Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Dette var den første behandlingen av søknader til kunstnerskapsstøtte, som har erstattet basisfinansiering. I hovedsak er det to vesentlige forskjeller mellom ordningene. Ved å endre navnet på ordningen ville faglig utvalg for dans og faglig utvalg for teater betone potensialet for fortsatt kunstnerisk utvikling som det sentrale kriteriet. Det betyr at det legges mindre vekt på fartstid, internasjonalt nedslagsfelt og etablert drift. Den andre endringen gjelder tidshorisonten for tilskuddet. Langsiktig og forutsigbar støtte var en viktig del av ordningen for basisfinansiering, men over tid ble midlene bundet opp i store tilskudd til et fåtall aktører. Et stort gap vokste frem mellom arbeidsvilkårene som gis til scenekunstnere med basisfinansiering og til scenekunstnere med prosjektbasert tilskudd. For å gi flere scenekunstnere en reell mulighet til å motta langsiktig støtte gis kunstnerskapsstøtte periodevis i maksimum fem år av gangen. Alle søkere stiller likt ved hver søknadsrunde. Det finnes ingen tak på hvor mange ganger en ny periode med kunstnerskapsstøtte kan bevilges, men det er heller ikke slik at nye perioder kan forventes. Faglig utvalg for dans og faglig utvalg teater er klar over at dette betyr mindre kontinuitet og forutsigbarhet for den enkelte tilskuddsmottakeren. Alternativet var å la forskjellen i arbeidsvilkår bli enda større, noe fagutvalgene mente det hastet å ta tak i.

37 søknader ble behandlet. 14 søknader gjaldt dans, 16 gjaldt teater og 7 av søknadene kan hverken defineres som dans eller teater, men inneholder elementer fra både dans og teater. Mange av søkerne denne runden hadde søkt om basisfinansiering tidligere. Fagutvalgene var overrasket over at det ikke var et større antall førstegangssøkere. Det kan skyldes at den nye ordningen ikke enda er godt nok kjent. Mange av søkerne var svært godt kvalifiserte; flere enn det var midler til. I prioriteringen la fagutvalgene vekt på hvem som overbeviste mest om at støtten ville i vesentlig grad styrke utviklingen av kunstnerskapet og løfte det videre.

Utvalgenes vurderinger og prioriteringer

Det ble gitt tilskudd til hele 5 kunstnerskap/kompanier:

  • Claire de Wangen (5 år, ca. 2,5 mil. kr). Basert i Oslo. Henvender seg til barn, ungdom og vokse.
  • Susie Wang (3 år, mellom 2,9 og 3,2 mill. kr). Basert i Oslo. Henvender seg til voksne.
  • Bananaz (5 år, ca. 3,5 mill. kr). Basert i Oslo. Henvender seg til voksne.
  • Findlay//Sandsmark (5 år, 3 mill. kr). Basert i Stavanger. Henvender seg til voksne.
  • Transitteateret (3 år, ca. 2,5 mill. kr). Basert i Bergen. Henvender seg til ungdom og voksne.

Fagutvalgene opplevde at søknadssummene var noe lavere enn hva som var vanlig under basisfinansieringen. Både Transiteateret og Susie Wang søkte om 3 årig tilskudd.

Dette er konstellasjoner med stor variasjon i estetisk praksis, kunstnerisk ambisjon og organisering. Både Bananaz og Findlay//Sandsmark er mer løse konstellasjoner som har base i egne lokaler. Lokalene bruker de aktivt for å knytte bånd til sine respektive nærmiljøer, både med hensyn til andre kunstnerkolleger og til publikum. Slike konstellasjoner kan bidra til å styrke økonomien til flere kunstnere enn kjerneaktørene alene, samt trekke til seg nye publikummere.

Tematisk preges søknadene og prosjektene av å være undersøkende og utforskende hvor flere søker seg mot noe grunnleggende, eller utfordrer grunnleggende antagelser om hva som konstituerer scenekunsten. Transitteateret vil utfordre hva en scene er, og utvikle en egen type digitalteater. Det er ikke snakk om streaming av forestillinger i normal forstand, men likevel en utforskning av et forestillingskonsept der publikum ikke er i samme rom som utøverne.

Susie Wang vil undersøke grunnleggende teatralitet som komedie, tragedie og satyrspill, rundt tematikken vold i trilogien HEIM.

