Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Avsetningen ble i denne runden styrket med ekstraordinære stimulimidler.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

116 søknader ble behandlet og 66 prosjekter er tildelt midler på til sammen kr 3 486 000. Samlet søknadssum var kr 10 744 440. 

De fleste søkerne i denne søknadsrunden har bostedsadresse i Oslo/Viken og Vestland. Det er likevel en god geografisk spredning i utstillingsaktiviteten da 45 av 66 prosjekter finner sted utenfor Oslo. Det er bevilget midler til prosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Molde, Bodø, Kongsvinger, Ålesund, Førde, Kristiansund, Fredrikstad, Kirkenes, Haugesund, Øystese, Risør, Horten, Tolga, Os, Surnadal, Blaker og Mælen i Hardanger. Blant søkerne som mottar tilskudd i denne runden er det 37 kvinner og 29 menn.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Søknadene til denne tildelingsrunden viser et bredt mangfold av kunstneriske teknikker, og det er bevilget midler til kunstnere og kunstnergrupper som arbeider med flermediale installasjoner, skulptur, maleri, tekstil, keramikk, video, kunstfilm, tegning, grafikk, performance, tekst, lyd, lukt, ny teknologi og fotografi.

Søknadsrunden viste mange materialbaserte prosjekter. Gunvor Nervold Antonsen mottar tilskudd til å produsere nye monumentale, bemalte tekstile montasjer, samt skulpturgrupper og veggrelieffer i tre. Verkene skal vises ved Kongsvinger kunstforening, Soft Galleri i Oslo og Kabuso i Øystese i 2022 og 2023. Hanne Friis mottok tilskudd til sin soloutstilling ved Vigelandsmuseet i Oslo i september 2022. Her vil tekstile skulpturer og installasjoner i folde- og sømteknikk laget av industrielt materiale som plast, silikon, skai og vinyl gå i dialog med Gustav Vigelands skulpturer. 
Tendensen med kunstnerinitierte gruppeutstillinger vedvarer. I disse prosjektene er kunstnerne både medvirkende, kuratorer og produsenter i eget prosjekt. Et eksempel er silketrykk-workshop og utstillingen BLOKK UT! i Fredrikstad Fellesverksted i mars-mai 2022, arrangert av Arne Revheim og Hege Liseth. Et annet eksempel er en utstilling i 2023 i Kristiansand Kunsthall som vil dokumentere og videreutvikle kunstnerkollektivet Joy Forums virksomhet. Kollektivet utforsker kunstens vilkår og autonomi i møte med nyliberalistisk nyttetenkning og regulering. Rundt 15 kunstnere er involvert, og utstillingen vil blant annet bestå av skulptur, skjermkunst, installasjoner, bøker, fotografi, foredrag, musikkinnslag og happenings. 

Søknadsrunden omfattet flere søknader om samarbeid mellom visuelle kunstnere og kunstnere fra andre kunstområder som musikk eller arkitektur, eller samarbeid med forskere knyttet til klima- og miljøproblematikk. Kjersti Andvig har mottar tilskudd til en flerkanals konsert/lydinstallasjon i samarbeid med musiker og lydkunstner Ioana Mandrescu. Den skal først vises ved Atelier Nord i Oslo vinteren 2023. Ved å bruke blant annet digitale samples av stemmen til Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, vil Andvig gjenskape operaen Die Meistersinger von Nürnberg av Richard Wagner. Det skal bygges et 40-50 kanals orkester av høyttalere for presentasjon og det ferdige arbeidet vil bli på 4-5 timer. 

Om koronasituasjonen

Koronapandemien medførte i 2020 og 2021 en rekke utsettelser i utstillingsprogrammeringen ved de mest etablerte visningsstedene i de største byene. Dette har ført til en økt geografisk spredning i utstillingsaktiviteten, ved at regionale og lokale visningsrom over hele landet tas i bruk i større grad enn før pandemien. Parallelt er det en økende selvorganisering i større kunstnergrupper som både produserer, kuraterer og medvirker i egne utstillingsprosjekter. Samtidig er det noe økende internasjonal aktivitet, med søknader fra deltagere til biennalene i Venezia og Istanbul, samt enkelte søknader fra utenlandske kunstnere som stiller ut i Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 116    
Søknadssum: kr 10 744 440        
Antall tildelinger: 66    
Vedtaksum: kr 3 486 000

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfatter prosjekter og aktiviteter som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 
Faglig utvalg for visuell kunst behandlet i denne runden 28 søknader i denne kategorien, derav åtte prosjekt rettet mot barn og/eller unge. 13 søkere kom fra Oslo, sju fra Viken, tre fra Troms og Finnmark, to fra Trøndelag, og én fra fylkene Innlandet, Vestlandet og Rogaland.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Tilskuddene går til et vidt spekter av tiltak. Her er et mangfold av uttrykk, format og kanaler for formidling. I Tromsø har Robert Julian Badenhope Hvistendal fått støtte til et pilotprosjekt på gjenbruk av kunstnerisk materiale, kalt Materialbanken for Kreative Prosjekter. Hege Vadstein og Paul Brady får støtte til den kollektivistiske og situasjonismeinspirerte arrangementsrekka Doktor Tulps anatomitime. Den omfatter aksjonismekabaret, figurskaperverksted på Hausmania og novellekonkurranse på Litteraturhuset, begge deler i Oslo. Knut Åsdam får støtte til filmprosjektet Murmansk Kirkenes film 2, og Cecilie Tyri Holt til podcasten Kunstpodden. Tiril Havdal og Marthe Belsvik Stavrum mottar støtte til Berginger, et utendørs tverrfaglig prosjekt med store keramiske installasjoner og lydinstallasjoner i landskapet.  

