Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til en rekke tverrfaglige prosjekter, arrangementer, festivaler og arenaer over hele landet. 46 søknader ble behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca 14,7 millioner kroner. Til sammen er 25 prosjekter prioritert for tilskudd, og det er gitt bevilgninger på til sammen ca 3,8 millioner kroner. Av dette kommer 2 millioner kroner fra ekstraordinære stimuleringsmidler bevilget til Kulturfondet for 2021, for å avhjelpe konsekvensene av covid-19-pandemien og smittevernstiltakene.

De ekstraordinære midlene er fordelt til 14 prosjekter, arrangementer og festivaler som skjer i 2021. Hovedtyngden av stimuleringsmidlene går til nye kunstnerdrevne initiativer og prosjekter.

Utvalget har særlig hatt et blikk for aktører som faller utenfor kompensasjons- og stimuleringsordningene for kulturfeltet.

Den geografiske fordelingen på søknadsbunken er preget av en sterk sentrering i hovedstadsområdet og i Viken, og få søknader fra Innlandet, Agder, Rogaland, Troms og Finnmark. Dette er i og for seg en ganske normal fordeling i Kulturfondssammenheng, men tverrfaglige tiltak har i tidligere runder hatt et bredere og mer representativt nedslagsfelt enn i denne runden.

Det er flest søknader i prosjektkategorien (20), med kategorien festivaler og arrangementer på andre plass (16), deretter arenautvikling og arrangørstøtte (hhv. 5 og 3 søknader). Dette er en endring sammenlignet med de siste par årene, hvor både festival/arrangementskategorien og arenautviklingskategorien har vært sterkere representert enn prosjektkategorien.

Søknadsbunken er preget av en god blanding av kjente aktører og tilskuddsmottakere, og flere nykommere som ikke har henvendt seg til denne ordningen tidligere.

Søknadsrunden er for øvrig preget av en rekke gode prosjekter og tiltak som i høy grad oppfyller ordningens målsettinger. Dette er en svært positiv utvikling som Kulturrådet har sett over tid, og som tyder på at ordningen nå forstås bedre i feltene og at flere aktører ser potensialet og utviklingsmulighetene som ligger i flerkunstnerisk programmering og i tverrkunstneriske og tverrfaglige samarbeid. Samtidig bidrar denne positive utviklingen til et økende press på budsjettrammen for ordningen. Det tydeligste spenningsforholdet i den sammenheng, finnes mellom målsettingen om å bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer, og målsettingen om å bidra til prosjektbaserte, tidsavgrensede tverrfaglige samarbeid.

Tverrfaglige prosjekter

20 av søknadene er i prosjektkategorien, med et samlet søknadsbeløp på ca kr 4,3 millioner. Prosjektkategorien er den mest mangslungne i ordningen, og profilen på type søknader kan være svært ulik fra runde til runde. Det er ofte også stor bredde i prosjektene, både når det gjelder organisering/utforming, størrelse/omfang, tematikk, grad av tverrfaglighet og samarbeidspartnere, og i grad av profesjonalitet og realisme.

Mange av søknadene i denne runden er svært solide – godt begrunnede og forankrede, og med reflekterte redegjørelser omkring kontekst, behov og planer for videre utvikling. Utvalget merker seg særlig en gledelig tendens hvor søkere i sterkere og sterkere grad fremmer prosjekter som treffer presist på ordningens ambisjon om å stimulere til tverrfaglig samarbeid, forsøksvirksomhet og kunnskaps- og metodeutvikling som styrker kunstens rolle i samfunnet og sektorens nedslagsfelt og endringskraft.

I denne runden finnes også flere prosjekter som i tillegg bidrar til større bredde og mangfold i kultursektoren og blant deltagere/brukere av kunst og kultur i ulike sammenhenger.

Festivaler, arrangementer og arrangører

16 av søknadene gjelder ulike festivaler og kulturarrangementer, inkludert flere fagseminarer, med et samlet søknadsbeløp på ca kr 5 millioner. Arrangementene spenner svært bredt, fra flerkulturelle mønstringer til samtidskunstfestivaler, kulturpolitiske fagkonferanser og -symposier. En god del har mottatt tilskudd jevnt over en årrekke, og tilhører en rimelig stabil portefølje av festivaler/mønstringer og seminarer/konferanser som forvaltes av faglig utvalg for tverrgående ordninger. Andre arrangementer er engangstiltak.

For øvrig var det også en god del nye søkere i arrangementsbunken. Flere av disse arrangementene har en skeiv kultur-profil, og flere knytter seg opp mot Skeivt kulturår 2022.

I sine prioriteringer har fagutvalget vært opptatt av publikumsutvikling, reell tverrfaglighet og/eller flerkunstnerisk forankring, profesjonalitet, gjennomføringsevne og geografisk fordeling.

