Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Nye norske tegneserier (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avviklet - se nye ordninger

Ny struktur for litteraturstøtte er vedtatt. Søkere henvises til:

Søk støtte til litteraturproduksjon

Søk støtte til litteraturprosjekt

Søk støtte til litteraturformidling

Åpne alle

Tidligere utlysning

Formål

Formålet med ordningen er å støtte nye norske kvalitetstegneserier for voksne, ungdom og barn.

Se også Retningslinjer for støtte til nye norske tegneserier.

Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til lengre tegneserier, til stripeserier og til prosjekter som kan bidra til å stimulere, styrke og utvikle tegneseriefeltet i Norge og profilere norske tegneserier i utlandet.

Støtte til lengre serier
Støtten skal stimulere til utvikling og utgivelse av nye norske kvalitetstegneserier for voksne, ungdom og barn. Støtte kan gis til utgivelser av nye norske serier i originalutgave, første opplag. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for tidligere utgitte arbeider, eksempelvis antologier eller samlede verker. Formelle krav er:

  • Det kan søkes om støtte til enkeltstående, lengre tegneserier (mer enn én side) i tegneseriebøker, album, antologier, blader eller tidsskrifter.
  • Serien skal utgis på norsk forlag, minst en av opphavsmennene skal være norsk, og serien skal
  • ha norsk språkform, eventuelt oversatt fra original på et av de nasjonale minoritets-språkene.

Produksjonsstøtte til stripeserier
Støtten er et tilskudd til merkostnaden pr. side for nye norske originalserier sammenliknet med internasjonalt byråstoff (syndikerte serier). Tilskuddet gis for normalsider á 4 stripesekvenser. Formelle krav er:

  • Det kan søkes om støtte til stripeserier i etablerte seriepublikasjoner, samt bøker, album og antologier der tegneserier utgjør en vesentlig del av innholdet.
  • Serien skal utgis på norsk forlag, minst en av opphavsmennene skal være norsk, og serien skal ha norsk språkform, eventuelt oversatt fra original på et av de nasjonale minoritets-språkene.

Prosjektstøtte
Det kan søkes tilskudd til kurs, seminarer og andre særskilte tiltak som kan bidra til å stimulere, styrke og utvikle tegneseriefeltet i Norge og profilere norske tegneserier i utlandet. Søknader skal følges av beskrivelse av tiltaket, budsjett og/eller finansieringsplan med angivelse av summen det søkes om, og program (der det er relevant).

Kulturrådet forvalter også en egen innkjøpsordning for tegneserier.

Hvem kan søke

Norske forlag/utgivere kan søke støtte til lengre serier og stripeserier. Andre aktører (enkeltpersonar, organisasjonar og institusjonar) kan søke om prosjektstøtte.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes først av Norsk kulturråds vurderingsutvalg for tegneserier. Prosjektene vurderes på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med tegneserieordningens formål (se Retningslinjer for støtte til nye norske tegneserier) og innenfor de rådende økonomiske rammer som utgjøres av de statlige bevilgningene til ordningen hvert år.

Vurderingsutvalget gir tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur, som er oppnevnt av rådet og som er delegert vedtaksmyndighet for støtteordningen for nye norske tegneserier (så lenge saken ikke har høyere tilrådning enn kr 300 000, den er behandlet i flere fagutvalg eller det er prinsipielle sider ved saken).

Den økonomiske rammen for tegneseriestøtten utgjøres av den årlige avsetningen til ordningen innenfor Norsk kulturfond. Støtte til lengre serier fordeles med 60 % til tegneserieskaper og 40 % til forlag/utgiver. Produksjonsstøtte til stripeserier går uavkortet til forlag/utgiver.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Rapportering

Generelle krav til rapportering finnes i forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Ved støtte innvilget på grunnlag av ferdig trykt bok

Tilskudd innvilget på grunnlag av ferdig trykt bok/album/hefter vil bli utbetalt i sin helhet sammen med vedtaksbrevet.

Ved støtte innvilget på grunnlag av annet prosjektmateriell

Forlaget skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for tegneserier.

Ett eksemplar av ferdig trykt bok skal også sendes til:

Norsk kulturråd,
Pb 8052 Dep,
0031 Oslo

eller leveres i Kulturrådets resepsjon i Mølleparken 2. Se kart og veibeskrivelse.

Postpakker være merket med boktittelen og saknummeret som er oppgitt i vedtaksbrevet.

Det skal gjøres kjent at publikasjonen er støttet av Norsk kulturfond.

Tilskudd innvilget på grunnlag av prosjektmateriell vil bli utbetalt i to rater. Først rate utbetales sammen med vedtaksbrevet, mens andre rate utbetales når ferdig bok er sendt inn.

Stripeseriepublikasjoner som mottar tilskudd, skal sende løpende abonnement til medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for tegneserier.

Ved støtte til tiltak/prosjekter

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Sammen med vedtaksbrevet får tilskuddsmottakerne tilsendt et akseptskjema der vilkårene for tilskuddet og krav til rapporteringen fremkommer. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor.