Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Innkjøpsordning - ny norsk skjønnlitteratur (avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Endringer i innkjøpsordningen:

Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur blir fra 1. januar 2021 erstattet av fire nye innkjøpsordninger:

- Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne
- Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne
- Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge
- Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge

 

Det vil ikke komme flere søknadsfrister på denne ordningen. De første søknadsfristene for skjønnlitteratur for de nye ordningene i 2021 vil være i begynnelsen av februar og søknadsskjema blir gjort tilgjengelig senest 14 dager før søknadsfristen.

 

Skjønnlitterære bøker som gis ut før årets første påmeldingsfrist skal ikke sendes til Biblioteksentralen eller til vurderingsutvalgene i forkant av påmeldingen. Informasjon om levering av disse bøkene sendes til aktuelle forlag etter påmeldingsfristens utløp.

 

Om 2020:
Det er forskjellige betalingstabeller for alle tre runder i 2020. Betalingstabell for runde 3/2020 står åpent, mens runde 1 og 2 ligger i PDF-lenker under Rutiner etter innkjøp.

 

NY ADRESSE FOR LEVERING AV P-BØKER. Fra 1. oktober 2020 skal alle varer leveres til ny adresse:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt, spredt og lest ny norsk skjønnlitteratur. Kulturrådet stiller et minstekrav til utgivelsenes kvalitet og innkjøpene skal samlet sett bidra til stor bredde i norsk litteratur.

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Kulturrådets distributør direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge. Bøkene leveres både som papirbøker og ebøker. Bildebøker kan leveres kun som papirbøker.

Som et prøveprosjekt i perioden 2020-2022 tilgjengeliggjøres innkjøpte titler for barn og unge som papirbøker også for et utvalg skolebibliotek. Se egne retningslinjer for Forsøksordning for distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek.

Folkebibliotekene og skolebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.

Åpne alle

Hva kan meldes på?

En forfatter kan i utgangspunktet kun ha påmeldt én bok for voksne og én bok for barn og unge til innkjøpsordningen for skjønnlitteratur hvert kalenderår. Begrunnet søknad om dispensasjon fra denne regelen må søkes av forlagene i forkant av den første utgivelsen.

Under ordningen kjøpes det inn ny norsk skjønnlitteratur i papir- og e-bokformat. Ny norsk skjønnlitteratur er her definert på følgende måte:
 

«Ny»

 • Med «ny» menes bøker som kommer ut som originalverk i samme år som søknadsåret. Som originalverk inkluderes bøker oversatt fra samisk til norsk av forfattere bosatt i Norge, men der det første originalverket på samisk ikke er mer enn tre år gammelt på søknadstidspunktet.
 • For dikt- og novellesamlinger kan under halvparten av innholdet være trykket tidligere, men utgivelsen skal fremstå som et helhetlig nytt verk.
 • Gjendiktninger av lyrikk til norsk anses som originalverk.
 • Dramatikk i bunden form anses som lyrikk.
 • Posthume utgivelser som ellers innfrir kravene, godkjennes som nye inntil fem år etter forfatterens død.

«Norsk»

 • Med «norsk» menes i denne sammenhengen utgivelser skrevet på bokmål, nynorsk eller dialekt.
 • Norskkravet anses innfridd for bøker oversatt til norsk fra samisk og andre språk såfremt det er en originalutgivelse.

«Skjønnlitteratur»

 • Med «skjønnlitteratur» menes i utgangspunktet utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok.
 • En utgivelse skal fremstå som et helhetlig skjønnlitterært verk. Dette gjelder også bildebøker og andre utgivelser med betydelige visuelle innslag. Antologier innenfor de nevnte sjangrene kan kjøpes inn.
 • Utgivelser som har et overveiende faktabasert eller faglig innhold regnes som «skjønnlitteratur», dersom de har et tilstrekkelig dikterisk preg.
 • Bildebøker regnes som «skjønnlitteratur» dersom illustrasjon(er) til sammen utgjør under halvparten av omfanget.

«E-bok»

 • Med «e-bok» forstås her tekster digitalisert for lesing på en elektronisk plattform og som uten større endringer kunne vært trykket på papir.
 • Dersom et originalverk kommer ut som p-bok og e-bok, skal søknaden gjelde for innkjøp i begge formater.

