Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Uhørt! Ekstraordinær satsing på musikkproduksjon og -formidling til barn og ungdom

Se vedtakslister

Viktig melding:

Uhørt-ordningen var en ekstraordinær tidsavgrenset utlysning i 2020 som nå er avsluttet. Prosjekter rettet mot barn og ungdom kan søke andre tilskuddsordninger på musikkområdet:

Søknader om tilskudd til utvikling av nye musikk-/konsertproduksjoner eller scenisk, tverrkunstnerisk produksjon der musikken er bærende kan sendes til tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjon.

Søknader om tilskudd til formidling (konsertvirksomhet/forestillinger) på allment tilgjengelige arenaer kan sendes til tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler (for utøvere) eller ordningen for konsertarrangører / ordningen for musikkfestivaler (for arrangørvirksomheter).

Søknader om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk på, prosjekter som innebærer utprøving av nye idéer, konsepter og metoder som bidrar til utvikling på barn- og unge-feltet, eller prosjekter hvor barn og ungdom er utøvende eller skapende aktører i samarbeid med profesjonelle kunstnere, kan sendes til tilskuddsordningen for andre musikktiltak.

Om ordningen

Barn og ungdom skal ha tilgang til like gode musikkopplevelser som voksne. Kulturrådet ønsker at formidling av musikk for barn og ungdom skal være et attraktivt arbeidsfelt for flere musikere, komponister, arrangører og produksjonsmiljøer i hele landet. Det lyses ut egne midler som skal gjøre det mulig for flere aktører å formidle musikk til et ungt publikum, forene kunstneriske krefter og presentere gjennomarbeidede produksjoner på offentlige arenaer og treffpunkter der barn og ungdom er til stede. Ordningen gir mulighet for at iverksetting av ambisiøse ideer skal få en helhetlig og god finansiering hvor kostnader til både produksjon og formidling/turné kan omsøkes i én og samme søknad.  Tilskuddene skal gi tid og rom til utvikling av kunstnerisk idé, konsept, samarbeidsformer og formidlingsmåter. Det er et mål at prosjektene bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet.

Ordningen retter seg mot musikere, komponister, produsenter, kuratorer i arrangør-/festivalfeltet og andre som ønsker å nå et yngre publikum. Det etterlyses søkere og samarbeidsprosjekter fra ulike produksjonsmiljøer innen alle musikksjangre. Ordningen henvender seg til etablerte aktører, men ønsker også å rekruttere nye aktører og søkere.
 

Formål

Ordningen skal bidra til at det skapes og formidles et godt og bredt utvalg av musikkproduksjoner for barn og ungdom. Målet er å stimulere kunstnere og produksjonsmiljøer til å henvende seg til et yngre publikum, slik at barn og ungdom får et større og mer variert tilfang av gode musikkproduksjoner.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke, f.eks. skapende kunstnere (profesjonelle musikere, ensembler, komponister, andre kunstnere), produsenter, kuratorer/programmerere i det frie arrangør-/festivalfeltet, kulturhus og støtteapparat.

Hva kan få tilskudd?

Det kan søkes om tilskudd til å skape og formidle ny musikk-/konsertproduksjon eller scenisk, tverrkunstnerisk produksjon og forestillinger der musikken er bærende.

Det kan søkes støtte til kunstnerisk bearbeidelse og/eller utvikling av formidlingsgrep for å skape nye produksjoner for barn eller ungdom med utgangspunkt i musikk som allerede eksisterer.

Det kan søkes tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer.

Utgifter til hele prosessen fra idéutvikling til formidling kan inngå i søknaden, slik som komponering, utviklingsarbeid/preproduksjon innøving, konserter/forestillinger eller annen formidlingsaktivitet og administrasjon. Det kan søkes tilskudd til bidrag fra annen fagkompetanse etter behov (produsentkompetanse, barnefaglig kompetanse, pedagogisk formidlingskompetanse, teknologisk kompetanse osv.)

Produksjoner som er aktuelle for Den kulturelle skolesekken kan søke, men formidlingsplanen må også inneholde framføringer/formidling på allment tilgjengelige arenaer.

Hva kan ikke få tilskudd?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden. 

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • amatøroppsetninger
 • ordinær plateproduksjon (det vises til tilskuddsordningen for fonograminnspillinger, publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere)
 • investering i utstyr
 • utøvere under utdanning
 • produksjoner som kun er tenkt formidlet innenfor Den kulturelle skolesekken
   

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for området, vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, variasjon og bredde i musikalske uttrykk og sjangre, og at produksjonene samlet sett når ut til barn og ungdom i ulike deler av landet.

I den enkelte søknad legges det vekt på profesjonalitet og realisme i prosjektet, og at det foreligger konkrete planer for formidling av et visst omfang. Det legges særlig vekt på relevansen den kunstneriske idéen eller konseptet har for unges livsverden, og forståelse for det særegne ved de ulike aldersgruppene.

Kulturrådet vurderer også prosjektets vilje og evne til å bevege seg ut av tradisjonelle former for formidling og hvordan det eventuelt legges til rette for dialog med og innflytelse fra de unge. Kombinasjon av høye kunstneriske ambisjoner og kreativ og fornyende tenkning omkring formidlingsmetoder og formater vil bli prioritert.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter. 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • beskrivelse av kunstnerisk idé, konsept, skapende prosess og formidlingsgrep
 • plan for formidling

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for de kunstnerisk medvirkende
 • Spesifisert budsjett

Andre relevante vedlegg kan være:

 • Lyd- eller videofiler
 • Synopsis

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hvem vurderer?

Søknadene behandles i musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak, som oppnevnes av Kulturrådet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater. De første 50 % av bevilgningen utbetales når søker har akseptert kontrakten. Dersom prosjektet ikke har en konkret formidlingsfase (som for eksempel turné), vil de resterende 50 % utbetales når Kulturrådet har godkjent sluttrapport og regnskap for prosjektet som helhet. 

Dersom prosjektet består av en produksjonsfase og en konkret formidlingsfase (som for eksempel turné), vil ytterligere 30 % av bevilgningen kunne utbetales når produksjonsfasen er ferdig og formidlingsfasen igangsettes. Utbetalingen vil skje når Kulturrådet har godkjent statusrapport for produksjonsfasen og oppdatert plan og budsjett for formidlingen. 

De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap for prosjektet som helhet.

Endringer

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet har fått tilskudd fra Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet som helhet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige sluttrapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Vi ber om at det særlig redegjøres for de erfaringer man har gjort seg i arbeidet med idéutvikling, skapende prosess, produksjonsmetode og formidlingsgrep, sett i sammenheng med den aldersgruppa prosjektet ønsker å nå.

Statusrapport for prosjekter med en konkret formidlingsfase (som for eksempel turné) skal sendes inn når produksjonsfasen er ferdig og formidlingsfasen igangsettes. Statusrapport skal gjøre rede for gjennomføringen av produksjonsfasen, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen, og skal følges av oppdatert plan og budsjett for formidlingsfasen.

For øvrig gjelder de ordinære kravene for sluttrapport og regnskap, slik de er beskrevet over.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.