Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning - Kulturrådet

Litteraturformidling

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen vil fremover ha tre søknadsfrister i året.

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur primært på norsk, samisk og de nasjonale minoritetsspråkene − blir profesjonelt formidlet til et bredt sammensatt og allment publikum. Ordningen skal bidra til at det inkluderes et mangfold av medvirkende på litteraturscenene i Norge, og stimulere til nyskaping og nye former for programmering og formidling.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til: 
   a)  Litteraturfestival – her forstått som en litteraturfestival som blir arrangert årlig eller med annen fast frekvens, som har minst to dagers varighet og fortrinnsvis mottar tilskudd fra egen region. Det kan også søkes om tilskudd til første gangs gjennomføring av en litteraturfestival, da uten særlig krav til regional finansiering.

   b)  Litteraturarrangement – dvs. enkeltarrangement og arrangementsrekker.

   c)  Annen type litteraturformidling – dvs. enkeltstående tiltak/prosjekter som formidler litteratur, og som ikke faller inn under søknadskategoriene a eller b.

   d)  Formidlingsvirksomhet – betyr i denne sammenhengen en virksomhet som hovedsakelig driver med formidlingsaktivitet på langsiktig basis, og som ikke faller inn under de andre søknadskategoriene. Kategorien har egen søknadsfrist, og det stilles særskilte krav til søknaden, jf. pkt. 6.

Tilskuddsordningen inkluderer skriftlig, muntlig, levende (‘live’), audiovisuell og digital formidling, som for eksempel forfatterintervjuer, litteraturopplesninger, litteraturperformancer, formidlingsturneer, podkaster, dokumentarfilmer (filmportretter av forfattere, deres forfatterskap o.l.), seminarer og konferanser.

Det kan søkes om tilskudd til litterære bestillingsverk/oppdragsverk og skrivekurs, men kun når disse er satt inn i en formidlingssammenheng. Det er formidlingssammenhengen som vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Hvem kan søke?

Ulike formidlere av litteratur kan søke om tilskudd gjennom ordningen, slik som litteraturfestivaler, arrangører, forfattere, oversettere og skoler. Søknader fra bibliotek vil bli behandlet, men vil særlig vurderes opp mot Nasjonalbibliotekets utlysninger av økonomiske midler til bibliotek.

For å søke om tilskudd til litteraturfestival eller formidlingsvirksomhet (jf. pkt. 3 a og d) må søker ha organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Hva kan du ikke søke om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til:
•    tiltak som faller utenfor Kulturfondets formål, se Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond § 1
•    tiltak som faller utenfor ordningens formål, se pkt. 1
•    aktivitet som er gjennomført før søknadsfristen
•    formidlingstiltak som ikke også involverer profesjonelle faglig og kunstnerisk medvirkende
•    det som i hovedsak kan oppfattes som markedsføringstiltak
•    dekking av underskudd
•    tiltak som har fått avslag tidligere samme år.

Det gis vanligvis ikke tilskudd til:
•    formidlingstiltak som ikke er offentlige eller allment tilgjengelige
•    investering i utstyr eller fysisk infrastruktur
•    gratisarrangementer, med mindre de er for barn og unge eller har en særskilt begrunnelse 
•    å øke tidligere bevilgninger fra denne tilskuddsordningen til samme tiltak
•    søkere som ikke har rapportert på tidligere tilskudd innen rapporteringsfristen.

Unntak fra disse punktene kan vurderes i spesielle tilfeller. Behovet for unntak må være godt begrunnet i søknaden. 

Krav til søknaden

Søknaden leveres via Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningsteksten må leses grundig.

Les også hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde:

I søknadsskjemaet må søker presentere en prosjektbeskrivelse som beskriver hva som skal formidles og hvordan det skal formidles, og oppgi navn på personer/grupper/organisasjoner som er medvirkende. Eventuelle viktige samarbeidspartnere skal nevnes. Budsjettet må reflektere at kunstnerisk og faglig medvirkende, som et minimum, betales i tråd med gjeldende eller anbefalte honorarsatser.  

Kulturrådet fullfinansierer vanligvis ikke tiltak. Søkere må budsjettere med andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. 