Legg merke til at det skilles mellom lettlest og tilrettelagt litteratur

 • Lettlest litteratur blir behandlet som andre bøker under ordningen.
 • Tilrettelagt litteratur for lesesvake (med enkelt innhald) vil ikke bli behandlet under ordningen. Forlaget skal benytte frister og skjema for tilskuddsordningen for litteraturprosjekt. Dersom en bok får tilskudd, vil forlaget og forfattaren få tilskudd etter betalingsmodellene, og forlaget skal sende bøker til Biblioteksentralen som distribuerer videre til norske folkebibliotek. Søknader om støtte til slike verk blir behandlet av fagleg utvalg for litteratur.

Krav til søknaden

Norske forlag og utgivere kan søke om innkjøp.

En søknad består av søknadsskjema og trykt bok.

Søknadsskjemaet må sendes inn før boka kommer ut og innenfor oppgitte frister for at boka skal bli godkjent for behandling. Disse er

 • ca 1. februar for bøker som kjem ut i perioden 1. januar til 30. april
 • ca 1. mai for bøker som kjem ut i perioden 1. mai til 31. august
 • ca 1. september for bøker som kjem ut i perioden 1. september til 31. desember

Sjekk nettsidene for å se hvilke frister som gjelder for inneværende kalenderår.

For alle påmeldinger skal trykt bok sendes direkte til det aktuelle vurderingsutvalgets medlemmer umiddelbart etter at den foreligger. For søknader om innkjøp av gjendiktninger, må i tillegg originalverket og ett eksemplar av trykt bok sendes inn til Kulturrådets administrasjon.

Dersom forfatter og redaktør (eller tilsvarende) er samme person, må et vedlegg som dokumenterer at utgivelsen har gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll følge søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av en kort uttalelse fra en uavhengig konsulent som skal ha gått gjennom manuskriptet før utgivelse.

Ved tvil om sjanger eller primærmålgruppe skal utgiveren registrere utgivelsen i den sjangeren og sende den trykte boka til det utvalget den mener er mest relevant. Tvilstilfeller skal merkes i søknadsskjemaet.

Det blir føresett at forlaget har inngått avtale med forfattar og eventuelt andre opphavspersonar for verket som blir meldt på ordninga.

Kulturrådet kan etter nærmere vurdering beslutte at søker ikkje kan melde på/få behandlet utgivelser dersom tilbakebetalingskrav ikkje blir innfridd til oppgitt frist, eller øvrige vilkår for tidligere påmeldinger ikkje er innfridd.

To søkerkategorier

Innkjøpsordninga for skjønnlitteratur er automatisk, og baserer seg på at ein stor del av dei påmelde titlane blir sendt til Kulturrådets distributør på utgjevingsdato, slik at biblioteka kan tilby lånarane ny litteratur så raskt som råd er. Vedtak om innkjøp eller avslag finner sted i etterkant av utsendelse av bøkene, noe som innebærer en økonomisk risiko forlagene må være seg bevisst. Ei slik type utsending gjeld for kategori 1. Forlag som ikkje har meldt på bøker til ordningen tildligere kalenderår, benytter kategori 2 som en innføring til ordningen. I denne kategorien vurderes bøkene for innkjøp før bøkene sendes til Kulturrådets distributør, og det tar derfor lenger tid før bøkene ankommer bibliotek og lesere. Litteratur oversatt frå samisk til norsk kan uavhengig av forlag meldes på ordningens kategori 2 (se «kva kan kjøpes inn»).

Kategori 1 (Utsending av bøker før vurdering)

Forlag som tidligere kalenderår har meldt på én eller flere utgivelser gjennom innkjøpsordningen for skjønnlitteratur, skal melde på utgivelsen i kategori 1.

 • Det gjøres oppmerksom på at påmelding i kategori 1 innebærer en økonomisk risiko for forlaget, da bøker som vedtas ikke innkjøpt innebærer at Kulturrådet krever forlaget for tilbakebetaling av hele Kulturrådets forhåndsutbetalte beløp uten at papirbøkene vil bli returnert til forlaget. Ved påmelding forplikter forlaget å betale forfatter honorar i henhold til gjeldende betalingstabeller uavhengig av vedtak om innkjøp eller avslag. Forlaget løper dermed en risiko for krav om tilbakebetaling av hele beløpet, selv om papirbøkene allerede er distribuert og forfatter har fått utbetalt royalty.
 • Forlag under kategori 1 skal levere trykte bøker og eventuelt e-bøker på utgivelsesdato til Kulturrådets distributør, som sørger for videre utsending til folkebibliotekene. Leveransen skal være fra utgivelsens førsteopplag.
 • Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal leseeksemplarer sendes direkte til riktig vurderingsutvalg. Beskrivelse av leveranse av henholdsvis trykte bøker og e-bøker finnes på Kulturrådets nettsider.
 • Samtidig som bøkene leveres til distributøren, kan faktura sendes Kulturrådet. Forfallsdato skal være 30 dager etter leveransen av bøker. Dersom bøker og faktura ikke er levert senest 14 dager etter utgivelsesdato, anses påmeldingen som annullert.
 • Folkebibliotekene beholder papirbøkene uavhengig av om boken blir innkjøpt. Dersom en søknad får avslag, vil tilgangen til e-boken stenges når igangsatte utlån er utgått.