Prosjekter rettet mot barn og unge

Faglig utvalg for visuell kunst behandlet i denne runden åtte søknader som hovedsakelig retter seg mot barn og unge. Søknadene kom fra Viken (6) og Oslo (2). Alle omhandlet verksteder. Tre søknader ble tildelt midler. 
Anne-Liis Kogan får støtte til Hersleb, et prosjekt som samler historier fra elever ved Hersleb skole. Utvalget la vekt på Kogans vilje til å rigge verksteder på ungdommenes premisser. Wisam Alsamad får støtte til to keramikkverksteder, et på Romsås Frivillighetssentral og et på Mortensrud aktivitetshus. Utvalget vektla søkers ønske om å vekke skaperglede og øke bevissthet rundt spesifikke, tradisjonelle kulturuttrykk.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28    
Søknadssum: kr 4 628 373        
Antall tildelinger: 8     
Vedtakssum: kr 570 000

Institusjoner

Institusjonenes søknader til prosjektstøtte visuell kunst spenner over vidt forskjellige tiltak og aktiviteter. I årets første tildelingsrunde var det mange søknader fra visningssteder som ønsket tilskudd til programmering av utstillinger og aktiviteter for 2022. Søknadene omfattet blant annet maleri, fotografi, tekstil, keramikk, tre, glass, porselen, video/film/dokumentar, dataspill, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst og performance.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet 

Dette var det første møtet til det nye Arrangørutvalget for visuell kunst. Utvalget mente overordnet at det var svært god kvalitet på mange av prosjektene i søknadsrunden, og måtte derfor foreta krevende prioriteringer innenfor en svært stram budsjettramme.
Blant søkerne som ble bevilget programmeringsstøtte var K.O.S.A., et forholdsvis nytt visningssted i Maridalen i Oslo, der kunst, økologi og filosofi står sentralt. Vestfold Kunstsenter mottok støtte til videreføring av sitt kunstfaglige program, som også har formidlingstiltak spesielt rettet mot barn og unge. Kunsthall Grenland ble tildelt støtte til gruppeutstillingen Fortune Tellers og seminaret AfterGlow. Utstillingen tar utgangspunkt i lokale forekomster av kalkstein og marmor, og regional geologisk mangfold og historie, mens seminaret setter søkelys på muligheter og utfordringer som har oppstått i kjølvannet av nedleggingen av porselensindustrien i Norden.     

Det var 13 nye søkere til denne ordningen i søknadsrunden. Blant nye søkere som ble bevilget støtte var Space for Production of Arab Culture in Exile som arrangerer en fotoutstillingen som en del av den Masahat årlige festival for arabisk kunst og kultur i Oslo denne våren. Prosjektet inkluderer samarbeide med Khartoum Contemporary Art Center, Fotogalleriet og Møllergata skole og retter søkelys mot prekære miljøutfordringer i autoritære og korrupte regimer.

2022 er Skeivt kulturår og Skiens Kunstforening mottok støtte til Skeive motstandsbevegelser. Prosjektet ønsker å gi en utvidet forståelse av skeiv kultur og historie.

Det var også smale og marginale kunstuttrykk blant søknadene i denne runden. Et eksempel var Breton Cassette som mottok tilskudd til produksjon av syv lydverk på kassettbånd. 

Det er forholdsvis sjelden å se prosjekter som retter seg mot eldre, men Se Kunst i Nord-Norges Go Cry on Somebody Else's Shoulder med kunstneren Kiyoshi Yamamoto gjør nettopp det. Prosjektet er av relasjonell og deltakende karakter og foregår i samarbeide med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, Bodøs kommunale eldresatsing.

Prosjekter rettet mot barn og unge

Elefant / Erfjordgt. 8 AS ble tildelt støtte for å gjennomføre en fire ukers kunstworkshop for barn og unge. I prosjektet fokuseres det spesielt på farger og maleri, med hovedvekt på deltakelse blant barn og ungdom i lavinntektsfamilier i Østre bydel i Stavanger. Det var for øvrig få prosjekter som utelukkende fokuserte på barn og unge i denne runden, men flere søkere har gode formidlingstiltak spesielt rettet mot målgruppen. 

Antall rene BU-søknader: 3
Søknadssum: 532 000
2022: 532 000 
 
Antall tildelinger: 1 
Vedtakssum: 
2022: 40 000

Om koronasituasjonen

Få institusjoner som søkte til 2. desemberfristen omtalte korona som et moment i planleggingen, det er snarere en optimistisk tendens i forhold til normal drift og publikumsaktiviteter for tiden fremover. Det er derimot fortsatt forholdsvis lav internasjonal aktivitet på de små og mellomstore visningsstedene. Enkelte samarbeidsprosjekter med utenlandske kunstnere veier opp dette inntrykket.

Tall fra søknadsrunden og søknadsoversikt

Antall søknader: 72
Søknadssum 2021: 100 000
Søknadssum 2022:  16 255 750
Søknadssum 2023: 2 107 000
Søknadssum 2024: 1 510 000
Total søknadssum: 19 972 750

Antall tildelinger: 31

Tildelingsprosent (antall): 43,06 %

Vedtakssum for 2022: 2 700 000
Vedtakssum for 2023: 0
Vedtakssum for 2024: 0 
Vedtakssum totalt: 2 700 000  

Tildelingsprosent (kroner): 13,52 %

Geografisk fordeling

Fylke Antall søknader Antall tildelinger Tildelingsprosent
Oslo 23 7 30,43 %
Innlandet 4 3 75 %
Vestland 15 7 46,67 %
Viken 9 4 44,44 %
Agder 2 1 50 %
Troms og Finnmark 6 2 33,33 %
Vestfold og Telemark 5 4 80 %
Nordland 3 1 33,33 %
Trøndelag 3 0 0 %
Rogaland 2 2 100 %
SUM 72 31 43,06 %

