Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Stimuleringsordning for kulturlivet

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne runden av stimuleringsordningen gjelder for arrangementer fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Søknadsfristen var torsdag 27. januar kl. 13.00.

Formål

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Åpne alle

Hva er nytt for arrangementer i perioden?

Denne runden gjelder for arrangementer i perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 beholdes uendret. 

Les pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Det gjøres oppmerksom på at det fremdeles er et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og at det er krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Les hele forskriften om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19 på Lovdata

Hvem kan få tilskudd?

 • Søkeren må være en arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, herunder temporære museumsutstillinger.
 • Søkeren kan ikke ha mottatt 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.
  • Med offentlige tilskudd menes enhver støtte fra en offentlig instans. Dette omfatter tilskudd til drift, tilskudd til prosjektstøtte eller andre typer økonomisk støtte fra det offentlige. Med inntekt menes enhver økonomisk verdi som ble tilført virksomheten i 2019.
 • Søkeren må være registrert i Enhetsregisteret. Kravet gjelder ikke for:
  • Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av et tros- eller livssynssamfunn. Slike aktører kan regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret. 
 • For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør.

Hva som regnes som et kulturarrangement er definert under Hva kan få tilskudd?.

Det er kun virksomheten som har hovedansvar for gjennomføringen av et arrangement som kan søke tilskudd under denne ordningen. Medarrangører kan ikke selv søke om tilskudd, men regnes som en del av arrangementets verdikjede. Det er kun mulig å peke ut én hovedarrangør for hvert arrangement det søkes om tilskudd til.

Hvem kan ikke få tilskudd?

Tilskudd kan ikke gis til arrangører som

 • er registrert i Frivillighetsregisteret
 • er under konkursbehandling
 • har eller kan få bidrag til å gjennomføre arrangementet fra forsikring, avtale eller lignende
 • har mottatt midler fra Kultur- og likestillingsdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19 for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen. Dette inkluderer kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Tilskudd kan heller ikke gis til arrangører som

 • på tildelingstidspunktet har et utestående tilbakebetalingskrav på grunnlag av et vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan som slår fast at tidligere mottatt støtte er ulovlig og uforenlig med EØS-avtalen
 • på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter og også var det 31. desember 2019. Hva som regnes som et foretak i vanskeligheter er hjemlet i EU-forordning nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.

Hva kan få tilskudd?

Tilskudd kan gis til kulturarrangementer som

 • er billetterte,
 • har vært eller skal avholdes i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen,
 • er åpne for allmennheten i perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022,
 • må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og
 • er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Hva regnes som et kulturarrangement?

Arrangementer som kan få tilskudd i denne ordningen er kulturarrangement der hovedformålet og hovedinnholdet innebærer formidling av kulturelt eller kunstnerisk innhold. 

 Eksempler på hva som regnes som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • konserter
 • teater
 • stand-up
 • filmvisninger, nasjonal distribusjon av film til kino
 • sirkus
 • litteraturarrangementer
 • danseforestillinger
 • kunstutstillinger og formidlingstiltak i museum som ikke er en del av alminnelig drift
 • temporære museumsutstillinger

Eksempler på hva som ikke regnes som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • arrangement som hovedsakelig er knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, idrettsarrangementer, sosialt samvær og nettverksbygging
 • alminnelig drift av museum, kunstutstillinger eller andre mer permanente utstillinger/kulturtilbud
 • MC- og bilmesser
 • hage-, park- og anleggsmesser
 • tivoli, bingo og quizarrangement
 • kurs og seminarer

Særlig om tilskudd til filmdistributører

Tilskudd til filmdistributører som arrangør omfatter kostnader til distribusjon (lansering og markedsføring) og minimumsgarantier til en film, og skal føre til gjennomføring av kulturarrangementet.

Hva kan ikke få tilskudd?