Kategori 2 (Vurdering før utsending av bøker):

Forlag som ikke tidligere har meldt på én eller flere utgivelser under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur, skal melde på utgivelsen(e) i kategori 2 hele det første kalenderåret. Enkeltutgivelser oversatt fra samisk til norsk kan meldes på i kategori 2 uavhengig av om forlaget tidligere har meldt på utgivelser gjennom ordningen.

 • Forlag under kategori 2 skal sende leseeksemplarer direkte til det vurderingsutvalget som skal behandle boka, samt ett eksemplar til Kulturrådets administrasjon.
 • Når en utgivelse er behandlet av vurderingsutvalget, vil forlaget få beskjed om boka blir innkjøpt eller ikke.
 • Dersom boka blir innkjøpt, skal trykte bøker og eventuelt e-bøker innen 14 dager sendes til Kulturrådets distributør. Beskrivelse av leveranse av henholdsvis trykte bøker og e-bøker finnes på Kulturrådets nettsider. Se meir under «Rutiner etter innkjøp».
 • Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal faktura sendes Kulturrådet. Forfallsdato skal være 30 dager etter leveransen av bøkene.

Adresser til vurderingsutvala finn du under overskrifta «Vurdering av søknaden». Ved tvil om sjanger eller primærmålgruppe skal utgiveren registrere utgivelsen i den sjangeren og sende den trykte boka til det utvalget den mener er mest relevant.

Forlag i kategori 2 skal óg sende eitt eksemplar til Kulturrådets administrasjon.

Leveringsadresse er:

Innkjøpsordninga for skjønnlitteratur
Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Gjendikting

Når det gjeld gjendiktingar av lyrikk til norsk, skal forlaget sende eitt eksemplar av originalutgåva saman med eitt eksemplar av den norske versjonen til Kulturrådet, i tillegg til å sende eksemplara av den norske versjonen til medlemene av vurderingsutvalet. Dette gjeld for begge kategoriar forlag.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og retningslinene for ordninga nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?».

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg?

Sjå brukarstøtte

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Søknadsfristen er endelig, og søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Påmeldte titler som innfrir de formelle kravene, blir behandlet av ett av fire vurderingsutvalg:

I diskusjonen om minstekravene til kvalitet skal hver tittel vurderes innenfor sin sjanger. Utvalgene skal blant annet legge vekt på om de påmeldte utgivelsene

 • fremstår som helhetlige litterære verk
 • innehar tilstrekkelige kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter
 • har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid

Vurderingsutvalgene er delegert vedtaksmyndighet fra Kulturrådet. Utvalgene kan på eget initiativ ta opp igjen bøker til behandling. Lister over behandlede bøker skal legges fram for Kulturrådet til orientering.

Vurderingsutvalgene kan videresende boka til vurdering i et annet utvalg enn det forlaget har sendt bøker til. Det er da det siste vurderingsutvalget som har endelig vedtaksmyndighet.

Hvert vurderingsutvalg består av medlemmer som oppnevnes av Kulturrådet for to år av gangen og med mulighet for én gjenoppnevning. Utvalgene skal representere en bredde i litteratursyn og kunnskap om ulike sjangre. I tillegg til medlemmene, oppnevnes en suppleant som kan tre inn dersom det ordinære utvalget mener det er tvil om kvaliteten på den påmeldte tittelen innfrir kravene som retningslinjene stiller.

Utvalgene kan også innhente faglige konsulentuttalelser, for eksempel i forbindelse med vurderingen av utgivelser oversatt fra samisk. Ved gjendiktninger vil administrasjonen innhente konsulentuttalelse om den språklige gjengivelsen av diktene til norsk. Konsulentuttalelsene vil forelegges Vurderingsutvalget for lyrikk.

Slik blir søknaden handsama

Sjå korleis søknadene blir handsama.

