Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen lyses kun ut én gang. Søknadsfrist 2. juni 2022 kl. 13:00

Formål

Formålet er å utvikle nyskapende løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Tematisk ramme

Kunstnere publiserer, ikke bare for å dokumentere og kontekstualisere over eget virke, men også med ideen om boka som et kunstverk i seg selv. Gjennom tilskuddsordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling bidrar Kulturrådet til utgivelser av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker) i Norge. Kulturrådet støtter også ulike distribusjons- og formidlingstiltak gjennom prosjektstøtte visuell kunst og arrangørstøtte visuell kunst. Nå utlyser Kulturrådet 1,6 millioner kroner til pilotprosjekter som kan styrke distribusjons- og formidlingsleddet i kunstbokfeltet ytterligere.

Det er et behov for å styrke distribusjon og formidling av kunstnerbøker fordi utgivelsene faller utenfor eksisterende strukturer for litteratur. Bøker om kunst og bøker som kunst blir i stedet presentert og solgt i nisjebokhandler, gallerier, i forbindelse med kunstnersamtaler etc. Småbokforlag eller frittstående publiseringsplattformer er gjerne utgivere. Bøkene kommer ofte i små opplag eller kan være enkelteksemplarer. Kunstbokbransjen er preget av stram økonomi og manglede strukturer for distribusjon, formidling og innkjøp. 

Hensikten med utlysningen er både å kartlegge og å prøve ut innovative strukturer for distribusjon og formidling, slik at kunstbøkene kan nå ut til flere. Vi ønsker å motta søknader om ambisiøse prosjekter som undersøker denne utfordringen praktisk og metodisk. Prosjektene kan være praktiske eller rene mulighetsstudier, og skal munne ut i en presentasjon i et avsluttende seminar. Kunnskapen og erfaringene bør være overførbare til andre aktører i feltet.
 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd inntil 400 000 kroner, eksempelvis til:

 • utvikling av distribusjonsnettverk eller sentral for distribusjon av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker)
 • utvikling av kunstbokhandel, fysisk eller på nett
 • kunstbokmesse
 • kunst- og kunstnerbøker som tematisk del av kunstutstilling
 • formidlingsprogram, seminarer, kunstner- og forfattersamtaler
 • utvikling av innkjøpsordning eller abonnementsordning
 • forsøk rettet mot folkebibliotek og bibliotek med en nærhet til det visuelle kunstfeltet
 • strukturelle undersøkelser av, eller forskning på kunstbokfeltet
 • med mer

Budsjett 1,6 millioner kroner - maksimalt tilskudd 400 000 kroner. Varighet på prosjektene er inntil femten måneder, og prosjektet må være avsluttet senest 31. desember 2023.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • dekking av underskudd
 • undervisningsmateriell
 • student- og utdanningstiltak
 • gjestekunstneropphold og reisevirksomhet
 • utsmykking/permanente kunstverk i offentlige rom. Det henvises til KORO – Kunst i offentlige rom
 • Kulturrådet støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. Det henvises til Office for Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts
   

Hvem kan søke?

Aktører i det profesjonelle kunstbokfeltet kan søke. Søkere kan være: forlag, kunstbokhandlere, messer, bibliotek, visningssteder, fotobokfestivaler, litteraturhus, formidlingsgrupper, publiseringsplattformer, interesseorganisasjoner etc. Også enkeltpersoner som kan vise til en praksis innenfor feltet som går ut over eget kunstnerskap, kan søke. Det oppfordres til samarbeid. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for deltakere og andre medvirkende - samles i én PDF-fil
 • skisse av prosjektet, bilder og annen dokumentasjon av tidligere prosjekter - samles i én PDF-fil.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Trenger du hjelp underveis i utfyllingen av søknadsskjema?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

OBS! Vi beklager en feil i søknadsskjema: I feltet «Prosjektperiode» er tillatt sluttdato senest 30.12.2022. (Skulle vært 30.12.2023) Sett inn dagens dato – til 30.12.22, for å unngå feilmelding ved skjemakontroll og innsending. Den korrekte prosjektvarigheten kan istedenfor skrives øverst eller nederst i feltet for «Prosjektbeskrivelse». Vi minner om at prosjektet må være avsluttet senest 30.12.2023.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og tematiske ramme, samt Kulturrådets overordnede strategi for det visuelle kunstområdet, vurderes også. Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer av:

Arrangørutvalget for visuell kunst

Disse er oppnevnt av Kulturrådets. Arrangørutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål.

Beregning av tilskudd

Tildelingsbeløp beregnes ut fra den totale avsetningens begrensninger og antall innkomne søknader. 

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport, regnskap og dokumentasjon på ferdigstilt prosjekt senest tre måneder etter sluttdatoen som søker selv oppgir for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidpunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapport ikke leveres innen fristen.

Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Rapporten og dokumentasjonen skal oppsummeres i en presentasjon på prosjektets avsluttende seminar. Honorar for dette anses som dekket av tilskuddet, men eventuelle reisekostnader vil bli dekket.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og tilskudd fra andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.