Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

05

2023

Kl. 13:00

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre forutsigbare driftsrammer for frivillige nasjonale aktører som stimulerer til amatørteateraktivitet og som har langsiktige mål for denne virksomheten.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Frivillige nasjonale aktører som bidrar til økning og utvikling av amatørteateraktivitet i minimum to fylker kan søke. Nasjonale nettaktører skal være en ressurs for hele det nasjonale amatørteaterfeltet, uten medlemskap eller abonnement. Som hovedregel skal aktøren være en selvstendig, uavhengig enhet med eget organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til inndekning av den nasjonale aktørens driftsutgifter som er knyttet til amatørteateraktivitet. Med amatørteateraktivitet menes her performative uttrykksformer og kompetansehevende tiltak knyttet til slike utrykk. Betegnelsen ‘teater’ inkluderer uttrykksformer som, dans, impro, laiv/rollespill, musikkteater, nysirkus, performance, revy med mer.

Det kan blant annet søkes tilskudd til: 

 • rekruttering 
 • kompetanseheving 
 • informasjonsarbeid og tilrettelegging 
 • organisering av nasjonale prosjekter 

Det gis ikke tilskudd til:

 • aktiviteter som faller utenfor tilskuddsordningens formål
 • aktiviteter utenfor Norge
 • bruk av teatermetoder i forbindelse med aktiviteter som ikke har amatørteaterformål, som gruppeutvikling, lederopplæring og personalutvikling
 • viderefordeling av driftstilskuddet til lokallag eller andre medlemmer
 • å bygge opp egenkapital; nedskriving av tidligere underskudd, avsetninger til fond eller kjøp av eiendom
 • tiltak i regi av offentlig finansierte institusjoner som kulturskoler, skoler og lignende
 • aktørens arbeid knyttet til å ivareta medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter og offentlige forvaltningsorganer

Krav til søknaden og søker

Ved innsending av søknad skal skjema i Altinn benyttes. Søknaden skal sendes inn, sammen med obligatoriske vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen.

Søknaden skal være datert og signert av daglig leder, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen. Fullmakten må legges ved søknaden.
Søknaden skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel.

Alle felt i søknadsskjemaet skal være utfylt, inkludert søknadsskjemaets budsjett og søknadssum. Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter og utgifter. Alle omsøkte tilskudd, inkludert tilskuddet fra Kulturdirektoratet, skal spesifiseres med beløp, tilskuddsyterens navn og hva tilskuddet skal benyttes til. Dersom virksomheten omfatter delformål eller aktiviteter som ligger utenfor tilskuddsordningens formål, skal det settes opp en forholdsmessig andel av inntekter og utgifter som går til amatørteaterformål. Dette skal kommenteres i budsjettet. 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

 • virksomhetens vedtekter
 • årsrapport og årsregnskap for foregående år, signert av styret
 • budsjett 

Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. 

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjemaet?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Behandlingen av søknaden gjennomføres av Kulturdirektoratet. Vedtaket fattes av direktøren. Beregning av driftstilskudd til den enkelte aktør fastsettes ut fra størrelsen på tilskuddsposten og en samlet skjønnsmessig vurdering. Vurderingsgrunnlaget er søknaden og rapportering fra tidligere år. 

I vurderingen av søknaden legges det vekt på:

 • aktørens virksomhet sett opp mot tilskuddsordningens formål 
 • at aktøren har som formål å bidra til utvikling og økning av amatørteateraktivitet
 • at aktøren har amatørteatervirksomhet som hovedbeskjeftigelse, eller som en egen vesentlig del av virksomheten  
 • at aktøren fyller en viktig rolle innen amatørteaterfeltet 
 • at medlemsorganisasjoner er demokratisk oppbygd og at vedtekter og styret er fastsatt av organisasjonens årsmøte
 • at nettaktører er interessenøytrale i forhold til andre amatørteaterorganisasjoner 
 • grad av amatørteatervirksomhet og -aktivitet som aktøren er ansvarlig for
 • grad av amatørteateraktivitet blant medlemmene i underliggende ledd i organisasjonen
 • geografisk spredning og omfang av amatørteateraktivitet/tiltak
 • faglig innhold og kvalitet i aktivitetene/tiltakene
 • gjennomføringsevne

Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt. 
 

Reduksjon eller bortfall av tilskudd

Dersom en aktør over tid vurderes ikke å oppfylle de formål eller fylle den rolle i amatørteaterfeltet som forventes å motta driftstilskudd fra Kulturdirektoratet, kan aktøren miste driftstilskuddet. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturdirektoratet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing. Med mindre organisasjonen blir tilskuddsberettiget før neste søknadsfrist etter varselet, vil organisasjonen bli faset ut av ordningen. 

