Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kulturrådet har denne runden tildelt nesten 13 millioner kroner til 31 kunst- og kulturarenaer over hele landet. Totalt 70 søknader med et samlet søknadsbeløp 44,7 mill. ble behandlet i møtet.

Prosjektene det søkes tilskudd til spenner vidt, både i form, ambisjonsnivå og omfang, med søknadsbeløp fra kr 35 000 til kr 6 000 000. Sjangermessig er det flest søknader fra arenaer innenfor visuell kunst og tverrfaglige uttrykk, men også scenekunst- og musikkprosjekter samt kulturvernarenaer er godt representert blant søknadene. Søknadene kommer fra hele landet, med et tyngdepunkt i Vestland og Oslo-området. Det er også en vesentlig andel søknader fra Innlandet og Viken, og flere arenaer utenfor de store byene bidrar til at prosjektene når bredt ut geografisk.

Over 70% av søknadene omhandler bygge- og investeringsprosjekter, mens litt under 30% er søknader om tilskudd til forprosjekter eller utprøvingsprosjekter.

Styrking av felles produksjonslokaler

De største tildelingene denne runden går til lokaler for produksjon og/eller visning for det frie profesjonelle kunstfeltet innenfor visuell kunst og scenekunst. Flere av søknadene fra scenekunstfeltet omhandler store infrastrukturprosjekter ulike steder av landet:

Rådstua Teaterhus i Tromsø mottar 2 millioner til nybygg, ombygging samt oppgradering av teknisk utstyr i forbindelse med videreutviklingen av arenaen.

Havet i Trondheim mottar kr 500 000 til teknisk utstyr i Langhuset. Langhuset er et lokale som skal brukes til produksjoner, prøver, forestillinger konserter, workshops mv., der det frie feltet bl.a. skal ha gratis tilgang på dagtid.

Teater Vestland er tildelt kr 1 200 000 til tekniske fasiliteter i sine nye lokaler i Nynorskhuset i Førde. Investeringen skal bidra til å gjøre lokalene egnet til merbruk, både gjennom samarbeid med og tilgjengeliggjøring for det frie feltet i regionen.

Kulturrådet har også støttet flere åpne produksjonslokaler for visuell kunst. Rundens største tilskudd er 3 millioner kroner til investeringer og utbedringer av bygg og infrastruktur i forbindelse med videre utvikling av Fellesverkstedets fasiliteter i Oslo. I tillegg kommer forprosjekttilskudd til nye lokaler for SA Steinskulptur i Oslo og en bærekraftig vedfyrt keramikkovn ved Kunsthall Grenland i Porsgrunn.

Kompetanseløft på bærekraft

Flere søknader viser en klar bevissthet rundt bærekraft og gjenbruk. Økningen i kostnader til strøm og materialer tvinger fram nye behov og en mer nøysom tilnærming til oppgraderinger og infrastruktur. Byggesøknadene til ordningen handler først og fremst om tilpasning av eksisterende bygningsmasse, og det er få som omhandler helt nye bygg. Flere prosjekter omhandler tiltak for energieffektivisering og strømsparing. Denne runden er det også flere søknader om tilskudd til prosjekter som omhandler bærekraft på et mer overordnet nivå i og for kultursektoren i Norge. Bl.a. er det gitt tilskudd til utvikling og produksjon av en guide om energisystemer og energieffektivisering for kulturfeltet, i regi av Klimakultur SA. Guiden er inspirert av «Energy Impacts» utarbeidet av Julie’s Bicycle (UK), men tilpasset norske forhold. Målet er å bidra til et større kunnskaps- og kompetanseløft om energi og energieffektivisering i norsk kultursektor.

Utvidet tilgang og inkluderende arenaprosjekter

Det er gitt flere tilskudd til universell utforming og fysisk tilgjengelighet, bl.a. ved Kunsthall Stavanger, som har fått 1 million kroner til å bygge en universelt utformet hovedinngang og å utvikle sitt uteområde for barne- og ungdomsaktiviteter. Kulturrådet har også prioritert arenaer som fokuserer på inkludering. Eksempler er bl.a. Tater-Millas hus i Våler kommune, en uformell møteplass og arena for formidling av den nasjonale minoriteten romanifolk/tateres historie, og den nye kulturarenaen Torbjørnsbu i Arendal, som har som mål å bekjempe utenforskap og fattigdom, bl.a. gjennom et tett samarbeid med Froland fengsel. 34% av søknadene gjelder arenaer med en tydelig barne- og ungdomssatsing, og halvparten av disse har fått tilskudd. En av disse er Unge Viken teater i Lillestrøm, som mottar tilskudd til et forprosjekt for nye prøve- og produksjonslokaler for det frie scenekunstfeltet.

