Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner for scenisk amatørvirksomhet

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt amatøraktivitet innen sceniske uttrykksformer.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Nasjonale og regionale frivillige organisasjoner som har sceniske uttrykksformer med amatører som hovedformål. Regionale organisasjoner skal bidra til aktivitet av nasjonal karakter (aktivitet med et nedslagsfelt i minimum tre fylker og med betydelig geografisk spredning). Samspill mellom amatører og profesjonelle scenekunstnere/fagfolk kan inngå som en del av organisasjonens hovedformål. Nettaktører skal være en nasjonal ressurs, uten medlemskap eller abonnement. 

Annen virksomhet enn sceniske uttrykksformer for amatører kan bare utgjøre en liten del og kan ikke finansieres fra denne ordningen.

Organisasjonen:
•    må ha eget organisasjonsnummer registrert i Frivillighetsregisteret
•    må ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år og vise til et kontinuerlig aktivitetsnivå
•    skal ha styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
•    skal kunne vise til at faglig og administrativ kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner

Betegnelser:
•    Betegnelsen ‘Sceniske uttrykksformer’ viser her til scenekunstneriske aktiviteter –
aktiviteter som fremføres for et publikum i form av forestillinger (performative forgjengelige uttrykk). Dette inkluderer blant annet teater, scenisk dans, nysirkus og revy. I tillegg inkluderes laiv/rollespill i ordningen. Sceniske uttrykksformer inkluderer ikke kulturuttrykk som konserter, film eller sosial dans.
•    Med betegnelsen ‘nasjonal’ menes at organisasjonens virksomhet er rettet mot hele landet.
•    Med betegnelsen ‘regional’ menes at organisasjonens virksomhet er rettet mot en hel region og har betydning utover et lokalt nedslagsfelt.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Tilskuddet gis i form av driftsmidler til frivillige organisasjoner som har som hovedformål å stimulere til aktivitet innen det sceniske amatørfeltet. Det kan søkes tilskudd til organisasjonens daglige drift og driftsutgifter knyttet til aktiviteter/prosjekter/tiltak. Tilskuddet kan ikke viderefordeles nedover i organisasjonens underliggende lag/grupper.

Det kan gis tilsagn om tilskudd for inntil tre år av gangen. Tilsagn for kommende år blir gitt med forbehold om Kultur- og likestillingsdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål de aktuelle år.

Kulturdirektoratet fullfinansierer ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. 

Det gis ikke tilskudd til:
•    utgifter som faller utenfor tilskuddsordningens formål
•    viderefordeling av tilskuddet til andre 
•    innkjøp av utstyr med hensikt om å leie eller selge videre til andre
•    å bygge opp egenkapital; nedskriving av tidligere underskudd, avsetninger til fond eller kjøp av eiendom
 

Krav til søknaden og søker

Ved innsending av søknad skal skjema i Altinn benyttes. Søknaden skal sendes inn, sammen med obligatoriske vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Avsender skal være daglig leder, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen. Fullmakten må legges ved søknaden.

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, kan bli avvist.

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde:
Søker skal gi en beskrivelse av organisasjonen og beskrive hvordan organisasjonen bidrar i det frivillige sceniske amatørfeltet. Det oppfordres også til å informere om organisasjonens særegne og/eller sentrale rolle i feltet, samt en redegjørelse for organisasjonens arbeid med for eksempel mangfold, inkludering og redusert miljøbelastning.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet og planlagte aktiviteter/prosjekter/tiltak som organisasjonen er økonomisk og eventuelt faglig ansvarlig for i det året eller de årene det søkes driftstilskudd til. Beskrivelsen skal gjelde det som faller innenfor denne tilskuddsordningens formål. 

Medlemsorganisasjoner skal i tillegg opplyse om totalt antall tellende medlemslag/grupper/enkeltmedlemmer organisasjonen hadde ved utgangen av året og i hvilket fylke medlemmene er aktive.

Dersom organisasjonen har virksomhet som ikke faller inn under ordningen formål, må dette redegjøres for i søknaden på en slik måte at Kulturdirektoratet får innsikt i hvor stor del av virksomheten dette utgjør. Dette må også tydelig synliggjøres i søknadsbudsjettet med kommentar.  

Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter og utgifter, inkludert utgifter til virksomhet som faller utenfor denne tilskuddsordningen. Alle inntekter skal spesifiseres med beløp og det skal beskrives hvilke type inntekt og navn på hvem det er gitt tilskudd fra (eventuelt også navn på tilskuddsordning). 

