Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen vil fremover ha tre frister i året.

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Om ordningen

Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift. Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band. Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september.

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at et bredt spenn av musikkuttrykk blir tilgjengelig for publikum over hele landet.

Ordningen skal bidra til å gi musikere, artister, ensembler og band profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt.

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Nye stemmer: Musikksatsing på større musikalsk og kulturelt mangfold

Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd har også i 2024 satt av inntil 2 millioner kroner til ekstra satsing på større musikalsk og kulturelt mangfold blant musikere, artister, ensembler og band.

Utvalget har gitt satsingen navnet «nye stemmer», og ønsker med den å satse ekstra på turnéprosjekter med mangfold og bredde innen utøvermiljøer, kunstneriske og musikalske uttrykks- og tenkemåter, programkonsepter, kjønn, med mer. De ønsker gjennom satsingen å særlig støtte musikere, artister, ensembler og band innen folkemusikk/tradisjonsmusikk, innen minoritets- og innvandrerkulturer og innen ulike musikalske subsjangere.  

Hvordan søke tilskudd?

Satsingen er en del av den ordinære tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd. Les ordningens nettsider og retningslinjer nøye og fyll ut søknadsskjema (se lenger ned på siden).

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er sjangeråpen, og små og store aktører innen det profesjonelle utøverfeltet kan søke: musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat. Støtteapparat plikter å involvere partene de representerer når de søker for dem. Det stilles ingen krav til organisasjonsform.

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se «Vurdering av søknaden».

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Konsert- og turnéprosjekter. Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert- og turnévirksomheten kan inngå i søknaden. Prosjektperioden kan være på inntil ett år.
 • Helårig eller flerårig virksomhet og drift av ensembler og band. Søknaden må være bygget opp rundt utbredt konsert- og turnévirksomhet. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift isolert. Flerårig tilskudd forutsetter at ensemblet/bandet har vært i sammenhengende drift i minimum tre år.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes om tilskudd til

Det kan normalt* ikke søkes om tilskudd til

 • konsertvirksomhet som ikke er offentlig eller allment tilgjengelig
 • en enkeltstående konsert
 • konsertvirksomhet uten billett- eller honorarinntekter
 • konsertvirksomhet der det ikke er budsjettert med utøverhonorar 
 • konsertvirksomhet med utøvere under utdanning

* Unntak kan vurderes ved særskilte forhold eller behov.

Vurdering av søknadene

I vurderingen av søknadene blir det lagt overordnet vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. Søknadens relevans i forhold til tilskuddsordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også.

I den samlede vurderingen av søknadene blir det lagt vekt på at ordningen skal

 • ivareta et mangfold av uttrykk og musikalske sjangre, og prioritere et bredt spekter av ulike prosjekter med blikk for både tradisjoner, nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter
 • ivareta et mangfold av utøvermiljøer og komme både etablerte aktører og nye konstellasjoner til gode
 • bidra til at konserter og turneer når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn
 • bidra til konsertvirksomhet i både inn- og utland, med særlig vekt på virksomhet i Norge i den samlede prioriteringen 
 • ta hensyn til kjønnsbalanse og geografisk bredde i utøvermiljøer, repertoar og nedslagsfelt

I vurderingen av den enkelte søknad blir det lagt vekt på

 • prosjektets og utøvernes kunstneriske kvaliteter og egenart 
 • aktivitetsomfang, gjennomføringsevne og kunstnerisk utviklingspotensial
 • prosjektets og budsjettets realisme  
 • bærekraftig og hensiktsmessig ressursutnyttelse, for eksempel gjennom merbruk av verk og produksjoner, og gjennom god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger vil også bli lagt vekt på i vurderingen av søknaden. 

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter eller søknader som involverer slike virksomheter, blir det lagt vekt på

 • om prosjektet det søkes tilskudd til ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om prosjektet fremmer samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet
 • virksomhetens egeninnsats i prosjektet
 • virksomhetens grunnfinansiering
 • om prosjektet tilbyr tjenester og infrastruktur til det frie feltet

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter eller enkeltvirksomheter, og det forutsettes at søker kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Unntak kan vurderes ved særskilte forhold eller behov. 

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor tilskuddsordningen, kan tilskuddet bli redusert deretter.

Søkere som over en uavbrutt periode på tre år eller mer har mottatt tilskudd til helårig eller flerårig virksomhet kan forvente forutsigbarhet. Fast eller prisjustert tilskuddsnivå kan ikke forventes, men eventuelle vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd vil skje gradvis og/eller etter forutgående varsling. Dette med mindre søkers virksomhet endrer grunnleggende karakter fra ett år til et annet. Da kan det vedtas vesentlig reduksjon eller opphør av videre tilskudd uten forutgående varsling.

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som mangler obligatoriske vedlegg eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Velg riktig søknadsfrist

Tilskuddsordningen har tre søknadsfrister i året. Man kan søke om tilskudd til alle fristene, men om man oppfyller ett eller flere av følgende kriterier kan man kun søke om tilskudd for hele kalenderår, og kun ved hovedsøknadsfristen i september:

 • Dersom du søker om et beløp på kroner 500 000 eller mer.
 • Dersom du søker om flerårig tilskudd (to eller tre år).
 • Dersom du har vesentlige utgifter til fast lokalleie, ansatte, kontordrift o.l.