ARENA-ordningen og kulturell og kreativ næring

Flere søknader gjelder arenaer som opererer i skjæringspunktet mellom kunst og kulturell og kreativ næring. Her trer bl.a. arenaenes behov for egeninntjening og salgsinntekter tydelig frem. ARENA-ordningen rommer mulighet for å støtte strukturer som styrker kunstnerøkonomien, for eksempel gjennom tilskudd til utvikling av næringslokaler der aktivitet og innhold skjer på kunstfeltets premisser. I disse tilfellene er det vesentlig at økonomien og driftsstrukturene er transparente, og at inntjeningen kommer det frie kunst- og kulturfeltet til gode. Et eksempel fra denne runden er tilskuddet som er gitt til visnings- og prosjektrommet Kiosken i Bergen, som driver med formidling, presentasjon og salg av visuell kunst, design og kunsthåndverk i inn- og utland.

Om Kulturrådets prioriteringer

I vurderingen av søknadene er det lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov. Tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum også er prioritert høyt. Kulturrådet er samtidig opptatt av å ivareta søkernes momentum og driv. Den symbolske og praktiske betydningen av et (mindre) tilskudd for nye arenaprosjekter og initiativer har blitt vektlagt i flere tilfeller.

Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært konkrete planer for innhold og formidling, driftsgrunnlag, lokal/regional forankring, bærekraft, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet.

ARENA-ordningen fikk også denne runden tilført kr 980 000 i spillemidler for 2023, øremerket formidlings- og visningsarenaer for scenekunst. De økonomiske rammene for ordningen har gjort det mulig å støtte en håndfull store og kostnadskrevende arenaprosjekter, en rekke nye søkere – og mange prosjekter i mellomsjiktet. Størrelsen på tilskuddene er beregnet med grunnlag i faglige vurderinger av prosjektene og av arenaenes tilskuddsbehov. I lys av bl.a. inflasjon og økte materialpriser har Kulturrådet vært opptatte av å kunne gi substansielle tilskudd og i flere tilfeller innfri hele søknadsbeløpet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 70

