Hopp til innhold

Søk støtte

TILSKUDDSORDNING – KULTURRÅDET

Musikkfestivaler

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det vil etter planen være åpent for innsending av festivalsøknader for 2025 i tidsrommet 2. mai til søknadsfristen går ut den 15. august kl 13:00. På grunn av ferieavvikling vil muligheter for veiledning i tidsrommet 29. juni til 4. august være begrenset; vi oppfordrer søkerne til å ta høyde for dette i søknadsprosessen.

Søknadsfrist

aug

15

2024

Kl. 13:00

Formål

 • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangere, skapt og produsert i samtiden.
 • Formidle, videreutvikle og bevare ulike musikktradisjoner.
 • Stimulere nye former for formidling og programmering.
 • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • Bidra til samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til barn og unge.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

*For mer informasjon se Kulturrådets sider om mangfold

Åpne alle

Forvaltning av ordningen

Kulturrådet forvalter ordningen og midlene kommer fra Kulturfondet. Kulturdirektoratet er sekretariat.

Hva kan få tilskudd?

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis normalt prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd. Det kan heller ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten eller -som ikke avvikles i direkte tilknytning til selve festivalen. Søknader til festivaler som har vært avholdt før søknadsfristen, eller som avvikles i inneværende år, vil bli avvist.

Unntak fra denne bestemmelsen er ordninger for bestillingsverk, gjesteopphold og rom for kunst, samt relevante ordninger for kreativ næring. Søknader fra festivaler som er under avvikling eller har vært avholdt før søknadsfristen, vil bli avvist. Søknader fra festivaler som presenterer en høy grad av tverrfaglighet og som ikke vesentlig eller overveiende presenterer konserter, henvises til ordning for tverrfaglige tiltak.

Generelt om tilskuddene

Det innvilges ettårige tilskudd eller flerårige tilsagn for inntil tre år. Uavhengig av vedtak i foregående søknad, vil det være anledning til å søke på nytt for hvert år. Det gis likevel normalt ikke prioritet til søknader om økning av allerede gitte tilsagn innenfor en flerårig periode.

Status for endringer i tilskuddspraksis - pågående prosesser

Fra og med fordeling av midler for 2023 skal fortsatt alle musikkfestivaler søke musikkfestivalordningen – uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra tilskuddsordning for konsertarrangører ble på et tidspunkt opphevet, men for å gjøre kulturfondet mer tilgjengelig for nye festivaler, samt bedre tilpasset festivalenes årssyklus, er det til behandling et forslag om å fra og med 2023 innføre en prøveordning hvor 98% av festivalmidlene fortsatt fordeles forskuddsvis og som normalt via festivalordningen, men hvor de siste 2% settes av til fordeling på festivaler som av ulike årsaker søker til konsertarrangørordningen gjennom det påfølgende året. Siden det kun er snakk om en marginal andel av festivalmidlene som vil kunne fordeles på denne måten, så oppfordres likevel alle festivaler som kan, til å søke festivalordningen til den ordinære fristen(!). Legg også merke til at det av samme årsak vil være begrensninger i hvor store beløp som vil kunne tildeles i hver enkelt sak via denne type søknader.

For bransjetreff/-festivaler så skal samlet søknad for konserter og seminarer sendes til musikkfestivalordningen. Dette gjelder uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra tilskuddsordning for andre musikktiltak, er strammet inn, og festivaler som søker denne ordningen kan ikke for fremtiden regne med samme muligheter for prioritering der. Unntak er arrangementer som utelukkende, eller i all hovedsak består av seminarer/workshops – disse skal fortsatt søke andre musikktiltak. Det samme gjelder i tilfeller hvor planlagte konserter hovedsakelig fremføres av kursdeltakere og/eller -instruktører, samt i tilfeller hvor konsertene som fremføres, i teorien er offentlig tilgjengelige, men hvor publikum likevel i all hovedsak består av kursdeltakere og deres familie/nærmeste. 

Krav til søknaden

Her finner du krav til søknad om støtte til musikkfestivaler. Les også alle veiledningstekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets søknadsportal Altinn innen søknadsfristen. Søker må oppfylle de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Kulturrådet. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av festivalens særegne formål og rolle i kunst- og kulturlivet, samt en redegjøring for festivalens arbeid med kulturelt mangfold, inkludering, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning. Det skal også gjøres rede for samspill og kompetansedeling med andre festivaler og mellom festivalen og andre aktører i kunst- og kulturlivet regionalt og nasjonalt. Søknader som ikke har kommet inn innen fristens utløp, som gjelder festivaler med avvikling i inneværende år, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

For søknad om flerårig tilsagn skal søker, i den grad det kan oppdrives, vise til dokumentasjon eller skriftlige uttalelser fra fylke og kommune vedrørende deres intensjon om- og sannsynlighet for langsiktige bevilgninger i den omsøkte perioden, samt nåværende tilskuddsnivå. Det er ikke krav om at vedtak skal foreligge på søknadstidspunktet, men graden av finansiering fra egen region vil inngå som del av helhetsvurderingen av festivalen over tid. Tilsvarende vil det for ettårige søknader normalt gis prioritet til festivaler som kan vise til vesentlige tilskudd fra egen region. Kulturrådet stiller ikke krav om kommunal og fylkeskommunal styrerepresentasjon. 