  

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Separatutstilling, Storsalen, Haugesund Billedgalleri 2023 Møre og Romsdal 2022 90000 10.3.2022 Bevilget 60000 Runa-Liv Boger Jorunn steffensen og Runa Boger - TO visuelle uttrykk - Steffensen og Boger 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Cecilie Tyri Holt - Kunstpodden 2022 Oslo 2022 240000 10.3.2022 Bevilget 50000 Morten Leine Morten Leine - Ryvingen Fyr 2022 Viken 2022 56900 10.3.2022 Avslått 0 Trude Westby Nordmark Trude Westby Nordmark - Min hemmelige hage 2022 Oslo 2022 90000 10.3.2022 Bevilget 50000 BERGE EVA KRISTIN Eva Berge - Lys   2022 Viken 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K, vår 2022 Rogaland 2022 65000 8.3.2022 Bevilget 40000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Seminar for samtidskeramikk II 2022 Vestfold og Telemark 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 50000 Brit Dyrnes Brit Dyrnes - Lyden av leire 2022 og 2023 Trøndelag 2022 90000 10.3.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Fortune Tellers 2022  Vestfold og Telemark 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 100000 Gunvor Nervold Antonsen Gunvor Nervold Antonsen - 3 utstillinger 2022-2023 Viken 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 100000 Gunvor Nervold Antonsen Gunvor Nervold Antonsen - 3 utstillinger 2022-2023 Viken 2023 100000 10.3.2022 Avslått 0 AON RAZA NAQVI Aon Raza Naqvi - DES 2022 Oslo 2022 115000 Avvist 0 AON RAZA NAQVI Aon Raza Naqvi - DES 2022 Oslo 2023 175000 Avvist 0 AON RAZA NAQVI Aon Raza Naqvi - DES 2022 Oslo 2024 205000 Avvist 0 Janne Heltberg Haarseth Janne Heltberg - A place in my mind 2021 Oslo 2022 203986 10.3.2022 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Zoya Taylor - It stayed with me Oslo 2022 95000 Avvist 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 54661 10.3.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 54512 10.3.2022 Bevilget 50000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 54661 10.3.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 53880 10.3.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 54512 10.3.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikk prosjekt for barn og unge 2022 Viken 2022 54080 10.3.2022 Bevilget 50000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og hororarer m.m. 2022-2024 Vestland 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og hororarer m.m. 2022-2024 Vestland 2023 250000 8.3.2022 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og hororarer m.m. 2022-2024 Vestland 2024 250000 8.3.2022 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - Gruppeutstilling med norske glasskunstnere 2022 Vestland 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 30000 Anne Ingeborg Biringvad Anne Ingeborg Biringvad - Anne Jonsdotters mare 2022 Viken 2022 33000 10.3.2022 Bevilget 30000 ARNE RYGVOLD Arne Rygvold - "UTSTREKNING" 2022 Viken 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 40000 Guri Guri Henriksen Guri Guri Henriksen - "DET SOM BLE IGJEN" 2022 Viken 2022 32675 10.3.2022 Bevilget 30000 Bente Bøyesen bente bøyesen - Maleri som bølgende relieff 2022 Viken 2022 60000 10.3.2022 Bevilget 60000 Siri Skogstad Berntsen Siri Skogstad Berntsen (kvensk kunstner) - Armas 2022 Troms og Finnmark 2022 72900 10.3.2022 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Her og der - TrAP - Go cry on somebody else's shoulder Oslo 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 40000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Rom for kunst og arkitektur - Funksjonsnedsettelse: A - X, oppstart 2022 Oslo 2022 450000 8.3.2022 Avslått 0 Cato Løland Cato Løland - Separatutstilling Tekstilindustrimuseet 2022 Vestland 2022 60000 10.3.2022 Bevilget 40000 KARI ANN LENDING Kari Ann Lending Kleiveland - Malleable Bodies, 2022 Rogaland 2022 15000 10.3.2022 Avslått 0 Andreas Lærum Andreas Lærum - Utopia 2022 Viken 2022 12856 10.3.2022 Bevilget 10000 KJERSTI G ANDVIG Kjersti G. Andvig - Hacking Wagner (2022-23) Nordland 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 100000 FREMMEDART AS Galina Manikova - Wherefrom 2022-23 Vestfold og Telemark 2022 150000 10.3.2022 Avslått 0 FREMMEDART AS Galina Manikova - Wherefrom 2022-23 Vestfold og Telemark 2023 100000 10.3.2022 Avslått 0 OSTERØY KUNSTLAG Osterøy Kunstlag - Utstilling "Jeger. Sanker" 2022 Vestland 2022 110000 8.3.2022 Bevilget 30000 SÅNAFEST Sånafest - Seminar om kunst og stedsutvikling, 2022 Viken 2022 35000 8.3.2022 Avslått 0 Terje Strømsjordet Terje Strømsjordet - Dans i katedral 2021 Innlandet 2022 10000 10.3.2022 Avslått 0 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - Kunstmarked, kuratorbesøksprogram og samarbeidsprosjekter Trøndelag 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 WERGELANDSHAUGEN SALONGER Wergelandshaugen - Pilotprosjekt, skulptursti 2022 Viken 2022 84150 8.3.2022 Avslått 0 APALNES PIPPIP FERNER Pippip Ferner - Plastic Revisited #3 -  2022 Viken 2022 116200 10.3.2022 Avslått 0 KONGSBERG KUNSTFORENING Kongsberg kunstforening - Utstillingsprogram og aktiviteter 2022 Viken 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 100000 360 NORD AS Gudrun Holck og Eva Vevere - SET SOUND TO LIGHTHOUSES 2022 Nordland 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 JORUNN MYKLEBUST SYVERSEN Jorunn Myklebust Syversen - Norges Visjonære. 