Søknadsbeløp: 44 704 245

Antall tildelinger: 31

Tildelingsbeløp: 12 970 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN SVANØY HUS Kulturlåven - Ombygging og restaurering av verneverdig enhenhetslåve Vestland 2024 1500000 31.8.2023 Avslått 0 Robert Ibrahim Khoury Natthagen - Ombygging Innlandet 2023 250000 31.8.2023 Bevilget 250000 SVELGEN SAMFUNNSHUS Teatergarderobene - Rehabilitering Vestland 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - plattinger tilpasse uteområde til eksisterende lokaler Innlandet 2023 397000 31.8.2023 Bevilget 250000 HILDE-MERETE METHI Fleksil - Forprosjekt Troms og Finnmark 2023 150000 31.8.2023 Avslått 0 Aase Ljones Fosse-huset - Oppgradering av Jon Fosse Huset Vestland 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Ester Jofrid Walgermo Ørskog kyrkje - tilbakeføring til opprinnelig dekormåling, eikeådring Møre og Romsdal 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 NESTTUN INDREMISJON Nesttun Indremisjon Bedehus - Oppgradering av scene Vestland 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - Forprosjekt planlegging offentlig flerbrukslovn Vestfold og Telemark 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 150000 Hilde Eirin Dramstad KunstSkansen - ombygging,oppgradering,og nybruk av atelier Viken 2023 1477078 31.8.2023 Avslått 0 OPEN HOUSE OSLO www.openhouseoslo.org - Oppgradering av nettsider Oslo 2023 82700 31.8.2023 Avslått 0 EVY HORPESTAD TJÅLAND Huset - Stedsensitivt tverrfaglig kunstprosjekt Rogaland 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 HAVFERD AS SALT - Produksjons- og visningsteknisk utstyr Oslo 2023 1250000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS GJENOPPRETTELSE AV BUTIKK - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Troms og Finnmark 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 VÅLER KOMMUNE Tater-Millas hus - Forprosjekt Innlandet 2023 180000 31.8.2023 Bevilget 180000 Synnøve Kristine Elise Ellingsen Amaldhus - ØNSKER BYGGE SCENE I HAGE M NATURLIG AMFI Oslo 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Forprosjekt: Call for Ideas Oslo 2023 350000 31.8.2023 Avslått 0 VERDAL TEATERLAG Teaterloftet - Oppgradering av øvings- og framvisningslokale Trøndelag 2023 35000 31.8.2023 Avslått 0 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Mulighetsstudie - nye lokaler Viken 2023 275000 31.8.2023 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Solvind Scene - Nordlysfestivalen - Utprøving av utendørs temporær arena Troms og Finnmark 2023 180000 31.8.2023 Avslått 0 OLE BULL SCENE AS Ole Bull Scene - Teknisk oppgradering Vestland 2023 500000 31.8.2023 Avslått 0 FRANZEFOSS MINERALS AS Kalkmølla - Oppgradering av kulturbygg og tiltak for formidling av historie Viken 2023 250000 31.8.2023 Avslått 0 TABLEAU AS Salgshallen - Salgshallen - tilgjengeliggjøring og løft av bygningsmassen Oslo 2023 500000 31.8.2023 Avslått 0 SKUR 53 AS HAVET - Langhuset Trøndelag 2023 800000 31.8.2023 Bevilget 500000 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Hageanlegg og likeverdig inngang til bygget. Rogaland 2023 1000000 31.8.2023 Avslått 0 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Hageanlegg og likeverdig inngang til bygget. Rogaland 2024 0 31.8.2023 Bevilget 1000000 THE VILLA, OSLO DANCING AS The Villa - Oppdatering og investering av utstyr til konserter og dj's. Oslo 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 90000 SISSEL AURLAND Kunst i Arktisk Natur - Temporære uteromsprosjekter lokalisert i hele Nord-Norge Viken 2023 350000 31.8.2023 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten - Lysinstallasjoner mm. til prosjektrom Nordland 2023 160000 31.8.2023 Bevilget 160000 HAMAR TEATER AS Teatersalen - Oppgradering av infrastruktur Innlandet 2023 429375 31.8.2023 Bevilget 300000 STAVANGER VETERANBÅTHAVN Funksjonshus for Stavanger Veteranbåthavn - Kystkultur formidling Rogaland 2023 250000 31.8.2023 Bevilget 200000 GODSHUSET LØTEN Godshuset Løten - Etterisolering og støydempende tiltak Innlandet 2023 200000 31.8.2023 Bevilget 200000 STAVANG KAI OG KULTUR Stavang Kai og kultur - Kulturbygg Vestland 2023 378000 31.8.2023 Avslått 0 KIOSKENSTUDIO Kiosken - Oppgradering eksisterende lokaler Vestland 2023 280000 31.8.2023 Bevilget 200000 VOGTS GT 64 AS Soria Moria-bygget - Tilknytning til fjernvarme og utfasing av oljefyr Oslo 2024 450000 31.8.2023 Avslått 0 RISØR KUNSTPARK Risør kunstpark - oppgradering, tekniske fasiliteter, Agder 2023 400000 31.8.2023 Bevilget 300000 HAMAR KOMMUNE Rolf Jacobsen-senteret Skappels gate 2 - Ombygging og tilpasning av eksisterende bygg Innlandet 2023 