrådets områdeplan for kulturvern.

Kulturrådet mottek langt fleire søknader enn det er midlar til. Det vil seie at råd og utval ofte må gjere krevjande prioriteringar, som medfører at også prosjekt som blir vurdert å vere gode vil få avslag eller lågare tilskott enn omsøkt.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikkje prosjekt, og det er ein føresetnad at søkjar budsjetterer med andre finansieringskjelder og eit rimeleg eigeninntektsnivå. For denne ordninga kan Kulturrådet normalt gje tilskott på inntil 30 % av prosjektets totalkostnad, unntaksvis inntil halvparten dersom tiltaket fell innafor satsingsområde og prioriteringar som framgår av Kulturrådets områdeplan for kulturvern.

Det er normalt ikkje rom for å søkje støtte til same prosjekt meir enn ein gong innafor same budsjettår.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Utbetaling for prosjektstøtte kulturvern skjer i ratar. Dei første 80 prosent av tilskotet vert utbetalt når søkjar har akseptert kontrakten. Dei resterande 20 prosent vert utbetalt når Kulturrådet har godkjent rapport og rekneskap, sjå §12 i retningsliner for prosjektstøtte kulturvern (PDF).

Viss tildelinga ikkje er akseptert innan fristen som er fastsett i kontrakten, vil tildelinga falle bort. Eventuell utsetjing av akseptfristen føreset skriftleg søknad før fristens utløp.

Tilskot over kr 200 000 skal reviderast av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjeld også viss prosjektet er gitt tilskot frå fleire ordningar og tilskota til saman utgjer over kr 200 000. Institusjonar og organisasjonar som nyttar kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan, skal levere rapport frå kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Vesentlege endringar i prosjektet, budsjett eller tidsplan må søkjast om skriftleg og godkjennast av Kulturrådet.

Tilskotsmottakar skal seinast tre månader etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn rapport og rekneskap. Viss det ikkje er avtalt utsetjing med Kulturrådet, gjeld sluttdatoen som er oppgjeve i søknaden.

Den faglege rapporten skal gjere greie for gjennomføringa av prosjektet sett i høve til prosjektbeskrivinga og vilkår for tilskotet.

Presseomtale og publikums-/ deltakartal skal tas med der det er relevant.

Rekneskapen skal vise korleis tilskotet er brukt og settast opp slik at han kan samanliknas med innsendt budsjett. Tilskot frå Kulturrådet og andre offentlege tilskotsytarar skal spesifiserast. Bilag må kunne leggast fram viss spurt etter. Avvik på meir enn 10 prosent mellom rekneskapen og budsjettet som låg til grunn for tilskotet, skal kommenterast.

Kulturrådet kan stille særlege vilkår til rapport og rekneskap i kontrakten.

Tilskot frå Norsk kulturfond utbetalast i ratar. Ved manglande innsending av rapport/rekneskap innan fastsatt frist, vil den delen av tilskotet som ikkje er utbetalt, bli heldt tilbake. Den delen av tilskotet som er heldt tilbake, vil då kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskotsmidlar som ikkje nyttast etter føresetnadene, skal tilbakebetalast til Kulturrådet.

Viss Kulturrådet avdekker at tilskotet ikkje er nytta etter føresetnadene, at tilskotet er gitt på bakgrunn av urette opplysningar eller at det føreligg andre vesentlege brot på vilkåra, kan Kulturrådet holde tilbake tilskot som ikkje er utbetalt, og krevje at utbetalte tilskot betalast tilbake.

Tilskotsmottakar plikter å leggje fram etterspurt dokumentasjon, viss Kulturrådet krev det i samband med evaluering av prosjektet.

Det skal gjerast kjent at prosjektet er støtta av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

For tilskot til prosjekt der det skjer sal av billettar er det ein føresetnad for tilskotet at alle som har prov for at dei er følgje til ein funksjonshemma person, skal ha rett til gratis billett eller ein billett med rabatt som gjer at samla pris ikkje overstig prisen for ein vanleg billett.

Kulturrådet legg til grunn at verksemder gjev honorar til kunstnarar og fagpersonar i tråd med gjeldande avtalar, vederlagsordningar og tilrådde satsar, der dette er relevant. Dette skal då framkomme i rapport og rekneskap.

Korleis sende inn rapporten?

Alle tilskottsmottakarar som aksepterer si kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsel om rapportering før rapportfristen. Det første kjem tre månader før rapportfristen og det andre to veker før fristen. Begge kjem i di meldingsboks i Altinn. Dersom du ikkje rapporterer innan fristen, fell resten av tilskottet bort automatisk. Les artikkel om strengare oppfølging.

Dersom du har behov for å utsetje ein rapporteringsfrist, ta kontakt med sakshandsamar i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsetjing. Om du ventar til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle attståande midlar automatisk bli trekt tilbake. Også allereie utbetalte midlar kan bli krevd tilbakebetalt. Ikkje utbetalte midlar vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kjem annan kunst og kultur til gode.

Tilskottsmottakarar som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidlegare, sende rapportdokumenta på epost til post@kulturradet.no med referanse til prosjektnummer.