Bananaz fikk tilskudd for 5 år og springer ut av en søken etter å inngå i dialoger og å la seg påvirke av ulike miljøer og kontekster, der fellesskapet og samarbeidet får virke inn på måten de arbeider og hvordan de strukturerer sine prosjekter. De forankrer sitt arbeid i et fysisk tilholdssted, lokalet Grønlandsleiret 47a, som blir et møtepunkt, arena og et sted for den daglige driften.

deWangen-produksjoner arbeider kontinuerlig med å skape stedsspesifikke og omsluttende teateropplevelser hovedsakelig i Oslo. Hver forestilling søker etter nye innfallsvinkler og særegen dynamikk mellom sted, fiksjon og publikum, mellom teater og tilskuer. I forlengelsen av dette arbeidet undersøker de ulike strategier for språk- og metodeutvikling i forestillingsarbeidet.

Det ble gitt avslag til Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, winter guests og Goksøyr & Martens. De har mottatt basisfinansiering i henholdsvis 10, 8 og 6 år. De ble vurdert hver for seg og fikk avslag på individuelt grunnlag.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans: 28.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeProsjekttittelÅrSøknadssumTilskudd
NARTMANSTIFTELSEN Oslo Henriette Pedersen Nartmanstiftelsen - 2020-2024 2020 3200000 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Henriette Pedersen Nartmanstiftelsen - 2020-2024 2021 3200000 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Henriette Pedersen Nartmanstiftelsen - 2020-2024 2022 3200000 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Henriette Pedersen Nartmanstiftelsen - 2020-2024 2023 3200000 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Henriette Pedersen Nartmanstiftelsen - 2020-2024 2024 3200000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2020-2024 2020 3600000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2020-2024 2021 4000000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2020-2024 2022 4000000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2020-2024 2023 4000000 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2020-2024 2024 4000000 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2020-2024 2020 3000000 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2020-2024 2021 3000000 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2020-2024 2022 3000000 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2020-2024 2023 3000000 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2020-2024 2024 3000000 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2020-2024 2020 1210000 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2020-2024 2021 2902000 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2020-2024 2022 2708000 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Oslo Kari Hoaas Productions - 2020-2024 2020 3250000 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Oslo Kari Hoaas Productions - 2020-2024 2021 3250000 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Oslo Kari Hoaas Productions - 2020-2024 2022 3250000 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Oslo Kari Hoaas Productions - 2020-2024 2023 3250000 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Oslo Kari Hoaas Productions - 2020-2024 2024 3250000 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2020-2024 2020 2600000 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2020-2024 2021 2600000 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2020-2024 2022 2600000 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2020-2024 2023 2600000 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2020-2024 2024 2600000 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Oslo Ingun Bjørnsgaard Prosjekt - 2020-2024 2020 3700000 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Oslo Ingun Bjørnsgaard Prosjekt - 2020-2024 2021 3700000 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Oslo Ingun Bjørnsgaard Prosjekt - 2020-2024 2022 3700000 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Oslo Ingun Bjørnsgaard Prosjekt - 2020-2024 2023 3700000 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Oslo Ingun Bjørnsgaard Prosjekt - 2020-2024 2024 3700000 0 K FOSS QUIET WORKS Vestfold K Foss Quiet Works - 2020-2024 2020 2300000 0 K FOSS QUIET WORKS Vestfold K Foss Quiet Works - 2020-2024 2021 2300000 0 K FOSS QUIET WORKS Vestfold K Foss Quiet Works - 2020-2024 2022 2300000 0 K FOSS QUIET WORKS Vestfold K Foss Quiet Works - 2020-2024 2023 2300000 0 K FOSS QUIET WORKS Vestfold K Foss Quiet Works - 2020-2024 2024 2300000 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Troms Stiftelsen Ferske Scener - 2020-2024 2020 2400000 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Troms Stiftelsen Ferske Scener - 2020-2024 2021 3000000 0 STIFTELSEN FERSKE SCENER Troms Stiftelsen Ferske Scener - 2020-2024 2022 3000000 0 SIRI DYBVIK Rogaland dybwikdans - 2020-2024 2020 2900000 0 SIRI DYBVIK Rogaland dybwikdans - 2020-2024 2021 2800000 0 SIRI DYBVIK Rogaland dybwikdans - 2020-2024 2022 2800000 0 DOMINIKA MINKACZ- SIRA Hordaland