Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

55 konsertarrangører er bevilget 5,4 millioner kroner i tilskudd

97 søknader kom inn til arrangørordningen denne runden. Tre av søknadene kom inn etter fristen og ble av den grunn avvist, mens to andre søknader ble avvist fordi de ikke innfrir de formelle kravene som fremgår av ordningens retningslinjer. Dermed ble 92 søknader behandlet.

Koronasituasjonens innvirkning på søknadene og tendenser i søknadsmaterialet

Fremdeles er det mange søknader som ikke redegjør for smittevernstiltak eller koronasituasjonen generelt. Dette har vært en trend gjennom hele pandemien, og kan ha flere årsaker. En grunn kan være at flere av søkerne ikke rammes i særlig grad av smittevernstiltak på grunn av at publikumsoppslutningen vanligvis ikke er spesielt høy og de arrangerer i lokaler hvor det relativt enkelt å etterkomme regler som en meters avstand og så videre. En annen grunn kan kanskje være at mange aktører fortsatt oppfatter fremtiden svært usikker når det gjelder hvilke regler som blir gjeldende for søknadsperioden, og velger derfor å søke som normalt.

Det er også relativt få søkere som skal strømme konserter, og igjen få av disse som klart redegjør for et betalingssystem for disse.

Denne runden ble det sendt inn marginalt færre søknader sammenlignet med samme søknadsfrist i fjor. 36 av søknadene – altså i overkant av 1/3 – er fra arrangører som tidligere ikke har søkt arrangørordningen. Til tross for at det tidligere ikke er ført statistikk over nye søkere til ordningen, fremstår det som en stor andel. Da sammenligningsgrunnlaget er tynt, er det vanskelig å fastslå noen klare tendenser eller årsaker til disse. Det er allikevel grunn til å tro at det er en effekt av koronasituasjonen, siden flere aktører enn dem som normalt søker arrangørordningen, har behov tilskudd. Mediefokuset på kompensasjons- og stimuleringsordningen kan også ha medført at flere har fått kjennskap til ordninger i Kulturrådet, også utover de to nevnte ordningene.

Utsatte tilskudd og prosjekter fra 2020 kan ha medført at flere som normalt søker arrangørordningen jevnlig, nå ikke har sendt søknad. Sammen medfører dette en noe annerledes søknadsportefølje enn tidligere.

Søknadene og vedtakene som kom inn denne runden fordeler seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader*

Vedtak

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent*

Flere sjangre musikk

48

49,48 %

26

54,17 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

12

12,37 %

9

75,00 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

3

3,09 %

3

100,00 %

Verdensmusikk

3

3,09 %

0

0,00 %

Klassisk/ samtidsmusikk

18

18,56 %

10

55,56 %

Populærmusikk

13

13,40 %

7

53,85 %

Sum

97

 

55

 

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Den fylkesvise fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader*

Vedtak

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent*

Agder

10

10,31 %

10

100,00 %

Innlandet

5

5,15 %

1

20,00 %

Møre og Romsdal

6

6,19 %

4

66,67 %

Nordland

6

6,19 %

4

66,67 %

Oslo

17

17,53 %

6

35,29 %

Rogaland

4

4,12 %

1

25,00 %

Troms og Finnmark

2

2,06 %

2

100,00 %

Trøndelag

4

4,12 %

3

75,00 %

Vestfold og Telemark

8

8,25 %

3

37,50 %

Vestland

21

21,65 %

14

66,67 %

Viken

14

14,43 %

7

50,00 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

97

 

55

 

*Ikke-behandlede søknader er med i tallgrunnlaget

Av andre interessante momenter, kan følgende nevnes:

8 av søkerne oppgir at de hovedsakelig har konserter rettet mot barn og unge og 5 av disse ble innvilget.

7 av søknadene arrangerer til sammen 13 konserter med samiske utøvere. 6 av søknadene fra disse arrangørene ble innvilget.

15 søkere gjennomfører helt eller delvis sine konserter på kulturhus og 11 av disse ble innvilget.

8 av søkere gjennomfører sine konserter hovedsakelig i kirker og 4 av disse ble innvilget.

Kun 4 av søkerne beskriver klima- og miljøinsentiver og 2 av disse ble innvilget.

9 av de omsøkte tiltakene omhandler gratiskonserter og 2 av disse ble innvilget.

Billettinntekter utgjør fra 0,8% til 80,5% av totalbudsjettet, så her er spennet stort. 7 av budsjettene utgjøres av 50% eller mer billettinntekter. 4 av disse ble innvilget.