Festivaler som avholdes i løpet av årets første kvartal, oppfordres til  å søke ett år tidligere enn regulær frist for det aktuelle året, eller å søke minimum for to år av gangen.

Obligatoriske vedlegg:

 • Fullstendig program inneværende år og/eller forrige festival hvor fullstendig program foreligger.
 • Programskisse for hvert år av omsøkt periode.
 • Budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema skal legges ved søknaden. Skjemaet må lastes ned, fylles ut og lastes opp som pdf vedlegg til søknaden. Last ned skjema her:

Obligatorisk budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema ettårig tilskudd (Excel)

Obligatorisk budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema flerårig tilskudd (Excel)

Ved søknad om flerårig tilskudd:

 • Intensjonsbrev om tilskudd fra kommune og fylkeskommune

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema i Altinn. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Det er også obligatorisk å fylle ut budsjett- og regnskapsskjemaet. Se skjema under "Krav til søknad".

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari.  Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Vurdering av søknaden

Det vil bli gitt en helhetlig vurdering av søknadene og festivalens kvaliteter ut fra hensyn som:

 • Egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling.
 • Regional, nasjonal eller internasjonal betydning.
 • Geografisk spredning av tilskuddsmidlene.
 • Langsiktighet i medfinansiering fra fylke og kommune.
 • Gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, muligheter for egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet.
 •  Honorarpolitikk og profesjonell honorering.
 • Søknadens vektlegging av temaer som inkludering, kjønnsbalanse, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning.

Søknadene vurderes av musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Kulturrådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden blir sendt inn til vedtakene blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling vil normalt skje to ganger i året. Første halvdel av tilskuddet utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring av festivalen. Andre halvdel av tilskuddet kan utbetales når rapport og regnskap for foregående år er innsendt til Kulturrådet, med unntak for festivaler som arrangeres før 1. april hvor tilskuddet kan utbetales i sin helhet etter aksept av kontrakt. Det må sendes inn skriftlig anmodning om restutbetaling.

Oppdatert arbeidsbudsjett

Oppdatert arbeidsbudsjett skal sendes inn til Kulturrådet samtidig som kontrakten aksepteres. Arbeidsbudsjettet lastes opp som vedlegg når man aksepterer kontrakten i Altinn.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer av prosjektet i forhold til innsendt prosjektbeskrivelse, budsjett og tidsplan må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd

Dersom festivalen over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort.

Vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd, skal for festivaler som årlig mottar kr 200 000 eller mer fra ordningen, skje gradvis og/eller etter forutgående varsling. Forhold som tilskuddsnivå, tilskuddets andel av festivalens totaløkonomi og festivalens muligheter for egeninntjening, skal hensyntas i prosessen.

Dersom festivalens virksomhet, eller forutsetningene for videre drift, grunnleggende endrer karakter fra ett år til et annet, så kan det likevel vedtas opphør av videre tilskudd fra ordningen uten forutgående varsling.

Dersom kontrakten ikke er akseptert innen ett år etter at tilsagnsbrev er mottatt av søker eller festivalen ikke blir gjennomført eller blir lagt ned, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. 

Tilbakebetaling

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsbetingelsene ikke overholdes.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at festivalen mottar tilskudd fra Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Ved salg av billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søker må på forespørsel gi akkreditering til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Rapportering

Festivaler som mottar tilskudd skal årlig rapportere om aktivitet og økonomi. Festivalene blir vurdert ut fra sin egenart, oppnåelse av mål som beskrevet i søknaden og etter formålene for ordningen. Festivaler som mottar flerårige tilsagn skal foreta en egenevaluering og bli særlig vurdert av Kulturrådet etter det siste året av tilsagnsperioden. Manglende rapportering kan føre til at Kulturrådet ikke behandler eventuelle nye søknader fra tilskuddsmottaker.

Budsjett- regnskaps- og statistikkskjema - rapportering musikkfestivaler 2023

Revisjon

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

Tilskudd over kr 400 000 skal revideres av statsautorisert revisor.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. 

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.