1500000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERHJEMMENE I SIGDAL Galleri Skredsvig - Kunstmagasin i tilbygg til Galleri Skredsvig Viken 2023 350000 31.8.2023 Avslått 0 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Koreografiens Hus - mulighetsstudie Oslo 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER Nytt fellesverksted for stein og bronse - Forprosjekt Oslo 2023 500000 31.8.2023 Bevilget 255000 SYV MIL AS SHIFTIT Formidlingssentral - Bærekraftig formidling av scenekunstmaterialer Vestland 2023 1345000 31.8.2023 Avslått 0 KLIMAKULTUR SA Norske kulturbygg og infrastruktur - Energiguide for kunst- og kulturfeltet Innlandet 2023 350000 31.8.2023 Bevilget 350000 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag senter for samtidskunst - Forprosjekt: oppgradering av lokaler Trøndelag 2023 180000 31.8.2023 Bevilget 180000 RÅDSTUA TEATERHUS Rådstua Teaterhus - Bygging av nytt teaterhus Troms og Finnmark 2023 4225000 31.8.2023 Bevilget 2000000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen og Granados Teater - Renovering og restaurering. Nordland 2023 700000 31.8.2023 Avslått 0 TOMREFJORD IDRETTSLAG Kulturhuset Idahall - oppgradering av lysanlegg til scenen på Idahall. Møre og Romsdal 2023 250000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SKEIVT KUNST- OG KULTURSENTER Skeivt kunst - og kultursenter (SKOKS) - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og fasiliteter Oslo 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 TEATER VESTLAND AS Teater Vestland i Nynorskhuset - Tekniske fasiliteter Vestland 2023 1200000 31.8.2023 Bevilget 1200000 BERGENS KUNSTFORENING Livestudio - Tilpasning av eksisterende lokaler Vestland 2023 335000 31.8.2023 Bevilget 200000 LØVENVOLD THEATER AS Løvenvold Theater - Tillskudd til kulturell infrastruktur Møre og Romsdal 2023 2087000 31.8.2023 Avslått 0 ESPEN TOLLEFSEN PHOTOGRAPHY AS Atelier Nøss  - Oppgradering, tilpasning og prosjektering av nybygg Nordland 2023 1732170 31.8.2023 Avslått 0 CONE 7- CERAMICS WORKSHOP AS Cone 7-Ceramic workshop - Glaze room implementation Vestland 2023 106086 21.9.2023 Bevilget 100000 INGER ANNE NYAAS Lille Kabelvåg kunstgalleri og museum - Teknisk innstallasjon Nordland 2023 55000 31.8.2023 Bevilget 55000 DEN UFERDIGE INSTITUSJONEN Den Uferdige Institusjonen - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokale Vestland 2023 200000 31.8.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM Aktivitetspaviljong ved Solberg gruve - Publikumsmottak med strøm, vann og avløp Agder 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 DE UTVALGTE AS Biotopen - Kartlegging og utredning i forhold til etablering av kulturarena Viken 2023 380000 31.8.2023 Bevilget 200000 AGDER KULTURAKADEMI AS Torbjørnsbu gård - Prosjektering av låver til verksted, galleri, konsertscener Agder 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 150000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Oppdatering av tekniske fasiliteter Viken 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 150000 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - MIRAGE Arena for filmkunst Oslo 2023 400000 31.8.2023 Avslått 0 BLÅ BOOKING AS BLÅ - Utskifting av brannvarslingsanlegg Oslo 2023 93247 31.8.2023 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Universiell Utforming Kristiansund Kunsthall Møre og Romsdal 2023 2556250 31.8.2023 Avslått 0 GLAFIRA GALUZINA Løten kunsthall - kunsthall Innlandet 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap Satellitt- Kunstbussen - Program, produksjon og turnékonsept Vestland 2023 512578 31.8.2023 Avslått 0 SOLA KOMMUNE Ungt formidlingsrom - Ombygging av 3 smårom til ungt formidlingsområde Rogaland 2023 847400 31.8.2023 Avslått 0 METAVERSE AS Verse Gallery - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Oslo 2023 650000 31.8.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN UNGE VIKEN TEATER Unge Viken Teater - Prøve- og produksjonslokaler Viken 2023 300000 31.8.2023 Bevilget 200000 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening, Hvilhaug - Tilpasning av midlertidige utstillingslokaler Troms og Finnmark 2023 592861 31.8.2023 Bevilget 300000 NERDRUM MUSEUM Nerdrummuseet - Billedgalleri Vestfold og Telemark 2023 1274500 31.8.2023 Avslått 0 UL FRAM Framscenen - Ventilasjonsanlegg i tilknytning til back-stage Troms og Finnmark 2023 300000 31.8.2023 Bevilget 250000 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - Fase 2 – Produksjonsmuligheter frem mot 2032. Oslo 2023 6000000 31.8.2023 Bevilget 3000000 NORTHING AS Northing østasiatisk kunst- og kultursenter - oppgradering Troms og Finnmark 2023 228000 31.8.2023 Bevilget 200000