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 TIRIL HAVDAL KERAMIKKVERKSTED Tiril Havdal og Marthe Belsvik Stavrum - Berginger 2022 Trøndelag 2022 90000 10.3.2022 Bevilget 40000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Utstillingsprogram 2022 Vestfold og Telemark 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 100000 ENTRÉE Entrée - T-Yard Writers Residency Pilot 2022 Vestland 2022 125000 8.3.2022 Avslått 0 Mari Johanne Slaattelid Mari Slaattelid - Blason    2022 Oslo 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 80000 SUNNFJORD KUNSTLAG Sunnfjord Kunstlag - SPOR 2022 Vestland 2022 30000 Avvist 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Summer Academy 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 Hanne Tyrmi Hanne Tyrmi - Hester dør stående 2022 Oslo 2022 50000 10.3.2022 Bevilget 50000 HEGE VADSTEIN Hege Vadstein - Spinndoktor Tulps anatomitime 2022 Oslo 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 60000 Kim Henning Andreassen Kim Henning Andreassen - Soloutstilling, Salgshallen 2022 Oslo 2022 40000 10.3.2022 Bevilget 20000 Solveig Ane Kirkaune Øksendal Höög+Øksendal Tronhjems Kunstforening - Duoutstilling 2022 Oslo 2022 40000 10.3.2022 Bevilget 40000 Thomas Falstad Thomas Falstad - Kjøpmannsgata Ung Kunst 2022 Nordland 2022 90000 10.3.2022 Bevilget 70000 Kaja Maria Haven Kaja Haven - FLAKES, 2022 Utlandet 2022 35000 10.3.2022 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG Kolbotn Garasje Galleri - KGG 2022-24 Viken 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG Kolbotn Garasje Galleri - KGG 2022-24 Viken 2023 100000 8.3.2022 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG Kolbotn Garasje Galleri - KGG 2022-24 Viken 2024 100000 8.3.2022 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - (farger fra gruvene), Utstilling Folldal Gruver 2022 Oslo 2022 85000 10.3.2022 Avslått 0 Liv-Lise Zachrisson Liv Zachrisson, Trafotårn, Dikemark - et sted, stedet-jeg henter frem et glemt sted 2022 Oslo 2022 40000 10.3.2022 Avslått 0 Espen Iden Galleri Memphis - Støtte til program, våren 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 Bjarne Breda Bjarne Bare - Jubileumsutstilling, Risør By 300 år, 2023 Utlandet 2022 120000 10.3.2022 Bevilget 80000 TOBIAS LILJEDAHL Tobias Liljedahl - Separatutstilling ved Galleri Ask 2022 Trøndelag 2022 50000 10.3.2022 Bevilget 50000 TORI WRÅNES Tori Wrånes - GARDEN OF LEFTHAND, 2022 Oslo 2022 160000 10.3.2022 Avslått 0 Marit Følstad 222T - VÅRPROGRAM 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 75000 VENØ GÅRD KUNST Venø Gård KUNST - 'STRIKKET!' Glokal Catwalk Show 2022 Vestland 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 KURT JOHANNESSEN Jan-Egil Finne m. fl. - Ad naturum 2022 Vestland 2022 60000 10.3.2022 Bevilget 60000 Cecilie Tyri Holt Cecilie Tyri Holt - Heksehammeren Oslo 2022 250000 10.3.2022 Avslått 0 Simone Maria Hooymans Simone Hooymans - Separat Utstilling 2022 Vestland 2022 60000 10.3.2022 Avslått 0 KARIN BLOMGREN Karin Blomgren - Mot-vikt: Billedhoggerforeningen 2022 Vestland 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 80000 Ylve Thon Knutsen Ylve Thon og Harald Axel Weissflog - Giottos pensel 2022 Agder 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Marianne Schildt - Facts about Flying, 2021 Oslo 2022 110000 10.3.2022 Bevilget 40000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Ressursguide Oslo 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Ressursguide Oslo 2022 Vestland 2023 50000 8.3.2022 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2022 Oslo 2022 80000 8.3.2022 Avslått 0 Jørgen Larsson Oseana Kunst- og kultursenter - Utstillings- og formidlingsprogram, samtidskunst , vår 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 Grete Johanne Neseblod Grete Neseblod - Utstilling Kunsthall Trondheim Viken 2022 106000 10.3.2022 Bevilget 60000 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - Mycelium 2022 Innlandet 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 Rune Eraker Rune Eraker - "Betraktninger ved vann" 2022 Viken 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 Sissel Bukkemoen Minkara Sissel Bukkemoen Minkara - Bærekraftig kulturarv 2022 Oslo 2022 897900 10.3.2022 