Totalt er det søkt om tilskudd til over 1 000 konserter.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen er det særlig lagt vekt på bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

For å kunne følge utviklingen i arrangørfeltet og avpasse tilskudd etter det, er det i likhet med forrige runde, ikke gitt flerårige tilskudd. Støttebehov for 2022 og fremover vil naturlig sterkt preges av pandemien, og effekten av de særordningene som er etablert for imøtekomme utfordringene i feltet. Selv om det i dag kan være utfordrende å definere grenseoppgangene mellom arrangørstøtte musikk, kompensasjons- og stimuleringsordninger samt lokale/kommunale tiltak, så vil effekten bli tydeligere etter hvert som vi får rapporter og nye søknader til behandling.

Til tross for like mange bevilgninger denne runden som tilsvarende runde i 2020, ble det bevilget nær én million kroner mer.

Flere av søkerne har også søkt og mottatt tilskudd fra kompensasjon- og/eller stimuleringsordningen.

Barn og unge

En relativ stor andel av søkerne har diverse tiltak for å gjøre det ordinære konserttilbudet tilgjengelig for de under 18 år, men disse er tas ikke med i vår statistikk på eller omtale av tendenser på området.

Søkerne til arrangørstøtte musikk som arrangerer helt eller delvis konserter rettet mot gruppen barn og unge er innenfor alle sjangerkategoriene som Kulturrådet benytter, og gir samlet et variert konserttilbud til målgruppen.

Det har tidligere vært påpekt at det er en del «gjengangere» i tilbudet rettet mot barn og unge. Det er vanskelig å avgjøre om dette er tilfellet for denne søknadsrunden. Det er også positive tiltak for nye produksjoner, og håper er at disse etter hvert blir å se på programmet hos søkerne til ordningen.

I denne runden er det åtte ungdomslag som har søkt arrangørordningen. I forrige runde fikk alle de seks søknadene fra ungdomslag tilskudd. Vurderingen av hele dette prosjektet er at det er et positivt initiativ og alle er innvilget. De er delvis vurdert utfra geografi, men har også blitt vurdert samlet. Vedtatte summer er i stor grad satt i sammenheng med de tilskuddene som ble gitt til ungdomslag forrige runde.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 92