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsomfang enn det Kulturdirektoratet mener er rimelig, kan Kulturdirektoratet justere ned nivået på driftstilskuddet. En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere virksomhetsnivået.

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkårene, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

 Akseptfrist 

Tilskuddsmottakere får et akseptskjema og en kontrakt som inneholder vilkårene for støtte, opplysning om klageadgang og krav til rapportering. Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre aktiviteten i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene.

Kontrakten må aksepteres via Altinn. Aksepten må sendes av en person som har signaturrett på vegne av virksomheten. Hvem som kan signere på vegne av virksomheten er oppgitt i enhetsregisteret (www.brreg.no). Utbetalingen vil normalt bli gjort innen 14 dager fra aksepten er mottatt.

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn. 

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt etter at kontrakten er akseptert. Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturdirektoratet. 

Endringer etter aksept

Tilskuddsmottaker skal i god tid melde fra dersom det er avvik fra søknaden etter aksept av kontrakt. Vesentlige endringer må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. 

En endring vil alltid anses som vesentlig hvis: 

 • driften endres vesentlig
 • antallet aktiviteter blir høyere eller lavere 
 • budsjettet endres med mer enn 10% 

Også andre vesentlige endringer enn de som her er nevnt må godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med Kulturrådet. 

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer 90 dager før rapporteringsfristen og det andre 14 dager før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere årsrapport og årsregnskap for året tilskuddet er gitt for, innen 
15. september påfølgende år. Både årsrapport og årsregnskap skal være godkjent av organisasjonens øverste organ og sendes inn via Altinn.

Alle felt i rapportskjemaet skal fylles ut, inkludert regnskap. Årsrapport og årsregnskap med resultat, balanse og noter skal legges ved

Årsrapporten skal inneholde:

 • en beskrivelse av organisasjonens amatørteatervirksomhet i løpet av året og dokumentere at gjennomførte amatørteateraktiviteter er i tråd med tilskuddsordningens formål, vilkårene i kontrakten og organisasjonens egne formål og vedtekter
 • eventuelle særlige føringer knyttet til tilskuddet fra Kulturdirektoratet skal omtales spesielt

Årsregnskapet skal inneholde:

 • Alle aktørens inntekter og kostnader.
 • Alle tilskudd, inkl. tilskuddet fra Kulturdirektoratet, skal spesifiseres i regnskapet med beløp, tilskuddsyterens navn og hva tilskuddet er gitt til.
 • Årsregnskapet skal være satt opp i samsvar med budsjettet som er tilsendt Kulturdirektoratet, og de planlagte aktivitetene ifølge søknaden.
 • Dersom det har vært avvik fra planen, eller dersom ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet, må dette forklares. 
 • Det skal klart fremgå av regnskapet hvordan tilskuddet fra Kulturdirektoratet er brukt og hvor mye aktøren har brukt på de ulike spesifiserte regnskapspostene.
 • Dersom virksomheten omfatter delformål eller aktiviteter som ligger utenfor tilskuddsordningens formål, må det tydelig fremgå av regnskap hvilke deler av virksomheten tilskuddet fra Kulturdirektoratet er brukt til. 

Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. 

Revisjon 

Tilskudd over kr 400 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Bekreftelsen skal være basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Revisoruttalelse skal sendes inn sammen med regnskap og rapport. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene. 

Opplysningsplikt og kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene

Kulturdirektoratet kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene fastsatt i kontrakten, og at opplysninger i søknaden og rapporteringen er korrekte. I den grad det er nødvendig, kan Kulturrådet gjennomføre bokettersyn gjennom dokumentkontroll eller stedlig kontroll hos organisasjonene som mottar driftstilskudd. Kulturdirektoratet kan også innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene. Kulturdirektoratet kan velge ut tilskuddsmottaker for kontroll basert på stikkprøveuttrekk eller en konkret vurdering av risiko for mislighold.

Tilskuddsmottaker skal på forespørsel kunne legge fram nødvendige opplysninger, og bidra til å gjøre kontrollarbeidet mulig. Kulturdirektoratets eventuelle kontroll med medlemsopplysninger skjer ved at organisasjonen viser fram opplysninger og dokumentasjon. Kulturdirektoratet skal ikke kopiere medlemslisten eller ta med seg informasjon som viser hvem som er medlemmer.

Tilbakebetaling av tilskudd

Dersom rapport og regnskap ikke gir tilstrekkelig informasjon og det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturdirektoratet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturdirektoratet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger.

Evaluering

Det skal legges til rette for dialog mellom aktøren og Kulturdirektoratet om formål, aktivitetsnivå, rolle, faglig utvikling og forvaltning av tilskuddet. I forbindelse med evaluering plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det. Virksomhetene kan også underlegges ekstern evaluering.