Avslått 0 Sebastian Makonnen Kjølaas Siri Hjorth og Sebastian Kjølaas - Duoutstilling på Kunstnerforbundet 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 80000 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Nor-eg 2022-2023 Trøndelag 2023 38500 10.3.2022 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Programmering, produksjoner og utstillinger (2022) Vestland 2022 750000 8.3.2022 Bevilget 300000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kunst på Bergenhus festning 2022 Vestland 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 100000 HEGE LISETH Arne Revheim og Hege Liseth - BLOKK UT! 2 2022 Viken 2022 140000 10.3.2022 Bevilget 70000 KUNST I HAVGAPET Interlude Art Lab - KUNST I HAVGAPET 2022 Nordland 2022 97000 8.3.2022 Avslått 0 Rita Marhaug Rita Marhaug med flere - Trykk i sanntid 2022 Vestland 2022 200000 10.3.2022 Bevilget 70000 Aleksi Mannila-Wildhagen Aleksi Wildhagen på ISCA Gallery - Foreløpig uten tittel, 2022 Oslo 2022 90000 10.3.2022 Bevilget 60000 Tone Jeanette Myskja Tone Myskja - Havet innafor - 2022 Oslo 2022 130000 10.3.2022 Bevilget 80000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Arv og miljø 2022 - 2024 Oslo 2022 62000 8.3.2022 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Arv og miljø 2022 - 2024 Oslo 2023 62000 8.3.2022 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Arv og miljø 2022 - 2024 Oslo 2024 60000 8.3.2022 Avslått 0 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Senter for nordlige folk - Dokumentasjon:revitalisering og dekolonisering i Sápmi. 2022 Troms og Finnmark 2022 170000 8.3.2022 Avslått 0 Erle Skabo Saxegaard Erle Saxegaard og Aksel Ree m.fl. - Bygd til By - 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 Karianne Stensland Møre og Romsdal Kunstsenter - Omkalfatre 2022 Oslo 2022 61000 10.3.2022 Bevilget 40000 FOTOGRAF JULIE TØRRISSEN Fotograf Julie Tørrissen - Sensualism 2022 Viken 2022 100000 Avvist 0 RIDDODUOTTARMUSEAT RiddoDuottarMuseat- Porsanger Museum - Annelise Josefsen prosjekt 2021-22 Troms og Finnmark 2022 280000 Avvist 0 Christian Tunge Christian Tunge - X's and O's, 2022 Oslo 2022 40000 10.3.2022 Avslått 0 Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Topographical Imaginations 2021-22 Vestland 2022 40000 10.3.2022 Avslått 0 Lise-Charlotte Konow Lund Tove Pedersen - Tuppens Arkiv 2022 Oslo 2022 186000 10.3.2022 Avslått 0 Davide Leopizzi Davide Leopizzi - Hypérbòrea 4 2022-2023  Oslo 2022 130000 10.3.2022 Avslått 0 Davide Leopizzi Davide Leopizzi - Hypérbòrea 4 2022-2023  Oslo 2023 130000 10.3.2022 Avslått 0 Anders Sletvold Moe Anders Sletvold Moe - Separatutstilling KHÅK Kunsthall 2022 Oslo 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 60000 SAGENE KUNSTSMIE Galleri Sagene Kunstsmie - Utstillingsprogram 2022 Viken 2022 80000 8.3.2022 Avslått 0 FARGERIKT KVAM Skarpeteigen - 2022 Vestland 2022 80000 8.3.2022 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Utstilling på Kunsthall Trondheim juni 2022 Trøndelag 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 50000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Lyse Netter - Tori Wrånes: Bestillingsverk til Lyse Netter 2022 Viken 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 75000 Amber Simone Veronica Ablett Amber Ablett - Hvileåret Vestland 2022 29260 10.3.2022 Bevilget 35000 Amber Simone Veronica Ablett Amber Ablett - Hvileåret Vestland 2023 10130 10.3.2022 Avslått 0 Robert Julian Badenhope Hvistendahl Robert Julian B. Hvistendahl m.fl. - Materialbanken for Kreative Prosjekter 2022-2023 Troms og Finnmark 2022 60000 10.3.2022 Bevilget 60000 Robert Julian Badenhope Hvistendahl Robert Julian B. Hvistendahl m.fl. - Materialbanken for Kreative Prosjekter 2022-2023 Troms og Finnmark 2023 65000 10.3.2022 Avslått 0 Kari Johanne Nordheim Kari Nordheim m.fl. - Opus Innuendo 2023 Troms og Finnmark 2022 30000 10.3.2022 Avslått 0 Kari Johanne Nordheim Kari Nordheim m.fl. - Opus Innuendo 2023 Troms og Finnmark 2023 30000 10.3.2022 Avslått 0 John Andrew Wilhite-Hannisdal Wilhite-Hannisdal og Savinova - CodConnection 2022 Oslo 2022 100000 31.3.2022 Bevilget 70000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Den norske idealstaten - Norske Kunstforeninger Vestland 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 80000 SIGVE KNUTSON Sigve Knutson - Sigve Knutson - Utstilling Lillesand Kunstforening Oslo 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 Mads Andreas Andreassen Mads Andreas Andreassen - mitt maleriske oppgjør, ISCA Gallery 2022 Innlandet 2022 45000 10.3.2022 Bevilget 45000 Sveinung Rudjord Unneland Joy Forum ved Sveinung Unneland m.fl. - Joy Forum 2023 Vestland 2022 0 10.3.2022 Bevilget 100000 Sveinung Rudjord Unneland Joy Forum ved Sveinung Unneland m.fl. - Joy Forum 2023 Vestland 2023 200000 10.3.2022 Avslått 