Hopp til innhold

Søk støtte

Legatstipend

Houen og Mohrs legat

Se vedtakslister

Viktig melding:

Houen og Mohrs legat blir ikke utlyst i kommende år.

Formål

Anton Christian Houen og Conrad Mohrs legat for kunstneres formål er reise- og studiestipend til kunstnere. Legatet omfatter også midler til forberedelse og gjennomføring av Houens arkitekturdiplom.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipendet kan i 2015 søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, arkitekter og interiørarkitekter som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i 2016. Med grunnutdanningsfase menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstneriske. Unntaket er dersom studiene utgjør maksimum 50 % av tiden (15 studiepoeng pr. semester) eller dersom utdanningen avsluttes våren 2016.

Stipendets størrelse

Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning foregående år og blir derfor ikke bestemt før årsregnskapet for legatet er fremlagt. I 2015 ble det tildelt til sammen 78 000 kroner fordelt på fire kandidater. Da samlet tildelingsbeløp for tiden er lavt anbefaler vi å også søke ordinært diversestipend.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjema til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet. 

Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. 

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Antallet disponible stipend varierer fra år til år, og avhenger av den årlige fordelingen av stipendmidler som fastsettes av Kultur- og likestillingsdepartementet. For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Definisjon av kunstnergruppene

Andre kunstnergrupper

Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt. Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. Målgruppen er kunstnere som definerer tverrfaglighet som dominerende element i sin kunstneriske praksis, eller kunstnere som ikke kan definere sin kunstneriske praksis innen de øvrige kunstnergrupper.

Arkitekter

Målgruppen er arkitekter som jobber profesjonelt og kunstnerisk med prosjekter i randsonen arkitektur, kunst og forskning, gjerne med nye metoder og utprøving av materialer i nye kunstneriske konsepter.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Målgruppen er skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Forfattere av tegneserier, sjangerhybrider og faktabøker som i hovedsak har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan også søke.

Billedkunstnere

Målgruppen er kunstnere som arbeider innen nye medier, tidsbasert kunst og performance, installasjon, relasjonelle og sosiale uttrykk, samt de tradisjonelle billedkunstteknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Også søkere som arbeider flermedialt eller på grensen til, eller i samarbeid med, andre fagfelt er i målgruppen, så lenge de har sitt virke innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst.

Dansekunstnere

Målgruppen er kunstnere som har sitt hovedvirke innen dans og koreografi. Dette innbefatter skapende, medskapende og utøvende dansekunstnere, og alle som arbeider overlappende, parallelt og vekslende mellom disse rollene og fagfeltene. Alle stilarter og sjangre innen dans og koreografi er relevante.

Dramatikere

Målgruppen er manusforfattere, dramatikere og forfattere som skriver for film, tv, teater, radio og spill.

Faglitterære forfattere og oversettere

Målgruppen er forfattere og oversettere av sakprosa for allmenheten. Med sakprosa menes ny norsk sakprosa for voksne, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment publikum. 

Filmkunstnere

Målgruppen er filmkunstnere innen fiksjon-, dokumentar-, hybrid-, kort-, animasjon- og kunstfilm.

Folkekunstnere

Målgruppen er folkekunstnere. Utøvere av folkelige kunstuttrykk innen folkedans, folkemusikk, sang, kveding, håndverk og husflid i mange ulike materialer og teknikker.

Fotografer

Målgruppen er fotografer og kunstnere som definerer fotografi og kamerabasert kunst som rådende i sin kunstneriske praksis.

Interiørarkitekter

Målgruppen er interiørarkitekter og møbeldesignere som jobber profesjonelt og aktivt med utforming av funksjonelle rom, soner, møbler, interiørrelatert produktdesign eller møteplasser.

Journalister

Målgruppen er journalister som arbeider med kunstnerisk basert journalistikk innen tekst og bilde.