For flerårige tilsagn skal annen finansiering som planlegges omsøkt og planlagte utgifter legges inn for hvert av årene det søkes tilskudd til. Tilskudd skal brukes opp innen 31.12 for hvert av årene. Det skal også leveres rapport for hvert av årene det er gitt tilskudd til.

Følgende vedlegg er obligatoriske:
•    Virksomhetens vedtekter.
•    Årsrapport og årsregnskap for foregående år. 

Anbefalte vedlegg: 
•    Spesifisert budsjett i PDF-format for eventuelle nye aktiviteter/prosjekter/tiltak det søkes tilskudd til. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. 

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjemaet?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurdering av søknaden
Behandlingen av søknaden gjennomføres av Kulturdirektoratet, og vedtak fattes av direktoratets ledelse. Beregning av driftstilskudd til den enkelte organisasjon fastsettes ut fra størrelsen på tildelte spillemidler for perioden og en samlet vurdering av og prioritering mellom de innkomne søknadene.  
Vurderingsgrunnlaget er innholdet i søknaden og (eventuell) måloppnåelse slik det reflekteres i rapportering fra tidligere år.  I den samlete prioriteringen tas det hensyn til hvordan tilskuddsordningen bidrar til et rikt mangfoldig scenisk amatørfelt og økt aktivitet i hele landet.

Ved prioritering av søknader og utmåling av tilskudd legges det vekt på:
•    Organisasjonens bidrag til oppnåelse av tilskuddsordningens formål
•    Organisasjonens virksomhet rettet mot sceniske uttrykksformer for amatører 
•    Organisasjonens aktivitet av nasjonal karakter 
•    Organisasjonens særegne og sentrale rolle for stimulering av aktivitet innen det sceniske amatørfeltet 
•    Størrelse (antall medlemmer og/eller antall årsverk, omfang i virksomhet og geografisk spredning) 
•    Faglig innhold og kvalitet 
•    Stabilitet og utvikling
•    Aktivitetsnivå 
•    Tilskuddsbehov
•    Soliditet
•    Gjennomføringsevne
•    Rapportering på tidligere tilskudd
•    For regionale organisasjoner vektlegges graden av tilskudd fra lokale/regionale myndigheter
•    For nettaktører vektlegges det hvorvidt aktøren er interessenøytral i forhold til andre organisasjoner

Organisasjoner som mottar driftsstøtte skal kunne forvente forutsigbarhet, og tilskuddene skal ha en stabilitet fra år til år.

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

Hva er betingelsene hvis jeg får tilskudd?
Når søknaden din er ferdig behandlet sender vi deg et vedtaksbrev der det står om du får tilskudd eller avslag. Hvis du får tilskudd sier kontrakten hvilket beløp du får og hvilke betingelser som gjelder for tilskuddet. Det er viktig at du leser kontrakten nøye, tar godt vare på det, og planlegger slik at du følger opp alle betingelsene til rett tid.

Vilkårene for å motta tilskudd følger av kontrakten. Vi forutsetter at du har lest nøye gjennom kontrakten og gjort deg kjent med vilkårene, før du aksepterer den.

Vedtak
Her vil det stå hvilken søknad og ordning det vises til. Ordlyden for kontrakten for 5/12 av fjorårets tilskudd og endelig kontrakt etter at Kulturdepartementet har mottatt tilskuddsbrevet fra Kultur- og likestillingsdepartementet vil ha en litt ulik ordlyd. Det vil også bli presisert hvilke år det gis tilsagn til dersom det er søkt om flerårige tilskudd og beløp for hvert av årene. Varsel om eventuell utfasing vil bli formidlet i forbindelse med endelig kontrakt for hele driftstilskuddet.

Aksept
Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene i kontrakten.

Dersom det foreligger vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad når kontrakten skal aksepteres, kan tilskuddsmottaker akseptere med forbehold om godkjenning av endringene. Tilskuddsmottaker må da laste opp vedlegg hvor det redegjøres for endringene.

Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn.

Utbetaling
Tilskudd blir utbetalt etter at kontrakten er akseptert. Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturdirektoratet.

Driftstilskuddet skal som hovedregel benyttes i sin helhet innen 31.12 året tilskuddet gjelder for. Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele driftstilskuddet ved årets slutt, kan Kulturdirektoratet kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelle senere års tilskudd. Tilskuddsmidlene skal ikke forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist
Hvis du ikke aksepterer innen fristen som står i kontrakten blir tilskuddet automatisk trukket tilbake. Dersom du trenger lenger tid for å avklare om du kan følge opp betingelsene må dette omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet før akseptfristen går ut.

Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn.

Endringer
Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra dersom det er avvik fra søknaden etter aksept av kontrakt. Vesentlige endringer må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturdirektoratet.

En endring vil alltid anses som vesentlig hvis: 
•    driften endres vesentlig
•    Planlagte aktiviteter/prosjekter/tiltak endres vesentlig.
•    budsjettet endres med mer enn 10% 

Også andre vesentlige endringer enn de som her er nevnt må godkjennes av Kulturdirektoratet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med saksbehandler.

Anmodning om endring skal sendes på e-post til post@kulturdirektoratet.no. Husk å merke e-posten med prosjektnummeret. Du må beskrive og begrunne endringene og legge ved nødvendig oppdatert dokumentasjon.

Ledelsens og styrets ansvar
Ledelsen/styret for virksomheten har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter er under kontroll til enhver tid.

Ledelsen/styret skal sørge for betryggende kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Dette innebærer blant annet at tilskuddsmidlene ikke kan forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes av kontrollen som utføres av ekstern revisor. Ledelsen/styret skal påse at organisasjonen benytter tilskuddet etter fastsatte vilkår og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. Kulturdirektoratet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.

Tilbakebetaling av tilskudd
Dersom hele tilskuddet ikke er benyttet ved årets slutt, kan Kulturdirektoratet kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelle senere års tilskudd. Dersom rapport og regnskap ikke gir tilstrekkelig informasjon og det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, kan Kulturdirektoratet kreve at tilskuddet skal tilbakebetales. Kontakt saksbehandler for informasjon om hvordan du skal tilbakebetale. 

Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 371–372.

Opplysningsplikt og kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene
Kulturdepartementet, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til kulturformål nyttes etter forutsetningene. 

Kulturdirektoratet kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene fastsatt i kontrakten, og at opplysninger i søknaden og rapporteringen er korrekte. I den grad det er nødvendig, kan Kulturdirektoratet gjennomføre bokettersyn gjennom dokumentkontroll eller stedlig kontroll hos organisasjonene som mottar driftstilskudd. Kulturdirektoratet kan også innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene. Kulturdirektoratet kan velge ut tilskuddsmottaker for kontroll basert på stikkprøveuttrekk eller en konkret vurdering av risiko for mislighold.

Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere de opplysningene Kulturdirektoratet ber om. Kurs og arrangementer skal kunne dokumenteres med deltakerlister og program. Medlemsorganisasjoner skal kunne vise til medlemsregistre og innkreving av medlemskontingent. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Kulturdirektoratet kan kreve delrapporteringer gjennom hele året. 

Kulturdirektoratets eventuelle kontroll med medlemsopplysninger skjer ved at organisasjonen viser fram opplysninger og dokumentasjon. Kulturdirektoratet skal ikke kopiere medlemslisten eller ta med seg informasjon som viser hvem som er medlemmer.

Evaluering
Vi evaluerer tilskuddsordningene våre med jevne mellomrom for å undersøke om de fungerer slik vi ønsker. I forbindelse med evalueringer kan du bli bedt om å svare på spørsmål eller legge fram dokumentasjon i tilknytning til tilskudd du har mottatt. Vi forventer at du bidrar til dette. 

Andre betingelser
Du skal vise at organisasjonen er støttet av Kulturdirektoratet i rapporter, presentasjoner, på nettsider og eventuelt i sosiale medier. Logo kan lastes ned her.        

Det forventes at tilskuddsmottaker sikrer god tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser. Personer med funksjonsnedsettelser har krav på gratisbillett til sin ledsager. 

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal levere årsrapport og årsregnskap for året tilskuddet er gitt for, innen 15. august påfølgende år slik at vi kan kontrollere at tilskuddet er brukt riktig. Det skal samlet rapporteres for de to tilskuddene. 

Du vil få tilsendt et rapportskjema i Altinn som skal fylles ut. Du vil få varsel om rapportering før rapportfristen. Både årsrapport og årsregnskap skal være godkjent av organisasjonens øverste organ. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Hvis du venter til rapportfristen har gått ut kan allerede utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

