Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning - Kulturrådet

Kunstnerassistentordningen

Se vedtakslister

Viktig melding:

For praktisk informasjon og råd om ordningen, se Unge kunstneres samfunns håndbok «9 til 5», som ble lansert i 2023. Se også dette informasjonsmøtet om ordningen, fra høsten 2023.

Søknadsfrist

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett eller to år. Målet med ordningen er å utvikle unge kunstnerskap. I 2024 er det 14 tilskudd à kr 320 000. Assistenten vil parallelt med assistentstillingen kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd.

Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. 

 

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 prosent i ett eller to år. Når det søkes om to år, må det framlegges framtidige planer for begge år for både etablert kunstner og assistent.  

Tilskuddet skal gå til lønn og feriepenger i 50 prosent stilling, lønnstrinn 50 i hovedlønnstabell for statlige arbeidstakere. I tillegg dekker tildelingen administrative utgifter (arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring og pensjon samt ev. regnskapsfører mm.). 

Avvikling av ferie og utbetaling av feriepenger følger reglene i arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Hva det ikke kan søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter eller tiltak som faller utenfor kunstnerassistentordningens formål.

Tilskuddet omfatter utgifter til ansettelse og det kan ikke søkes om reisestøtte eller produksjonsmidler.

Hvem kan søke?

Det er den etablerte kunstneren som søker Norsk kulturfond. Det må søkes på vegne av et foretak med organisasjonsnummer, for eksempel et enkeltmannsforetak. 

Kunstnerassistentordningen retter seg mot visuelle kunstnere i etableringsfasen med bachelor- eller mastergrad fra en kunsthøyskole, eller tilsvarende relevant erfaring. Etableringsfasen regnes til og med det året man fyller 35 år eller fem år etter endt utdanning.  

Visuelle kunstnere omfatter billedkunstnere, kunsthåndverkere/dáiddaduojárat og fotografer. Den etablerte kunstneren som ønsker assistent skal ha minst fem års erfaring som aktiv kunstner.

Begge skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak for den etablerte kunstneren. Dersom assistenten har statsborgerskap utenfor EU/EØS må det legges ved dokumentasjon på oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Se mer om dette på www.udi.no. Dokumentasjonen skal lastes opp i søknaden.

Krav til søknaden

Krav til søknaden fremkommer av hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Her vil du kunne se hjelp og feilmeldinger underveis i utfyllingen. Trykk på et ?-ikon for å se hjelp om den aktuelle delen eller feltet i skjemaet. 

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema, kontakt support@kulturdirektoratet.no

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. 

Kunstneren som ønsker å ansette assistent er avsender av søknaden. Kulturrådets mal for søknader skal brukes, hvor det blant annet skal fremgå formål og begrunnelse for samarbeidet, samt konkrete planer for perioden. Motivasjonsbrevet fra assistenten skal også beskrive egne planer for utstillinger og prosjekter i det kommende året. Intensjonsavtale mellom etablert kunstner og assistent, samt utfyllende CV for begge, legges også ved. 

Dersom assistenten har statsborgerskap utenfor EU/EØS må det legges ved dokumentasjon på oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Søknader må mottas innen oppsatt frist og må falle inn under ordningen for å bli behandlet. Øvrige søknader blir avvist. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond blir det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. 

Det legges vekt på utvikling av kunstnerskap for begge samt muligheter for å styrke profesjonalitet, produktivitet og inntektsmulighet. Motivasjonsbrevet til assistenten skal vekte det faglig utbyttet av assistentarbeidet, og beskrive planer for utstillinger og prosjekter i det kommende året. Den etablerte kunstnerens refleksjon over det å ha en assistent blir også vektlagt.

Hvem vurderer søknadene?

Søknadene vurderes av medlemmer av:

Faglig utvalg for visuell kunst

Disse er oppnevnt av Norsk kulturråd. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål.

 

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales til den etablerte kunstneren som ansetter assistent. 

Tilskuddet skal gå til assistentens lønn, samt til arbeidsgiveravgift, feriepenger, yrkesskadeforsikring og pensjon. Overskytende midler brukes evnt. til regnskapsfører/annen administrasjon. Kunstneren som ansetter assistent er ansvarlig for utbetaling av lønn med skattetrekk, opparbeidede feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring. 

50 prosent av tilskuddet utbetales når kontrakten returneres sammen med en kopi av signert arbeidsavtale med vilkår og planer for samarbeidet mellom etablert kunstner og assistent. De resterende 50 prosentene utbetales på anmodning etter seks måneder. Da skal også en kort statusrapport og regnskap for det første halve året legges ved. Den etablerte kunstneren beskriver her hva som er gjennomført, hvilket faglig utbytte assistenten har hatt av samarbeidet og hva som er oppnådd så langt.  

Dersom arbeidet skal utføres andre steder enn oppgitt adresse, skal assistentens reiseutgifter dekkes av den etablerte kunstneren.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fastsatt frist. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i avtalen mellom etablert kunstner og assistent, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker (den etablerte kunstneren) skal sende inn rapport senest tre måneder etter sluttdatoen for ansettelsesforholdet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. 

Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av planer som fremgår i avtalen, videre beskrives samarbeidet og hva som er gjennomført og oppnådd i perioden, gjerne supplert med visuelt materiale. Assistenten lager en egen rapport som beskriver ansettelsesperioden og hvordan kunstnerskapet har utviklet seg.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av ordningen plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.