I denne ordningen gis det blant annet ikke tilskudd til

 • arrangement som det på vedtakstidspunktet er bekreftet at likevel ikke kan gjennomføres
 • arrangement som er planlagt gjennomført senere enn 31. mars 2022 (eller før 8. desember 2021)
 • gratis arrangementer
 • arrangement som ikke har måttet redusere sin publikumskapasitet eller antall besøkende som følge av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet, som heldigitale arrangement og utendørsarrangement som ikke har måttet redusere antallet fysiske publikummere
 • arrangement som ikke er åpne for allmennheten, som for eksempel arrangementer som kun er tilgjengelig for en mindre, lukket krets mennesker, bedriftsinterne konferanser, sommerfester, julebord og lignende eller arrangementer der det stilles særskilte krav til hvem som kan kjøpe billetter (for eksempel hvis det kun er medlemmer i et trossamfunn eller en organisasjon som kan kjøpe billett)
 • arrangement som har budsjettert med driftsoverskudd
 • arrangement som har budsjettert med driftsunderskudd på grunn av andre forhold enn myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet
 • avskriving av varige driftsmidler

Krav til søknaden

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Arrangøren kan sende en samlet søknad for flere kulturarrangementer og kan søke om tilskudd både til planlagte og gjennomførte arrangementer i perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Søkere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet kan behandle og avgjøre søknadene.

Slik fyller du ut søknaden

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til å logge inn i Altinn og laste opp vedlegg.

I søknadsskjemaet skal du gjøre rede for virksomhetens profil, rolle som arrangør av kulturarrangementer og hvor stor andel av den totale aktiviteten arrangementene du søker tilskudd til utgjør for virksomheten – innenfor perioden du søker for og for året i sin helhet.  Du skal også gi en oppsummerende beskrivelse av arrangementene det søkes tilskudd til.

Arrangementsliste

Du blir bedt om å fylle inn utfyllende informasjon om alle arrangementene det søkes tilskudd til.

Du blir også bedt om å fylle inn navn på og beskrivelse av arrangementet, kommune, gateadresse, type arrangement, målgruppe, ordinær publikumskapasitet, tilpasset publikumskapasitet og gjennomføringsperiode.

Skal samme program gjentas over flere dager legges antallet gjennomføringer inn i feltet «Antall enkeltarrangementer».

Ved gjennomføring av festivaler eller andre arrangement på samme sted med ulikt program, skal hver dag føres opp som eget arrangement.

En arrangementsrekke i flere kommuner legges inn som flere oppføringer for å synliggjøre de ulike visningsstedene.

Søknadsbeløp

Alle tall som oppgis skal være direkte knyttet til de arrangementene det søkes tilskudd til.

Alle tall skal beregnes før eventuelle fratrekk av skatter og avgifter.

Dersom det søkes om tilskudd til flere arrangementer skal det oppgis samlede tall for alle arrangementene.

Merk følgende:

Du kan ikke søke om støtte til kjøp av utstyr eller rettigheter til bruk utover arrangementene i søknaden. Du kan derimot søke støtte til leie av utstyr og rettigheter til arrangementene.

Du skal legge salgspotensialet etter myndighetspålagte smittevernrestriksjoner til grunn, både før og etter gjennomføring. Det vil si at hvis et arrangement kan gjennomføres med 50 billetter á 200,- så er den budsjetterte salgsinntekten 10 000,- uavhengig av om virksomheten estimerer lavere salg.

Dersom du er usikker på hvilken post du skal plassere de enkelte tallene i velger du den posten som du mener passer best. Det viktigste er at du ved en eventuell etterkontroll kan legge fram dokumentasjon i form av eget budsjett per arrangement som viser grunnlaget for oppgitte inntekter og utgifter.

Følgende informasjon må fylles inn i budsjettet i søknadsskjemaet og er nyttig å ha klart på forhånd.