Komponister

Målgruppen er komponister som arbeider med musikk eller lyd som kunstuttrykk. Kunstnergruppen representerer et bredt musikalsk sjangeruttrykk med hovedvekt på det som kan defineres innenfor kunst- og samtidsmusikk. Komponister som arbeider innen kunst- og samtidsmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen. Det er den skapende virksomheten som er i fokus.

Kritikere

Målgruppen er kritikere innen kunst, litteratur, musikk, dans, teater, film, TV-serier eller lignende i norsk offentlighet. Kritikere kan publisere i ulike medier og formater; i analoge og digitale aviser, tidsskrifter, bøker, TV-programmer, radio, podkaster m.m. som inngår i den offentlige samtalen om kunst og kultur.

Kunsthåndverkere

Målgruppen er visuelt skapende kunstnere som utforsker potensialet i materialer, teknikker og formater knyttet til spesialiserte håndverk, hovedsakelig innenfor faggruppene keramikk, metall, tekstil, glass eller tre. Kunstnere som arbeider tverrmedialt eller bruker materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk kan også søke denne kunstnergruppen. Produksjonen kan for eksempel bestå av unike bruksobjekter, veggobjekter, skulpturer, installasjoner eller performative verk. Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk kunstnerskapet relaterer seg til. Kunsthåndverkerens faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med disse danner utgangspunkt for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Musikere, sangere og dirigenter

Målgruppen er utøvende kunstnere som musikere, sangere og dirigenter. Hovedfokus for søknaden bør være på den utøvende delen av kunstnerskapet. Søkere som anser seg som multiinstrumentalister bes krysse av i søknadsskjemaet for det instrumentet de mener er deres hovedinstrument.

Populærkomponister

Målgruppen er skapende kunstnere som arbeider med å lage ny musikk og eller nye tekster innen populærmusikk. Låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter fra alle musikksjangre med unntak av kunst- og samtidsmusikk kan søke denne kunstnergruppen. Komponister som arbeider innen populærmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen.

Sceneinstruktører

Målgruppen er sceneinstruktører.

Scenografer og kostymedesignere

Målgruppen er visuelt og audiovisuelt skapende kunstnere innen performativ kunst, scene og film, deriblant scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, maskedesignere og lyddesignere.

Skjønnlitterære forfattere

Målgruppen er primært skjønnlitterære forfatteres som skriver for voksne. Aktuelle forfattere som arbeider med essayistikk, grafiske noveller/tegneserier og gjendiktninger kan også søke. Søkeren må avklare om dette er en skjønnlitterær tekst rettet mot voksne lesere.

Skjønnlitterære oversettere

Målgruppen er skjønnlitterære oversettere.

Skuespillere og dukkespillere

Målgruppen er profesjonelle skuespillere og dukkespillere som aktivt arbeidet innen et bredt spekter av ulike genre scenekunst, det være seg skuespillere som er utøvende, skapende eller medskapende. Inkludert er også kunstnere som med skuespillerfaget som ståsted, arbeider flermedialt, på grensen til eller i samarbeid med andre fagfelt. Målgruppen er også skuespillere med virke innen for eksempel film/tv/serier/radio/musikal/revy/dubbing, eller figurteater og skuespillere med et mer fysisk uttrykk.

Teatermedarbeidere

Målgruppen er teatermedarbeidere som arbeider kunstnerisk og kan definere et kunstnerskap, og som ikke faller naturlig inn under de andre kunstnergruppene innen scenekunst. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du byrjar å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problem med å logge deg på eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Anbefalte nettlesarar

For at skjemaet skal fungera best mogleg anbefaler vi at du nyttar følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstneriske kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Se også vedtekter for legatet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Rapportering

Mottaker av stipend har rapporteringsplikt til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ved sekretariatet. Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet er brukt til, og en bekreftelse på at midlene er brukt i samsvar med formålet.

Skjema for stipendrapport:

 
Styret for legatet består av medlemmene i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.