Tilleggskrav:
a)    Litteraturfestival: Program/programskisse. Dersom tiltaket har vært gjennomført tidligere, bør program fra siste gjennomføring/år også legges ved. 

b)    Litteraturarrangement: Program/programskisse. Dersom tiltaket har vært gjennomført tidligere, bør program fra siste gjennomføring/år også legges ved.

c)    Annen type litteraturformidling: Relevant vurderingsmateriale.
 
d)    Formidlingsvirksomhet: I søknadsskjemaet må det redegjøres for formål for virksomheten, kort historikk, profil og rolle i litteraturfeltet. Overordnede programplaner og formidlingsstrategi for perioden som det søkes tilskudd til, må omtales. Faglige nøkkelpersoner og viktige samarbeidspartnere skal nevnes. Søknaden må vedlegges årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning fra foregående år, vedtekter (der det foreligger) og dokumentasjon på tidligere gjennomførte prosjekter. Søknader for påfølgende kalenderår sendes inn til søknadsfristen i september. 

Spesielle krav ved søknad om flerårig tilskudd:
Søker må kunne vise til sammenhengende drift i minimum tre år, og ha en organisasjonsmodell som sikrer profesjonalitet og kontinuitet. I søknadsskjemaet må det redegjøres for formål for virksomheten, kort historikk, profil og rolle i litteraturfeltet, med overordnede planer og formidlingsstrategi for perioden som det søkes tilskudd til. For søknad om flerårig tilskudd til litteraturarrangement og -festivaler, må det også vedlegges program/programskisse for det første året i søknadsperioden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline. 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Ved vurdering av alle søknader til Kulturfondet, legges det vekt på kunst- og kulturfaglige kvaliteter ved tiltaket. Søknaden vurderes opp mot ordningens formål (pkt. 1). 

Ved vurdering av den enkelte søknad, kan det legges særlig vekt på: 
•    faglig begrunnelse for, og formål med, tiltaket
•    egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling
•    god organisering og gjennomføringsevne 
•    lokal og regional forankring og medfinansiering.

Det forventes at kunstnerisk og faglig medvirkende, som et minimum, betales i tråd med gjeldende eller anbefalte honorarsatser, og at litteraturfestivaler, arrangører og formidlingsvirksomheter arbeider for å oppnå tilskudd fra lokale og regionale myndigheter.

Ved vurdering av søknad om langsiktig økonomisk tilskudd til litteraturfestivaler og formidlingsvirksomheter, legges det i tillegg vekt på: 
•    evne til utvikling og fornyelse
•    sunn økonomi og god ressursutnyttelse
•    at det ikke tas ut utbytte, men at eventuelle overskudd tilbakeføres til organisasjonens virksomhet eller egenkapital.

I en samlet vurdering av alle søknader og prioritering av de økonomiske midlene, tas det også hensyn til:
•    at litteraturformidlere får utviklingsmuligheter over hele landet
•    at det legges til rette for formidling av sjangre, boktitler og forfatterskap som får lite oppmerksomhet i offentligheten og/eller av markedet
•    at det formidles litteratur på nynorsk, samisk og nasjonale minoritetsspråk samt av forfattere med minoritetsspråklig bakgrunn
•    at barn og unge får et bredt, relevant og tilgjengelig litteraturtilbud
•    hvorvidt tiltaket bidrar til kompetanseutvikling og samarbeid på litteraturområdet
•    lokal, regional, nasjonal eller internasjonal betydning
•    redusert klima- og miljøbelastning 
•    geografisk fordeling av tilskuddsmidlene.

Kulturrådet mottar mange flere søknader enn det er midler til. Det betyr at utvalg og råd må gjøre strenge prioriteringer. Derfor vil også tiltak som vurderes som gode, kunne få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for litteratur, som er  oppnevnt av Kulturrådet.

Ved vurdering av alle søknader til Kulturfondet, legges det vekt på kunst- og kulturfaglige kvaliteter ved tiltaket. Søknaden vurderes opp mot ordningens formål (pkt. 1).