Slik behandles søknaden om innkjøp av bøker

Rutiner etter innkjøp

Bøker frå forlag i kategori 1 skal leverast til Kulturrådet på utgjevingsdato. Bøker frå forlag i kategori 2 skal eventuelt leverast etter melding om at boka er innkjøpt. Sjå meir under «Søknadsskjema».

Utgjevingar frå forlag i søkjarkategori 1 vil bli sendt ut og tilgjengeleggjort for utlån i bibliotek før vedtak om innkjøp er fatta. Ved eventuelt avslag på søknaden vil folkebiblioteka behalde papirbøkene. E-bøkene (digitale lisensar) blir tilbakekalla frå folkebiblioteka, men først etter at eventuelle utlån er avslutta.

Levering av trykte bøker

Bøkene som er innkjøpt blir tilgjengeleggjort for norske folkebibliotek både som papirbøker og e-bøker (digitale lisensar) for utlån i Norge. Bildebøker og tegneserier kan leverast berre som papirbøker. Bøker med vaksne som målgruppe skal leverast i 703 eksemplar. Bøker med barn og unge opp til fjerde trinn som målgruppe skal leverast i 1650 eksemplar (for dramatikk gjeld 873 eksemplar), og bøker for barn og unge med målgruppe fra og med femte trinn skal leveres i 1680 eksemplar (for dramatikk gjeld 903 eksemplar). I alle tilfelle skal bøkene sendast til Biblioteksentralen, som syter for utsending til norske folkebibliotek. Leveringsadresse til Biblioteksentralen er:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Varemottaket ligg under tak på sørsida av bygget, så man må ta innkjøyringa helt nord og kjøyre rundt bygget.

Levering av e-bøker

Dersom tittelen óg er kjøpt inn som e-bok, har Kulturrådet rett til å gjere denne tilgjengeleg for folkebiblioteka i totalt 70 lisensar. Lisensane blir fordelt på fylkesnivå.

Biblioteksentralen ved underleverandør er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å levere dei vidare via utlånssystema som biblioteka nyttar. Éin lisens tilsvarer éi e-bok. E-boka kan berre bli lånt ut til éin lånar om gangen, og lånaren må vere registrert som lånar i same fylke som e-boka er utlånt frå.

Biblioteksentralen treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Dette bør vere same kontaktperson som er oppgitt i søknadsskjemaet til Kulturrådet. Kontaktpersonen må vende seg til Bibliotekas IT-senter på drift@bibits.no

Betaling

Kulturrådet betalar eitt beløp direkte til forlaget for heile innkjøpet. Beløpet skal fordelast mellom forlag og forfattar på bakgrunn av sjangerspesifikke betalingstabellar. Beløpa som er oppgitt i betalingsmodellen kan bli justert årleg, og vil vere avhengig av Stortingets budsjettbehandling for kvart år.

Ved påmelding av boken til innkjøpsordningen, skal innkjøpsordningens bestemmelser om beregning og utbetaling av honorar (forfatterroyalty) gjelde. Forlaget skal senest 14 dager etter utbetaling fra Kulturrådet utbetale forfatterroyalty i henhold til betalingsmodellen.

Dersom Kulturrådet kjøper inn ei bok i ein annan sjanger eller for ei anna målgruppe enn den er påmeldt i, vil forlaget få direkte beskjed om korleis eventuell utlikning av uteståande beløp frå anten Kulturrådet eller frå forlaget skal gjerast.

Utgivelser påmeldt av forlag under kategori 1 vil bli forhåndsbetalt med hele beløpet til forlaget. Dersom boka ikke blir kjøpt inn, skal forlaget betale tilbake hele det forhåndsutbetalte beløpet uten at papirbøkene vil bli returnert til forlaget. Ved påmelding forplikter forlaget å betale forfatter honorar i henhold til gjeldende betalingstabeller uavhengig av vedtak om innkjøp eller avslag. Forlaget løper dermed en risiko for krav om tilbakebetaling av hele beløpet, selv om papirbøkene allerede er distribuert og forfatter har fått utbetalt royalty.