Inntekter:

 • Andre tilskudd fra Norsk kulturråd
 • Offentlige tilskudd (fra fylkeskommune, kommune og andre offentlige tilskudd)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Billettinntekter
 • Andre salgsinntekter
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnerisk og faglig medvirkende (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonskostnader (variable driftskostnader, reise, kost/losji, leie lokaler, markedsføring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys)  
 • Forholdmessig andel faste driftsutgifter* (andel av lønnskostnader til fast ansatte, husleie, strøm og lignende, som er forholdsmessig til det omsøkte arrangementet)

* Denne posten gjelder faste driftsutgifter knyttet til det konkrete arrangementet du søker tilskudd til. Det kan søkes om en andel av faste driftsutgifter som er nødvendig for å gjennomføre det omsøkte arrangementet. 

Obligatoriske vedlegg

 • Spesifisert prosjektbudsjett pr. arrangement.  Alle budsjetterte kostnader knyttet til arrangementene må komme tydelig frem.
 • Årsregnskap 2019. Du må legge godkjent årsregnskap for 2019 ved søknaden. Selvstendig næringsdrivende skal legge ved næringsoppgave for 2019. Dersom virksomheten ble opprettet i 2020 eller 2021, må du legge ved et dokument hvor du presiserer dette.

Du må også legge ved dokumentasjon på gjennomføring av arrangementene. 

Lenke til annonse, billettsalg, flyer eller tilsvarende; kontrakt, intensjonsavtale som bekrefter avtaler med utøvere og eller underleverandører.

Søknadsveiledning for kino og kinodistributør

Kino

Søknadsskjemaet er beregnet på et bredt omfang av kulturuttrykk, sentrert rundt enkeltarrangementet. Derfor er mange feltene ikke direkte overførbare til kinovirksomheten. Dette er en kort redegjørelse for hvordan kinoen likevel skal kunne fylle ut feltene på en dekkende måte for sin virksomhet.

Her ser du et eksempel på utfylt søknad.

Søknadsinformasjon

Her skal du gjøre rede for kinoens eller kinokjedens profil. I feltet Om virksomheten, beskriv kort kinoens eller kinokjedens virke.

I kinokjedens profil må antall kinoer som er tilknyttet den juridiske enheten spesifiseres. Hvis ikke alle kinoene i kjeden skal omfattes av søknaden, må det oppgis antall kinoer.

I feltet Om kulturarrangementene skal du gi et estimat på antallet kinovisninger som avvikles og publikumsbesøk i enkeltkinoen eller kjeden, i den tidsperioden det søkes tilskudd til budsjettert driftstap.

Arrangementsliste

Gjennomførte og planlagte visninger skal føres som to ulike arrangement i arrangementslisten. Kinokjeder må oppgi gjennomførte og planlagte visninger for alle kinoene som skal omfattes av søknaden.

Planlagt visninger fra søknadstidspunkt til periodeslutt må føres på eget arrangement. Velg Legg til nytt arrangement for planlagte visninger.

Budsjett

Kinoen eller kinokjeden søker for sine egne inntekter og utgifter knyttet til de omsøkte arrangementene i den aktuelle perioden.

Kinoene må budsjetteres med å selge like mange billetter til hver kinovisning som gjennomsnittlig besøkstall per visning i tilsvarende periode for normalårene 2018/2019 (så lenge dette er under forventede smittevernrestriksjoner i samme periode). Inntekter og utgifter til kiosk skal ikke regnes med.

Følgende informasjon må fylles inn i budsjettet i søknadsskjemaet og er nyttig å ha klart på forhånd. Det vil bli gitt veiledning i selve skjemaet for hvordan budsjettene skal fylles inn.

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, fylkeskommune, kommune og annet)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter, produktsalg, reklameinntekter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, reise, kost/losji, leie lokaler, markedsføring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys, minimumsgaranti, filmleie, avgift for formidling av film og videogram i næring)  
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm). Avskrivinger av varige driftsmidler skal ikke regnes med som faste driftsugifter.

Grunnlaget for utgifter og inntekter på planlagt og gjennomført kinodrift skal redegjøres for i eget vedlegg tilknyttet søknaden, med utgangspunkt i de budsjettpostene som er listet i søknadsskjemaet.

