Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Under tilskuddsordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet kan det søkes tilskudd til enkeltarrangementer og til arrangementsrekker, til ettårig eller flerårig arena- og arrangørutvikling, og langsiktig virksomhetstilskudd for etablerte tverrfaglige aktører, arenaer og arrangører.

 

Arrangementene/virksomheten må ha høy grad av flerkunstnerisk innhold og/eller tverrfaglighet.

 

En flerkunstnerisk profil vil legge vekt på å løfte frem og vise flere ulike kunstarter, kunstneriske og kulturelle uttrykk i et likeverdig forhold. Kulturelt tverrfaglig innhold er definert som arrangementer/aktiviteter som bidrar til tverrfaglig refleksjon, analyse, kunnskapsformidling og dialog om kunst og annen profesjonell kulturell virksomhet og/eller kulturarv, om kunstens rolle og endringskraft i samfunnet, eller som omhandler tverrfaglige samarbeid og samhandling, på tvers av kunst- og kultursektoren og/eller med fag utenfor sektoren.

 

Ordningen har to søknadsfrister i året, i begynnelsen av mars og i begynnelsen av september. Det kan søkes tilskudd i fire ulike kategorier, og to av disse har bare søknadsfrist i september.

 

- Søknader til kategori 1: Enkeltarrangementer og arrangementsrekker kan sendes inn til fristen både i mars og september.

- Søknader til kategori 2: Forprosjekter, etableringstilskudd og tverrfaglige utviklingsprosjekter kan sendes inn til fristen både i mars og september.

- Søknader til kategori 3: Flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd kan kun sendes inn til fristen i september.

- Søknader til kategori 4: langsiktig virksomhetstilskudd kan kun sendes inn til fristen i september.

 

Dersom du har søkt den nå avsluttede ordningen tverrfaglige tiltak og trenger informasjon om rapportering e.l. så finner du den her:

 

Tverrfaglige tiltak (avsluttet)

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet har som formål å:

 • bidra til utvikling og gjennomføring av arrangement og arrangementsrekker hvor det vises og formidles profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper
 • stimulere til utvikling av og understøtte nye former for formidling og programmering av profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper.
 • bidra til å etablere, styrke og videreutvikle eksisterende arenaer, arrangører og aktører som viser og formidler profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold og som legger til rette for for profesjonell tverrkunstnerisk praksis.
 • bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer for profesjonell flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig virksomhet som er underdekket i et nasjonalt perspektiv.
 • sikre forutsigbare driftsrammer for tverrfaglige kulturvirksomheter (arenaer, arrangører og aktører) som legger til rette for visning og formidling av profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper, som legger til rette for profesjonell tverrkunstnerisk praksis, og som kan vise til kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt
 • bidra til samspill og kompetansedeling i kultursektoren mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • bidra til å sikre en bredde av uttrykk, stemmer, sjangre og kunstneriske praksiser i hele landet, samt bred rekruttering til kunst- og kulturfeltet både på skaper/utøversiden, i arrangør- og formidlingsleddet og til publikum
Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til enkeltarrangementer og til arrangementsrekker, til ettårig eller flerårig virksomhetsstøtte, samt til kortere eller lengre utviklingsprosjekter som bidrar til å oppfylle ordningens formål.

Arrangementene/virksomheten det søkes tilskudd til, må bidra til og understøtte visning og formidling av flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et allment publikum.

Arrangementene/virksomheten må ha forankring i eller innretning mot den frie, prosjektbaserte kunst- og kultursektoren, involvere profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere, og ha høy grad av flerkunstnerisk innhold og/eller tverrfaglighet.

Flerkunstnerisk brukes i Kulturrådssammenheng om profilen på programmering og formidling i et arrangement eller på en arena/plattform (for eksempel i en festival). En flerkunstnerisk profil vil legge vekt på å løfte frem og vise flere ulike kunstarter, kunstneriske og kulturelle uttrykk i et likeverdig forhold.

Kulturelt tverrfaglig innhold er definert som arrangementer/aktiviteter som bidrar til tverrfaglig refleksjon, analyse, kunnskapsformidling og dialog om kunst og annen profesjonell kulturell virksomhet og/eller kulturarv, om kunstens rolle og endringskraft i samfunnet, eller som omhandler tverrfaglige samarbeid og samhandling, på tvers av kunst- og kultursektoren og/eller med fag utenfor sektoren.