Symposiet “The only lasting truth is Change" i regi av Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) kan også trekkes frem som et sterkt og interessant prosjekt. Det internasjonale symposiet har fokus på fremtidige scenario for kunst og teknologi, og stiller spørsmål omkring flere forhold: Hvordan påvirker den akselererende teknologiske utviklingen måten vi tenker på, ser verden rundt oss og kommuniserer på? Hvilke nye økonomiske strukturer og maktforhold dannes og hvordan utfolder de seg? Hvordan skal kunstens nyskapende avdekkende og frigjørende roller utspille seg i den nye verden? Arrangøren inviterer en rekke norske og internasjonale kunstnere til å tenke ut nye mulige fremtidige scenarioer og utvikle ideer til nye modeller for kunstproduksjon og presentasjon, som forholder seg til varige samfunnsutfordringer som klimakrise, pandemi, økonomiske forskjeller, by- og landkonflikter, immigrasjon, rasisme og overvåkning.

Prosjekter med relevans for målgruppen barn og unge

Prosjekter og tiltak med relevans for målgruppen barn og unge er godt representert i en runde med såpass få søknader totalt sett, og til sammen 10 av 44 søknader kan regnes i denne kategorien.

Det var 5 søknader om kulturarrangementer for målgruppen (Stoppested Verden og Glokale stemmer er omtalt ovenfor), to prosjekter med målsetting om å involvere målgruppen i deltagende kunstproduksjon (Livskunst og Multiverksted – kreativ fremtidsworkshop og digital landsby), og tre arrangementer/prosjekter med målsetting om å øke kompetansen for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som skal arbeide med målgruppen.

Stoppested Verden, Norges største internasjonale kunst- og kulturfestival for barn og unge, ble prioritert for en økning i tilskuddsnivå. Festivalen har vært støttet av Kulturfondet omtrent siden oppstarten for 10 år siden, og utvalget regner den som den sterkeste av de nasjonale plattformene for denne målgruppen. Festivalen evner å være en tilgjengelig og inkluderende plattform, samtidig som de programmerer seriøst, solid og kunstfaglig utfordrende for målgruppa. Festivalen viste stor endrings- og gjennomføringsvilje da festivalen i 2020 måtte avlyses, og gjennomførte en rekke mindre pop-up-arrangementer i offentlige rom utover høsten.

Det ble også gitt arenautviklingstilskudd til prosjektet Lydhør – Kunstarena for de minste barna i Kongsgården. Lydhør er et kunstnerisk forskningssamarbeid, som foregår i samarbeid mellom ReMida - senter for kreativ gjenbruk/Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage, samt forskere ved Dronning Mauds Minne Høgskole, og ulike kunstarenaer i Trondheim. Gjennom verkstedarbeid sammen med barnehagenes barn og pedagoger utforsker kunstnere/forskerne ulike former for samspill som utvikler både kunst og kunnskap om små barns perspektiver og særlige væremåte i møte med kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 46

