Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Møteplasser og kulturarenaer for romanifolket/taterne 

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen har forlenget søknadsfrist til 18. oktober 2023.

Vi tilbyr møter med og oppfølging av interesserte søkere frem mot søknadsfristen. Les mer under punktet Veiledning på denne siden.

 

Les nøye gjennom teksten på denne siden før du sender søknad.

 

Få tips om hvordan du søker, hvordan søknaden behandles med mer

Formål

Den kollektive oppreisningen har som formål å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Denne utlysningen skal spesifikt bidra til etablering og drift av kulturarenaer og møteplasser for romanifolket/taterne og et besøkende publikum. 

Se oppsummeringen fra informasjonsmøtet her:

 

Åpne alle

Hvem kan søke?

Privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og virksomheter med tilknytning til romanifolket/taterne kan søke.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til forprosjekter for etablering av møteplasser og kulturarenaer som skal styrke egenorganisering og synliggjøring av romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Søknaden kan også inneholde planer for minoritetspolitisk aktivitet og et rådgivningstilbud med romanifolket/taterne som målgruppe.

For utlysningen for 2023 til forprosjekter er øvre tilskuddsbeløp kr 300 000. Det kan søkes tilskudd for en periode på inntil ett år.

Det kan søkes tilskudd til å utvikle følgende forhold (lista er ikke uttømmende):

Organiseringen av møteplassen

 • juridisk eieform
 • mulige samarbeidspartnere
 • mulige plasseringer
 • fremtidig ressursbehov og organisering
 • muligheter for samlokalisering med andre aktører

Drift av møteplassen

 • hvordan møteplassen skal driftes
 • mulige finansieringskilder
 • planer for fremtidige egeninntekter (utleie, salg og billettering)

Kostnader knyttet til ombygging eller oppgradering av lokalet/bygget

 • behovsanalyse knyttet til bygg, fysisk infrastruktur og uteareal
 • kostnadsanalyse knyttet til bygg, fysisk infrastruktur og uteareal
 • avklaring av reguleringsbestemmelser i nærområdet
 • avklaring av honorar til arkitekt og andre fagpersoner

Innhold og aktivitet

 • hvordan møteplassen skal benyttes
 • hvilke funksjoner møteplasen skal ha
 • hva arealene skal brukes til
 • hvilke kulturaktiviteter arenaen skal ha

Dette støttes ikke over denne ordningen

 • prosjekter som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet
 • videre ordinær drift
 • generelt vedlikehold av bygg eller utstyr
 • prosjekter som er i strid med lov om offentlige anskaffelser

Krav til søknaden

Obligatoriske vedlegg og andre krav til søknaden er CV for sentralt medvirkende i prosjektet slik som arkitekt, prosjektleder eller andre ansvarlige.

Du kan også legge ved andre dokumenter som utdyper eller underbygger opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet.
 

Vurdering av søknaden

Det blir gjort en helhetlig vurdering av søknadene. Vi legger vekt på

 • forankring hos romanifolket/taterne
 • at det er planer for en bærekraftig organisering
 • at forprosjektet er godt forberedt og har god dokumentasjon
 • geografisk spredning
 • tidligere gjennomføring og rapportering for prosjekter (dersom søker har fått tilskudd tidligere)

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før utfylling av skjemaet, og kontakt brukerstøtte ved problemer med pålogging eller innsending av vedlegg.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: Mac = Safari. Windows =Chrome.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Saksbehandlingen følger Forvaltningslovens bestemmelser. De registrerte søknadene gjennomgår først en formaliakontroll, hvor våre søknadsbehandlere sjekker at skjemaet er riktig utfylt (alle obligatoriske felt). Ved behov kan vi be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter. Kulturdirektoratet kan også kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.

Etter den første gjennomgangen, behandles søknadene samlet og det lages en innstilling. Innstillingen legges frem for Kulturdirektoratets ledelse som fatter vedtak.

Alle søkere får et vedtaksbrev når prosessen er avsluttet. Vedtakene publiseres også på nettsidene våre.

Normal behandlingstid er to-tre måneder.

Hvordan utbetales tilskuddet?

Utbetaling av tilskudd

Dersom søknaden innvilges, får søker tilsendt en kontrakt i Altinn. Kontrakten må aksepteres og returneres til Kulturdirektoratet, og tildelingen utbetales etter en 80/20 modell. Altså 80 % av beløpet i etter signert kontrakt, og resterende 20 % når rapport og regnskap er godkjent.

Ved signering skal eventuelt oppdatert budsjett og gjennomføringsplan legges ved kontrakten. Dersom støtten er mindre enn omsøkt, eller støtten er øremerket deler av prosjektet, skal et nytt, balansert budsjett legges ved kontrakten.

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Kan jeg endre eller utsette prosjektet?

Dersom omstendighetene endrer seg, kan du søke Kulturdirektoratet om å omdisponere, endre eller utsette prosjektet. Søknaden må først innvilges av Kulturdirektoratet før det kan gjøres endringer i prosjekt eller budsjett.

Kan Kulturdirektoratet holde tilbake midler eller gjøre en etterkontroll etter at rapporteringen er godkjent?

Dersom Kulturdirektoratet ikke mottar rapport og regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Vi kan også gjøre en ny kontroll av rapportering og bruken av midler. Det er fordi at noen ganger kan nye opplysninger danne grunnlag og skape behov for en etterkontroll, selv om prosjektet er godkjent og avsluttet. Tilskuddsmottageren er forpliktet til å legge til rette for kontrollarbeidet.

Dersom det avdekkes mislighold, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling. Det samme gjelder hvis det viser seg tilskuddet er gitt på grunnlag av feil opplysninger eller at foreligger andre vesentlige brudd på kontrakten.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Tilskudd over 200 000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor.

Se mer om hva du skal ha med i rapport og regnskap her

Andre betingelser

Kulturdirektoratet forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med offentlig lovverk. Det forutsettes at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet gjennom tekst og bruk av logo.

Logo kan lastes ned her

Dersom det selges billetter, forutsetter Kulturdirektoratet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede får gratis billett for sin ledsager, eller at det gis tilbud om en rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kan jeg klage på avslag?

Ja, du kan klage på et avslag. 

Ifølge forvaltningsloven kan du klage på Kulturdirektoratets vedtak til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. I klagen er det viktig å begrunne hvorfor du mener avgjørelsen er feil, og å sende inn nye opplysninger dersom det finnes. Klagen sendes til Kulturrådet for ny behandling, og dersom avslaget ikke endres, sendes saken til KDD som fatter en endelig avgjørelse.

Veiledning

Vi tilbyr møter med og oppfølging av interesserte søkere frem mot søknadsfristen. Ta kontakt med en av våre kolleger dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.