Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Arrangørstøtte visuell kunst

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Ordningen skal styrke, opprettholde og utvikle arrangører i det visuelle kunstfeltet gjennom langsiktig virksomhetsstøtte.

Ordningen skal:

 • sikre bred formidling over hele landet av profesjonell samtidskunst
 • bidra til et mangfold av kunstuttrykk av høy kvalitet
 • bidra til faglig utvikling og større forutsigbarhet i programmering, planlegging og drift
Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om flerårig eller ettårig virksomhetsstøtte. Det kan søkes om tilskudd inntil tre år av gangen.

Ordningene omfatter tilskudd til:

 • programmering
 • innholdsproduksjon
 • lønn/honorar
 • utstillingsvederlag og kunstnerhonorar
 • lokaler (leie, internett, strøm)
 • andre administrative kostnader

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det gis normalt ikke støtte til dekning av underskudd.

Hvem kan søke?

Ordningen retter seg mot det profesjonelle, visuelle samtidskunstfeltet. Virksomheter som kan vise til kunstfaglige visjoner og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke. Det må kunne vises til gjennomførte prosjekter/aktivitet/programmering før det kan søkes om arrangørstøtte.

Kategori 1) Flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd

Arrangører (inkl. festivalarrangører) som kan vise til gjennomførte prosjekter/aktiviteter/programmering i minimum ett år før søknadstidspunkt, kan søke om flerårig arrangørstøtte for inntil tre år av gangen. Arrangøren må kunne vise til rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet.

Kategori 2) Langsiktig virksomhetstilskudd

Virksomheter (arenaer / arrangører / aktører) som har mottatt tilskudd under kategori 1 minst en gang tidligere, eller som kan vise til kontinuerlig aktivitetsnivå i en periode på mimimum tre år før søknadstidspunkt, og som har profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt, kan søke om langsiktig virksomhetstilskudd. Virksomheten må ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring og administrativ profesjonalitet.

Tilskudd skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunstfaglige kjerneoppgaver.

Virksomheter som mottar langsiktig virksomhetstilskudd skal kunne forvente forutsigbarhet. Tilskudd gis likevel kun for ett år av gangen.

Det skal legges til rette for dialog mellom støttemottaker og Kulturrådet om formål, aktivitetsnivå, rolle, faglig utvikling og forvaltning av tilskuddet. Kulturrådet innkaller.

Kulturrådet forbeholder seg retten til å gi tilskudd under en annen kategori enn det søker har markert for i søknadsskjemaet, etter skjønnsmessig vurdering.

Om mulig utfasing fra ordningen, se § 7.

Vedr. søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se avsnittet om "Vurdering av søknaden".

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal i Altinn innen utløpet av søknadsfristen.

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med plan/formål for virksomheten og kort historikk. Kunstfaglig profil, kunstnerisk program, refleksjoner over programmets helhetlige sammensetning og virksomhetens (arenaens / arrangørens / aktørens) rolle i kunstfeltet.
 • Plan for formidling og publikumsrettet arbeid
 • Driftsmodell og framdriftsplan
 • Det må opplyses om søknadssum og hvor mange år det søkes tilskudd for
 • Budsjett og finansieringsplan for den perioden det søkes støtte til
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Husleiekontrakt (der det er aktuelt)
 • CV’er for medvirkende
 • Visuelt materiale
 • Dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter, ev. presse- eller annen omtale

Ved tilskudd forutsettes det at virksomheten honorerer og yter vederlag til kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal framkomme i budsjett, rapport og regnskap.

Dersom det søkes om videreføring/ flerårig støtte skal årsrapport og årsregnskap for foregående år sendes inn som vedlegg til søknaden.

Angående vedlegg:

• Alle aktuelle CV’er skal samles i én PDF-fil

• Billedmateriale skal samles i én PDF-fil

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på faglig innhold, aktivitetsnivå, profesjonell kvalitet og relevans. Vurderingen gjøres opp mot ordningens formål, områdeplan for visuell kunst og Rådets strategi og satsingsområder. Virksomhetens gjennomføringsevne og stabilitet vil bli vurdert. Manglende rapportering for tidligere tilskudd vil bli vektlagt.

I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknaden:

 • god gjennomføringsevne og organisering,
 • sunn økonomi, finansiering og egeninntjening
 • nivå på og prioritering av honorar og vederlag
 • graden av nyskaping og egenart
 • fokus på publikumsutvikling, overføringsverdi til feltet og andre tiltak,
 • formidling både til en allmenn og faglig offentlighet
 • fokus på inkludering, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning

Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen. Det legges også vekt på geografisk fordeling og bredde i uttrykk og sjangre.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Søknadene vurderes av Arrangørutvalget for visuell kunst som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Se også:

Kulturrådets overordnede strategi

Lover og forskrifter som gjelder for Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig inntektsnivå.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Utfasing

Kategori 1- Det gis ikke varsel om utfasing. Søkere henvises til prosjektstøtte visuell kunst.

Kategori 2 - Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Virksomheter som har mottatt flerårig støtte over arrangørstøtteordningen og som ved ny søknad ikke gis videre prioritering, vil få støtten videreført i ett år, redusert til 60 % av siste bevilgede beløp. Det henvises deretter til ordningen prosjektstøtte visuell kunst.

En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere virksomhetsnivået. Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkårene under §§ 2 og 3, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, vesentlig tvil om grunnlaget for videre drift e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsnivå enn det Kulturrådet mener er rimelig, kan Kulturrådet justere ned nivået på virsomhetstilskuddet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for arrangørstøtte visuell kunst skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent.

Første 80 % av årsbeløpet for øvrige år utbetales ved begynnelsen av året når arbeidsbudsjett og prosjektplan for gjeldende år er mottatt. Siste del, 20 %, utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 400 000 per år skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000 per år. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet ved Arrangørutvalget. 

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport og revidert regnskap hvert år ved flerårig tilskudd og senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. 

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.