Faktura må sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse til Kulturrådet er organisasjonsnummeret 891 991 762. Elektronisk faktura er ikkje pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell. For meir informasjon om EHF-faktura, sjå www.dfo.no/efb

Fakturaen må innehalde følgjande informasjon:

 • IO-nummer
 • Kva for ein innkjøpsordning boka er meldt på
 • Kva forlagskategori forlaget høyrer til (1 eller 2)
 • Namn på forlag, forfattar og tittel
 • Målgruppe: Vaksne eller barn og unge
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • Sjanger: Prosa, lyrikk, dramatikk eller bildebok
 • ISBN-nummer for trykt bok
 • Evt. ISBN-nummer for e-bok
 • Beløp for innkjøp av trykt bok, evt. innkjøp av e-bok og forfattarroyalty

For titlar påmelde til og med runde 1/2020, skal desse betalingstabellane brukast

For titlar påmelde til runde 2/2020, skal desse betalingstabellane brukast

Dei ulike beløpa for titlar påmelde til runde 3 2020, kjem fram i følgjande tabell:

Målgruppe Sjanger Målform Beløp
Vaksne Prosa Bokmål og nynorsk 125 000
Vaksne Lyrikk Bokmål og nynorsk 89 000
Vaksne Dramatikk Bokmål og nynorsk 80 000
Vaksne Bildebok Bokmål og nynorsk 113 000
Barn og unge (873 eks.) Dramatikk Bokmål og nynorsk 99 000
Barn og unge (903 eks.) Dramatikk Bokmål og nynorsk 102 500
Barn og unge (1650 eks.) Prosa og lyrikk Bokmål 162 500
Barn og unge (1680 eks.) Prosa og lyrikk Bokmål 166 000
Barn og unge (1650 eks.) Prosa og lyrikk Nynorsk 173 000
Barn og unge (1680 eks.) Prosa og lyrikk Nynorsk 176 000
Barn og unge (1650 eks.) Bildebok Bokmål 157 000
Barn og unge (1680 eks.) Bildebok Bokmål 160 000
Barn og unge (1650 eks.) Bildebok Nynorsk 168 500
Barn og unge (1680 eks.) Bildebok Nynorsk 171 000

2)  Innkjøp av 70 e-boklisensar

Dersom forlaget har søkt om innkjøp av e-bok, vil Kulturrådet automatisk også kjøpe ho inn i dette formatet. For 70 e-boklisensar betaler Kulturrådet ulike beløp, avhengig av målgruppe og sjanger. Følgjande tabell viser dei ulike beløpa:

Målgruppe Sjanger Beløp  
Vaksne Prosa 27 500

 

Vaksne Lyrikk 20 500  
Vaksne Dramatikk 18 500  
Barn og unge Prosa og lyrikk 11 000  
Barn og unge Dramatikk 18 500  

 

3) Forfattarroyalty

Forfattaren skal ha utbetalt forfattarroyalty via forlaget. Storleiken på forfattarroyaltyen kjem an på målgruppe, sjanger og målform. Dei ulike beløpa kjem fram i følgjande tabell:

Målgruppe Sjanger Målform Beløp
Vaksne Prosa og bildebok Bokmål og nynorsk 87 000
Vaksne Lyrikk Bokmål og nynorsk 78 000
Vaksne Dramatikk Bokmål og nynorsk 61 000
Barn og unge (873 eks.) Dramatikk Bokmål og nynorsk 75 500
Barn og unge (903 eks.) Dramatikk Bokmål og nynorsk 78 000
Barn og unge (1650 eks.) Prosa, lyrikk og bildebok Bokmål 119 000
Barn og unge (1680 eks.) Prosa, lyrikk og bildebok Bokmål 121 000
Barn og unge (1650 eks.) Prosa, lyrikk og bildebok Nynorsk 125 000
Barn og unge (1680 eks.) Prosa, lyrikk og bildebok Nynorsk 127 000

Eit døme på oppsett av faktura:

Innbaka i forfatteroyaltyen ligg òg eventuelle honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersonar. Eventuell fordeling av honorar frå innkjøpsordninga følgjer det som er avtalt i kontrakten mellom forlaget og dei forskjellige opphavspersonane.

IO-100
Innkjøpsordninga for skjønnlitteratur 
Forlagskategori 1
Forlaget Bok
Mikkel Bekk: Vi spiste mat
Målgruppe: Barn og unge
Sjanger: Lyrikk
Målform: Nynorsk 
ISBN trykt bok: 123-45-678-9101-1
ISBN e-bok: 123-45-678-9101-2

M. Bekk: Vi spiste mat – 1680 trykte bøker barn og unge, lyrikk, nynorsk        176 000
Mikkel Bekk: Vi spiste mat – 70 e-bøker                                    11 000
Forfattarroyalty Mikkel Bekk                                                                               127 000
TOTALT                                                                                                                  314 000
   

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur? Les gjennom Ofte stilte spørsmål-siden før du tar kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Eli Solberg

E-post: eli.solberg@kulturradet.no   
Mobil: 988 08 831