0 TROND LOSSIUS Trond Lossius og Jeremy Welsh - The Atmospherics XIII Vestland 2022 52000 10.3.2022 Avslått 0 Kirsten Opstad Kirsten Opstad - Nedtegnelser 2022 Oslo 2022 60000 10.3.2022 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - Program K4galleri - Høsten 2022 Oslo 2022 246700 8.3.2022 Bevilget 100000 AKSEL HØGENHAUG Halden Eksperimentelle KunstSenter - Utstillingsprogrammering sommer 2022 Viken 2022 280000 8.3.2022 Bevilget 50000 H. SØRSTRØM Hakapik - Formidling av visuell kunst på Hakapik Troms og Finnmark 2021 100000 8.3.2022 Avslått 0 H. SØRSTRØM Hakapik - Formidling av visuell kunst på Hakapik Troms og Finnmark 2022 0 8.3.2022 Bevilget 50000 SARA BO LINDBERG HANSEN After School Special - After School Special - 2022 Vestland 2022 514200 8.3.2022 Bevilget 80000 Ellen Karine Solberg Ellen k. Solberg - Utstilling i montrene på Oslo Bussterminal 2022 Viken 2022 80000 10.3.2022 Avslått 0 BLOKK BLOKK - "BLOKK 10 År" 2022 Vestland 2022 120000 8.3.2022 Avslått 0 MARIUS DAHL Marius Dahl og Anders Dahl Monsen - Separatutstilling på TØYsentralen 2022 Viken 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 60000 LINDA SOH TRENGEREID Linda Soh Trengereid - Gruppeutstilling på Kristiansand Kunsthall 2022 Vestland 2022 35000 10.3.2022 Bevilget 35000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall visuelt program 2022 - 2024 Vestland 2022 1100000 8.3.2022 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall visuelt program 2022 - 2024 Vestland 2023 1100000 8.3.2022 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall visuelt program 2022 - 2024 Vestland 2024 1100000 8.3.2022 Avslått 0 Elmedin Zunic Elmedin Zunic - På sporet av villhestene Agder 2022 70000 10.3.2022 Bevilget 50000 Earl Stanley Javate Pascua Jet Pascua - Hansigne's Dogs Troms og Finnmark 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 Trond Nicholas Perry Trond Nicholas Perry - Himmel og Hav (arbeidstittel) 2022 Agder 2022 44000 10.3.2022 Avslått 0 SANDKASSA Bartosz Jurek - King of Holmenkollen 2021 Oslo 2022 40000 8.3.2022 Avslått 0 STOR- ELVDAL FELLESVERKSTED FOR TRESKULPTUR OG INNOVATIV TREARKITEKTUR S-E fellesverksted - Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur Innlandet 2022 1350000 8.3.2022 Bevilget 100000 TOVE KOMMEDAL Tove Kommedal - Oksymoron 2022-2023 Rogaland 2022 150000 10.3.2022 Avslått 0 TOVE KOMMEDAL Tove Kommedal - Oksymoron 2022-2023 Rogaland 2023 180000 10.3.2022 Avslått 0 KATJA VAN ETTEN JAREM Van Etten - Utstillingsprogram 2022 Oslo 2022 389000 8.3.2022 Bevilget 150000 MARIE NERLAND Marie Nerland m.fl - Human Machine 2022 Vestland 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 James Stewart Lee James S.Lee og Humle Rosenkvist - Weightlifters Troms og Finnmark 2022 26250 10.3.2022 Avslått 0 Pernille Meidell BretonCassette - 7 lydprosjekter på kassett Breton Cassette 2022 Oslo 2022 73000 8.3.2022 Bevilget 40000 ANN KATHRIN RØSVIK GRANHUS Ann Kathrin Granhus - dansefoto-utstilling 2022 Trøndelag 2022 82000 10.3.2022 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Tid og rom 2022 Oslo 2022 350000 8.3.2022 Avslått 0 Hanne Friis Hanne Friis - Separatutstilling i Vigelandmuseet høsten 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 100000 Jørn Ståle Stenslie Ståle Stenslie - Embodied Experiences Oslo 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - Dronninger 2022 Oslo 2021 60000 10.3.2022 Avslått 0 LOOP Urtegata Kunsthall - Stengte kunstnerdrevne steder, 2022 Oslo 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 ELISABETH BRUN Elisabeth Brun - ON THE EDGE 2024 - prosjektstart 2022 Oslo 2022 110000 10.3.2022 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Skiens Kunstforening - Skeive motstandsbevegelser 2022-2023 Vestfold og Telemark 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 150000 Åsne Eldøy Åsne Eldøy - Innhold og beholdere - 2022 Vestland 2022 21000 10.3.2022 Bevilget 21000 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Gruppeutstilling ved QB, 2022 Oslo 2022 15000 10.3.2022 Bevilget 15000 Tine Aamodt Tine Aamodt og Cecilie Nissen - Mellom land og folk (Arb. tittel) 2022 Oslo 2022 52000 10.3.2022 Bevilget 50000 Tomas Moss Anne Kristine Mjelva og Tomas Moss - Arr i stein - spor i snø Vestfold og Telemark 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 Nayara Karla Teixeira Jørgensen Leite Goncalves Nayara Leite - Scarlet Room of the Nonsensical, 2022 Vestland 2022 35000 10.3.2022 Bevilget 35000 TERESE LONGVA Roar Sletteland og Terese Longva - Talk to Me 2022 Møre og Romsdal 2022 55000 10.3.2022 Bevilget 50000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Formidling av utstillinger Agder 2022 235000 8.3.2022 Bevilget 100000 KUNSTHALLENE I NORGE Kunsthallene i Norge - Din Kunsthall 2022 Oslo 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - Is, 