Open Window Theatre - 2020 2020 600000 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2020-2024 2020 1180000 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2020-2024 2021 1910000 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2020-2024 2022 2000000 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2020-2024 2023 2000000 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2020-2024 2024 2000000 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2020-2023 2020 3300000 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2020-2023 2021 3300000 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2020-2023 2022 3300000 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2020-2023 2023 3300000 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2020-2023 2024 3300000 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen - 2020-2023 2020 1920000 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen - 2020-2023 2021 2000000 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen - 2020-2023 2022 2270000 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen - 2020-2023 2023 2100000 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2020-2024 2020 3500000 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2020-2024 2021 3500000 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2020-2024 2022 3700000 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2020-2024 2023 3700000 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2020-2024 2024 3700000 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Oslo Flaatenbjørk kompani AS - 2020-2024 2020 2350000 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Oslo Flaatenbjørk kompani AS - 2020-2024 2021 2400000 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Oslo Flaatenbjørk kompani AS - 2020-2024 2022 2450000 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Oslo Flaatenbjørk kompani AS - 2020-2024 2023 2450000 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Oslo Flaatenbjørk kompani AS - 2020-2024 2024 2450000 0 LANDING DA Oslo Landing DA - 2020-2022 2020 2000000 0 LANDING DA Oslo Landing DA - 2020-2022 2021 2250000 0 LANDING DA Oslo Landing DA - 2020-2022 2022 2500000 0 STIFTELSEN LUCIEN Hordaland winter guests - 2020-2024 2020 4000000 0 STIFTELSEN LUCIEN Hordaland winter guests - 2020-2024 2021 4000000 0 STIFTELSEN LUCIEN Hordaland winter guests - 2020-2024 2022 4000000 0 STIFTELSEN LUCIEN Hordaland winter guests - 2020-2024 2023 4000000 0 STIFTELSEN LUCIEN Hordaland winter guests - 2020-2024 2024 4000000 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Oslo Lisa Lie - 2020-2024 2020 4337563 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Oslo Lisa Lie - 2020-2024 2021 4343663 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Oslo Lisa Lie - 2020-2024 2022 4032163 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Oslo Lisa Lie - 2020-2024 2023 4282163 0 LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE Oslo Lisa Lie - 2020-2024 2024 4167163 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Spreafico Eckly - 2020-2024 2020 2378650 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Spreafico Eckly - 2020-2024 2021 2378650 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Spreafico Eckly - 2020-2024 2022 2378650 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Spreafico Eckly - 2020-2024 2023 2378650 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Spreafico Eckly - 2020-2024 2024 2378650 0 IMPURE COMPANY Oslo Impure Company - 2020-2024 2020 3800000 0 IMPURE COMPANY Oslo Impure Company - 2020-2024 2021 3800000 0 IMPURE COMPANY Oslo Impure Company - 2020-2024 2022 3800000 0 IMPURE COMPANY Oslo Impure Company - 2020-2024 2023 3800000 0 IMPURE COMPANY Oslo Impure Company - 2020-2024 2024 3800000 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr og Martens - 2020-2024 2020 3500000 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr og Martens - 2020-2024 2021 3500000 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr og Martens - 2020-2024 2022 3500000 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr og Martens - 2020-2024 2023 3500000 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr og Martens - 2020-2024 2024 3500000 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud - 2020-2024 2020 3150000 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud - 2020-2024 2021 3150000 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud - 2020-2024 2022 3150000 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud - 2020-2024 2023 3150000 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud - 2020-2024 2024 3150000 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Wee - 2020-2024 2020 3500000 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Wee - 2020-2024 2021 3500000 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Wee - 2020-2024 2022 3500000 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Wee - 2020-2024 2023 3500000 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Wee - 