Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning – Kulturrådet

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ordningen har tre frister i 2024, ulike for prosjekt- og virksomhetstilskudd:

4. juni (kun prosjekttilskudd)

3. september (kun virksomhetstilskudd)

3. desember (kun prosjekttilskudd)

 

Ny søknadsportal

Kulturdirektoratet innfører ny søknadsportal, denne ordningen er blant de første som prøver den nye løsningen. Dette innebærer at pålogging og registrering av bruker er nytt, som betyr at tidligere søkere må registrere seg som søker på nytt. Brukergrensesnittet er nytt, og søknadsskjemaet ser annerledes ut, men vi spør hovedsakelig om det samme som tidligere. Det er ingen endringer i hvordan søknader blir behandlet av Kulturrådet. 

Blant endringene i den nye portalen er at du kan gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn, frem til søknadsfristens utløp. 

Har du spørsmål, ta kontakt med brukerstøtte

 

Søknadsfrister

sep

03

2024

Kl. 13:00

des

03

2024

Kl. 13:00

Formål

Formålet med prosjekttilskudd er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å utforske og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt. 

 

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Sjekk at du søker riktig ordning!

Formålet med ordningen er å gi tilskudd til prosjekter som faller utenfor de andre tilskuddsordningene på musikkområdet.

Gjelder søknaden komponering/skaping av ny musikk eller nye produksjoner, skal det fortrinnsvis søkes tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon av musikk.

Gjelder søknaden konsertvirksomhet, skal det søkes turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band (for utøvere) og ordningen for konsertarrangører eller ordningen for musikkfestivaler (for arrangørvirksomheter).

Gjelder søknaden musikkinnspilling eller plateproduksjon, skal det fortrinnsvis søkes publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, ordningen for fonograminnspillinger eller Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte.

Søknader som er feilsendt vil bli avvist.

Om ordningen

Ordningen er fra 2022 delt inn i en prosjekttilskuddsordning for tidsavgrensede prosjekter og en virksomhetstilskuddsordning for virksomheter med helårlig profesjonell drift og behov for forutsigbare driftsrammer.

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd skal gi mulighet til å gjennomføre tiltak som ikke vil få tilskudd fra andre musikkordninger i Kulturfondet, slik som ordningene for komposisjon og produksjon, musikere og musikkensembler, konsertarrangører og festivaler. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving og forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til faglig samtale, dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Virksomhetstilskudd

Det kan gis virksomhetstilskudd til tiltak som har fått prosjektstøtte fra ordningen for andre musikktiltak over flere år, eller til tiltak som blir overført til Kulturfondet fra andre budsjettposter. Kulturrådet gir ellers tilskudd til virksomheter fra ordningene for musikere og musikkensembler, festivaler og konsertarrangører. Med virksomhetstilskudd ønsker Kulturrådet å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt. 

Hva kan få tilskudd?

Prosjekttilskuddsordningen gir støtte til tiltak som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikk, og som bidrar til utvikling i musikklivet. Aktuelle prosjekter kan være forprosjekter, kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, arbeidsverksteder, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk. Det gis også tilskudd til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer.

Særlig relevante er prosjekter som innbefatter: 

 • kunstnerisk utforsking, eksperimentering og risiko
 • utprøving av nye ideer, konsepter og metoder
 • kulturelt mangfold
 • barn og unges muligheter til å skape og uttrykke seg musikalsk på egne premisser
 • tverrkunstneriske uttrykk  

Virksomhetstilskudd skal benyttes til virksomhetens helårlige virksomhet, inkludert virksomhetens innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.

Ved tilskudd forutsettes det at:

 • virksomheten ivaretar og utvikler målsettinger og ansvarsområde i tråd med egne formål 
 • eventuelle overskudd kommer virksomheten til gode 
 • virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger, og anbefalte satser der det er relevant

Faglitteratur og edisjon av noter/partiturer

Det gis tilskudd til kostnader ved utgivelse av faglitteratur av allmenn interesse. Manus må være trykkeklart og legges ved søknaden. Det gis også tilskudd til restaurering og edisjon av notebasert musikk som dermed gjøres tilgjengelig for framføring og formidling i Norge og utlandet.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter/virksomheter som faller utenfor Norsk kulturfonds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Under denne ordningen gis det ikke tilskudd til: 

 • manusutvikling og produksjon av undervisningsmateriell
 • innkjøp av utstyr
 • klasseturer og studiereiser i inn- og utland
 • student- og utdanningstiltak
 • opplæringstiltak, kurs og lignende 
 • etablering og drift av plateselskap, studio og andre bransjeselskap
 • utgifter til trykking av bøker som allerede er utgitt (unntak kan gjøres dersom ferdigstillelse av manus og trykking/utgivelse faller på samme side av en søknadsfrist)
 • prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Det gis normalt ikke tilskudd til filmproduksjon.

Virksomheter som kan søke helårlige eller flerårige tilskudd fra andre tilskuddsordninger i Norsk kulturfond, som festival-, arrangør- og musiker-/ensemblestøtte, skal fortrinnsvis forholde seg til disse.

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjekter det søkes tilskudd til skal involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere.

Søknad om støtte til ett og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår. Søknadsfrist 1. desember gjelder for påfølgende budsjettår. 

Krav til virksomheter ved søknad om virksomhetstilskudd

Virksomheten:

 • må ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år for å kvalifisere til virksomhetstilskudd
 • skal ha styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
 • skal kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punktet "vurdering av søknaden"

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknaden legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. Prosjektenes relevans i forhold til Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes særskilt.