Søknadsbeløp: kr 14 689 838

Antall tildelinger: 25

Tildelingsbeløp: kr 3 868 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 19. - 20.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ÅLESUND KOMMUNE Amygdala 2020+1 - 2021 Møre og Romsdal 2021 285000 17.6.2021 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Cutting edge kulturskole - 2021 Agder 2021 220000 17.6.2021 Avslått 0 FRODE J AARVIK CAND SCIENT Dialogus Arctica - en tverrfaglig metodeutvikling - 2021 Trøndelag 2021 190000 17.6.2021 Avslått 0 NORSKE FESTIVALER SA Faglig utvikling av festivalfeltet - 2021 Vestfold og Telemark 2021 100000 17.6.2021 Avslått 0 Stine Williamson Torbergsen Fornebudagene 2021 - 2021 Oslo 2021 150000 17.6.2021 Avslått 0 RUBY LISE BEHNE EIE Humans - 2023 Rogaland 2021 200000 17.6.2021 Avslått 0 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - 2021 Oslo 2021 549188 21.5.2021 Avslått 0 YELLOW LOG AS MOON: Festival of the Real - 2021 Oslo 2021 240000 17.6.2021 Avslått 0 HAGERUP Å STØNN Multiver*sted - kreativ fremtidsworkshop og digital landsby - 2021 Viken 2021 176650 17.6.2021 Avslått 0 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Neighbourhood Research Institute_Nabolagsforskningsinstitutt - 2023 Oslo 2021 352000 17.6.2021 Avslått 0 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Neighbourhood Research Institute_Nabolagsforskningsinstitutt - 2023 Oslo 2022 290000 17.6.2021 Avslått 0 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Neighbourhood Research Institute_Nabolagsforskningsinstitutt - 2023 Oslo 2023 335000 17.6.2021 Avslått 0 NORSK ANIMASJONSFORUM Nordic VR Exhibited - 2021 Viken 2021 100000 17.6.2021 Avslått 0 THE DINGHY ARTIST IN RESIDENCE The Dinghy. En ukes forberedende workshop. - 2021 Oslo 2021 90000 21.5.2021 Avslått 0 SEA TROLL AS Troll Museum - 2021 Troms og Finnmark 2021 450000 17.6.2021 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Tøyen Kino Online 2021 - 2021 Oslo 2021 100000 17.6.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata utleie - 2021 Oslo 2021 400000 21.5.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg - utstilling #3 - 2021 Oslo 2021 250000 21.5.2021 Avslått 0 MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL Utstilling - filmfotograf Øystein Moe - 2021 Trøndelag 2021 25000 17.6.2021 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Vi er tilbake - 2022 Agder 2021 600000 17.6.2021 Avslått 0 GRØNN HAGEPLEIE V/KRISTEN RØNNEVIK Å ERFARE... - 2021 Rogaland 2021 120000 17.6.2021 Avslått 0 PRIDE ART "Wunderkammer" - skeive kunst- og kulturdager på DOGA - 2021 Oslo 2021 600000 21.5.2021 Bevilget 350000 DITTEKE WAIDELICH AD_VENT 2021 - 2021 Oslo 2021 500000 17.6.2021 Bevilget 350000 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARR - 2021, 2022, 2023 Vestfold og Telemark 2021 40000 17.6.2021 Bevilget 40000 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARR - 2021, 2022, 2023 Vestfold og Telemark 2022 80000 17.6.2021 Bevilget 80000 BYEN VÅR DRAMMEN AS Globus - internasjonal mat- og kulturfestival (Drammen) - 2021 Viken 2021 755000 17.6.2021 Bevilget 250000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - 2022 Vestland 2022 1100000 21.5.2021 Bevilget 350000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Her og der - 2021 og 2022 Oslo 2021 250000 17.6.2021 Bevilget 200000 HØSTPUNKT Høstpunkt 2021 - 2021 Vestfold og Telemark 2021 110000 17.6.2021 Bevilget 110000 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugnad Gamvik - 2021 Troms og Finnmark 2021 60000 17.6.2021 Bevilget 60000 ÅRAM PLUSS Livskunst - 2021-2022 Møre og Romsdal 2021 25000 17.6.2021 Bevilget 25000 ÅRAM PLUSS Livskunst - 2021-2022 Møre og Romsdal 2022 160000 17.6.2021 Bevilget 75000 LYDHØR - KUNSTARENA FOR OG MED DE YNGSTE BARNA Lydhør Kunstarena for de yngste barna - 2021-22 Trøndelag 2021 180000 21.5.2021 Bevilget 180000 ELSE OLSEN STORESUND Lyttekammers. Installasjon for mennesker med kognitiv svikt - 2022 Vestland 2021 150000 17.6.2021 Bevilget 150000 HEIMDAL KUNSTFORENING Midtsommerfestival på Heimdal - 2021 Trøndelag 2021 237000 17.6.2021 Bevilget 100000 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Mørkerommet - 2021-2024 Trøndelag 2021 344000 17.6.2021 Bevilget 200000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD OG OSLO - 2021 Viken 2021 100000 17.6.2021 Bevilget 100000 Paul-Antoine Yves Marie Lucas Safe Space - 2021 Oslo 2021 44000 21.5.2021 Bevilget 30000 FOTOGALLERIET Safe Space (arbeidstittel) - 2022 Oslo 2022 255000 17.6.2021 Bevilget 200000 SALAM SALAM SALAM - a proud love story (working title) - Salam Pride Oslo 2021 80000 17.6.2021 Bevilget 80000 SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Samisk hus Oslo - 2021 Oslo 2021 270000 21.5.2021 Bevilget 200000 DANS I TRØNDELAG AS Seminarium i mellomrommet - 2021 Trøndelag 2021 60000 17.6.2021 Bevilget 60000 STOPPESTED VERDEN Stoppested Verden - 2021 Innlandet 2021 976000 17.6.2021 Bevilget 450000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Symposiet “The only lasting truth is Change" - 2021 Vestland 2021 150000 17.6.2021 Bevilget 120000 STIFTELSEN TEKSTLAB TekstLab - Kunst som politikk : Glokale Stemmer 2021 Oslo 2021 323000 17.6.2021 Bevilget 323000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE TERRITORIES AV NYMUSIKKS KOMPONISTGRUPPE (NMK) - 2021-2023 Oslo 2021 600000 21.5.2021 Bevilget 300000 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Ulydige Bygg ved Van Etten Gallery - 2021 Viken 2021 90000 17.6.2021 Bevilget 90000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2021 Møre og Romsdal 2021 100000 17.6.2021 Bevilget 100000