Dersom ingen av punktene er relevante, står man fritt til å søke ved alle de tre søknadsfristene.

Konkretiser og beskriv aktiviteten

Søknaden må inneholde konkrete konsert- og turnéplaner og en presentasjon av musikken/programmet som skal fremføres og eventuelt sammenhengen det inngår i. Ved søknad om flerårig tilskudd gjelder det samme for samtlige søknadsår.

Det er ikke krav om at det er inngått avtaler med arrangører eller spillesteder på søknadstidspunktet, men grunnlaget for de oppsatte konsert- og turnéplanene bør kommenteres i søknaden.

Statstilskudd

For at samarbeidsprosjekter som involverer institusjoner som orkestre og kor med fast årlig statstilskudd unntaksvis skal kunne bli prioritert, forventes det at den aktuelle institusjonen bidrar betydelig økonomisk inn i prosjektet. Dette skal fremkomme av budsjettet, og kan eventuelt omtales nærmere i prosjektbeskrivelsen.

Legg ved obligatoriske vedlegg

 • 3-5 representative og relevante lydeksempler i mp3-format. Dersom det er relevant for å belyse prosjektet kan også videoeksempler i mp4-format legges ved. 
 • Spesifisert budsjett. For hjelp til utfylling: Se hjelpetekstene under enkeltpostene i søknadsskjemaets budsjettskjema. Noen hovedmomenter:
 • Støtteordninger/fond, offentlige og private tilskudd og salgsinntekter skal spesifiseres og navngis. 
 • Billett-/honorarinntekter skal spesifiseres per arrangement
 • Musikerhonorarer (konsert, innøving, preproduksjon osv.), andre honorarer (tekniker, produsent, dirigent osv.) og reise/opphold/diett skal spesifiseres pr arrangement pr person. 
 • Eventuelle utgifter til administrasjon og management må spesifiseres. Beregningsgrunnlaget (årslønn, satser, timeantall, prosentandel osv.) skal fremkomme i budsjettet. 
 • Eventuelle driftsutgifter skal spesifiseres

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hvem vurderer?

Søknadene behandles i musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd, som oppnevnes av Kulturrådet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se punktet under.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd på over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

For prosjekter som har mottatt tilskudd før denne søknadsfristen er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplanen må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Avhengig av endringenes omfang og art kan tilskuddet i noen tilfeller bli redusert eller falle bort.

Søknad sendes til post@kulturradet.no. Husk å oppgi prosjektnummer.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap i Altinn senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. En eventuell utsettelse av rapporteringsfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Tilskuddsmottakere med revisjonsplikt og tilskudd for hele kalenderår vil, dersom det søkes om det, automatisk få utvidet rapporteringsfristen til 1. juni i året etter det aktuelle tilskuddsåret.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Rapporten må inneholde en komplett konsertoversikt, informasjon om medvirkende, program og eventuell øvrig virksomhet som omfattes av tilskuddet.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Søkere som opererer med årsregnskap, må i tillegg legge ved et detaljert prosjektregnskap. Vesentlige poster som utøverhonorarer, reisekostnader, honorarer fra spillesteder og tilskudd skal spesifiseres. I tillegg skal hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Les kontrakten nøye for fullstendig informasjon om krav til rapporten og regnskapet.

Se eventuelt også generelle tips til hva rapporten og regnskapet bør inneholde. 

Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Tilbakehold, tilbakebetaling, reduksjon og bortfall av tilskudd

Ved manglende innsending av rapport og regnskap innen fastsatt frist vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake, og vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Dersom det i rapporten fremkommer vesentlige endringer i prosjektet i forhold til søknaden eller godkjente oppdaterte planer, kan tilskuddet bli redusert eller falle bort - avhengig av endringenes omfang og art.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet har fått tilskudd fra Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal fremkomme av rapport og regnskap.

Tilskuddsmottakere må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn. Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første varselet kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i meldingsboksen din i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller siste del av tilskuddet automatisk.

Navnene på budsjettpostene i rapportskjemaet er noe forskjellige fra navnene på budsjettpostene i søknadsskjemaet. Her finner du et referansebilde som viser budsjettpostene slik de originalt var navngitt i søknadsskjemaet og slik de nå er navngitt i rapporteringsskjemaet:

Budsjettpostene i søknadsskjemaet Budsjettpostene i rapportskjemaet
Administrasjonsutgifter Egen administrasjon
Andre driftsutgifter Driftsutgifter
Andre utgifter (skal kommenteres) Andre utgifter
Honorar artist/utøver Konserthonorar musikere
Honorar kunstnere Annet honorar musikere
Honorar/lønn andre Honorar andre
Leie av lokaler Leie av lokaler
Leie av teknisk utstyr Leie av teknisk utstyr
Management Management
Markedsføring Markedsføring
Materialer Produksjonskostnader/materialer
Reise/diett/opphold Reise, diett, overnatting
Booking Booking