Søknadssum: 19 167 200 kr

Antall tildelinger: 55

Tildelingssum: 5 417 000 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26. - 27.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LARVIK SOKN 2021 Sommerkonserter i Larvik kirke - 8. juli - 5. august 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 40000 27.5.2021 Avslått 0 Are Tomter Hansen Are T Hansen - Høst 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 500000 27.5.2021 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Week 2021 - 20.09.2021 - 26.09.2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 50000 27.5.2021 Avslått 0 DALANE EVENT AS Dalane Event AS - Vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 200000 27.5.2021 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Eufemiadagene - Sommer 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 180000 27.5.2021 Avslått 0 FAUSKO SKYSSTASJON AS Fauskivalen 2021 - 01.03.21 - 15.08.21 Flere sjangre musikk Viken 2021 100000 27.5.2021 Avslått 0 HUSKONSERTFORENINGEN Festivalen STUA - høst 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 33100 27.5.2021 Avslått 0 FORENINGEN FESKSLOFESTIVALEN Foreningen Feskslofestivalen - Feskslofestivalen 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 154000 27.5.2021 Avslått 0 FORENINGEN LOSÆTER Foreningen Losæter - mai-september 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 265750 27.5.2021 Avslått 0 EVEN FINSRUDS TROMMEUNDERHOLDNING Godsprell - 17. april 2021 - 6. juni 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 300000 27.5.2021 Avslått 0 Elsine Haugstad Gudbrandsdalen i symfoni, konsertrekke - 2022 Flere sjangre musikk Innlandet 2022 250000 27.5.2021 Avslått 0 HIBBEL DA Hibbel DA - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 128500 27.5.2021 Avslått 0 HOLKEROCK Holkerock 2021 - Juli 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 35000 27.5.2021 Avslått 0 LIONS CLUB OSLO/GREFSEN Jazzkonsert - 1. og 2. oktober 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 120000 27.5.2021 Avslått 0 BERGEN IMPROSTORBAND Jubileumsfestival Bergen ImproStorband - 15 - 17 Oktober 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 90000 27.5.2021 Avslått 0 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafésynk - August 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 350000 27.5.2021 Avslått 0 Synnøve Hannisdal Konsertsalen i Hestviken - Sommer 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 112500 27.5.2021 Avslått 0 Are Tomter Hansen Konsertserien nÆr - Høst 2021 Vår 2022 Flere sjangre musikk Viken 2021 150000 27.5.2021 Avslått 0 LYTTELOS ANNABEL BALEAN GUAITA Lyttelos - august 2021-juni 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 50000 27.5.2021 Avslått 0 MAGNAR HEIMDAL Musikkhistorien i toner, ord og bilder - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 30000 27.5.2021 Avslått 0 Tor Egil Ellingsen Nesodden Bluesklubb - 2021 Populærmusikk Viken 2021 100000 27.5.2021 Avslått 0 Miriam Bergset NordfjordKammer - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 120000 27.5.2021 Avslått 0 BÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP Norway Cup - Norway Cup 2021 Populærmusikk Oslo 2021 1600000 27.5.2021 Avslått 0 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelfestivalen i Våler i Solør - September 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 30000 27.5.2021 Avslått 0 ÅLESUND KOMMUNE Parken kulturhus - mars-desember 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 136000 27.5.2021 Avslått 0 RODELØKKENS MUSIKKFORUM Rodeløkkens Musikkforum - Sommer 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 50000 27.5.2021 Avslått 0 LINA BRAATEN Romansekonserter Oslo - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 86000 27.5.2021 Avslått 0 RUNE ERLING PEDERSEN MUSIKK OG YOGA Rune Erling Pedersen Musikk og Yoga - høst 2021, vår 2022 Verdensmusikk Vestfold og Telemark 2021 50000 27.5.2021 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - April til Juni 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 140000 27.5.2021 Avslått 0 TORE JAZZTOBAKK Tore Gjedrem Sex Judas - Konsertserie på Kafé Hærverk - 26.03.2021-27.08.2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 55000 27.5.2021 Avslått 0 SOLBERGFESTIVALEN Solbergfestivalen - Solbergfestivalen 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 40000 27.5.2021 Avslått 0 PORSGRUNN KOMMUNE Sommerspeilet 2021 - juni 2021 - september 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 100000 27.5.2021 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST STARTGROPA Gloppen Musikkfest - 19.-23.april Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 50000 27.5.2021 Avslått 0 SVANØY FOLKEAKADEMI Svanøy Folkeakademi - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 80000 27.5.2021 Avslått 0 SØREIDE SOKN Søreide sokn - 1. april 2021 - 12. september 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 25000 27.5.2021 Avslått 0 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE TILLEGGSSØKNAD NMK:S ÅRSPROGRAM 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 27.5.2021 Avslått 0 Are Tomter Hansen Unplugged, Live Stream serie - Høst 2021 Vår 2022 Flere sjangre musikk Viken 2021 200000 27.5.2021 Avslått 0 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Arktisk kultursenter - Høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 174750 27.5.2021 Bevilget 120000 HISTORY DISPOSAL UNIT Audioglimt, Sesong V - Høst og Vinter 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 43300 27.5.2021 Bevilget 43000 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Barnekunstfestivalen - Høst 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 BJØRKEDAL FRILYNDE UNGDOMSLAG Bjørkedal Frilynde Ungdomslag - Hausten og vinter 2021-22 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 50000 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget loket utøve - 1.1.21-31.12.21 Flere sjangre musikk Vestland 2021 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 MEDITEK AS Cafe Magenta - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 450000 27.5.2021 Bevilget 200000 DE UNGES HÅP De Unges Håp, Folkvang scene - Høsten-vinter 2021-22 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 50000 DRAUG MEDIA TRULS ERLEND ANDERSEN Draug Media - Pop Up konserter Bodø 2021 - Høst 2021 Populærmusikk Nordland 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen og Granados Sommerprogam 2021 - 25 juni til 28 august Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 175000 27.5.2021 Bevilget 75000 