Hopp til innhold

Søk støtte

An inclusive cultural sector in the Nordics

Travel grant – Inclusive Cultural Life in the Nordic region

Se vedtakslister

Viktig melding:

Applications are now closed

The funding scheme for travel grants is no longer accepting new applications.

Denne reisestøtteordningen er nå avsluttet. Alle midler er delt ut. 

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Purpose

Travel grants are intended to promote and/or develop the theme of inclusion in culture. The aim is to facilitate exchanges of experience and knowledge in the Nordic region with regard to practical measures, methods and organisation of more inclusive cultural activities.

About the scheme

The scheme is part of a project for Inclusive Cultural Life in the Nordic region, which is funded by the Norwegian Ministry of Culture and the Nordic Council of Ministers. The Arts Council Norway is responsible for the project, which will run for three years. A total of 600,000 Norwegian Kroner has been allocated for travel grants in 2018.

Åpne alle

Who can apply?

Companies or organisations with culture as their main activity, registered in Denmark, Finland, the Faroes, Greenland, Iceland, Norway, Sweden or Åland. Examples of this include:

 • Voluntary organisations
 • Artists and cultural workers with their own companies
 • Cultural institutions
 • Private companies operating in the field of culture

What qualifies for a grant?

Travel grants may be sought for one or two people. Funds may be sought for travel and accommodation for up to five days in a different Nordic country or autonomous region from the one where the applicant's business is registered.

Grants can be given for travel between the following Nordic countries and regions: Denmark, Finland, the Faroes, Greenland, Iceland, Norway, Sweden and Åland. The grant applies for an outward and return journey. It is not possible to apply to visit more than one Nordic country or region in the same journey.

Travel grants can be sought for travel to develop Nordic partnerships, to enhance skills, and to promote new forms of cooperation across the Nordic region.

Grants can be sought for travel which contributes to increasing and developing skills, tools and methods in efforts to:

 • include new groups in institutions and associations
 • explore the inclusive role of culture in local communities
 • highlight and enhance arts and culture or artists and cultures with multicultural backgrounds

What does not qualify for a grant?

Grants may not be sought for travelling or meetings which have begun or been completed before the decision for support has been taken.

Formal requirements for the application

The following requirements must be met in order to receive a grant:

 • The applicant must have made contact with a Nordic partner who is willing to receive the applicant.
 • The Applicant must show that both the applicant and the Nordic partner fulfil the criteria under the heading What will qualify for a grant?
 • The applicant must submit a programme for the trip, or in some other way show how the trip relates to the theme of inclusion and culture.

The application must be sent electronically via the Arts Council Norway application portal, and must include:

 • A fully completed application form
 • Documentation of active contact with a Nordic partner
 • A programme or description of the content of the trip

The application must at all times comply with applicable requirements and guidelines determined by the Arts Council Norway. The application form is available in Norwegian and English, and may be submitted with answers in Swedish, Danish, English or Norwegian.

The application form

Read this notice through before you begin to fill in the application form.

Are you having difficulty logging in or attaching documents?

See User support (information in Norwegian)

Recommended browsers

For optimal user-friendliness in the application form, we recommend the following browsers: MAC = Safari 6 or newer. PC = Internet Explorer 9 or newer.

Before you can access the application form, you will be asked to log in to the Altinn portal. If you want the form in English, select English from the menu. Select “Gå videre til flere innloggingsmetoder” (Continue to other ways to log in) at the bottom of the screen, and select “innlogging uten fødselsnummer / D-nummer” (Log in without national identity number/D-number. Here you can create a user profile. When you have done this, you will be directed straight to the application form and can begin to fill it in.

The application form is now closed

How the grant is calculated

Grants from the Arts Council Norway do not fully cover the costs of travel and accommodation through this scheme, but the amount of the subsidy is determined based on fixed sums, depending on the length and destination of the journey. You cannot apply for more than NOK 20,000 per application, except for travel to/from Greenland and the Faroes, when the maximum amount for an application is NOK 50,000.

Terms for receiving grants

Payment

Payment is made when the applicant has accepted the contract.

Lapse of the subsidy – time limit for accepting

The allocation will lapse if it is not accepted within the time limit set in the contract. Any extension of the time limit requires a written application, which must be submitted before the end of the time limit.

Changes to the project

If there are essential changes in the time schedule or the content of the trip, a written re-application must be submitted and approved by Arts Council Norway.

Report

The recipient of the grant must send in a report not later than a month after the end date set for travel and accommodation. If no extension of the time limit has been agreed upon with Arts Council Norway, the end date stated in the application applies.