2022 Agder 2022 30000 10.3.2022 Avslått 0 ANNE-BRITT RAGE Anne-Britt Rage m.fl. - Fluide Vekst Systemer, 2022 Viken 2022 150000 10.3.2022 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall  - Utstillingshonorar program 2022 Agder 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Terminal B - Terminal B Where do we go from here? Første halvår 2022 Troms og Finnmark 2022 235000 8.3.2022 Bevilget 130000 Mikkel Wettre Mikkel Wettre - Separatutstilling Kunstgarasjen 2022 Vestland 2022 114000 10.3.2022 Bevilget 70000 GLEN FARLEY Glen Farley - Kritikersalonger 2022 Viken 2022 90000 10.3.2022 Avslått 0 Amir Asgharnejad Amir Asgharnejad - "Store Forventningar Oslo 2022 25000 10.3.2022 Bevilget 25000 HANNA KIÆR ENGELSCHIØN Hanna Kiær Engelschiøn - Hver dag er ikke hverdag (2022) Viken 2022 70000 10.3.2022 Avslått 0 ANN BEATE TEMPELHAUG Risør kunstpark - Forløp 22 Agder 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 30000 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa - Centralbanken - 2022 Oslo 2022 550000 8.3.2022 Avslått 0 RANDI NYGÅRD Randi Nygård - Myrgave Oslo 2022 80000 10.3.2022 Bevilget 40000 Amir Asgharnejad Amir Asgharnejad - Oslo City nr. 7, 2022 Oslo 2022 20000 10.3.2022 Bevilget 20000 Lars Korff Lofthus Lars Korff Lofthus - Herrebunad redigert på nasjonalmuseet Vestland 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 Karen Elisabeth Tjomsland Pettersen Karen Pettersen - Å innrede et akvarium 2021 Agder 2022 30000 10.3.2022 Avslått 0 PERMAFROST PRODUCTIONS AS TØNDRA, m.fl - "Lost Again" 2022 Troms og Finnmark 2022 233000 8.3.2022 Avslått 0 Malin Erika Bülow Malin Bülow - Soloutstilling Plassen, Møre og Romsdal Kunstsenter Oslo 2022 70514 10.3.2022 Bevilget 50000 GALLERI ZINK AS Galleri Zink - Sammen med tingene 2022 Innlandet 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 30000 CARL SEGELBERG Haus der Kunst - "Point no Point" Av Anne Fellner, 2022 Oslo 2022 54000 8.3.2022 Avslått 0 Marin Forsbak Håskjold Marin Håskjold - Dømt til ild og bål (2022) Oslo 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 60000 ERFJORDGT.8 AS Erfjordgt. 8 AS - Elefant - Snabel, en kunstworkshop for barn - 2022 Rogaland 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 40000 Yngvild Færøy Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen - Folk og (et-tegn) dyr i Solund 2022 Oslo 2022 65000 10.3.2022 Bevilget 30000 Yngvild Sæter Yngvild Sæter - Burn Out 2022 Utlandet 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 ANNIKE FLO Annike Flo og KINICO - Underflate 2022 Oslo 2022 200000 10.3.2022 Avslått 0 Kristin Gunther KRISTIN GUNTHER - We Come From Outer Space Oslo 2022 40000 10.3.2022 Avslått 0 Jannicke Lie Jannicke Lie - Studio for magiske rom, 2021 Oslo 2022 28417 10.3.2022 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Vitenparken Campus Ås - Weaving Spaces @ NOBA 2022 Viken 2022 700000 8.3.2022 Avslått 0 Håvard Sagen Håvard Sagen, Helene Kjær, Matt Bryans - Installasjon - Gunnar Torvunds minneutstilling - 2022 Rogaland 2022 60000 31.3.2022 Bevilget 60000 Kristin Gunther Kristin Günther - Shadows of the Everlasting Noon 2022 Oslo 2022 40000 10.3.2022 Avslått 0 Lasse Marhaug Lasse Marhaug - Almost Everything installasjon, 2022 Nordland 2022 130000 10.3.2022 Bevilget 60000 PER STIAN MONSÅS KUNST Per Stian Monsås og Agnieszka Foltyn - plot plott 2022 Trøndelag 2022 66000 10.3.2022 Avslått 0 KRUTTHUSET OSLO SA K.O.S A - Placebo 2022 Oslo 2022 295000 8.3.2022 Bevilget 150000 KRUTTHUSET OSLO SA K.O.S A - Placebo 2022 Oslo 2023 295000 8.3.2022 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sánchez - Nostos 2022 Oslo 2022 158500 10.3.2022 Bevilget 45000 LUKE DROZD Luke Drozd - Plague Rave Investigations 2022 Vestland 2022 20000 10.3.2022 Avslått 0 Thomas Taarsted Bremerstent Celin - Celin høstprogram 2021 Oslo 2022 54000 8.3.2022 Avslått 0 Anne-Liis Kogan Anne-Liis Kogan - Hersleb 2022 - 2024 Oslo 2022 240000 10.3.2022 Bevilget 100000 Anne-Liis Kogan Anne-Liis Kogan - Hersleb 2022 - 2024 Oslo 2023 320000 10.3.2022 Avslått 0 YDSTIE MEYER GRAFISK DESIGN Victoria Ydstie Meyer m.fl. - Urbane økologier: utvikling av visningsplattform, 2022 Oslo 2022 150000 10.3.2022 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS Mirage Docfest AS og Fotogalleriet - MIRAGE 2022 - Visuell kunst i byrommet Oslo 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 Ane Barstad Solvang Ane Barstad Solvang - "Vil du jeg skal være mamman din?" 2022 Oslo 2022 30000 10.3.2022 Bevilget 30000 Luz Maria Sanchez Cardona Luz María Sánchez - Vox Inanis 2023 Trøndelag 2022 583283 10.3.2022 Avslått 0 Luz Maria Sanchez Cardona Luz María Sánchez - Vox Inanis 2023 Trøndelag 2023 371063 10.3.2022 Avslått 0 Luz Maria Sanchez Cardona Luz María Sánchez - Vox Inanis 2023 Trøndelag 2024 37211 10.3.2022 Avslått 