AKKS TRONDHEIM Feminalen Konsertrekke - 2021-22 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 80000 FESTSPILLENE HELGELAND AS Festspillene Helgeland - 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 395000 27.5.2021 Bevilget 100000 FISKÅ FRILYNDE UNGDOMSLAG FFUL, Vanylven Scene - Haust-vinter 2021-2022 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 0 27.5.2021 Bevilget 50000 FJÆRLAND UNGDOMSLAG Fjærland Scene - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 125000 27.5.2021 Bevilget 50000 FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Agder 2021 135000 27.5.2021 Bevilget 100000 FRYD SCENE Fryd scene Haustprogram 2021 - 4. september - 18. desember Flere sjangre musikk Viken 2021 75000 27.5.2021 Bevilget 75000 Ole Jørgen Gautesen Furdal FV-satellittkonsertar - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 300000 27.5.2021 Bevilget 100000 GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet AS - mai til medio november Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 300000 27.5.2021 Bevilget 200000 JONAS FLEMSÆTER HAMRE Hamre og Hunnes inviterer - Vår og Høst 2021 Populærmusikk Vestland 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 50000 UNGDOMSLAGET HEIMHUG Hjelmås Scene - Hausten vinter 2021 22 Flere sjangre musikk Vestland 2021 25000 27.5.2021 Bevilget 50000 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 80000 IVELAND UNGDOMSLAG Iveland Ungdomslag, Iveland Scene - Høst og vinter 2021-22 Flere sjangre musikk Agder 2021 125000 27.5.2021 Bevilget 50000 JEREMIAS FOLKEMUSIKKFOREINING Jeremias Folkemusikkforening - November 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 95000 27.5.2021 Bevilget 50000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Konserter på Mir - 1.11.21-1.9.22 Flere sjangre musikk Oslo 2021 27200 27.5.2021 Bevilget 25000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Konserter på Mir - 1.11.21-1.9.22 Flere sjangre musikk Oslo 2022 74800 27.5.2021 Bevilget 75000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Konsertrekke Vaktbua 2021 - 1. juni - 31. desember 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 339050 27.5.2021 Bevilget 150000 SPJELKAVIK SOKN Kulturdagane i Spjelkavik - 11.11.2021-14.11.2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 70000 27.5.2021 Bevilget 30000 STJØRDAL KOMMUNE CARBON Lørdagsvrimmel på Kimen kulturhus - 150321-201221 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 300000 27.5.2021 Bevilget 150000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE MiSKs kirkefestdager og konsertserie - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 250000 27.5.2021 Bevilget 200000 MOEN KULTURLÅVES VENNER Moen Kulturlåves Venner - augus-september 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 UNGDOMS- OG IDRETTSLAGET STØLEN Musikk til bygda - haust og vinter 2021 2022 Populærmusikk Vestland 2021 85000 27.5.2021 Bevilget 70000 MUSIKKENS VENNER I KRISTIANSAND MUSIKKENS VENNER KRISTIANSAND - HØST 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 30000 27.5.2021 Bevilget 30000 MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens venner Mandal Konsertserie 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 90000 27.5.2021 Bevilget 90000 MUSIKKENS VENNER TOMREFJORD Musikkens venner Tomrefjord - 25. og 26. juni Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 90000 27.5.2021 Bevilget 90000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter våren 2021 - 25.03 - 20.06.2021 Populærmusikk Viken 2021 300000 27.5.2021 Bevilget 120000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelrus 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 50000 27.5.2021 Bevilget 50000 MØLLERGATA KULTURHUS AS Revolver Møllergata Kulturhus AS - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 300000 27.5.2021 Bevilget 200000 RISØR JAZZKLUBB Risør jazzklubb konsertprogram 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 60000 27.5.2021 Bevilget 60000 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2021 Populærmusikk Nordland 2021 120000 27.5.2021 Bevilget 120000 HAVFERD AS SALT Art-Music - 1. sept - 31. des. 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 400000 27.5.2021 Bevilget 200000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill på Jazzscenen - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 168000 27.5.2021 Bevilget 130000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Sandnes kunst og kulturhus - 16.02.2021 -30.06.2021  Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 40000 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 14.-17. oktober 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 440000 27.5.2021 Bevilget 140000 ARENDAL KOMMUNE Sommer konserter 2021 - 01.05-30.09 Flere sjangre musikk Agder 2021 150000 27.5.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT Stiftelsen EnergiMølla Drift - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 225000 27.5.2021 Bevilget 200000 STIFTINGA MUSIKKBRANSJETREFFET 100 DAGAR Stiftinga musikkbransjetreffet 100 Dagar - vår 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 60000 27.5.2021 Bevilget 60000 STUDIO O AS Studio O - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 140000 27.5.2021 Bevilget 140000 STUDIO SPORNES AS Studio Spornes - 01.06.2021-31.12.2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 400000 27.5.2021 Bevilget 300000 SWING N SWEET JAZZCLUB Swing`n`Sweet Jazzclub - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 40000 27.5.2021 Bevilget 40000 TEDANS Tedans - 08.05.2021-09.10.2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 THE VIC AS The Vic AS - mars-juni 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 300000 27.5.2021 Bevilget 100000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie høsten 2021 - Høst 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 99000 27.5.2021 Bevilget 99000 TREFOLDIGHET SOKN Trefoldighet Sokn - juni 2021 og høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2021 61500 27.5.2021 Bevilget 50000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb - Høst 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 60000 27.5.2021 Bevilget 40000 UNDREDAL UNGDOMSLAG Undredal Ungdomslag, Undredal Scene - Hausten, vinter 2021-22 Flere sjangre musikk Vestland 2021 60000 27.5.2021 Bevilget 50000 UNION ROCKEKLUBB, DRAMMEN Union Rockeklubb - 2021 Populærmusikk Viken 2021 200000 27.5.2021 Bevilget 175000 ODA VOLTERSVIK Volt Classics - Høst 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 184000 27.5.2021 Bevilget 100000