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter. Midler kan også øremerkes til deler av et prosjekt, dersom det er aktuelt.

Kulturrådet kan tildele ettårige tilskudd og flerårige tilskudd inntil tre år. Tilsagn om bevilgning for et kommende budsjettår, vil bli gitt med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Kulturfondet det aktuelle året.

Samlet søknadssum på ordningen er vanligvis høyere enn de økonomiske rammene som er til utdeling. Tiltak kan derfor få lavere tilskudd enn det er søkt om, uten at dette er nærmere begrunnet.

Spesielle forhold ved tildeling av flerårig tilskudd:
Litteraturfestivaler (søknadskategori a) som har mottatt årlig tilskudd på minimum kr 200 000 pr. år gjennom minst fem sammenhengende år, skal kunne forvente forutsigbarhet fra Kulturrådet med hensyn til tilskuddsnivå. Tilsvarende gjelder for formidlingsvirksomheter (søknadskategori d), hvor grensen er kr 500 000 pr. år over fem sammenhengende år. 

Dersom Kulturrådet ønsker å nedjustere tilskuddsnivået, eller utfase tiltaket, til slike litteraturfestivaler eller formidlingsvirksomheter, skal tilskuddsmottaker bli varslet, slik at det er anledning til å ivareta festivalens eller virksomhetens forpliktelser og justere aktiviteten. Endring i tilskuddsnivå eller begynnende utfasing kan skje først året etter at varselet er mottatt. Ved utfasing, vil tilskuddet reduseres med en nærmere angitt prosentandel av siste bevilgede beløp. 

Dersom disse søkernes virksomhet, eller forutsetningene for videre drift, grunnleggende endrer karakter fra ett år til et annet, kan det vedtas opphør av videre tilskudd fra ordningen uten forutgående varsling. 

Ved andre spesielle forhold (for eksempel mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, manglende grunnlag for videre drift eller vesentlig reduksjon av Kulturrådets budsjettrammer), kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Tildelingsbrevet beskriver hvordan tilskuddet vil bli utbetalt. Vanligvis gjelder følgende: Første del av tilskuddet, 80 prosent, utbetales innen tre uker etter at vilkårene for å motta tilskuddet er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 prosent, utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som står i tildelingsbrevet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Eventuelle vesentlige endringer i innhold, budsjett eller tidsplan for tiltaket, må godkjennes av Kulturrådet, før tilskuddet kan brukes.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom en tilskuddsmottaker har fått et flerårig tilskudd, men har redusert aktiviteten sin vesentlig i forhold til det som er beskrevet i søknaden, kan tilskuddet bli redusert eller falle bort.

Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet etter forutsetningene eller hvis det er andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og/eller kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal være synlig i trykksaker og på nettsider at tiltaket er støttet av Kulturfondet.

Logo kan lastes ned her

Arrangører skal, så langt det er mulig, legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne har tilgang til arrangementer. Personer med nedsatt funksjonsevne har krav på at ledsager kan være med uten ekstra kostnad. 

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med gjeldende lover og regler. 

To fribilletter eller akkreditering for to personer skal gis Kulturrådet på forespørsel.

Rapportering og regnskap

Alle som får tilskudd fra Kulturfondet, skal sende rapport og regnskap til Kulturrådet innen tre måneder etter tiltakets sluttdato.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Rapport og regnskap skal leveres i Kulturrådets rapporteringsskjema, gjennom den elektroniske søknadsportalen i Altinn. Rapporten skal beskrive gjennomføringen av tiltaket, og regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt. Tildelingsbrevet redegjør nærmere for hvilke krav som gjelder for rapport og regnskap, om det er spesielle betingelser for tilskuddet eller krav til dokumentasjon. 

Dokumentarfilmer er unntatt fra den generelle bestemmelsen ovenfor om innsending av rapport. Tilskuddsmottaker skal kun sende prosjektregnskap og ett eksemplar av filmen som har fått innvilget støtte, til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Regnskapet må settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og finansieringsplan.

Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Dersom det ikke er avtalt utsettelse av tiltaket med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt eller virksomhet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Kulturfondet, og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan, skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i tildelingsbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. 

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.