0 SIDSEL NIELSEN BONDE Sidsel Bonde m.fl. - Mangfoldstokt m. Mathilde og Skifte.Land, 2022 Vestfold og Telemark 2022 170000 10.3.2022 Avslått 0 SMALL PROJECTS F MInor - F Minor, 1 year Troms og Finnmark 2022 440000 8.3.2022 Avslått 0 CHRISTIAN TORP Haus der Kunst og Christian Torp - CURRENT MATTRESS The apartment of Christian Torp - 2022 Oslo 2022 98700 8.3.2022 Avslått 0 NORA JOUNG Nora Joung - Separatutstilling Guttormsgaards Arkiv Oslo 2022 60000 10.3.2022 Bevilget 60000 DANIEL SLÅTTNES Daniel Slåttnes - Vesen som opplever sanseinntrykk, 2021-pågående prosjekt Nordland 2022 50000 10.3.2022 Bevilget 50000 BILLEDKUNSTNER SIRI AUSTEEN Siri Austeen - Akustiske arkipel - øyer av mening (arbeidstittel) 2022 Viken 2022 63000 10.3.2022 Bevilget 40000 JOACHIM AAGAARD FRIIS Agder Kunstsenter - Habitat 2022-2023 Trøndelag 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 JOACHIM AAGAARD FRIIS Agder Kunstsenter - Habitat 2022-2023 Trøndelag 2023 250000 8.3.2022 Avslått 0 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst - Made in Ringebu 2022 Innlandet 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 30000 Kristin Tårnesvik kristin tårnesvik - uten tittel (arbeidstittel) Oslo 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 80000 Kristin Gunther Kristin Günther - Kassandra 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Avslått 0 SHAHRZAD MALEKIAN STUDIO Shahrzad Malekian - In the eyes of the others, 2022 Oslo 2022 95000 10.3.2022 Bevilget 50000 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - Ingen død, bare respawn Viken 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 150000 NINA GRIEG Nina Grieg - Separatutstilling Hardanger 2022 Vestland 2022 50000 10.3.2022 Bevilget 40000 SPACE FOR PRODUCTION OF ARAB CULTURE IN EXILE Masahat utendørs utstilling 2022 - Rotten Ecologies: Photo essays from the Arab world 2022 Oslo 2022 140000 8.3.2022 Bevilget 80000 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Kjøpmannsgata Ung Kunst - Julie Ebbing og Hannah Ryggen Army, 2022 Trøndelag 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 Solveig Lønseth Solveig Lønseth - Hulias 2022 Oslo 2022 193000 10.3.2022 Bevilget 60000 TABLEAU PAPER AS Salgshallen - Tiril Hasselnippe, Emelie Sandström, Kah Bee Chow, 2022 Oslo 2022 40000 8.3.2022 Avslått 0 JANNE TALSTAD janne Talstad m.fl. - Open Video XIII 2022 Oslo 2022 142362 10.3.2022 Avslått 0 Kristin Gunther Kristin Günther - Canopies 2022-23 Oslo 2022 80000 10.3.2022 Avslått 0 Yngvild Kingren Rolland Yngvild K. Rolland - Separatutstilling på Trafo Kunsthall i januar-februar 2023. Oslo 2022 90000 10.3.2022 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Henders bruk Oslo 2022 650000 8.3.2022 Avslått 0 Ask Bjørlo Ask Bjørlo - Separatutstilling 2022 Viken 2022 81500 10.3.2022 Bevilget 50000 Nabil Ahmed INTERPRT - NO-CCZ: En visuell undersøkelse av gruvedrift på havbunnen Trøndelag 2022 292500 10.3.2022 Bevilget 100000 ROSA SORGENFRI PRODUCTIONS Turid Kristin Øveraas Galleri art•point - Visnings og prosjektrom 2022 Oslo 2022 170000 8.3.2022 Avslått 0 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - sorg og ugress 2021 Viken 2022 45000 10.3.2022 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark kunstsenter - TKS TV, formidlingssatsing og utstillingshonorar Vestfold og Telemark 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 OBLIQUE INSTITUTE AS Knut Åsdam - Murmansk Kirkenes film 2 Oslo 2022 500000 10.3.2022 Bevilget 100000 OBLIQUE INSTITUTE AS Knut Åsdam - Murmansk Kirkenes film 2 Oslo 2023 300000 10.3.2022 Avslått 0 OBLIQUE INSTITUTE AS Knut Åsdam - Murmansk Kirkenes film 2 Oslo 2024 50000 10.3.2022 Avslått 0 Annika Marie Johansson Viggo Andersen ved Annika Johansson - Viggo Andersen med venner 2022 Utlandet 2022 30000 10.3.2022 Bevilget 30000 Beate Anette Einen Beate Einen - Videodokumentasjon, "Livets Portal". 2022. Vestland 2022 50000 10.3.2022 Avslått 0 Susanne Nordjord Hætta Susanne Hætta og Johan Sara jr.  - Finnmarksprosjektet 2022 Troms og Finnmark 2022 85000 10.3.2022 Avslått 0 Anneke Von Der Fehr Anneke von der Fehr - Torsketunger (arbeidstittel)2022 - 2023 Oslo 2022 60000 10.3.2022 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Kiyoshi Yamamoto "Go Cry on Somebody Else's Shoulder" (2022) Nordland 2022 180000 8.3.2022 Bevilget 50000 Mickael Babocarr Jallow Marman Mickael Marman. Santolarosa - Heimweh. 2022 Oslo 2022 100000 10.3.2022 Bevilget 50000 FORENINGA ARTIJULI Foreninga ArtiJuli - Kunstfestivalen ArtiJuli 2022 Troms og Finnmark 2022 120000 8.3.2022 Avslått 0 SARA RÖNNBÄCK Sara Rönnbäck - Liminala Observationer II Utlandet 2022 40600 10.3.2022 Bevilget 40000 Sergio Valenzuela Escobedo Sergio Valenzuela Escobedo - OCCUPYING PHOTOGRAPHY !! To the milky way via the sea 2022 Utlandet 2022 50000 10.3.2022 Bevilget 50000