Det kan søkes tilskudd innenfor fire ulike kategorier av tverrfaglig kulturvirksomhet:

Kategori 1) Enkeltarrangementer og arrangementsrekker

Det kan søkes tilskudd til enkeltarrangement (som festivaler, andre kulturarrangementer, seminarer og konferanser), eller til arrangementsrekker/programinnhold som går over lengre tid (inntil 12 måneder).

Arrangementet/arrangementene må skje innenfor en overordnet definert ramme, og ha en flerkunstnerisk/kulturelt tverrfaglig profil. Arrangementene må være åpne og tilgjengelige for et allment publikum.

Kategori 2) Forprosjekter, etableringstilskudd og tverrfaglige utviklingsprosjekter

Det kan søkes tilskudd til forprosjekter eller etableringstilskudd for nye flerkunstneriske/tverrfaglige kulturaktører (inkl. arenaer og arrangører), eller spesifiserte tverrfaglige og organisatoriske utviklingsprosjekter for allerede etablerte kulturaktører (inkl. arenaer og arrangører).

Det kan søkes tilskudd for en periode på inntil to år. Det kan vanligvis kun søkes om tilskudd til forprosjekt eller etableringstilskudd én gang for samme aktør/virksomhet/prosjekt.

Kategori 3) Flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd

Arrangører (inkl. festivalarrangører) med en flerkunstnerisk/kulturelt tverrfaglig profil og arenaer som understøtter profesjonell flerkunstnerisk/kulturelt tverrfaglig formidling og praksis, kan søke om flerårig tilskudd til utvikling og konsolidering for inntil tre år av gangen. Arrangøren må ha mottatt tilskudd under kategori 1 eller kategori 2 minst en gang tidligere, eller må kunne dokumentere gjennomførte prosjekter/aktiviteter/programmering i minimum ett år før søknadstidspunkt.

Det kan søkes om tilskudd til å dekke kostnader i forbindelse med programmering, lønn/honorar, utstillingsvederlag og kunstner-/artisthonorarer, lokaler (leie, internett, strøm), og andre administrative kostnader.

Kategori 4) Langsiktig virksomhetstilskudd

Tverrfaglige kulturvirksomheter (arenaer, arrangører, aktører) som har mottatt tilskudd under kategori 3 minst en gang tidligere, eller som kan vise til kontinuerlig aktivitetsnivå i en periode på minimum tre år før søknadstidspunkt kan søke om langsiktig virksomhetstilskudd. Virksomheten må ha profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt. Tilskudd skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.

Andre vilkår / forbehold

Kulturrådet kan velge å gi tilskudd under en annen kategori enn det søker har markert for i søknadsskjemaet, etter skjønnsmessig vurdering (med unntak av kategori 4, hvor det gjelder særegne regler for utfasing av tilskudd/overføring til annen kategori, jf. § 9 i retningslinjene for tilskuddsordningen).

Dette innebærer for eksempel at et tiltak som søker til kategori 3) flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd kan gis tilskudd under kategori 1) enkeltarrangementer og arrangementsrekker i stedet for, selv om tiltaket tidligere har mottatt tilskudd under kategori 3).

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til arrangementer/tiltak/virksomheter som faller utenfor Norsk kulturfonds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til arrangementer/virksomhet som i sin helhet kunne søkt tilskudd under andre ordninger innenfor Norsk kulturfond. Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som har utvikling og produksjon av kunstverk/åndsverk/oppsetninger/forestillinger som sitt primære formål (inkludert tverrkunstneriske produksjoner). Denne typen søknader kan bli administrativt avvist.

Under denne ordningen gis det ikke tilskudd til:

 • investering i utstyr og fysisk infrastruktur

Som hovedregel gis det ikke støtte til arrangementer/virksomhet som er gjennomført før søknad om tilskudd er innsendt.

Søknader for arrangementer/virksomheter som allerede har fått et vedtak om avslag vil ikke bli behandlet på nytt innenfor samme budsjettår, med mindre det er gjort vesentlige endringer og disse er tydelig beskrevet i den nye søknaden.

Det er normalt heller ikke mulig å søke om økning av allerede gitte tilskudd (for eksempel i tilfeller hvor det er gitt tilskudd for en flerårig periode).