Det må omgjøres til pdf før det kan bli sendt inn i søknadsskjemaet.

Obligatoriske vedlegg

Grunnlag for estimerte inntekter og utgifter etter egen mal.

 • Private kinoer eller kinokjeder skal levere godkjent årsregnskap for 2020. Kommunale kinoer trenger ikke å legge ved godkjent årsregnskap.

Kinodistributør

Søknadsskjemaet er beregnet på et bredt omfang av kulturuttrykk, sentrert rundt enkeltarrangementet. Kinodistributør skal søke per film. Det vil si en filmlansering er et arrangement. Det kan søkes om norske og utenlandske filmer. Definisjonen av norske filmer i denne sammenheng er filmer med norsk hovedprodusent som består NFIs kulturtest eller filmer som har norsk andel i en godkjent samproduksjon under den Europeiske samproduksjonskonvensjonen.

Søknaden skal gjelde film som har hatt eller skal ha ordinære visninger på kino i perioden (08.12.21 – 31.03.22). Visningene skal være en del av ordinær oppsetning, og i sammenheng med ordinær kinopremiere.

Søknadsinformasjon

Om virksomheten: Oppgi bedriftens størrelse i antall ansatte og årlig omsetning.

I arrangementslisten trenger vi følgende informasjon:

 • Navn på arrangementet: Filmtittel
 • Beskrivelse av arrangementet: Gi en kort beskrivelse av filmen, og lanseringsplaner og legg ved lenke til trailer. 
 • Type arrangement 
 • Målgruppe
 • Publikumskapasitet (ordinær og tilpasset) – ikke nødvendig å oppgi
 • Publikumsestimat med dagens smittevernsrestriksjoner og i en normalsituasjon
 • Antall gjennomføringer: Oppgi estimert antall visninger inkludert i lanseringen på søknadstidspunktet
  • Distributør skal i rapporteringen oppgi antall gjennomførte visninger. Et lavere antall gjennomførte visninger vil medføre avkorting av tilskudd, i tråd med forskriftens §11.
 • Billettpris (mulighet for å legge til flere, i fall ulik pris)
 • Status (Gjennomført og Planlagt)
 • Gjennomføringsperiode/ Premieretidspunkt
 • Kommune: Velg den byen/ kommunen du mener passer best. 
 • Gateadresse (til arena): Adresse til kinoen i byen

Budsjett

Salgsinntekter beregnes på grunnlag av billettsalg i nåsituasjon, det vil si med de smittevernhensyn vi har i dag, og dokumenteres med vedlegg som begrunner filmens publikumsestimat og billettpris med gjeldende smittevernsrestriksjoner samt antall visninger det legges opp til for å nå estimert billettsalg. Billettprisen som ligger til grunn for beregningen skal komme tydelig frem i dokumentasjonen. Filmens besøkstall skal kunne dokumenteres i Filmwebs Rapportserver.

Se mal for utregning for kinodistributører

Søker distributør om arrangement jamfør forskriftens § 1 med norske filmer kan royaltykostnader (filmleie) til produsent beregnes på grunnlag av publikumsestimat i en normalsituasjon.

Kinodistributører som lanserer norske filmer på kino i perioden, skal overholde økonomiske forpliktelser inngått med filmens produsent. Signert distribusjonsavtale skal derfor ligge ved søknaden. Dette må lastes opp i Kulturrådets søknadsportal, ikke ettersendes på epost.

For filmdistributører er det følgende momenter som kan legges inn i budsjett:

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, NFI, fylkeskommune, kommune, annet. For distribusjon av utenlandsk film regnes også tilskudd fra Nordisk Film og TV-fond og støtte fra Kreativt Europa som offentlig tilskudd.)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, minimumsgaranti*, filmleie, reise, kost/losji, leie lokaler, lanseringsutgifter, markedsføring, avgift for formidling av film og videogram i næring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys)
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm)

*Kostnader til minimumsgarantier skal kun gjelde minimumsgarantier for visning av film i Norge. Det følger av forskriften § 1 at tilskudd kun kan gis til gjennomføring av kulturarrangement i Norge.