Grants withheld and return of grants

Grant funds which are not used according to the agreed terms must be refunded to Arts Council Norway.

Arts Council Norway may withhold grants which have not been paid out, and require the return of grants that have been paid out, if it is revealed that the funds were not used as agreed, that the grant award was based on incorrect information, or that the terms have been essentially breached in other ways.

Evaluation

In connection with the evaluation of the trip, the recipient of the grant is obliged to present documentation as required by Arts Council Norway.

Utlysningsteksten på norsk

Reisestøtte – Inkluderende kulturliv i Norden

Søknadsskjemaet er nå stengt

Midlene er nå delt ut og det er ikke lenger mulig å søke.

Formål

Reisestøtten skal bidra til å fremme og/eller utvikle temaet inkludering og kultur. Målet er å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling i Norden når det gjelder tiltak, metoder og organisering for et mer inkluderende kulturliv.

Om ordningen

Ordningen er en del av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» som finansieres av Kulturdepartementet i Norge og Nordisk ministerråd. Prosjektet er treårig, og Kulturrådet er prosjektansvarlig. I 2018 er det satt av totalt 600 000 norske kroner til reisestøtte.

Hvem kan søke?

Virksomheter registrert i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige eller Åland med kultur som sin hovedvirksomhet kan søke. Dette kan eksempelvis være:

 • Frivillige organisasjoner
 • Kunstnere og kulturarbeidere med eget foretak
 • Kulturinstitusjoner
 • Private virksomheter med kultur som virksomhetsområde

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om å få reisetilskudd for inntil to personer. Det kan søkes støtte om tilskudd til reise og opphold i inntil fem dager i et annet nordisk land eller selvstyreområde enn der søkeren har sin virksomhet registrert.

Det kan gis støtte til reiser mellom følgende nordiske land og områder: Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Støtten gjelder tur/retur reise. Det er ikke mulig å søke støtte for å besøke flere nordiske land/områder i samme reise.

Reisestøtten kan søkes til reiser for å utvikle nordiske partnerskap, gjennomføre kompetanseheving, og fremme nytt samarbeid på tvers av Norden.

Det kan søkes om støtte til reiser som bidrar til å øke og utvikle kunnskap, verktøy og metoder i arbeidet med å:

 • inkludere nye grupper i institusjoner og foreninger
 • utforske kulturens inkluderende rolle i lokalsamfunnet
 • løfte frem kunst og kultur/kunstnere og kulturarbeidere med flerkulturell bakgrunn

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes støtte til reiser eller møter som er påbegynt eller gjennomført før beslutningen om støtte er fattet.

Krav til søknaden

For å få støtte må følgende kriterier være oppfylt:

 • Søker har opprettet kontakt med en nordisk partner som er villig til å ta imot søker.
 • Søker viser at kriterier under «Hva kan det søkes tilskudd til?» er oppfylt både for søker selv og nordisk partner.
 • Søker fremlegger program for reisen eller på annen måte viser hvordan reisen er relatert til temaet inkludering og kultur.

Søknaden skal sendes inn elektronisk via Norsk kulturråds søknadsportal, og skal inneholde:

 • Ferdig utfylt søknadsskjema
 • Dokumentasjon på at kontakt med nordisk partner er initiert
 • Program eller beskrivelse av reisens innhold

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på norsk og engelsk, og besvarelsen kan sendes inn på svensk, dansk, engelsk eller norsk.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Før du kommer inn i søknadsskjemaet vil du bli bedt om å logge deg inn i Altinnportalen. Hvis du ønsker skjema på engelsk, velg dette i menyvalget. Du skal velge «Gå videre til flere innloggingsmetoder» nederst på siden, og deretter velge «innlogging uten fødselsnummer / D-nummer». Her må du lage deg en bruker. Når det er gjort vil du bli sendt rett til skjemaet, og kan starte utfyllingen.

Søknadsskjemaet er nå stengt

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer ikke reise og opphold gjennom denne støtteordningen, men bestemmer tilskuddets størrelse basert på faste summer utfra reisens lengde og destinasjon.

Det kan ikke søkes om mer enn NOK 20 000,- per søknad, med unntak for reiser til/fra Grønland og Færøyene, hvor maksimalt søknadsbeløp er NOK 50 000.

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Utbetaling skjer når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i forbindelse med reisens tidsplan eller innhold må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapport

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport senest en måned etter sluttdatoen som er satt for reise og opphold. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av reisen plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Kontakt