Hvem kan søke?

Det er ulike krav til organisasjonsform og til tidligere aktivitet for den enkelte kategorien i ordningen. Se nærmere beskrivelser under.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler fra Norsk kulturfond.

Kategori 1) Enkeltarrangementer og arrangementsrekker

Privatpersoner og virksomheter, inkludert enkeltpersonforetak kan søke tilskudd.

Kategori 2) Forprosjekter, etableringstilskudd og tverrfaglige utviklingsprosjekter

Privatpersoner og virksomheter, inkludert enkeltpersonforetak kan søke tilskudd.

Kategori 3) Flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd

Kun virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret med en annen organisasjonsform enn enkeltpersonsforetak kan søke tilskudd. Virksomheten må i tillegg ha mottatt tilskudd under kategori 1 eller kategori 2 minst en gang tidligere, eller kunne dokumentere gjennomførte prosjekter/aktiviteter/programmering i minimum ett år før søknadstidspunkt.

Arrangører må kunne vise til rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet. Arenaer må ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet.

Kategori 4) Langsiktig virksomhetstilskudd.

Kun virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret med en annen organisasjonsform enn enkeltpersonsforetak kan søke tilskudd. Virksomheten må i tillegg ha mottatt tilskudd under kategori 3 minst en gang tidligere, eller kunne vise til kontinuerlig aktivitetsnivå i en periode på mimimum tre år før søknadstidspunkt.

Virksomheten må ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet. Virksomheten skal ha en organisasjonsmodell som sikrer faglig og administrativ profesjonalitet, uavhengig av enkeltpersoner, og som legger til rette for bruk av uavhengig kompetanse og dynamikk i det kunstneriske programmerings- og formidlingsarbeidet.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal før søknadsfristen går ut. Søknaden må tilfredsstille de krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Velg riktig søknadsfrist

Denne tilskuddsordningen har søknadsfrist i mars og i september. Søknader til kategori 3) flerårig arena- og arrangørtilskudd og kategori 4) langsiktig virksomhetstilskudd kan kun sendes inn til søknadsfristen i september.

Obligatoriske vedlegg og andre krav til søknad

Alle søknader skal inneholde en beskrivelse av sentrale nøkkelpersoner i arrangementet/virksomheten (eksempelvis av søker selv, av styremedlemmer og medlemmer i evt. kunstneriske råd el.l.), av sentrale samarbeidspartnere, og av de mest relevante medvirkende fagpersoner og kunstnere, fortrinnsvis i form av CV’er (som vedlegg).

Søknader om tilskudd til arrangementer/arrangementsrekker skal inneholde beskrivelse av faglig og kunstnerisk program (minimum i form av programskisse), med mindre det er særlige grunner til at dette ikke lar seg gjøre. Dette må i så fall beskrives i søknaden.

Søknader om støtte til gjentagende arrangementer (som festivaler) og arrangørvirksomhet skal ha fjorårets program eller programmet for sist gjennomførte arrangement vedlagt, med mindre det er særlige grunner til at dette ikke lar seg gjøre. Dette må i så fall beskrives i søknaden.

Ved søknad om flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd (i kategori 3), skal det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse. Det skal også legges ved dokumentasjon av vedtekter og av styresammensetning (som vedlegg). Det bør også redegjøres for planer for langsiktig driftsmodell for virksomheten, samt leiekontrakt eller annen dokumentasjon på eiendoms- eller leieforhold der hvor det er relevant (som vedlegg).

Andre vedlegg enn de obligatoriske skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet.

Det kan eksempelvis være hensiktsmessig å legge ved spesifiserte budsjetter som begrunner søknadsbeløp, særlig for søknader om tilskudd over flere år eller ved høye søknadssummer (mer enn 500 000 kroner).

Det forventes at det budsjetteres med billettinntekter i søknader som omfatter arrangementer for et allment publikum. Utelatelse av billettinntekter for slike arrangementer må begrunnes i søknaden.