2020-2024 2024 3500000 0 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Trøndelag Draug Produksjoner - 2020-2024 2020 1772500 0 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Trøndelag Draug Produksjoner - 2020-2024 2021 2679500 0 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Trøndelag Draug Produksjoner - 2020-2024 2022 1976000 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Nordland Eilertsen og Granados Teaterkompani - 2020-2024 2020 2168000 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Nordland Eilertsen og Granados Teaterkompani - 2020-2024 2021 2168000 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Nordland Eilertsen og Granados Teaterkompani - 2020-2024 2022 2168000 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Nordland Eilertsen og Granados Teaterkompani - 2020-2024 2023 2168000 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Nordland Eilertsen og Granados Teaterkompani - 2020-2024 2024 2168000 0 PARA FILM & TEATER DA Oslo Para Film og Teater - 2020-2024 2020 2200000 0 PARA FILM & TEATER DA Oslo Para Film og Teater - 2020-2024 2021 2200000 0 PARA FILM & TEATER DA Oslo Para Film og Teater - 2020-2024 2022 2200000 0 PARA FILM & TEATER DA Oslo Para Film og Teater - 2020-2024 2023 2200000 0 PARA FILM & TEATER DA Oslo Para Film og Teater - 2020-2024 2024 2200000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Kunstnerskap NIE - 2020-2024 2020 1950000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Kunstnerskap NIE - 2020-2024 2021 2760000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Kunstnerskap NIE - 2020-2024 2022 1950000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Kunstnerskap NIE - 2020-2024 2023 1950000 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Kunstnerskap NIE - 2020-2024 2024 1950000 0 FORSKNING TIL FOLKET - HENRIETTE CHRISTIE ERTSÅS Hordaland Forskning Til Folket - 2020-2022 2020 115000 0 FORSKNING TIL FOLKET - HENRIETTE CHRISTIE ERTSÅS Hordaland Forskning Til Folket - 2020-2022 2021 130000 0 FORSKNING TIL FOLKET - HENRIETTE CHRISTIE ERTSÅS Hordaland Forskning Til Folket - 2020-2022 2022 138638 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Emilia Adelöw - 2020-2024 2020 3800000 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Emilia Adelöw - 2020-2024 2021 3800000 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Emilia Adelöw - 2020-2024 2022 3800000 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Emilia Adelöw - 2020-2024 2023 3800000 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Emilia Adelöw - 2020-2024 2024 3800000 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2019 2020 3500000 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2019 2021 3500000 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2019 2022 3500000 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2019 2023 3500000 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2019 2024 3500000 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2020-2024 2020 3000000 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2020-2024 2021 3000000 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2020-2024 2022 3000000 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2020-2024 2023 3000000 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2020-2024 2024 3000000 0 INGELEIV BERSTAD Oslo Bananas (tidligere MED MER) - 2020-2024 2020 2500000 2500000 INGELEIV BERSTAD Oslo Bananas (tidligere MED MER) - 2020-2024 2021 3500000 3500000 INGELEIV BERSTAD Oslo Bananas (tidligere MED MER) - 2020-2024 2023 3500000 3500000 INGELEIV BERSTAD Oslo Bananas (tidligere MED MER) - 2020-2024 2024 3500000 3500000 INGELEIV BERSTAD Oslo Bananas (tidligere MED MER) - 2020-2024 2022 3650000 3600000 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2020-2024 2020 2400000 2400000 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2020-2024 2021 2400000 2400000 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2020-2024 2022 2400000 2400000 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2020-2024 2023 2520000 2500000 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2020-2024 2024 2500000 2500000 PUBLIKUM TRINE JOHANNE FALCH Oslo Susie Wang - 2020-2022 2020 3229000 3200000 PUBLIKUM TRINE JOHANNE FALCH Oslo Susie Wang - 2020-2022 2021 3522000 3500000 PUBLIKUM TRINE JOHANNE FALCH Oslo Susie Wang - 2020-2022 2022 2934500 2900000 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2020-2022 2020 2150000 2150000 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2020-2022 2021 2600000 2600000 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2020-2022 2022 2600000 2600000 FINDLAY//SANDSMARK Rogaland Findlay-Sandsmark - 2020-2024 2020 3000000 3000000 FINDLAY//SANDSMARK Rogaland Findlay-Sandsmark - 2020-2024 2021 3000000 3000000 FINDLAY//SANDSMARK Rogaland Findlay-Sandsmark - 2020-2024 2022 3000000 3000000 FINDLAY//SANDSMARK Rogaland Findlay-Sandsmark - 2020-2024 2023 3000000 3000000 FINDLAY//SANDSMARK Rogaland Findlay-Sandsmark - 2020-2024 2024 3000000 3000000