Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Se vedtakslister

Søknadsfrister

jun

04

2024

Kl. 13:00

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Kulturrådet vil bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

1) Produksjon av kunstfaglige publikasjoner, eksempelvis::

 • artists’ books
 • fotobøker
 • større utstillingskataloger
 • monografier
 • kunstteori

2) Manuskriptutvikling av lengere analytiske tekster om samtidskunst/det visuelle kunstfeltet For manuskriptutvikling kan det søkes om midler for 1 – 3 måneder (kr 30 000 pr måned).

OBS: Søknadsskjemaet er todelt, et for produksjon av boka og et for utvikling av teksten. Her vil du få opp forskjellige krav om obligatoriske vedlegg i de ulike søknadsskjemaene.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember). Med vesentlige endringer menes at flere sentrale momenter i prosjektet må være endret slik at prosjektet som helhet fremstår i nytt lys, som innhold, finansiering, omfang, og distribusjon.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • dekking av underskudd
 • reisevirksomhet
 • undervisningsmateriell
 • student- og utdanningstiltak
 • manusutvikling for film-, musikk- eller scenekunsttiltak
 • manusutvikling av kortere tekster til flere forfattere i samme publikasjon

Hvem kan søke?

1) Publikasjonsstøtte kan søkes av forlag, profesjonelle kunstnere, kuratorer, forfattere/skribenter, institusjoner. 

2) Aktuelle søkere for manuskriptutvikling er først og fremst forlag. Det åpnes likevel for at tidsskrifter, forfattere og skribenter, kunstnere, kuratorer og andre faggrupper også kan søke.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se avsnittet om "Vurdering av søknaden".

Prosjekter som får midler til manusutvikling kan senere søke om produksjonsstøtte til utgivelsen. Men det kan ikke søkes samtidig til manusutvikling og produksjon av boka.

Krav til søknad om kunstfaglige publikasjoner

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet 
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket 
 • planer for distribusjon 
 • prosjektperiode med forventet start- og avslutningstidspunkt *
 • tidspunkt for publiseringen 
 • informasjon om opplagets størrelse og format (høyde x bredde), samt sidetall 
 • antall illustrasjoner i farger og/eller svart/hvitt 
 • budsjett- og finansieringsplan 
 • søknadssum 

* Start for prosjektet settes til innsendingstidspunkt for søknaden. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til en tidspunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Merk at det 3 måneder etter sluttdato vil være rapporteringsfrist for prosjektet.

Obligatoriske vedlegg:

 • dummy eller skisse til dummy som viser visuell utforming (oppslag)
 • tekst
 • CV for deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • kopi av tilbud fra trykkeri 

Dummy eller skisse til dummy skal samles i én PDF-fil.
Alle aktuelle CVer skal samles i én PDF-fil.
Teksten(e) skal samles i én PDF-fil.

Krav til søknad om manusutvikling

Krav til innhold i søknaden:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet 
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket 
 • planer for distribusjon 
 • prosjektperiode med forventet start- og avslutningstidspunkt *
 • tidspunkt for publiseringen 
 • informasjon om opplagets størrelse og format (høyde x bredde), samt sidetall 
 • antall illustrasjoner i farger og/eller svart/hvitt 
 • budsjett- og finansieringsplan 
 • søknadssum 

* Start for prosjektet settes til innsendingstidspunkt for søknaden. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til en tidspunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Merk at det 3 måneder etter sluttdato vil være rapporteringsfrist for prosjektet.

Obligatoriske vedlegg:

 • synopsis (med litteraturliste)
 • påbegynt tekst
 • CV – med forfatterens kvalifikasjoner og bakgrunn
 • eksempler på tidligere publiserte tekster
 • forfattere/skribenter som søker uten forlag må legge ved en plan for distribusjon og formidling av publikasjonen

Andre relevante vedlegg:

 • litteraturliste

Alle aktuelle CVer skal samles i én PDF-fil.
Tekst(ene) og synopsis skal samles i én PDF-fil.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukestøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i henhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader.

Redaksjonelle innspill / rådgivning vil bli vektlagt i vurderingen.

Manglende rapport og regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på (1) om tiltaket fremmer utvikling av det visuelle kunstfeltet, (2) om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver, (3) virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket, og (4) nivået på virksomhetens årlige statstilskudd.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for visuell kunst, som er oppnevnt av Kulturrådet og som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet kan, i kontrakten for tilskuddet, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for skjer i rater. De første 80% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20% utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgnngen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, som budsjett, prosjektperiode, eller sluttdato må omsøkes / informeres om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport og regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

1) Kunstfaglige publikasjoner: Tilskuddsmottaker skal sende inn 2 eksemplar av publikasjonen (dette er rapporten) og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet.

2) Manusutvikling: Tilskuddsmottaker skal sende inn ferdig tekst (dette er rapporten) og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Merk at det 3 måneder etter sluttdato vil være rapporteringsfrist for prosjektet. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapport ikke leveres innen fristen.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet i søknaden, skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.