Årsrapporten skal inneholde:
•    En beskrivelse av organisasjonens virksomhet og drift i løpet av året og dokumentere at gjennomførte aktiviteter og drift er i tråd med tilskuddsordningens formål, vilkårene i kontrakten og organisasjonens egne formål og vedtekter. Det skal redegjøres for aktiviteter/prosjekter/tiltak som organisasjonen er økonomisk og eventuelt faglig ansvarlig for. Liste over aktiviteter, inkludert når og hvor i landet de er gjennomført, skal fylles ut og sammenstilles med søknad. 
•    Dersom det har vært avvik fra planen, eller dersom ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet, må dette forklares.
•    Eventuelle særlige føringer knyttet til tilskuddet fra Kulturdirektoratet skal omtales spesielt.
•    Medlemsorganisasjoner skal opplyse om totalt antall tellende medlemslag/grupper/enkeltmedlemmer organisasjonen hadde ved utgangen av året og i hvilket fylke medlemmene er aktive.
•    Dersom organisasjonen har hatt virksomhet som ikke faller inn under ordningen formål, må dette redegjøres for på en slik måte at Kulturdirektoratet får innsikt i hvor stor del av virksomheten dette utgjør. Dette må også tydelig synliggjøres i regnskapet med kommentar.  

Årsregnskapet skal inneholde:
•    Årsregnskapet skal være satt opp i samsvar med budsjettet som er tilsendt Kulturdirektoratet, og de planlagte aktivitetene ifølge søknaden. 
•    Regnskapet skal inneholde alle inntekter og kostnader, inkludert kostnader til virksomhet som faller utenfor denne tilskuddsordningen. Alle inntekter skal spesifiseres med beløp og det skal beskrives hvilke type inntekt og navn på hvem det er gitt tilskudd fra (eventuelt også navn på tilskuddsordning). Tilskudd fra Kulturdirektoratet skal stå i organisasjonens ordinære årsregnskap.

Anbefalt vedlegg:
•    Organisasjonens ordinære årsrapport og årsregnskap med resultat, balanse og noter (PDF-format).
•    Spesifisert regnskap for eventuelle øremerkede tilskudd (PDF-format). 

Vi sammenligner det du skriver i rapport og regnskap med det du skrev i søknaden. Hvis du har søkt og fått godkjent endringer underveis leser vi rapport og regnskap opp mot de godkjente endringene. 

I tillegg til at vi skal kontrollere bruken av tilskuddet er rapporten du skriver også nyttig for Kulturdirektoratet fordi vi får kunnskap om det sceniske amatørfeltet og hvordan ordningen fungerer. 

Flerårige tilskudd
Ved flerårige tilskudd skal det sendes inn en rapport for hvert enkelt år innen 15. august påfølgende år. Vi kan holde igjen utbetaling av bevilgning hvis du ikke har levert rapport og regnskap eller hvis du på annen måte ikke følger opp betingelsene for tilskuddet. 

Revisjon
Dersom tilskuddet av spillemidler er kr 500 000 eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal være kjent med vilkårene som fremgår av retningslinjene og denne kontrakten. Signert revisorrapport skal sendes sammen med rapporten

Utfasing, reduksjon eller bortfall av tilskudd

Organisasjoner som mottar driftsstøtte fra denne tilskuddsordningen skal kunne forvente forutsigbarhet ved utfasing. Reglene om utfasing gjelder ikke dersom søknad ikke er sendt inn før fristen eller dersom søker ikke tilfredsstiller vilkårene for tilskudd fra ordningen.

Utfasing:
Dersom en organisasjon vurderes ikke å oppfylle de formål eller fylle den rolle i det sceniske amatørfeltet som forventes for å motta driftstilskudd fra Kulturdirektoratet, kan den miste driftstilskuddet. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned. Dette vil skje ved at organisasjonen får et varsel om utfasing i kontrakten for driftstilskuddet som sendes ut i juni måned. Med mindre organisasjonen blir vurdert som tilskuddsberettiget ved neste søknad etter varselet, vil organisasjonen bli faset ut av ordningen. En utfasing innebærer at tilskuddet blir redusert med 25% det første året (75% av det opprinnelige tilskuddet utbetales). Det andre året blir tilskuddet redusert med 60% (40% av det opprinnelige tilskuddet utbetales). 

Reduksjon:
Dersom en organisasjon har et annet virksomhetsomfang, har avvik fra vilkårene eller i forhold til planer og opplysninger i søknaden kan Kulturdirektoratet redusere driftstilskuddet forholdsmessig. Tilskudd kan også bli redusert ut fra en helhetsvurdering av organisasjonen og ut fra en sammenligning med andre organisasjoner som får tilskudd fra denne ordningen. 

Bortfall:
Tilskuddet kan helt eller delvis falle bort uten utfasing eller reduksjon dersom den samlede budsjettrammen for ordningen reduseres, tilskuddsmottaker misligholder tilskudd eller ikke oppfyller vilkårene tilstrekkelig for å motta tilskudd fra denne ordningen.