Obligatoriske vedlegg

Kinodistributører skal, i tillegg til regnskap for 2020, legge ved søknaden:

Dokumentasjon utregning av salgsinntekter og kostnader

 • Signert distribusjonsavtale 
 • Begrunnelsen for estimat besøk med koronatiltak, og i en normalsituasjon 

Søknadsskjema

Søknadsfristen var 27. januar 2022 kl. 13:00.

Les nøye gjennom veiledningen på denne siden før du fyller ut søknadsskjemaet.

Se retningslinjer til stimuleringsordning for kulturarrangementer desember 2021 til mars 2022

Se også svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Vi anbefaler alle søkere å sørge for at varslinger er aktivert på aktuell aktør i Altinn slik at søker varsles ved spørsmål til søknad eller vedtak i saken.

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til Altinn.

Søknaden er offentlig. Retten til innsyn i saksdokumenter reguleres i første rekke av offentleglova. Hovedregelen etter offentleglova § 3 sier at alle saksdokumenter i offentlige virksomheter er åpne for innsyn. Det gjøres imidlertid viktige unntak fra hovedregelen. Eksempelvis skal det ikke gis innsyn i taushetsbelagt informasjon, herunder opplysninger om personlige forhold og forretningshemmeligheter. Forvaltningen kan også gjøre unntak for innsyn i dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse.

Du kan lese mer om retten til innsyn her.

Vurdering av søknaden

Kulturrådet forvalter stimuleringsordningen i samarbeid med Norsk filminstitutt. Søknader som gjelder tilskudd til kinodistribusjon og kinoer saksbehandles av NFI. Søkere fra kino og distribusjonsfeltet kan få veiledning fra NFI, mens resterende søkere kan få veiledning fra Kulturrådet via support@kulturradet.no. Alle vedtak om bevilgning, avkorting eller avslag fattes av Kulturrådet etter en helhetsvurdering.

Det gjøres ikke kunstfaglige vurderinger av søknadene.

I vurderingen av om tilskudd skal gis, kommer Kulturrådet til å legge vekt på formålet med tilskuddsordningen, god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk samt om kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Det vil også legges vekt på om arrangøren har brutt vilkårene for tidligere tilskudd under ordningen.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, Kulturrådet kan gi tilskudd etter forskriften. Det betyr at søkere ikke har et rettslig krav på å motta tilskudd selv om de oppfyller vilkårene for støtte.

Kulturrådet skal legge vekt på om planene for arrangementet fremstår som urealistiske sett i lys av blant annet smittevernsituasjonen, herunder om arrangøren har planlagt for å kunne nedskalere arrangementet, eller oppskalere det for å øke egeninntjeningen. Før det eventuelt gis tilskudd til et arrangement, kan Kulturrådet be om at arrangøren legger frem en alternativ plan som viser hvordan gjennomføres ned- eller oppskalert.

Hvor mye tilskudd kan jeg få?

Et tilskudd kan ikke overstige differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte, knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent driftsmargin.

Ved fastsettelse av tilskuddsvedtak, kan Norsk kulturråd legge vekt på hva som er vanlig lønn og honorar for en artist eller utøver, og hva som er vanlig lønn og honorar for sammenlignbare artister eller utøvere ved sammenlignbare arrangementer. Det gis ikke tilskudd til arrangør til dekning av lønn og honorar utover 50 000 kroner per enkelt artist eller utøver per enkeltarrangement. Med lønn og honorar menes det artisten eller utøveren sitter igjen med etter å ha dekket sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet.

Budsjettrammen for ordningen i denne perioden er på 300 millioner kroner.

Avkorting av tilskuddet

Kulturrådet skal avkorte tilskuddet hvis nettokostnaden fremstår som uforholdsmessig, for eksempel på grunn av:

 • arrangementets størrelse, for eksempel fordi det planlagte arrangement er uforholdsmessig stort i lys av smittevernsituasjonen. 
 • markedspriser, dersom arrangøren har budsjettert med uforholdsmessig høye utgifter til ulike tjenester/ytelser sammenlignet med hva slike tjenester normalt koster.
 • det alminnelige kostnadsnivået på feltet, sammenlignet med postene i det omsøkte budsjettet.

