Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ordningen ble avviklet i 2023. 

Formål

Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle og teste digitale verktøy, metoder og modeller, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og bedre tilrettelegging av informasjon til publikum. 

Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulere til økt egeninntjening. 

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Institusjoner som mottar tilskudd blir en del av et nettverk hvor erfaringer skal deles underveis og etter endt prosjektperiode. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturdirektoratets fagadministrasjon.

 

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Prosjekter der utvikling og testing av digitale verktøy, metoder og modeller for økt publikum og inntjening står sentralt. 
Det kan søkes tilskudd til prosjekter med inntil 18 måneders varighet.

Det kan for eksempel gis tilskudd til prosjekter som utvikler verktøy, metoder og modeller som kan bidra til: 
• gi økt inntjening 
• å nå nye og eksisterende publikumsgrupper 
• kunnskap om institusjonens publikum og/eller kunder 
• økt kulturturisme 

Det kan ikke søkes tilskudd til: 
• Ordinær drift 
• Innholdsproduksjon og kulturarrangementer 
• Tiltak som er gjennomført før søknadsfrist 
• Ordinære markedsføringskampanjer 
• Innkjøp av utstyr 

Hvem kan søke

Programmerende, produserende og formidlende ikke-kommersielle kulturinstitusjoner med helårsdrift og fast ansatte kan søke.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på følgende kriterier:

  • Muligheter for økt inntjening
  • Mål for å nå nye publikumsgrupper
  • Relevans og overføringsverdi for andre aktører 
  • Fokus på økt samhandling innenfor- eller på tvers av kunstfeltet
  • Innovasjon og nyskaping
  • Profesjonalitet i organisering og planer for gjennomføring
  • Prosjektets forankring i institusjonens mål- og strategiplan

Om tilskudd og beløp

Det kan søkes om inntil kroner 800 000,-. 

I prosjekter som har tre eller flere institusjoner/samarbeidspartnere, som til vanlig ikke er samorganiserte, kan høyere sum vurderes.

Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og helhetlig vurdering av søknaden. Hvis et tilskudd er lavere enn søknadssum, kan Kulturdirektoratet avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten 
beskrevet i søknaden eller forutsette at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.


 

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til at kulturinstitusjonen skal oppnå økt publikum og inntjening.

Prosjektet må ha tydelige mål og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må også beskrive hvordan prosjektet skal resultere i verktøy, metoder og modeller som har overføringsverdi til andre aktører.

Kulturdirektoratet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For søknader til utviklingsprogrammet vil det stilles krav til egenfinansiering. Egenfinansiering kan være egne midler og/eller bruk av institusjonens faste stillingsressurser. Egenfinansiering skal kvantifiseres med kronebeløp i prosjektbudsjettet.

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturdirektoratet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Obligatorisk vedlegg:

Et prosjektbudsjett som viser alle relevante inntekter og utgifter skal vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

OBS! Feil i søknadsskjema: I feltet «Prosjektperiode» er tillatt periode kun inntil 12. mnd. (Skulle vært inntil 18. mnd.) Varer prosjektet lenger enn 12 mnd., sett inn 12 mnd. for å unngå feilmelding ved skjemakontroll og innsending. Den korrekte prosjektvarigheten kan istedenfor skrives øverst eller nederst i feltet for «Prosjektbeskrivelse».

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden for kreativ næring

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling
Hele tilskuddet fra utviklingsprogrammet utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten. 

Revisjon 
For tilskudd over kr 400.000 skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturdirektoratet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Andre betingelser
Det stilles krav til at tilskuddsmottaker deltar i programmets nettverk underveis i prosjektet for å dele erfaringer.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.
Logo kan lastes ned her 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist
Tilskuddet faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet
Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplaner, må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturdirektoratet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Kulturdirektoratet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturdirektoratet krever det.
 

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Krav til hva regnskapet skal inneholde fremkommer i kontrakten.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn.  Les artikkel om strengere oppfølging. 

Hvis du har behov for å utsette rapporteringsfristen, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at en utsettelse kan vurderes. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut kan utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Tibakeførte midler vil komme annen kunst og kultur til gode.