I den samlede vurderingen legges det vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre legges det vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det tas også hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

I den enkelte søknad legges det vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett. Det legges særlig vekt på forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet ved å være nytenkende og idérike i form og innhold. Andre hensyn som tas med i betraktningen er klimaavtrykk og bærekraft.

I søknader om tilskudd til utgivelse av faglitteratur legges det vekt på utgivelsens faglige kvalitet, relevans på sitt fagfelt og betydning i offentligheten.

I søknader om tilskudd til prosjekter for barn og ungdom legges det vekt på hvordan de unge inngår i samarbeid med profesjonelle kunstnere og hvordan de unge gis en frihet til selv å uttrykke seg og til å prosessere sin samtid gjennom kunstneriske uttrykk. Det legges vekt på relevansen den kunstneriske idéen eller konseptet har for unges livsverden, forståelse for det særegne ved de ulike aldersgruppene, prosjektenes vilje og evne til å bevege seg ut av tradisjonelle former for formidling, og hvordan det eventuelt legges til rette for dialog med og innflytelse fra de unge. Videre blir det vurdert hvordan prosjektene bidrar til utvikling, kritisk refleksjon og samtale på dette feltet.

I vurderingen av virksomhetstilskudd legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans sett opp mot ordningens formål. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne vil bli vurdert. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Ved søknader fra slike virksomheter blir det lagt vekt på 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket innebærer samarbeid med det frie feltet
 • virksomhetens grunnfinansiering og egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
   

Søknadene vurderes av musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang, og som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter eller virksomheter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Hvem vurderer

Søknadene vurderes av musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak, oppnevnt av Kulturrådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Om tilskudd og beløp

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter eller enkeltvirksomheter, og det forutsettes at søker kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Virksomheter som mottar virksomhetstilskudd skal kunne forvente forutsigbarhet. Tilskudd skal ikke være tidsavgrenset, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd gis likevel kun for ett år av gangen.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må oppfylle de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Kulturrådet. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Relevante vedlegg

I de tilfeller hvor det søkes flere ordninger i Kulturrådet, eller budsjettoppsettet i søknadsskjemaet oppleves å gi for lite informasjon om prosjektets økonomi, er det ønskelig at det legges ved et detaljert budsjett.

Legg ved lyd- og bildefiler der det er relevant for søknaden. Det er anbefalt å legge ved lydfiler i alle søknader der musikken er et bærende element i prosjektet.

 • Lydfiler skal være i mp3-format
 • Lenker til nettsider med lyd- og bildefiler godkjennes ikke.
 • Merk filene med navn på prosjektet og ev. medvirkende.

Særskilte krav til vedlegg ved søknad om tilskudd til faglitteratur:

 • Trykkeklart manus

Særskilte krav til vedlegg ved søknad om virksomhetstilskudd:

 • Budsjettskjema, utfylt med regnskapstall for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år og budsjett for kommende år
 • Virksomhetens vedtekter
 • Årsrapport og regnskap for foregående år, signert av styret
 • Revisjonsberetning fra foregående år

Kulturrådet har utarbeidet en mal for økonomioppsettet

Økonomioppsett virksomhetstilskudd (xls) 

Det er søkers ansvar at den samlede informasjonen i søknad og vedlegg gir et dekkende bilde av virksomheten.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturdirektoratet.no no later than 14 days before application deadline.

Har du søkt i den nye søknadsportalen? Vi ønsker tilbakemeldinger her!

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Prosjekttilskudd: Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen tre uker fra tilskuddsbrevet er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20%, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.  Se § 12 i retningslinjene.

Virksomhetstilskudd: Første del av tilskuddet, 50 %, utbetales normalt innen tre uker fra tilskuddsbrevet er akseptert. Siste del av tilskuddet, 50 %, utbetales når rapport og revidert regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd

Dersom tilskuddsmottaker over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort.

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Dersom virksomheter som mottar virksomhetstilskudd over tid vurderes ikke å oppfylle de formål, holde det kvalitetsnivå eller fylle den rolle i kunst- og kulturfeltet som forventes for å motta virksomhetstilskudd fra ordningen, kan virksomheten miste tilskuddet. Tilskuddet vil da gradvis trappes ned over en toårsperiode. Dette vil skje ved en reduksjon første året med 25 % av siste bevilgede beløp og andre året med 60 % reduksjon av siste bevilgede beløp. Kulturrådet skal varsle tilskuddsmottaker dersom virksomheten blir vurdert for utfasing.

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsomfang enn det Kulturrådet mener er rimelig, kan Kulturrådet justere ned nivået på driftstilskuddet. En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere virksomhetsnivået.

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkårene under §§ 2 og 3, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Revisjon 

Tilskudd over kr 400 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. 

For prosjekter som har mottatt tilskudd før 1. desember 2021 er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet 

Vesentlige endringer i prosjektet/virksomheten, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapport og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Regnskapet må settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og finansieringsplan. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Ved virksomhetstilskudd er frist for å sende inn rapport og regnskap 1. juli påfølgende år. Den faglige raporten skal gjøre rede for hvordan virksomheten har oppfylt formålet med tilskuddet. Eventuelle særlige føringer knyttet til tilskuddet fra Kulturrådet skal omtales spesielt.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom Kulturrådet avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet. 

Andre betingelser 

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her.

Funksjonshemmede har krav på gratisbillett til sin ledsager eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturdirektoratet.no.no med henvisning til prosjektnummer.