Kulturrådet vil legge vekt på at arrangøren har vurdert forholdsmessige kostnadskutt for arrangementet med hensyn til smittevern. I søknaden bør det kommenteres der det er blitt gjort vurderinger for å tilpasse kostnadsnivået.

Tilskudd til filmdistributører

Når arrangør er filmdistributør kan tilskuddet, inkludert eventuell annen offentlig støtte, heller ikke overstige:

 • 50 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader av en film,
 • 60 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader av en film produsert på tvers av landegrensene, som støttes av flere enn én EU/EØS medlemsstat og omfatter produsenter fra flere enn én EU/EØS medlemsstat eller
 • 100 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader for smale filmer.

Som smal film regnes film som oppfyller minst ett av følgende vilkår

 • film med mer enn 50 prosent dialog på annet språk enn engelsk
 • film som er kinodokumentar
 • film som kvalifiserer som smalt audiovisuelt verk i forskrift 31. oktober 2016 nr. 1264 om tilskudd til audiovisuell produksjon og som har mottatt tilskudd etter forskriftens kapittel 3
 • film med produksjonsbudsjett under 30 millioner kroner
 • film av tydelig kunstnerisk karakter

Når får jeg svar på søknaden min?

Svar på søknaden får du via Altinn omtrent 4 uker etter søknadsfristen.

Søknadene behandles etter hvilken måned arrangementet var eller er planlagt gjennomført. Kulturrådet vil ikke endre behandlingsrekkefølgen av søknader selv om en søker tar kontakt og ber om å bli prioritert.

Dersom søknaden er mangelfull, vil Kulturrådet etterspørre ytterligere informasjon via Altinn.

Vi kan ikke svare på spørsmål om søknader eller klager som er under behandling. 

Tilsyn og opplysningsplikt ved kontroller

Kulturrådet fører tilsyn med at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket blir oppfylt.

Tilskuddsmottakere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet skal kunne kontrollere at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket er oppfylt. Slike forespørsler vil i hovedsak sendes via Altinn.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Vesentlige endringer kan blant annet være at artist eller hovedutøver endres, at det blir flere eller færre enkeltarrangementer, at arena for gjennomføring endres eller at budsjettet endres med mer enn 10 %.

Stans og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd hvis

 • arrangøren gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger og dokumentasjon
 • tilskuddet ikke blir benyttet i samsvar med forskriften og tilskuddsvedtaket
 • arrangøren på annen vesentlig måte har brutt kravene i forskriften eller tilskuddsvedtaket
 • arrangøren ikke har iverksatt tiltak for å øke egeninntjeningen ved for eksempel å oppskalere arrangementet når det har vært mulig og smittevernsituasjonen har tillatt det.

Dersom tilskuddet etter gjennomført kulturarrangement overstiger tilskuddstaket i forskriftens § 9, skal det overskytende tilbakebetales snarest mulig, og senest tre måneder etter at arrangementet er gjennomført.

Det påløper renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling dersom tilbakebetaling etter § 11 ikke skjer ved forfall.

Særlige regler om tilbakebetaling ved avlysning

Kulturrådet skal kreve en forholdsmessig andel av tilskuddet tilbakebetalt dersom arrangementet helt eller delvis ikke er gjennomført.

Søker kan beholde 95 prosent av arrangørens uunngåelige forpliktelser i forbindelse med det avlyste arrangementet dersom arrangementet ikke kan gjennomføres nedskalert og arrangementet avlyses som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19.

Det er arrangøren som må sannsynliggjøre at avlysningen skyldes et klart og dokumenterbart råd eller pålegg. Det betyr at arrangøren må kunne legge frem skriftlig dokumentasjon på at rådet eller pålegget har blitt gitt, og at det rammer gjennomføringen av arrangementet.

Se nedenfor for en gjennomgang av hva som menes med arrangørens uunngåelige økonomiske forpliktelser.

Hva er unngåelige økonomiske forpliktelser?

«Uunngåelige forpliktelser» er økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet som ikke bortfaller selv om arrangementet blir avlyst og selv om motytelsen ikke blir levert.

Tilskudd kan ikke brukes til å dekke utgifter som arrangøren kan unngå, for eksempel gjennom oppsigelsesklausuler, refusjonsordninger eller lignende. Søker plikter å begrense kostnader så langt det er mulig, og å søke kostnader refundert hvor det er grunnlag for det.

Under følger en liste som er ment å gi veiledning omkring hvilke utgifter som kan anses som unngåelige forpliktelser. Merk at listen ikke er uttømmende, og at det i saksbehandlingen må tas konkret stilling til om utgiften var uunngåelig. Hva som er en uunngåelig forpliktelse, avhenger av den enkelte kontrakt arrangøren har inngått.

Eksempler på kostnader som etter en konkret vurdering kan anses som «uunngåelig økonomisk forpliktelse» er

 • leie av lokaler til arrangementet
 • nødvendige reisekostnader
 • materiell og forsyninger som er direkte knyttet til arrangementet
 • lån, leie og avskrivning av verktøy
 • programvare og utstyr
 • kostnader for tilgangsrett til opphavsrettsbeskyttede verk
 • reklamekostnader
 • kostnader til ansatte eller underleverandører som jobber med arrangementet
 • støtteberettigede kostnader for filmdistributører er kostnader til minimumsgarantier og distribusjon (lansering og markedsføring) betaling for tjenester/ytelser som allerede er brukt eller gjennomført
 • lønn/honorar for arbeid som allerede er utført
 • lønn/honorar som skal betales, uavhengig av avlysning
 • kontrakter hvor det er avtalt avbestillingsgebyrer
 • kontrakter som gir rett til betaling uavhengig av om arrangementet avlyses
 • refusjon av solgte billetter, hvis publikum kan kreve dette under gjeldende vilkår

Særlig om honorarer og lønn til artister og utøvere

I vurderingen av om lønn og honorar til artister eller utøvere utgjør uunngåelige økonomiske forpliktelser for arrangør, kan Kulturrådet legge vekt på hva som er vanlig lønn og honorar for artisten eller utøveren, og hva som er vanlig lønn og honorar for sammenlignbare artister eller utøvere ved sammenlignbare arrangementer. Med lønn og honorar menes det artisten eller utøveren sitter igjen med etter å ha dekket sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet.

Lønn og honorar utover 45 000 kroner per enkeltarrangement per enkelt artist eller utøver regnes ikke som «uunngåelige økonomiske forpliktelser».

Klageadgang

Hvis du mener det har blitt gjort en feil ved behandlingen av søknaden, er det anledning til å klage innen 3 uker fra du har mottatt vedtaket. For krav til innhold i klagen se forvaltningsloven § 32. Klagen, med søknadsnummer og navn på klager, sendes til post@kulturradet.no.

Hvis vilkårene for å klage foreligger, vil klagen bli behandlet av Kulturrådet. Dersom klagen ikke imøtekommes, vil den bli oversendt til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer for endelig avgjørelse.

Departementet kan ikke instruere klagenemnda i enkeltsaker eller omgjøre klagenemndas vedtak etter forskriften.

Kontaktinformasjon

Brukerstøtte

Har du spørsmål om ordningen eller innholdet i søknaden, send epost til stimulering@kulturradet.no.

Teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan

Kinoer og kinodistributører kan ta kontakt med NFI

Kinoer kan ta kontakt med:

Stig Andresen
Stig.Andresen@nfi.no
Mob: 920 92 475

Kinodistributører kan ta kontakt med:

Marianne Hjerpseth
Marianne.hjerpseth@nfi.no
Mob: 930 28 889