Søknader til kategori 4) langsiktig virksomhetstilskudd skal i tillegg ha følgende obligatoriske vedlegg:

 • Budsjettskjema utfylt med regnskapstall for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år og budsjett for kommende år
 • Virksomhetens vedtekter
 • Årsrapport og regnskap for foregående år, signert av styret
 • Revisjonsberetning fra foregående år

Last ned mal for økonomioppsett for langsiktig virksomhetstilskudd

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Har du tekniske utfordringer med Altinn eller søknadsskjema? 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsskjema blir tilgjengelige én måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans for ordningens formål, rådets overordnede strategi og områdeplan for tverrgående og tverrfaglige satsinger blir også vurdert.

Grad av tverrfaglighet vurderes utfra arrangementets/virksomhetens formål og målsettinger og utfra sammensetning av fagkompetanse blant de mest sentrale medvirkende. Arrangementet/virksomheten må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere fra flere kunst- og kulturfelt.

Det forventes at det budsjetteres med billettinntekter i søknader som omfatter arrangementer for et allment publikum. Utelatelse av billettinntekter i budsjettet skal særskilt begrunnes. Gratisarrangementer prioriteres normalt ikke.

Det vil videre bli gjort en helhetlig vurdering av alle søknader ut fra hensyn som:

 • Egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling
 • God gjennomføringsevne, organisering og ressursbruk
 • Betydning for det lokale og regionale kulturtilbudet gjennom året
 • Steds- og publikumsbevissthet
 • Lokal og regional medfinansiering
 • Geografisk spredning av tilskuddsmidlene
 • Bevissthet omkring natur- og miljøbelastning i egen virksomhet

Ved søknader fra virksomheter med fast statstilskudd blir det videre lagt vekt på:

 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie, prosjektbaserte feltet
 • om tiltaket utvider virksomhetens dekningsområde eller arbeidsfelt i en tverrfaglig/flerkunstnerisk retning
 • om tiltaket fremmer utvikling, samspill og kompetansedeling i kunst- og kulturfeltet
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til

For søknader om tilskudd i kategori 2) forprosjekt, etableringstilskudd og tverrfaglige utviklingsprosjekter, og til kategori 3) flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd, vil det i tillegg kunne legges vekt på følgende momenter:

 • Faglig begrunnelse for infrastruktur- og/eller arenabehov
 • Innhold og aktivitet, basert på program-/formidlings-/produksjonsplaner
 • Faglig forankring, basert på en vurdering av hvilken kunst- og kulturfaglig kompetanse og ledelse som er involvert, og hvordan en kunstnerisk/faglig kvalitet skal sikres over tid
 • Hvorvidt det finnes et økonomisk grunnlag som sannsynliggjør at etablering og langsiktig drift lar seg gjennomføre
 • Langsiktighet i medfinansiering fra fylke og kommune.
 • God ressursutnyttelse, åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt
 • Lokal/regional forankring, steds- og publikumsbevissthet
 • Vilje til utforsking og utvikling, og til samhandling med aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Sosial bærekraft, tilgjengelighet og inkludering for alle publikumsgrupper

For søknader om tilskudd i kategori 4) langsiktig virksomhetstilskudd, vil det i tillegg legges vekt på følgende momenter:

 • Sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet
 • Bruk av uavhengig kompetanse og dynamikk i det kunstneriske programmerings- og formidlingsarbeidet
 • Organisasjonsmodell som sikrer faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet, uavhengig av enkeltpersoner
 • Honorarpolitikk og profesjonell honorering

Manglende rapportering eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren/prosjektet har fått tilskudd, vil bli vektlagt innenfor alle kategorier.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for tverrgående ordninger vurderer søknader til tilskuddsordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn, i samsvar med formålene til Norsk kulturfond, rådets overordnede strategi, områdeplanen for tverrgående og tverrfaglige satsinger, samt formålene for tilskuddsordningen.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke tiltak. Normalt støttes inntil 50% av totalbudsjettet. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Søknaden bør redegjøre for bakgrunnen for behov for finansiering fra Kulturfondet som overstiger 50% av totalkostnaden. Egenandel og egeninnsats kan inngå i budsjetteringen.

Kulturrådet fullfinansierer heller ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Aktører som søker tilskudd under kategori 3 flerårige arena- og arrangørutviklingstilskudd) og kategori 4) langsiktig virksomhetstilskudd, forventes å arbeide for å oppnå tilskudd fra lokale/regionale myndigheter. Dersom det er etablert en fast fordelingsnøkkel mellom stat og region/fylke, skal denne opprettholdes.

Kulturrådet kan stille krav om at tilskuddet kun kan brukes til definerte deler av arrangementet/tiltaket/virksomheten. Det vil i så fall bli orientert om dette i vedtaksbrevet (kontrakten for tilskuddet).

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling og andre betingelser

Utbetaling

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales normalt i rater. Tekst om detaljert vilkår for utbetaling av tilskudd fra denne tilskuddsordningen er under arbeid, og vil bli publisert så snart som mulig.

Bortfall og reduksjon av tilskudd – vilkår

Tilskuddet faller bort dersom det ikke er blitt akseptert innen akseptfristen (denne er oppgitt i kontrakten). Akseptfristen kan utsettes, men da må det sendes en skriftlig søknad om dette til Kulturrådet før  før fristens utløp.

Vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd for mottakere som har mottatt kr 50 000 eller mer årlig i en periode på tre påfølgende år eller mer under kategori 1) Enkeltarrangementer og arrangementsrekker og kategori 3) flerårige arena- og arrangørutviklingstilskudd, skal skje gradvis og/eller etter forutgående varsling.

Dersom virksomheten eller forutsetningene for videre drift grunnleggende endrer karakter fra ett år til et annet, kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet for tilskuddsordningen, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkår, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Særlige vilkår som kun gjelder for tilskudd som gis i kategori 4) Langsiktig virksomhetstilskudd:

Dersom en virksomhet over tid vurderes ikke å oppfylle de formål, holde det kvalitetsnivå eller fylle den rolle i kunst- og kulturfeltet som forventes for å motta langsiktig virksomhetstilskudd fra Norsk kulturfond, kan virksomheten miste tilskuddet. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsomfang enn det Kulturrådet mener er rimelig, kan Kulturrådet justere ned nivået på virksomhetstilskuddet. En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere aktivitetsnivået.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i tiltaket, budsjettet eller tidsplanen slik de fremkommer i søknad eller i vedlegg til akseptert kontrakt, må godkjennes av Kulturrådet, og det må sendes skriftlig søknad om dette innenfor de fastsatte aksept- og rapporteringsfristene (oppgitt i kontrakten)

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist for dette, vil den delen av tilskuddet som ikke er blitt utbetalt bli holdt tilbake, og vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at tiltaket er støttet av Norsk kulturfond.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Dersom det blir aktuelt med evaluering av tiltaket det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge dokumentasjon om Kulturrådet krever det.

Dersom det selges billetter til et arrangement som er støttet av Norsk kulturfond (fysiske eller digitale arrangementer), forutsettes det at minimum to representanter fra Kulturrådet gis tilgang. Ved fysiske arrangementer, forutsettes det også at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Regler for rapportering på tilskudd i de ulike kategoriene fremkommer av vedtaksbrev (kontrakten for tilskuddet). Normalt skal det sendes inn rapport og regnskap senest tre måneder etter tilskuddsperiodens slutt. Dersom det ikke er avtalt noe annet med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av arrangementet/virksomheten/prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen, målsettinger for tiltaket, og vilkår for tilskuddet.

Dersom deler av tilskuddet er gitt til en publikasjon eller annen form for fysisk utgivelse/produkt, skal tilskuddsmottaker sende ett eksemplar av ferdig produkt til Kulturrådet. Dersom det er gitt tilskudd til en digital utgivelse, et digitalt formidlet arrangement eller andre former for digitalt distribuert innhold, skal Kulturrådet gis tilgang.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenlignes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Det kan ikke tas ut utbytte av midler fra Norsk kulturfond. Det forutsettes at eventuelle overskudd tilbakeføres til virksomheten eller til organisasjonens egenkapital. Om arrangementer/tiltak/virksomheter går med overskudd, skal en eventuell omdisponering eller overføring av tilskuddsmidler fra Norsk kulturfond forhåndsgodkjennes av Kulturrådet.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

Tilskudd over 400.000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom tiltaket er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over 400.000 kroner.

Regnskap for tilskudd i kategori 1), 2) og 3) skal revideres etter endt prosjektperiode, dersom samlet tilskudd for hele perioden overskrider revisjonsgrensen. Dette gjelder også for flerårige tilskudd.

Regnskap for tilskudd i kategori 4) skal revideres årlig dersom samlet tilskudd for året overskrider revisjonsgrensen.

Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Disse må levere rapport fra revisjonsorganet.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.